Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаІсторіяІсторія науки → 
Наступна »
Колонцов А.А, Васильєв Д.А. КОРОТКА ІСТОРІЯ НАУКИ. Ульяновськ-2004, 2004 - перейти до змісту підручника

ВСТУП-Наука - це сфера людської діяльності, спрямована на отримання об'єктивно достовірного і систематичного знання про явища природи і життя людини. Поняття «Наука» включає в себе як діяльність по отриманню нового знання, так і результат цієї діяльності - суму отриманих до даного моменту наукових знань. Вони, в свою чергу, утворюють в сукупності наукову картину світу. Термін «Наука» вживає ся також для обо значе ня мих від рас лей на уч але го знання. Наукові дисципліни, що утворюють систему науки в цілому, досить умовно можна поділити на 3 великі групи - природні, громадські та технічні науки, різняться за своїми предметів і методам. Специфіка першої та третьої групи наук полягатимуть в об'єктивність і першорядне значення для існування людства. У ході історичного розвитку ці науки перетворюються на продуктивну силу загально ст ва і важ ній ший соціаль ний інсти тут.
Становлення і розвиток цих наук вивчає історія науки. Історія науки є найважливішою сполучною ланкою між природознавством і філософією і має першорядне значення для формування наукового світогляду. Під науковим світоглядом розуміються уявлення про явища, доступних науковому вивченню; певне ставлення до оточуючого нас світу явищ. Кожне явище при цьому знаходить пояснення, не суперечить основним принципам наукового дослідження. Завдання історії науки полягають у тому, що б розкрити історію ста-
новления, розвитку і трансформації окремих галузей науки і наукового світогляду в цілому; виявити рушійні сили і механізми корінних перебудов в науковій картині світу; через розкриття минулого краще зрозуміти сьогодення і побачити перспективу, роль і призначення науки в суспільстві.
Витоки науки сягають своїм корінням в практику ранніх людських суспільств, в якій були нероздільні об'єднані пізнавальні та виробничі моменти. За словами В. І. Вернадського, «зачатки наукових знань виникли ще задовго до появи науки, як самостійної форми людської свідомості та діяльності, коріння наукового знання губляться в нескінченній дали століть ... Початкові знання людини про світ були вплетені в його матеріальну діяльність, це були емпіричні зна ня, не під ні МАВ рілі ся ще до тео ре тич ських ви водів і узагальнень. »Таким чином, в первісному суспільстві навряд чи можна говорити про існування науки в сучасному розумінні цього слова. Йдеться про стихійне використанні явищ природи і про накопичення практичного досвіду. Перші елементи наукового знання виникають в стародавніх цивілізаціях Єгипту, Месопотамії (Шумера, Аккада, Вавілонії), Фінікії, Індії, Китаю, Аме ри кан сько го кон ти нен ту. Те гда в про цесі від де лення розум ст вен-но го праці від фізич чесько го частина галі ст ва по промені ла умо ви для систематичних занять наукою і домоглася яскравих і своєрідних наукових досягнень у різних областях.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ВСТУП "
 1. клюнійское ОРДЕН
  введені нові свята, в тому числі День поминання всіх покійних 2 листопада (абатом Оділона, 994-1048), було введено періодичне усамітнення на додаток до кіновії, культивувалося вивчення Святого Письма і переписування книг. Клюнійци вимагали повної незалежності монастирів від світської і єпископської влади, а також суворого дотримання обітниці безшлюбності духовенства і заборони симонії,
 2. ТЕМА 15 Доісламські Індія і Японія в 5 - 12вв
  Соціально-економічний розвиток Індії. Поділ на арійський північ і дравідського південь. Держава Гуптів. Соціальна стратифікація індійського суспільства: Варни, освіта каст. Нашестя «білих гунів». Держава Харши. Вторгнення Газневидів до Індії. Причини стійкості кастово-общинного соціального устрою. Виникнення японської держави. Вплив китайської політичної культури. Роль буддизму
 3. ТАН (Tang)
  введені при Сунь. В імперії Тан державна власність на землю продовжувала існувати до 8 століття в тих же формах, що і в попередні періоди. Вона як і раніше характеризувалася наявністю системи надельного землекористування. Надалі вона стала розвиватися в інших формах. У танский період створилися ще більші можливості для купівлі та продажу надільних селянських земель, ніж раніше.
 4. МІН (Ming)
  введення нових культур або заради інших вигод землевласників. До початку 17 століття династія ослабла. При дворі господарювали тимчасові виконавці-євнухи. Придворна камарилья жадібно розкрадали державні багатства. У країні виникла нетерпима атмосфера. Соціальна напруженість досягла межі. У 1628 в Шеньсі почалися масові антиурядові виступи. Основними їх учасниками були селяни. В
 5. Червоної та Білої троянд ВІЙНА 1455-85
  введення християнства їх почали записувати вчені ченці («Беовульф»); в 8-10 ст. з'явилися лірика англосаксів, богословські праці і літописи. Після вторгнення норманів (1099) і виникнення централізованої феодальної держави, стала розвиватися тримовна література: церковні твори - латинською, лицарські вірші і поеми - французькою, англійські перекази - на англо-саксонському. К
 6. Внутрішня політика
  введень, які стали згодом характерними рисами «старого порядку». Це практика продажу посад, введення державного боргу у вигляді муніципальних рент, зростання ролі фінансових чиновників при одночасному посиленні королівського контролю за ними і постійній загрозі репресій. Франциск I прагнув зміцнити монету, скоротити вивіз дорогоцінних металів, протегував внутрішньої і
 7. Абеляра (Abelard, Abaillard) Петро, ??
  один з чудових представників духовного життя середніх віків. Сучасники любили називати його Сократом Галлії, Платоном Заходу, Аристотелем своєї епохи, нові письменники - трубадуром філософії, мандрівним лицарем діалектики. За життя він був засуджений як єретик церквою, яка згодом, однак, поклала більшість його творів в основу своєї науки. Він славився також як поет і
 8. ЛІТЕРАТУРА
  Абеляр П. Історія моїх лих. - М., 1959. Агрикультура в пам'ятниках західного середньовіччя. - М.; Л., 1936. Акти Кремони X - XIII ст. - М., 1937. Акти Кремони XIII-XVI ст. - М., 1961. Англійська село XIII - XIV ст. - М., 1935. АннаКомніна. Алексіада. - М., 1965. Арабські джерела XII - XIII ст. з етнографії та історії Африки. - М., 1985. Боккаччо Дж. Декамерон / / БВЛ. - М., 1970. Боккаччо
 9. § 1. Внутрішньополітичне становище Росії навесні-влітку 1917 р.
  введення 8-годинного робочого дня, ухилялися від радикального вирішення аграрного питання. Проголосивши тактику «лівого блоку», кадети взяли курс на співпрацю з соціалістичними партіями. Найбільшу популярність в цей час завоювали соціалістичні партії. Найбільш впливовими серед них були партії меншовиків та есерів. Меншовики (близько 200 тис. до кінця 1917 Глідером - Н. С. Чхеїдзе, І. Г.
 10. § 4. Військово-політичні та соціально-економічні перетворення в роки громадянської війни
  введені єдині штати частин і з'єднань, заснований інститут військових комісарів, у всіх військових частинах створювалися партійні осередки, введена військова присяга. З березня по вересень 1918 р. відбувся перехід від добровольчого етапу в будівництві Червоної Армії до її формування на основі військової повинності, на принципах регулярних частин з військовими фахівцями, комісарами, військовими статутами
 11. § 1. Нова економічна політика
  введений єдиний податок, встановлювався в натуральному вигляді. В 1924 м. продподаток був замінений єдиним сільськогосподарським податком у грошовій формі. (Свідченням стабілізації фінансового становища стала заміна продподатку на грошовий еквівалент.) Неп передбачала допущення приватного сектора, під який потрапили сільське господарство, дрібна і кустарно-реміснича промисловість, місцевий транспорт (90%
 12. § 4. Зовнішня політика радянської держави
  Домогтися виходу з політичної ізоляції - така одна з першочергових завдань радянського уряду після перемоги соціалістичної революції. У своїй зовнішній політиці Радянська влада керувалася двома принципами. Перший - пролетарський інтернаціоналізм, відповідно до якого передбачалася взаємодопомога трудящим в їх боротьбі з капіталізмом. З метою координації цієї діяльності в
 13. § 1. Громадсько-політичне життя
  введена карткова система постачання продуктами, робітника до «традиційної» неп вже нічого не притягувало. Адміністративне втручання звільняло робітників від неминучого в умовах госпрозрахунку господарського ризику. Тому робочий клас вимагав гарантувати його інтереси адміністративним шляхом. Та й селянство не було абсолютно прив'язаної до непу силою . Бухарін неодноразово говорив про
 14. § 2. Країни Заходу в 1918 - 1923
  введений 8-годинний робочий день, підвищена заробітна плата, вводилося соціальне страхування. У поміщиків забрали великі земельні володіння. Однак міжнародна обстановка і внутрішні суперечності привели до падіння Угорської Радянської республіки. 1 серпня на засіданні Будапештського ради праві соціал-демократи домоглися ухвалення рішення про відставку радянського уряду. Незабаром в країні
 15. § 7. Опір фашизму. Народний фронт у Франції
  введенням надзвичайного стану. Почалися масові звільнення робітників і службовців, неугодних владі та підприємцям. У зовнішній політиці Франції в цей період ще сильніше проявилися риси капітулянства перед міжнародною реакцією і фашизмом. Уряд Франції потурали німецької агресії, захопленню Німеччиною Австрії та Чехословаччини. Участь Даладьє в підписанні мюнхенського
 16. § 9. Великобританія в 30-ті роки
  введення державного планування. У цьому напрямку проводилися реформи в Німеччині (в період Веймарської республіки), у Швеції. Ліберальний варіант реформізму отримав розвиток у Великобританії. Перші симптоми кризи в англійській економіці проявилися з деяким запізненням - на початку 1930 р. Він не був таким руйнівним, як в інших країнах Заходу. Оскільки в попередній період
 17. Частина 2. ЕСТЕТИКА З ЕЛЕМЕНТАМИ КУЛЬТУРОРОЛОГІІ
  {foto26} ТЕМА 1. Введення. Предмет і завдання естетики. С.108 ТЕМА 2 . Естетичне освоєння дійсності с.128 ТЕМА 3. Основні естетичні категорії с.131 ТЕМА 4. Естетика мистецтва: сутність та функції с.136 ТЕМА 5. Пологи, види мистецтва. Їх специфіка с.140 ТЕМА 6. Естетичне виховання та естетична культура. . с151 ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ с. 153 СЛОВНИК КЛЮЧОВИЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ залік