Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаНауки про ЗемлюЗбагачення корисних копалин → 
« Попередня Наступна »
Костроміна Ірина Володимирівна. Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита, 2004 - перейти до змісту підручника

2.1. Виявлення основних особливостей речового складу руд

Жірскснскос родовище відноситься до мсдно-молибдено-Порфі-ровому типу [22]. На підставі досліджень, здійснених в 1966 році при підрахунку запасів Жірекенского родовища, розподіл корисно-го компонента визнано рівномірним. В результаті подальших науково-дослідних робіт ряду інститутів - ІГОР (Свердловськ), Гіпроцвет-мст (Москва), Гсоцветмет (Красноярськ) і з урахуванням накопичених даних в процесі відпрацювання родовища встановлено вкрай нерівномірне рас-пределеніе корисного компонента (коефіцієнт варіації досягає 200%) [27]. Рудні тіла не мають чітких меж, морфологія зруденіння носить ореольний характер.

У рудах Жірекенского родовища виявлені молібден, мідь, сві-нець, цинк, вольфрам, сурма, вісмут. Основну промислову цінність представляє молібден. Попутним компонентом може бути названа тільки мідь, витяг якої з руд рентабельно [22, 40].

Молібден на родовищі представлений, головним чином, молібден-нітом. Зміст молібдену по блоках балансових руд 0.062-0,135%, молібдену спільного - 0,061-0,133% [86]. Найбільш високі змісту мо-молібдену в іггокверке були встановлені в лежачому боці (0,249-0,358% на потужність 16-38 м) і у висячому (0,291-0,316% на потужність 6-130 м). Встре-зустрічаються також і «ураганні» проби з вмістом молібдену 1-1,805%. Кіль-кість їх всього - 0,3% від загальної кількості проб і, як правило, вони тільки в блоках багатих руд. У молібденіту Жірекенского месторожде-ня присутній реній (82 г / т), селен (87%) і телур (16 г / т). Розподілений-ня їх по родовищу залежить від концентрації молібденіту.

Мідь розподіляється в межах родовища вельми нерівномірно. У межах штокверки мідне зруденіння простежується у вигляді смуги складної конфігурації на 700 м по простяганню при ширині 300-400 м і з падіння штокверки до 350 метрів. Зміст її в контурі молібденових руд 0,08-0,1% [28, 86].

За даними Оме «Севзапгеологія» [31, 60] при вивченні 104 мало-об'ємних технологічних проб за допомогою іолуколічес'Піенного спек-тральнога, сілікатнош, фазового та мінералогічного аншгізов, установле-но, що руди представлені орудепелимтт крупно-дрібнозернистими граніту-ми і граніт-порфірами. Основний склад вміщають і оруденелие грані-тов: калієвий польовий шпат, плагіоклаз, кварц, біотит. Відзначається Аргілл-Заїну іранітов у вигляді часткового заміщення польових шпатів каолінітом з невеликою кількістю кальциту. Характер молібденового зруденіння украплений, прожилково-украплений, рідше - гніздовий. Молібденіт на-блюдается у вигляді тонких зерен, лусочок, тонких табличок, листоватих і че-шуйчатих агрегатів, прожилков і дрібнозернистих скупчень.

Рідко зустрічаються-чає скритокрісталлічсскій молибденит розміром до 0,1 мікрона. Основ-ва маса такого молібденіту НЕ збагачується.

Часті зростки молібденіту з халькопіритом, піритом, гематитом, гідроксиди заліза, бляклої рудою, халькозін. Іноді молибденит з-тримає дрібні вкшоченія (0,001-0,02 мм) халькопирита і піриту. Зустріч-ється крупночешуйчатий молибденит у вигляді розетковідіих включень. У це-лом розмір зерен молібденіту варіює в широких межах - від 0,001 до 30 мм.

Супутні рудні мінерали: халькопірит, халькозин, ковелліп, борніт, пірит, блякла руда, галеніт, сфалерит, магнетит, гематит, гідро-оксиди заліза, та ін У трьох пробах зустрінуті зерна золота.

Халькопірит знаходиться у вигляді найтонших включений, ксеноморфні агрегатів, прожилков. Відзначаються зрощення з піритом, бляклої рудою, мо-

лібдснітом, іноді з гідроксиди заліза. Розмір включень халькопірит-та від менш 0,001 мм до сотих і десятих часток міліметра.

Халькозін, ковеллін і борніт утворюють розвиваються по халькопі-ріту прожилки, каймисті структури заміщення. Відзначений скритокрістал-металевий сажистий халькозин.

Пірит відзначений у вигляді дрібних вкраплень, агрегатів і прожилков з розміром зерен 0,05-0,3 мм, агрегатів до 2-5 мм. Потужність прожилков - 1 - 2 мм, іноді - до 10 мм.

Блякла руда утворює 'в породі ксеноморфні виділення, Мікропро-жилки в піриті, халькопіриті, часто в зрощеннях з останнім, іноді - з молібденітом. Розмір виділень від 0,01 до 0,3 мм.

Галенит зустрічається дуже рідко в кварцових жилах зон зминання і ар-гіллізаціі, кварц-серіцітових метосамотітах. Асоціює з піритом, халькопіритом, бляклими рудами, халькозін. Утворює ксеноморфні вкраплення, зернисті агрегати, прожилки, зрощення з сульфідами, вклю-чення в піриті і Сфалерит. Розмір виделенеій галеніту від часток мілі-метра до 2 см.

Сфалерит широко поширений у вигляді вкраплень в кварц-катішлатових метасоматитах, ірожілкових і Брекчіево рудах, жильному кварці, березитов і кварц-серіцітових прожилках. Відзначається в зернистих сростках з піритом і молібденітом, асоціює з мінералами міді, троту-нітом, піритом. Форми виділення сфалерита - ксеноморфні, зазублена, округла. Розмір - від часток міліметра до 3 см.

Магнетит зустрінутий в невеликій кількості в Ваде ідіоморфни і неправильної форми зерен розміром 0,05-0,3 мм, рідше - агрегатів до 0,5 - 0, 7 мм.

Мелкочатуйчатий гематит розвивається за магнетиту, заміщаючи його, іноді утворюючи тонкодисперсні включення.

Гідроксиди заліза у вигляді найтонших дисперсних включень, пле-нок, дрібних ксеноморфні виділень, охристих скупчень.

Самородне золото ^ часто в зрощенні з халькозін і халькопірит-том, має подовжену, проволоковідную, овальну, пластинчасту, НЗО-метричну і неправильну форми, іноді з зазубреними краями. Розмір золотий від 0,03 x0, 15 мм до 0,2 x0, 1 мм.

Серед нерудних мінералів, що беруть участь в процесі метасоматоза і присутніх у рудах поряд з основними породообразующими мінера-лами, поширені турмалін, кальцит, флюорит, мусковіт, серицит, гід-рослюди, хлорити »каолинит, халцедон, цеоліти.

На родовищі широко поширені аргіллізірованние поро-ди (Додаток 4), що утворилися в результаті многостадіального процес-са аргіллізаціі. У аргіллірованних породах переважно Присутніх-вуют каолинит, галуазит, монтморилоніт; також відзначається підвищена концентрація цінних компонентів [82, 83].

За даними детальної розвідки і наукових досліджень [28, 83, 87], а також у результаті геолого-технологічного картування встановлено, що в приповерхневої частини родовища повсюдно розвинена зона окиснення. Середня глибина поширення окислених руд. віднесених до кате-горії забатансових, становить 25-50, в деяких випадках - до 100 метрів. Ступінь окислювання змінюється від 0,5 до 70,0%; окислені мінерали представ-лені, в основному, феррімолібдітом і частково - повеллітом. До окис-ленним віднесені руди, що мають ступінь окислення 20% і більше. Яких-небудь досліджень на обогатимость окислених руд Жірекенского місце-народження не проводилося, тому попутно видобуваються позабалансові руди розміщуються в сіецотвале.

Нижньою межею позабалансових окислених руд служить контур суль-фідних руд, причому на 150-200 метрових інтервалах спостерігається чергуються-вання балансових та забатансових руд при потужності як тих, так і інших в

межах 10-15 метрів [28]. Сульфідні руди в значній мірі обід-нени, вміст молібдену по рудним інтервалах рідко перевищує 0,03 - 0.06%. Залучення в переробку позабалансових сульфідних руд без поперед-рительного розміщення їх у відвалах можливо лише при збільшенні об'ємів виробництва.

Обидві групи позабалансових запасів, що становлять більше 40% всіх твердженню запасів, залягають в межах проектних меж Кар'єра [83, 87] і підлягають неминучою виїмці в період експлуатації родовища. У технічному проекті 1974 переробка попутно видобуваються забаланс-вих руд була визнана нерентабельною, у зв'язку з чим було предусмоірено розміщення їх у спецотвале.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.1. Виявлення основних особливостей речового складу руд "
 1. Глава 15. Організація виявлення і розслідування злочинів
  виявлення і розслідування
 2. 5.3.1 Загальна характеристика
  речових доказів згідно з вироком (визначенням, постановою) суду ; 17) покладає на особу обов'язок з обліку та зберігання речових доказів, які зберігаються в суді окремо від справи; 18) дає вказівку не рідше одного разу на квартал перевіряти правильність ведення журналу обліку речових доказів, відповідність записів фактичній наявності речей,
 3. 1.4. Мета і завдання досліджень
  основних технологічних показників обо-збагачення від різних факторів з метою регулювання процесів при пере-работке важкозбагачуваних молібденових руд.
 4. Висновки
  основні типи руд Жірекенского месторожде-ня: легкообогатімие, среднеобогатімие, плохообогатімие, труднообога-тімие; рівень вилучення (у%) молібдену з них відповідно в межах вели- лах - 94,0-97,4; 90,2-93,5; 84,2-89,4; 26,9-83,9%. 3. Як показує аналіз виконаних наукових досліджень обога-тімості руд родовища і практичних даних Жірекенской Збагати-котельної
 5. МОДЕЛЬ ДИСКРЕТНО-БЕЗПЕРЕРВНОЇ СТРУКТУРИ ПРОСТОРУ-ЧАСУ
  основні особливості поняття «фундаментальної довжини ». Серед найбільш екзотичних пророкувань дискретно-безперервної моделі - релятивістський ефір, основним кинематическим властивістю якого є інваріантний спокій щодо будь-якого інерціаль-ного вещественно-польового спостерігача [Корухов, 2002]. Мета нашого аналізу - розкрити передумови та виявити наслідки цього незвичайного слідства
 6. Принцип відносності і розширена спеціальна теорія відносності
  основне питання для майбутньої РСТО полягає в тому, щоб підібрати необхідну « пару », тобто якесь фізичне вимога (принцип), яке змусить нас дати нову інтерпретацію принципу відносності, а вже сам принцип відносності змусить нас підібрати відповідний вид обмеження (чи буде він пов'язаний з ІСО і яким чином, поки незрозуміло). Формально ми вже зараз повинні задуматися над
 7. Глава 3. Модель дискретно-безперервної структури простору-часу
  вещественно-польового рівня реальності, які самі по собі також є наслідком наявності в нашому світі ФФП і підкоряються AcG-принципом. Неінваріантни граничний масштаб - це масштаб, за яким відповідна матеріально-польова структура «розпадається» [Корухов, 2002]. Ідея полягає в наступному: оскільки існування план-ковских значень довжини, маси і т. д. вказує на межу
 8. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ
  виявлення, припинення терористичної діяльності та мінімізації її наслідків; 3) виявлення та усунення причин і умов, що сприяють здійсненню терористичної діяльності. Стаття Б Суб'єкти, які здійснюють боротьбу з тероризмом 1. Основним суб'єктом керівництва боротьбою з тероризмом та забезпечення її необхідними сила-ми, засобами і ресурсами є Уряд
 9. Лавров І. А.. Особливості синтезу полімерних форм фосфору в розчині / Дисертація, 2005

 10. Програма. Практикум зі складання соціоматриці
  виявлену структуру розголошувати не прийнято (аутсайдери, які підозрюють реальний стан справ, можуть зовсім засмутитися, а лідери, які теж відчувають емоційний тяжіння, можуть трохи
 11. 4.2 Полеміка безпосередньо між Севіром та Юліаном
  особливо богословського. Порівняємо процитоване вище висловлювання Афанасія з наступною заявою Севіром (із Слова на Вознесіння, від якого зберігся лише фрагмент у складі належать Севир антіюліанітскіх творів): Адже тіло (Христове) було природно [^ ІЯ = фішках;] здатне до тління, але, оскільки воно належало Тому, Хто за природою =
 12. Управління конфліктами в організації
  виявлення інтегрального показника соціальної напруженості. Даний показник виявляється за допомогою факторного аналізу за формулою (Александрова, 199 3, с. 78-79): Р де К-коефіцієнт соціальної напруженості; х ± + х2 + ... + хп - фактори незадоволеності (заробітною платою, умовами праці, стилем управління і т. д.); Р - кількість факторів, що викликають незадоволеність більш ніж