Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЗагальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Горбунова М.Ю., Ножкина Т.В. . Шпаргалка по психології: Відповіді на екзаменаційні квитки. - М: Аллель-2000 - 64 с. - (Повний залік)., 2005 - перейти до змісту підручника

10. Вікової психології. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ

Вікова психологія як галузь психологічних знань вивчає факти і закономірності розвитку психіки людини, а також розвиток його особистості на різних етапах онтогенезу. Відповідно до цього виділяються дитяче, підліткове, юнацька психологія, психологія дорослої людини, а також геронтопсихолога. Кожен віковий етап характеризується сукупністю специфічних закономірностей розвитку - основними досягненнями, супутніми утвореннями і новоутвореннями, що визначають особливості конкретної ступені розвитку, в тому числі особливості розвитку самосвідомості.

З точки зору вікової психології критерії вікової періодизації визначаються насамперед конкретними - історичними, соціально-економічними умовами виховання та розвитку, які співвідносяться з різними видами діяльності. Критерій класифікації співвідносяться також з віковою фізіологією, з дозріванням психічних функцій, які визначають сам розвиток і принципи навчання.

Л. С. Вигодський як критерій вікової періодизації розглядав психічні новоутворення, характерні для конкретного етапу розвитку.

Він виділяв «стабільні» і «нестабільні» (критичні) періоди розвитку. Визначальне значення він надавав періоду кризи - часу, коли відбувається якісна перебудова функцій дитини. У ці роки відзначаються значні зміни у розвитку особистості дитини. Згідно Л. С. Вигодський перехід від одного віку до іншого відбувається революційним шляхом.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10. вікову психологію. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ "
 1. 1. Предмет і завдання вікової психології
  вікової психології є вікова динаміка психіки людини, онтогенез психічних процесів і якостей особистості розвивається людини, закономірності розвитку психічних процесів. Теоретичні завдання вікової психології - р криття загальних закономірностей психічного розвитку в онтогенезі, встановлення вікових періодів цього розвитку та причин переходу від одного періоду до
 2. 2. Становлення вікової психології як науки
  вікової психології мали еволюційні ідеї Чарльза Дарвіна, рефлекторна теорія І. М. Сеченова, праці видатного російського педагога К. Д. Ушинського. Подальший розвиток вікової психології пов'язане з початковим етапом експериментальної психології. Період накопичення емпіричних даних про розвиток дитини (В. Прейер, В. Штерн, Ж. Піаже, Н. А. Рибніков та ін) змінився періодом
 3. Солоділова О. П.. Шпаргалка з вікової психології: навч. посібник. - М.: ТК Велбі. - 56 с., 2006

 4. 22. Підходи до періодизації психічного розвитку у віковій психології
  вікові періодизації розвитку. У них виділяють різні періоди, ці періоди по-різному називаються, різні вікові межі, бо їх автори в основу заклали різні критерії. Л. С. Виготський виділяв три групи периодизаций. . Для першої групи характерно побудова періодичних-зації на основі зовнішнього, але пов'язаного з самим процесом розвитку критерію. Прикладом можуть
 5. 3. Методи дослідження вікової психології
  вікової психології виділяються три ос-новні стратегії. . Стратегія спостереження. Основне завдання - на-копленіем фактів і розташування їх у часовій після-послідовності. Спостереження має відповідати ряду требо-ваний - це чітко поставлена ??мета і розроблена схема спостережень; об'єктивність спостереження; систематичність спостережень; спостереження за природним по-веденням
 6. 5. Принципи, структура і завдання психології
  вікова психологія вивчає закономірності психічного розвитку людини, становлення різних психічних процесів і психічних властивостей особистості; 3) педагогічна психологія досліджує психологічні основи навчання і виховання, психологічні закономірності навчання і виховання і безпосередньо пов'язана з віковою психологією; 4) юридична психологія вивчає проблеми,
 7. Глава 2 Що таке психіка? Предмет вивчення психології. Різні підходи до розуміння і визначення предмета психології
  психології. Різні підходи до розуміння і визначення предмета
 8. 36. ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ПСИХОЛОГІЇ
  вікову психологію не можна уявити поза розвитку (генези), поза розгортання. Вона вивчає онтогенез різних психічних процесів і психологічних якостей особистості і має ряд галузей: 1) дитяча психологія; 2) психологія підлітка; 3) психологія юності; 4) психологія дорослої людини; 5) геронтопсі-психологія (психологія старості). Психологія аномального розвитку, або
 9. 17. ТЕОРІЯ Е. Еріксон
  вікові кризи », оскільки розвиток особистості на певній стадії пов'язано з першим поняттям, а перехід від однієї стадії до іншої - з другим. Сензитивні періоди розвитку (від лат. Sensus - «почуття», «відчуття») - вікові інтервали індивідуального розвитку, при проходу-'ванні яких внутрішні структури найбільш чутливі до специфічних впливам навколишнього світу. У розвитку
 10. 27. Значення поняття «зона найближчого розвитку» для вікової психології
  психології, як виникнення і розвиток вищих психічних функцій, співвідношення навчання і розумового розвитку, рушійні сили і механізми психічного розвитку дитини. Зона найближчого розвитку - логічний наслідок закону становлення вищих психічних функцій, які формуються спочатку у спільній діяльності, у співпраці з іншими людьми (у зоні найближчого розвитку), поступово
 11. 3. Концепція психічного розвитку дитини Д. Б. Ельконіна
  віковому періоді один вектор домінує над іншим, а в рамках наступного 'вікового етапу вони як би міняються місцями. Саме зміна доми-. нірующего вектора на субдоминантном і визначає на-чало нового вікового етапу в психічному розвитку дитини. За своїм психологічним змістом век-тор є не що інше, як діяльність, притаманна дитині в даний момент,
 12. НРАВСТВЕННОЕ ВИХОВАННЯ
  вікових особливостей індивідуальності і цілей і завдань виховання. Моральне виховання буває світським і релігійним (конфесійним), загальнодоступним і елітарним, цивільним і військовим, національним і загальнолюдським і т.д. Процес етичного виховання може бути християнським (нав'язливо-коригувальним), конфесійним (релігійним), морально-повчальним, диктаторським,
 13. 35. Об'єкт ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ
  психології є факти психічного життя, механізми та закономірності психіки людини й формування психологічних особливостей його особистості як свідомого суб'єкта діяльності й активного діяча соціально-історичного розвитку суспільства. Немає практично жодного видатного психолога, який займався проблемами загальної психології, який би одночасно так чи інакше не займався б
 14. 4. Історичний аналіз поняття «дитинство»
  вікової психології як науки настає з введенням методу формуючого експерименту (Л. С. Виготський), що дозволяє розкрити закономірності розвитку психічних функцій. Впровадження цієї стратегії в дитячу психологію призвело до виникнення багатьох теорій у вітчизняній психології: культурно-історична концепція Л. С. Виготського, теорія діяльності А. Н. Леонтьєва, теорія
 15. 1. ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА
  психологія »з'явився в науковому вживанні лише в середині XVI в. Датою початку наукової психології вважається 1879 р., коли в Лейпцигу В. Вундтом була відкрита перша психологічна лабораторія. З другої половини XIX в. произош-СЛ ло відділення психології від філософії, що стало. можливим в силу розвитку об'єктивних експериментальних методів, що прийшли на зміну інтроспекції, і формування
 16. 80. Підходи до класифікації вікових груп у акмеології
  вікової періодизації в дорослому віці пов'язані з відсутністю систематизованих даних у зміні психологічних процесів і особистісних особливостей у різні періоди дорослості. У генетичній психології набула поширення точка зору, згідно з якою зрілість являє собою припинення процесу розвитку. У дорослому стані відбувається лише накопичення життєвого досвіду,
 17. 26. СоЦІМИМ * ситуаци розвитку
  вікового періоду складається зовсім своєрідне, виняткове, єдине і неповторне відношення між дитиною і навколишньою його дійсністю, насамперед соціальної. Це відношення називають соціальною ситуацією розвитку в даному віці (поняття ввів Л. С. Виготський). Соціальна ситуація розвитку - це вихідний момент для всіх динамічних змін, що відбуваються в