НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Р. Беленко. Цивільне право. Частина перша (конспект лекцій). - М.: А-Пріор. - 160 с., 2007 - перейти до змісту підручника

Питання 92. Поняття і система способів забезпечення виконання зобов'язання 1.

Поняття 2.

Ознаки 3.

Види! ! : 1.

Способи забезпечення виконання зобов'язань - це передбачені законом або договором спеціальні заходи, що стимулюють боржника до належного виконання зобов'язання під загрозою настання певних несприятливих наслідків шляхом наділення кредитора додатковими правами для попередження або усунення несприятливих для нього наслідків на випадок невиконання або неналежного виконання зобов'язання. 2.

Ознаки способів забезпечення виконання зобов'язань:?

Майновий характер;?

Забезпечують інтерес кредитора і спрямовані на виконання зобов'язання;?

Встановлюються або на підставі закону, або за угодою сторін;?

Додатковий (акцесорний) характер, тобто вони забезпечують виконання основного зобов'язання, тому припинення або недійсність основного зобов'язання тягне припинення або недійсність його забезпечення (за винятком банківської гарантії);?

Вони застосовуються незалежно від того, завдані чи невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання збитки кредитору чи ні;?

Можливість їх застосування зазвичай не залежить від наявності у боржника майна, на яке може бути звернено стягнення. 3.

Види способів забезпечення виконання зобов'язань:?

Неустойка;?

Заставу;?

Утримання;?

Порука;?

Банківська гарантія;?

Завдаток;?

Інші способи, передбачені законом або договором.

Питання 93. Неустойка (штраф, пеня) 1.

Поняття неустойки 2.

Опіічітельние риси неустойки 3.

Види неустойки 1.

Неустойкою (штрафом, пенею) визнається визначена законом або договором грошова сума, яку боржник зобов'язаний сплатити кредиторові в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання, зокрема, у разі прострочення виконання. 2.

Відмінні риси неустойки:?

Розмір неустойки відомий сторонам вже в момент виникнення зобов'язання;?

Неустойка стягується за сам факт порушення зобов'язання, незалежно від того, завдані чи реально кредитору збитки;?

Можливість для сторін самостійно встановлювати розмір неустойки, умови і порядок її стягнення (зрозуміло, з урахуванням законодавчих обмежень);?

Угода про неустойку повинна бути укладена в письмовій формі незалежно від форми основного зобов'язання;?

Суд вправі зменшити неустойку, якщо вона явно не відповідає наслідків порушення зобов'язання;?

Неустойка - це міра цивільно-правової відповідальності. 3.

Види неустойки:?

По джерелу встановлення: -

договірна; -

законна, тобто неустойка, визначена в законі. Вона застосовується незалежно від того, чи передбачена обов'язок її сплати угодою сторін. Розмір законної неустойки не може бути зменшений, але може бути збільшений за згодою сторін, якщо закон цього не забороняє;?

Залежно від співвідношення із стягненням збитків: -

залікова - збитки відшкодовуються в частині, не покритій неустойкою; -

штрафна - збитки стягуються в повному розмірі понад неустойки; -

альтернативна - за вибором кредитора стягуються або збитки, або неустойка; -

виняткова - стягується лише неустойка, але не збитки.

Питання 94. Застава

12 листопада. [СтдропизаЛогрвого. зобов'язання можу ша ЗтВознікповтц ^ тпгж '4; ~ 4; ~ ~ ~ ~

и

І І II I 1? 4

5.; СШрЖмцїдогс б-Предмет ^ заліг-, J / .СПравазалогодателя ^. ~ 8. -Обязаннжті по забезпе

забезпечення збереження т

предл Ocofib

ї

? Т

на заставлене

Особливі ^ вНд'гзсЬ яідГҐ 10. Звернення стягнення

екращеніе за.

It

ЩЄС

п IJ r_j Г I і 1 і І І і II 1. Застава - це спосіб забезпечення виконання зобов'язання, при якому кредитор має право у разі невиконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами особи, якій належить це майно.

Відносини по заставі врегульовані ГК РФ, Законом РФ "Про заставу" від 29.05.92 № 2872-1 (ред. від 26.07.2006), а також Федеральним законом "Про іпотеку (заставу нерухомості) "від 16.07.98 № 102-ФЗ (ред. від 30.12.2004). 2.

Сторони заставного зобов'язання:?

Заставодавець - особа, що надала майно в заставу (це може бути як сам боржник, так і третя особа); -?

Заставодержатель - особа, що отримала майно в заставу (кредитор за основним зобов'язанням). 3.

Застава може виникнути:?

В силу договору;?

На підставі закону при настанні вказаних у ньому підстав; якщо законом не передбачено інше, то до цього різновиду застави застосовуються норми про заставу, що виникає в силу договору. 4.

Форма договору про заставу:?

Обов'язкова письмова форма;?

Обов'язкове нотаріальне посвідчення договору про заставу рухомого майна або норов на майно в забезпечення зобов'язань за нотаріально посвідченим договором;?

Обов'язкова державна реєстрація договору про іпотеку та договору про заставу майна, що підлягає державній реєстрації. 5.

Зміст договору про заставу:?

Умова про предмет договору та його оцінкою;?

Істота, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою;?

Вказівку на те, в якої сторони перебуває закладене майно. 6.

Предмет застави:?

Речі (у тому числі нерухомі), за винятком вилучених з обігу. Якщо інше не передбачено договором, вони залишаються у заставодавця, крім нерухомості і товарів в обігу, які ніколи не передаються заставодержателю. Іпотека земельної ділянки не поширюється на що знаходиться на ньому нерухомість. Навпаки, іпотека будівлі або споруди можлива тільки з одночасною іпотекою земельної ділянки, на якій вони знаходяться, або належить заставодавцю права оренди цієї ділянки;?

Майнові права, за винятком прав, нерозривно пов'язаних з особою кредитора, та інших прав, уступка яких іншій особі заборонена законом; при заставі майнового права, посвідченого цінним папером, вона передається заставодержателю або в депозит нотаріуса, якщо договором не передбачено інше.

Закон допускає перезалог вже закладеного майна (ст. 342 ЦК). 7.

Якщо інше не передбачено договором, заставодавець має право:?

Користуватися предметом застави;?

Розпоряджатися предметом застави з дозволу заставодержателя. 8.

Обов'язки особи, у якої знаходиться предмет застави (заставодавця або заставодержателя), щодо забезпечення збереження предмета застави:?

Страхувати за рахунок заставника закладене майно;?

Вживати заходів, необхідних для забезпечення схоронності закладеного майна, у тому числі для захисту його від посягань і вимог з боку третіх осіб;?

Негайно повідомляти іншу сторону про виникнення загрози втрати або пошкодження заставленого майна.

Заміна предмета застави допускається лише за згодою заставодержателя, якщо законом або договором не встановлено інше.

Застава забезпечує вимогу у тому обсязі, який воно має до моменту задоволення, включаючи відсотки, неустойки II т. п. 9.

Виділяються особливі види застави:?

Іпотека - застава нерухомості;?

Заставу речей у ломбарді - в цьому випадку навіть якщо сума, виручена від продажу заставленого майна, недостатня для задоволення вимог заставодержателя (тобто ломбарду), останній не має право звернути стягнення на інше майно боржника;?

Заставу товарів в обороті - в цьому випадку допускається зміна складу і натуральної форми предмета застави (товарних запасів, сировини і т. п.) за умови, що їх загальна вартість не стає менше зазначеної в договорі про заставі. 10.

Стягнення на заставлене майно може бути звернено у разі невиконання або неналежного виконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання.

Звернення стягнення відбувається в судовому порядку:?

На нерухоме майно, якщо немає нотаріально посвідченого угоди заставодавця з заставоутримувачем про позасудовий порядок звернення стягнення, укладеного після виникнення підстав для звернення стягнення;?

На рухоме майно, якщо інше не передбачено угодою заставодавця з заставоутримувачем, а в разі знаходження заставленого майна у заставодержателя - умовами договору про заставу;?

На будь заставлене майно. якщо для укладення договору про заставу потрібна згода іншої особи або органу (наприклад, заставу нерухомого майна, що знаходиться на праві господарського відання);?

У разі, якщо предмет застави - майно, яке має значну історичну, художню або іншу культурну цінність;?

У разі, якщо заставодавець відсутня встановити місце його знаходження неможливо.

Вимоги заставодержателя задовольняються з суми, вирученої від реалізації предмета застави з публічних торгів. Грошова сума, що залишилася після задоволення вимог усіх заставодержателів (у тому числі і щодо відносин перезалога) та відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням публічних торгів, передається заставодавцю.

] 1. Застава припиняється:

І / з припиненням забезпеченого заставою зобов'язання;

4 / при продажу з публічних торгів заставленого майна, а також у разі, коли його реалізація виявилася неможливою;

\ / на вимогу заставодавця при наявності загрози втрати або пошкодження заставленого майна;

? у разі загибелі закладеної веші або припинення заставленого права, якщо заставодавець не скористався правом відновлення предмета застави або правом на його заміну.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 92. Поняття і система способів забезпечення виконання зобов'язання 1. "
 1. Питання 78. Здійснення і захист особистих немайнових прав
  забезпечення виконання основних зобов'язань (неустойка, застава, завдаток і
 2. Питання 89. Підстави зміни і розірвання договору
  питання 86 цієї глави);? принцип виконання зобов'язання в натурі, тобто вчинення боржником саме тих дій, які передбачені умовами зобов'язання без заміни їх відшкодуванням збитків або сплатою грошової суми; сплата неустойка і відшкодування збитків, завданих неналежним виконанням зобов'язання, не звільняють боржника від виконання зобов'язання в натурі, тоді як
 3. Питання 82. Підстави виникнення зобов'язань 1.
  Виконання, а кожен боржник повинен виконати зобов'язання в падаючої на нього частці. Якщо не встановлено інше, всі частки визнаються рівними. 6. Законом або договором можуть бути встановлені солідарні обов'язки або вимоги (наприклад, у разі неподільності предмета зобов'язання). У разі солідарного обов'язку боржників кредитор має право вимагати:? виконання зобов'язання від усіх
 4. 13.7.2 Департаменти Міністерства юстиції РФ
  питань правової допомоги, в якому діє чотири відділи: - відділ з питань нотаріату, - відділ з питань записи актів цивільного стану, - відділ законопроектної діяльності, - відділ з питань адвокатури; 8) Департамент міжнародного співробітництва, що складається з: - відділу міжнародного співробітництва та договорів про правову допомогу, - відділу міжнародного,
 5. § 1. Неприпустимість застави речей, вилучених з обороту
  забезпеченим заставою зобов'язанням (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником цього зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами особи, якій належить це майно (заставодавця), за винятками, встановленими законом ". Очевидно, що отримання заставодержателем задоволення своїх вимог з
 6. Договір ВОІВ про авторське право і Договір ВОІВ про виконання і фонограми
  питання, пов'язані з Інтернетом. Швидше, можна відзначити, що поява Інтернету, розвиток форм цифрового запису творів, поширення нових способів комунікації послужили причиною для ретельного перегляду та систематизації положень, що діють на міжнародному рівні у сфері авторського права і суміжних прав. Основні положення ДАП і ДІФ не зводяться тільки до введення нового права,
 7.  Суміжні права
    способу або форми їх вираження є: а) виконання; б) фонограми; в) відеограми; г) програми (передачі) організацій мовлення. Ст. 450 ЦК визначає суб'єктів суміжних прав. Первинними суб'єктами суміжних прав є виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми, організація мовлення. За відсутності доказів іншого виконавцем, виробником фонограми,
 8.  1.1 Правоохоронної діяльності, її основні ознаки та поняття, завдання і цілі
    питань; 8) регулювання порядку та умов виконання і відбування покарань, визначення засобів виправлення засуджених, надання засудженим допомоги у соціальній адаптації. Цілі розглянутого виду діяльності поділяються на два види: Безпосередні цілі: 1) забезпечення і захист (охорона): - порушених та (або) оспорюваних прав, свобод і охоронюваних законом
 9.  Права виконавців
    поняття, аналогічні тим, що розглядалися в розд. «Виняткові авторські права». Слід ще раз підкреслити, що перелік надаваних виконавцям прав набагато менше, ніж у авторів. Мало того, на відміну від авторських прав самі надаються виконавцям права в багатьох випадках залежать від того, записано виконання чи ні, використовується воно в комерційних чи некомерційних
 10.  Нікітов В. А.. Інформаційне забезпечення державного управління / Авт.: Нікітов В. А., Орлов Є. І., Старовойтов А. В., Савін Г. І.; За ред. Ю. В. Гуляєва - М.: Слов'янський діалог,. - 415 с., 2000

 11.  Клод Адріан Гельвецій (1715-1771)
    зрозумілий особистий інтерес становлять основу всієї моралі з т.з. Гельвеція. До цивільних чеснот він відносить: правдивість, справедливість, вірність у дружбі, вірність слову, вірність громадським ідеалам, зобов'язаннями. Етичні та політичні проблеми свого часу він висловив у працях: «Про розум» (1758) і «Про людину» (вид.
 12.  Питання 35. Поняття, принципи і межі здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків
    способів та порядку здійснення права. 5. Виконання цивільного обов'язку - це дія або бездіяльність, спрямоване на виконання закладених в обов'язки вимог. Способи виконання обов'язків подібні зі способами здійснення прав. На виконання обов'язків поширюються принципи здійснення цивільних прав з підпорядкуванням цих принципів принципом належного виконання