Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаФілософські наукиЕтика → 
« Попередня Наступна »
А. М. Пронін. ЕТИКА І ЕСТЕТИКА, 2003 - перейти до змісту підручника

залік ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯПредмет і завдання вивчення естетики. Що вивчає естетика як наукова дисципліна?
Витоки і специфіка естетики як філософсько-культурологічної наукової дисципліни.
Опції естетики як наукової дисципліни.
Естетика античного світу її представники.
Естетика епохи Середньовіччя і її представники.
Естетика нового часу і її представники в науці і культурі.
Естетика епохи Просвітництва і її представники.
Естетика класицизму.
Естетика романтизму.
Естетика сентименталізму.
Естетика натуралізму, критичного реалізму.
Естетика авангарду і модернізму.
Естетичні категорії та їх філософський зміст. Прекрасне і Піднесене.
Прекрасне і потворне, граціозне і потворне.
Естетика ідеалу в мистецтві.
Трагічне і комічне, смішне і сумне.
Естетика іронія та сарказму.
Естетика гумору і сатири.
Природа мистецтва. Види мистецтва.
Живопис. Естетика портрета.
Іконопис. Естетика духовної живопису.
Естетика скульптури.
Романський стиль в архітектурі.
Готичний стиль в архітектурі.
Естетика музичної культури.
Естетика сценічного мистецтва.
Естетика кіномистецтва.
Естетика художньої літератури. Естетика вербальної (словесної) культури.
Естетика презентації наукових відкриттів, досягнень. Естетика комедії. Над чим можна і над чим не можна сміятися? Естетика трагедії.
Естетика мелодрами (Естетика опери. Естетика оперети).

Естетика хореографії. Естетика соціального іміджу. Природа художньої творчості. Психолого-педагогічні завдання мистецтва. Функції естетики. Естетика ЗМІ.
Естетика технічного дизайну.
Естетика інженерного (інтелектуального, прогресивного) праці. Естетика спілкування.
Естетика зовнішньої і внутрішньої культури людини. (Естетика раціонального іміджу).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Заліки ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ »
 1. ПРАКТИКУМ
  заліках. Деякі завдання (тексти) не мають однозначного рішення, тому можлива дискусія. Крім того, аналіз текстів дозволяє не тільки познайомитися з загальними естетичними категоріями, а й торкнутися інших питань і проблем. Матеріал передбачає творчий підхід до роботи і студентів, і викладача. Кожен окремий текст-завдання не претендує на те, щоб у цілому охопити всі
 2. § 2. Перетворення в промисловості
  питання про подальші шляхи розвитку економіки країни. ВКП (б) на ХIV конференції (квітень 1925 р.), а потім на Х ^ з'їзді (грудень 1925 р.) поставила завдання переходу до соціалістичної реконструкції народного господарства. Для цього необхідно було підтвердити і зміцнити ленінський курс на перемогу соціалізму в країні, довести до свідомості трудящих думка про те, що країна має всі необ-димое для
 3. § 3. Колективізація сільського господарства
  питання про колективізацію. В основу сталінських уявлень лягла теорія загострення класової боротьби у міру просування до соціалізму. Взагалі всі труднощі, за Сталіним, створювалися ворогами, в тому числі і криза хлібозаготівель. І кошти подолання труднощів бачилися йому в нещадного знищення ворогів, серед яких на першому місці стояли кулаки. Бухарін і його прихильники виступали з
 4. Інформаційні методи дослідження мистецтва
  питання, що є емпіричним критерієм краси? А чи можна його визначити? Предмет мистецтва, точніше, його речове-певна матеріальна субстанція за своєю суттю виконує роль носія інформації особливого типу, який в науковому знанні називається естетичним. Сам по собі предмет мистецтва (текст, картина, скульптура і т.д.) естетично нейтральний, але тільки до того моменту, поки він не
 5. 6. Основне питання філософії.
  Питання навколо якого вибудовується вся система. Так, для мілетської школи це питання про першооснову буття, для Сократа - проблема людини, для філософів Нового часу - пошук загального методу пізнання і т.д. Однак немає жодної філософської системи, яка не відповідала б на питання про те, що первинне: дух чи матерія, ідеальне чи матеріальне? Саме це питання є головним для
 6. 5. Філософія епохи еллінізму і Стародавнього світу. Кініки. Вчення Епікура і його життєві ідеали. Етична концепція стоїків. Скептицизм.
  Питання: Які періоди виділяються в античній філософії? Що розумів під атомом Демокріт? Поясніть значення поняття «майевтика» у філософії Сократа. Чим онтологія Платона відрізняється від онтології Аристотеля? Яке ключове поняття в етиці Аристотеля? Чи правильним є твердження, що епікуреїзм передбачає прагнення до чуттєвих насолод? Чи може людина змінити своє життя, згідно
 7. 4.Основние напрямки і проблеми філософії епохи Відродження (Х1У-ХУ1 ст.)
  Питання і завдання: Розкрийте особливості середньовічної філософії . Як обгрунтовувалося буття Бога у філософії Фоми Аквінського? У чому суть суперечки між реалізмом і номіналізмом? Яка причина зла в світі згідно Августину Блаженному? У чому полягає відмінність філософії епохи Відродження від середньовічної філософії? Опишіть життя мешканців острова Утопія. У чому полягає основний зміст
 8. 4.Філософія епохи Просвітництва: специфіка та напрямки.
  Питаннях пізнання віддавали перевагу емпіризму. Утопічно-соціалістичне (комуністичне) (Маблі, Мореллі, Бабеф, Оуен, Сен-Симон) - займалися проблемою розробки та побудови ідеального суспільства, заснованого на рівності та соціальної справедливості. Для всіх філософів Просвітництва характерна ідея перебудови життя на розумних засадах. Вони сподівалися на поширення позитивних
 9. 2. Діалектичний та історичний матеріалізм К.Маркса і Ф.Енгельса.
  Питання філософії вирішується на користь буття (буття первинно, свідомість вдруге); свідомість не існує як самостійна реальність, це властивість матерії відображати саму себе (існування бога заперечується); матерія знаходиться в постійному русі і саморозвитку, вона вічна і нескінченна; її розвиток відбувається за законами діалектики єдності і боротьби протилежностей, переходу кількісних
 10. З.Основние філософські напрямки ХХ в.: позитивізм, екзистенціалізм, герменевтика.
  Питання і завдання: Назвіть основні особливості постклассической філософії і визначте відміну від класичного періоду. Чому Ф.Ніцше вважав, що основа життя - «воля до влади» і чому він критикував християнство? Що таке екзистенціалізм? Які основні положення цього філософського вчення? Поясніть поняття «герменевтична коло». Що є предметом дослідження нової «позитивної
 11. 4. Діалектика як вчення про розвиток. Основні закони діалектики.
  Питання і завдання: Назвіть основні форми буття. У чому полягає відмінність моністичного, дуалістичного і плюралістичного розуміння субстанції? Чим відрізняється субстанціальна концепція простору і часу від реляційної? Яка структура матерії? Чи може існувати абсолютно нерухомий матеріальний об'єкт? Що виражає закон заперечення заперечення? Що є джерелом розвитку? Який
 12. 3. Свідомість і несвідоме.
  Питання і завдання: Як визначає свідомість матеріалістична філософія? Чим «трудова теорія» походження свідомості відрізняється від теорії «біфуркації»? Яка структура психіки за З.Фрейдом? Що таке «колективне несвідоме» і за що К. Юнг критикував свого
 13. З.Научное пізнання. Методи і форми.
  Питання і завдання: Які основні форми чуттєвого та раціонального пізнання? Чи існує абсолютна істина? У чому суть класичної концепції істини? Які основні форми теоретичного
 14. 2.Проблеми соціальної екології.
  Питання і завдання: Як змінювалося ставлення людини до природи протягом всієї історії людства? У чому полягає суть «екологічної кризи»? Що розумів В.Вернадський під
 15. 5.Формаціонний і цивілізаційний підходи.
  Питання і завдання: Що таке суспільство? Які підсистеми воно в себе включає? Чим відрізняються один від одного ідеалістичний, натуралістичний і матеріалістичний підходи? Перерахуйте всі значення поняття «цивілізація». Як співвідносяться «цивілізація» і «культура» виходячи з цих різних смислів «цивілізації»? Перерахуйте риси відмінності формаційного і цивілізаційного підходів у розумінні
 16. 4. Діяльність та її основні види.
  Питання про соціальну діяльність, про різні види соціальних дій. Відому типологію соціальних дій розробив німецький соціолог Макс Вебер. Він виділив чотири їх основні типи. Целерациональное дія, яка вчиняється при ясному та раціональне обмірковуванні цілей і засобів їх досягнення. Прикладами таких дій можуть бути дії підприємця або вченого-дослідника.
 17. 2. Основні глобальні проблеми сучасності: екологічна, демографічна, проблема війни і миру.
  Питання: як жити?). Загроза глобальної ядерної війни виходить, в першу чергу, від мілітаристських кіл США. Саме військово-промисловий комплекс визначає політику правлячої еліти в цій країні, що віддає перевагу в міжнародних відносинах силових рішень. Ситуація в світі стає все більш вибухонебезпечною після розпаду СРСР і переходу від двополюсного світу до однополюсному, коли одна країна
 18. § 1. Радянське суспільство в середині 1940 - середині 1950-х р.
  питань літератури і мистецтва: «Про журнали« Звезда »і« Ленинград »,« Про репертуар драматичних театрів і про заходи щодо його поліпшення », «Про оперу« Велика дружба »В. Мураделі», «Про кінофільм« Велике життя »,« Про журнал «Крокодил» та ін У цих документах містилися негативні оцінки творчості А. Ахматової, М. Зощенко, творчість яких визнавалося аполітичним і безідейним . Були допущені