Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаНауки про ЗемлюЗбагачення корисних копалин → 
Наступна »
Костроміна Ірина Володимирівна. Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита, 2004 - перейти до змісту підручника

ВСТУП

Необхідність створення раціональних технологій переробки важкозбагачуваних молібденових руд пов'язана, перш за все, зі скороченням сировинної бази молібденової промисловості нашої країни. І хоча в Рос-ці розвідано понад десяти родовищ з промисловими запасами мо-молібдену і сім з них предстаніеіи до промислового освоєння, проте в даний час тільки три родовища розробляються: Сорський і Жірекенскос мідно-молібденові і Тирниаузское вольфрамо-молибденовое родовища.

За деякими оцінками [23] розвідані запаси можуть забезпечити виробництво молібдену (по сучасному рівню його споживання) на 50 - 60 років. Однак, цілком реально, що підприємства, що експлуатують жирі-Кенський, Сорський і Тирниаузское родовища і виробляють 98% мо-молібдену в концентраті, вичерпають запаси руди відповідно до 2015, 2020 до 2025 років. Крім того, має місце зниження вмісту основних цін-них компонентів у балансових запасах родовищ; в даний час середній вміст молібдену в переробляються рудах родовищ Росії знаходиться на рівні 0,051%, що значно нижче середнього міні-мально змісту (0,082%) у рудах зарубіжних країн [71,106 J.

Виробництво молібдену в Росії значно відстає від потреб-стей в ньому. У цілому по країні валовий питома витрата молібдену на 1 тон-ну виплавленої сталі в 2,5-3 рази менше, ніж у розвинених зарубіжних країнах (США, Канада) [54]. Водночас у відвалах підприємств молібден-нової промисловості (ВАТ «Молібден», Жірскснскій ГЗК) накопичені великі запаси важкозбагачуваних позабалансових руд, в тому числі, - окис-лених »змішаних, а також некондиційних, містять десятки тонн молібдену та інших цінних компонентів . Враховуючи значне скоро-чення витрат на стадії видобутку позабалансових руд, їх переробка (при неналежного використання раціонального технологічного режиму) стане економічно це-

лесообразно. Залучення в переробку цієї сировини сприятиме не лише економії мінеральних ресурсів, продовження термінів експлуатації діючих підприємств, збільшенню випуску необхідних країні-них металів, а й дасть можливість поліпшити екологічну обстановку.

Однак ці руди є важкозбагачуваних, а ефективні техно-логії їх переробки не розроблені. Слід 'відзначити, що труднощі обо-збагачення молібденових руд обумовлені не стільки низьким вмістом молібдену в них, скільки ступенем окислення молібденіту і складністю їх речового складу, зокрема, присутністю значної кількості глинистих мінералів. Традиційні технологічні схеми не можуть забезпе-чити ефективну переробку важкозбагачуваних молібденових руд, по-цьому проблема вишукування нових технологічних методів і схем їх обо-збагачення стає досить актуальною.

Мета дисертаційної роботи - науково обгрунтувати, розробити та ап-робіровать раціональні технологічні методи переробки труднообо-гатімих молібденових руд.

Основна ідеї роботи полягає в науково-інженерному обоснова-ванні та використанні ефективних технологічних режимів збагачення важкозбагачуваних молібденових руд, що забезпечують найбільш повне з-потяг з них молібдену і деяких інших цінних компонентів, переді-межі тим самим стійку рентабельність підприємств.

Як об'єкт досліджень використані важкозбагачуваних молібденові руди Жірскснскоїх) родовища. Відповідно до по-уявлення метою визначено такі основні завдання:

І. Оцінити вплив основних їздлого-мінсралогіческіх особливо-стей молібденових руд на їх технологічні властивості і виділити техноло-гические типи важкозбагачуваних руд одного з перспективних месторож-дений країни - Жірекенского.

2. Розробити раціональну технологію витягання молібдену з важкозбагачуваних змішаних молібденових руд, що включає витяг сульфидного молібдену і подальшу переробку хвостів сульфіднош циклу комбінованим методом з метою добування окисленого моліб-Дена. 3.

Встановити найбільш ефективний збирач для флотації окислен-ного молібдену і обгрунтувати раціональний режим його модифікування. 4.

Обгрунтувати ефективний метод підвищення основних технологічних ських показників збагачення молібден-аргіллізітових руд на основі по-тиску їх механічної аісгіваціі в процесі рудопідготовки.

Б процесі вирішення поставлених завдань використано такі ме-тоди досліджень: гранулометричний, мінералогічний, хімічний, спектральний і пробірний методи аналізу вихідної сировини і продуктів збагачення; експериментальні дослідження із застосуванням лаборатор-іях, напівпромислових і промислових установок при флотаційних і хімічних методах збагачення; методи статистичної обробки та мате-автоматично моделювання.

На захист виносяться наступні наукові положення: 1.

Ефективне флотационное витяг окисленого молібдену з змішаних молібденових руд досягається за допомогою раціонального ис-користування модифікованого збирача, створеного на основі додаткового-ного введення оксиду амфотерного металу до складу жирної кислоти. 2.

Створення ефективного способу вилучення окисленого молібдену з хвостів сульфидного циклу при переробці змішаних молібденових руд засноване на раціональному комбінуванні процесів флотації та сер-нокіслотного вилуговування. 3.

Ефективна переробка молібден-аршллізітових руд здійснювала-вима шляхом вдосконалення рудопідготовки, заснованої на придушенні 4.

s

Сорбційної здатності аргіллізіта в результаті зниження його механічної ської активації в процесі подрібнення руд.

Достовірність і обгрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій забезпечені представницьким обсягом лабораторних ис-проходження; підтверджені задовільною збіжністю розрахункових і експериментально отриманих результатів збагачення, відповідністю резуль-татів лабораторних і дослідно-промислових випробувань та отриманням іатентозащішейних технічних рішень.

Наукова новизна роботи полягає в наступному: 1.

Створено новий жирнокислотний збирач для флотації мінералів окисленого молібдену та інших несульфідіих мінералів. 2.

Розроблено комбінований спосіб вилучення окисленого мо-молібдену з хвостів сульфидного циклу, заснований на раціональному соче-Британії методів флотації та сірчанокислотного вилуговування.

3.

Розроблено стохастична математична модель процесу вище-лачіванія окисленого молібдену, що дозволяє оптимізувати режим вилуговування. 4.

Встановлено залежність вилучення молібдену в концентрат фло-тації від змісту аргіллізіта у вихідній руді, що дозволяє прогнозу-ровать основні технологічні показники збагачення молібден-аргіллізітовой руди. 5.

Встановлено вплив механічної активації аргіллізіта на його сорбційну здатність.

Практичне значення роботи:

I. Створено модифікований жирнокислотний збирач на основі ОПСК, використання якого при флотації окислених мінералів мо-молібдену значно підвищує основні технологічні показники обо-збагачення.

2. Розроблено раціональна технологія збагачення змішаних мо-лібденових руд, що забезпечує ефективне витяг сульфидного і окисленого молібдену. 3.

Розроблено метод, що забезпечує ефективне збагачення мо-ЛІБС-аргіллізітових руд, заснований на зниженні механічної активу-ції аргіллізіта в процесі рудопідготовки.

Реалізація результатів роботи. Основні положення та рекоменда-ції, викладені в дисертації, отримали наступне практичне викорис-тання: 1.

Розроблені рекомендації щодо застосування раціональної техно-логії збагачення змішаних молібденових руд, що включає комбінова-ний спосіб вилучення окисленого молібдену з використанням моди-фіціровать жирнокислотного збирача ОПСК, використані ВАТ «ЗабайкялцветметНІМпроект» при розробці ТОО другої черги жирі - Кенський ГЗК. 2.

Результати досліджень, виконаних у лабораторних та апробовано-рова в промислових умовах, спрямованих на зниження механічного-ської активації аргіллізіта з метою підвищення технологічних показників лий збагачення молібден-аргіллізітовой руди, впроваджені на Жірекенской збагачувальній фабриці з отриманням економічного ефекту в 11,4 млн ру б / рік. 3.

Основні наукові та практичні результати виконаних дослі-джень використовуються в навчальному процесі ЧітГУ за спеціальністю «Обо-збагачення корисних копалин».

Вихідні матеріали н особистий внесок автора: Дисертація базується-ється на матеріалах, отриманих в результаті робіт, виконаних з долі-ем автора в Читинському філії інституту «Гілроцвстмет» за договорами та трудовими угодами з Жірекснскім ГЗК. Особисто автору належать:

- розробка режиму модифікування реагенту 01ICK; -

проведення експериментальних досліджень та обробка отриманий-них результатів із застосуванням ЕОМ; -

розробка комбінованого способу вилучення окисленого мо-молібдену;

створення математичної моделі вилуговування окисленого мо-молібдену;

безпосередню участь у проведенні промислових випробувань;

- обробка та аналіз отриманих даних.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ВСТУП "
 1. Введення
  Введення
 2. Глава! Введення
  Глава!
 3. Введення СОФІЯ - ФІЛОСОФІЯ І ФЕНОМЕНОЛОГІЯ
  Введення СОФІЯ - ФІЛОСОФІЯ І
 4. ТЕМА 1. Введення. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЕСТЕТИКИ.
  ТЕМА 1. Введення. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ
 5. дегуманізація мистецтва
  - поняття, введене в науковий обіг Ортега-і-Гассет у роботі, що має те ж назву
 6. ТЕМА 1. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ЯК ГАЛУЗЬ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ
  План заняття: Предмет соціальної філософії. Характер соціально-філософського знання. Місце соціальної філософії в системі філософського, гуманітарного і всього наукового знання. Соціальна філософія та соціальна практика. Основні поняття: соціальна філософія, соціологія, соціальні технології. Джерела та література: Конт О. Курс позитивної філософії / / Філософія і суспільство. 1999. № 1. С.
 7. ТЕМА 10. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНІЙ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ
  Заняття 1. План заняття: Соціальний органицизм. Специфіка соціальних систем. Системні моделі суспільства в сучасній соціальній філософії (Т. Парсонс, Н. Луман, Р. Бхасар). Основні поняття: соціальна система, функція, структура, самоорганізація. Джерела та література: Спенсер Г. Синтетична філософія. Київ, 1997. С. 287-298. Франк С.Л. Духовні основи суспільства. М., 1992 С. 45-54. Парсонс Т.
 8. метаетіке
  введене неопозитивізмом для позначення філософської теорії моралі, взятої на противагу нормативній етиці абстрактно від моральних проблем. Сфера метаетікі з т. зр. неопозітівістов, повинна бути обмежена аналізом логіки морального мови, поясненням значення моральних термінів і суджень (мова
 9. 2.6 Вчення про спасіння як обожении людини; св. Григорій Богослов
  введено особливий термін-«оббженіе»
 10. ТЕМА 1. Введення. ПРЕДМЕТ, СПЕЦИФІКА, ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ ЕТИКИ ЯК НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
  -Чого шукаєш Людина? Миру і щастя шукаю . У собі чи для себе? - Хіба я щось порушую, - або комусь заважаю пошуком миру і щастя? - Якщо твій пошук не у шкоду світу людей, - то він - тобі на благо і людському
 11. ТЕМА 2. СУБ'ЄКТИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
  ЗАНЯТТЯ 1.План ЗАНЯТТЯ: СУБ'ЄКТ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ЙОГО ОБ'ЄКТИВНИЙ СТАТУС.ПОНЯТІЕ «НАРОД» У соціально-філософської ЗНАНІІ.НАРОД - вирішальна сила суспільного розвитку. ЮРМА ЯК ОДНЕ З СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ СТАНІВ ОБЩЕСТВА.ОСНОВНИЕ ПОНЯТТЯ: СУБ'ЄКТ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, НАРОД, ЮРМА. 1. Барулин В.С. Соціальна філософія. М., 2002. Гол. 8. Гобозов І.А. Введення в філософію історії. М.,