Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяКонфліктологія → 
« Попередня Наступна »
Ємельянов С.М.. Практикум з конфліктології - 2-е вид., Доп. і перераб. - СПб.: Пітер. - 400 с: ил., 2004 - перейти до змісту підручника

Заняття 15.1. Семінар-гра з теми «Глобальні та регіональні конфлікти» (проводиться у формі захисту рефератів)

Мета гри. Поглиблення та закріплення знань студентів щодо основних проблем глобальної та регіональної х конфліктів, розвиток у них навичок і формування умінь по підготовці рефератів, рецензій та відгуків, а також з ведення теоретичних дискусій на обговорювану тему в ігровій формі.

Ігрова ситуація. На засіданні «Експертної ради» проходить захист реферату. Дійові особи: автор реферату, опоненти, члени «Експертної ради», голова «Експертної ради». Членами «Експертної ради» є всі присутні на занятті, а його головою може бути викладач або хтось з студентів. На кожен реферат необхідно призначити двох-трьох опонентів. На двогодинному занятті можна обговорити два реферату.

Порядок проведення гри

Підготовчий етап. За два-три тижні студенти отримують установку на проведення семінару у формі захисту рефератів. Їм має бути виданий перелік питань для самостійного вивчення і список літератури, а також теми рефератів, що виносяться на захист. Також необхідно розподілити ролі для ігрової ситуації і провести інструктаж дійових осіб.

Запитання для самостійного вивчення 1.

Поняття глобальних проблем сучасності, їх філософсько - соціологічний зміст. 2.

Глобальні конфлікти і глобальні проблеми сучасності: співвідношення і взаємозв'язок. 3.

Особливості глобальних конфліктів і їх класифікація. 4.

Прогнозування та попередження глобальних конфліктів. 5.

Поняття регіональних конфліктів та їх особливості. 6.

Співвідношення глобальних і регіональних конфліктів. 7.

Класифікація регіональних конфліктів. 8.

Управління регіональними конфліктами.

Література до семінару 1.

Введення у філософію: Підручник для вищих навчальних закладів: У 2-х ч. - М.: Политиздат, 1989. - Ч. 2. - Гол. 18. 2.

Журавель В. П. Тероризм, екстремізм, сепаратизм (У виступах і статтях). - М.: МакБланш, 2005. 3.

Здравомислов А. Г. Соціологія конфлікту. - М.: Аспект Пресс, 1996. - Разд. I, гл. 3; розд. II, гл. 3; розд. III, гл. 1; 5. 4.

Зеркин Д. П. Основи конфліктології. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 1998. - С. 170-241; 276-327. 5.

Козирєв Г. І. Введення в конфліктології. - М.: Владос, 1999, - Гол. IX-XI. 6.

Світ філософії: Книга для читання. - М.: Политиздат, 1991. - Ч. 2: Людина. Суспільство. Культура. - С. 497-584 (Фрагменти робіт В. І. Вернадського, С. Л. Франка, Х. Ортеги-і-Гассета, П. Тейяра де Шардена, Б. Рассела, К. Ясперса). 7.

Філософія: Навчальний посібник / За ред. В. Н. Лавриненко. - М.: МАУП, 1996. - Гол. V, VI.

Зразкові теми рефератів 1.

Співвідношення глобальних проблем і глобальних конфліктів. 2.

Екологічна катастрофа як глобальний конфлікт і шляхи його попередження. 3.

Регіональні конфлікти на пострадянському просторі. 4.

Проблема війни і миру в історії і сучасності. 5.

Міжнародне співробітництво з проблеми попередження екологічної катастрофи. 6.

Міжнародний тероризм XXI століття - загроза миру і людству.

В ході гри

Робота по ігровому сценарієм.

Голова «Експертної ради» відкриває засідання і оголошує порядок роботи.

Автор реферату протягом 10 хвилин доповідає про основний зміст реферату. Після доповіді члени «Експертної ради» задають питання по темі реферату, на які автор дає короткі і вичерпні відповіді (члени «Експертної ради» питання готують як заздалегідь, на основі знайомства з темою реферату та відповідною літературою, так і експромтом - по ходу доповіді) .

Потім виступають опоненти з відгуками на реферат (відгуки опонентів готуються заздалегідь на основі знайомства з текстом реферату та вивчення відповідної літератури). Поряд з оцінкою позитивних сторін реферату вони повинні містити й конструктивно-критичні зауваження, альтернативні варіанти вирішення задачі, що стояла перед автором реферату. Виступи опонентів не повинні перевищувати 7-10 хвилин.

Після цього автор відповідає на зауваження опонентів. Відповіді також готуються заздалегідь, на основі вивчення відгуків. Відповіді повинні бути ємними, грунтовними, конкретн ими і разом з тим короткими, що не перевищують за часом 3-5 хвилин.

Обговорення завершується короткими виступами членів «Експертної ради» за змістом реферату, доповіді автора, його відповідей і виступів опонентів.

Підведення підсумків заняття

При підведенні підсумків захисту викладач оцінює роботу авторів рефератів, опонентів і всіх членів «Експертної ради».

Оцінка авторів складається з чотирьох позицій: оцінки за зміст реферату, за доповідь по реферату, за відповіді на запитання членів «Експертної ради», за відповіді на зауваження опонентів.

Оцінка опонентам дається за зміст відкликання і виступ з

ним.

Робота членів «Експертної ради» оцінюється за їх участі в постановці питань, а також за виступами у ході захисту.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Заняття 15.1. Семінар-гра з теми «Глобальні та регіональні конфлікти» (проводиться у формі захисту рефератів) "
 1. Заняття 11.1. Семінар-гра за темою «Конфлікти в суспільстві» 1161
  заняття. Поглиблення та закріплення знань студентів про різноманіття конфліктів у суспільстві, їх сутності, змісті і формах прояви, розвиток у студентів навичок і формування умінь по підготовці рефератів, рецензій та відгуків, а також з ведення теоретичних дискусій з обговорюваних питань в ігровій формі. Порядок проведення заняття. Заняття проводиться у формі захисту рефератів.
 2. Програма. Ділова гра «П'ятниця. Субота. Неділя »
  проводиться в техніці соціодрами з метою допомогти подолати бар'єри рольової трансформації. Один з варіантів вихідної системи ролей: - центральна фігура (основний актор) - молодий підприємець; - партнери на «п'ятницю» (робочий день) - колеги і співробітники; - партнери на «суботу» (продуктивний дозвілля) - товариші і друзі (серед яких є і колеги); - партнери на «Неділя» (домашній
 3. Управління регіональними конфліктами
  регіональними конфліктами зводиться до основних етапів управлінської діяльності такого роду - прогнозуванню, попередженню, регулювання і вирішенню. При цьому важливо відзначити, що управління здійснюється державною або міжнародному рівні. Правову базу управління регіональними конфліктами складають конституційні норми, а також норми Міжнародного права. Основне
 4. Основні моделі управління розвитком регіону
  регіональної економіки як науки протягом уже майже двох століть характеризується послідовним проникненням математичних моделей в дослідження проблем регіонів, розміщення діяльності регіональних систем, просторової структури економіки. Для ряду наукових шкіл в регіональній економіці дослідження моделей є головним способом отримання теоретичних знань . Створюються
 5. На шляху до глобального: частина 1
  «глобальній перспективі», або «глобальному свідомості». Більшість підходів у рамках «нової парадигми» наголошують, що ми сьогодні живемо в планетарної мережі, і нам необхідна глобальна системна карта, на якій ми могли б бачити цю глобальну територію. КУ: Єдина карта глобального простору - це одне, а картограф, здатний накреслити таку карту, - зовсім інше. Глобальна
 6. Регіональні конфлікти
  регіональними конфліктами ми будемо розуміти такі конфлікти, які виникають на основі протиріч, що складаються між окремими державами, коаліціями держав або окремими регіональними суб'єктами соціальної взаємодії всередині держави, і охоплюють великі географічні і соціальні простори. Під регіональними суб'єктами соціальної взаємодії всередині
 7. Контрольний тест
  регіональними конфліктами розуміють: а) конфлікти між регіонами всередині держави, б) конфлікти між державам і, пов'язані з їх інтересами в тому чи іншому регіоні, в) конфлікти між окремими державами, коаліціями держав або окремими регіональними суб'єктами соціальної взаємодії всередині держави, з охопленням великих географічних і соціальних
 8. Тема 15. Глобальні та регіональні конфлікти
  темі ми розглянемо сутність і деякі особливості глобальних і регіональних конфліктів. Матеріал для самостійного вивчення Поняття глобальних конфліктів Слово «глобальний» означає охоплює всю земну кулю, всесвітній, планетарний. Стало бути, говорячи про глобальному конфлікті, ми маємо на увазі такий конфлікт, який за масштабом є загальнопланетарним і зачіпає інтереси
 9. Зміст
  ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ 3 ЧАСТИНА 1 ТЕМА 1. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ЯК ГАЛУЗЬ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ 5 ТЕМА 2. СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ 6 ТЕМА 3. ТЕОРІЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА ТА ГРОМАДСЬКОГО ДОГОВОРУ В ФІЛОСОФІЇ НОВОГО ЧАСУ 7 ТЕМА 4. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ІДЕЇ німецької класичної філософії 8 ТЕМА 5. Некласичні СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ XIX СТОЛІТТЯ 9 Заняття 1 вересня Заняття 10 лютого
 10. Тема 11. Конфлікти в суспільстві
  темі: «батьки-діти», «подружжя та їхні батьки». Фактори конфліктності в сімейних відносинах. Кризові періоди в розвитку родини. Девіантна поведінка як фактор конфліктності. Характеристика конфліктності в подружніх стосунках. Кризова сім'я, конфліктна сім'я, проблемна сім'я. Форми конфліктної поведінки подружжя. Психотравматичні наслідки подружніх конфліктів. Попередження
 11. ТЕМА 4. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ
  заняття: Структурний аналіз глобальних проблем сучасності в статиці і ймовірнісної динаміці. Системна взаємозв'язок всіх глобальних проблем. Стихійність і нерівномірність розвитку людства як системоутворюючий фактор. Глобальні проблеми як вираз сучасного антропологічної кризи. Основні поняття: глобальні проблеми сучасності, антропологічна криза, модернізація.
 12. 3.2. Оцінка ефективності економічних механізмів
  регіонального ризику. Нарешті, в механізмах стимулювання ефективність визначається або за величиною виплат з Фонду на забезпечення необхідного рівня регіонального ризику (чим менше, тим краще), або по величині рівня регіональної безпеки, який досягається при обмеженою величиною коштів Фонду (чим більше, тим краще). Виходячи з цих міркувань оцінимо ефективність різних
 13. 1.2 Концептуальні підходи, принципи та основні складові механізму розвитку регіону
  темі економічних зв'язків, а конкуренція веде до необхідності оновлення технологій, освоєння нових видів продукції, пошуку ринкових ніш, оптимізації інвестиційних процесів на рівні суб'єкта господарювання та регіону, їх активізації. Таким чином, загострення економічної і фінансової ситуації в країні, серйозні деформації в російській економіці, інвестиційний криза підводять до неминучості
 14. Заняття 12.1. Практичне заняття з теми «Конфлікти в організації» (проводиться з використанням методу аналізу конкретних ситуацій)
  заняття. Розвиток у студентів навичок аналізу конфликто в в організації і формування умінь приймати управлінські рішення в нестандартних ситуаціях. Порядок проведення заняття Підготовчий етап. За один-два тижні студенти отримують установку на проведення практичного заняття у формі аналізу конкретних ситуацій. Їм необхідно дати вказівки для самостійного вивчення
 15. СЕМЕН ЮХИМОВИЧ Десницької (1740 Ніжин-1789, Москва)
  семінарії, потім у Московському університеті і в Петербурзі. У 1761 р. продовжив навчання в Англії, в університеті м. Глазго, де слухав лекції Адама Сміта. Там же захистив магістерську, а потім і докторську дисертації. Після повернення в 1767 р. до Росії призначений професором права Московського університету, де до 1787 р. вів наукову і викладацьку діяльність. Соч.: «Слова о юриспруденції та
 16. Передмова
  занять зі студентами та іншими категоріями учнів по курсу« Конфліктологія », а також для самостійної роботи над змістом даного курсу. Метою практикуму є закріплення і поглиблення теоретичних знань, одержуваних на лекціях, а також формування і розвиток у учнів навичок і вмінь вирішення конкретних завдань з управління конфліктами в різних сферах соціальної
 17. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЭТИКА
  теме Ш . Абсолютизм, авторитаризм (феодальная власть, приказание). Рыцарская этика. Рыцарство (рыцарская доблесть). Аскетизм. Индульгенция. Воздаяние. Догматизм. Папство. Католицизм Протестантизм. Ригоризм.
 18. И. В. Челноков, Б. И. Герасимов, В. В. Быковский. Региональная экономика: организацонно-экономический механизм управления ресурсами развития региона / Под науч. ред. д-ра эконом. наук, проф. Б. И. Герасимова. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та,2002. 112 с., 2002
  региональному управлению качеством продукции, процессов и услуг, а также аспирантов и студентов экономических специальностей университетов и других высших учебных
 19. Интернет
  форме. Интернет - это просто часть новой технико-экономической основы (нижний правый сектор), и, как таковой, он совершенно нейтрален по отношению к сознанию, которое его использует. Все правосторонние структуры нейтральны, они не имеют внутренней ценности. Компьютерная технология (и эпоха информации) просто означает то, что технико-экономическая основа может поддержать космополитический
 20. Троепольский А.Н.. Материалы к лекциям по курсу «Онтология и теория познания». Ч. 2: Онтология и метафизика. - Калининград: Изд-во КГУ,. - 57 с., 2002