Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо -геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЗагальна психологія → 
« Попередня Наступна »
С. В. Маланов. Метологіческіе І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ., 2005 - перейти до змісту підручника

Віктор Франкл Гуманістична психологія. Екзистенційний підхід. Теорія особистості 1.

Прагнення людини до пошуку та реалізації сенсу свого життя - вроджена мотиваційна спрямованість людини, яка виступає основним двигуном поведе ня та розвитку особистості. 2.

Сенс знаходиться в об'єктивному світі; людина повинна не вибрати або «винайти» його, а знайти шляхом реалізації себе в житті і діяльності.

188

3. Сенс життя унікальний для кожної людини. Людина може зробити своє життя осмисленим, реалізуючи три основні шляхи свого розвитку і орієнтуючись на три гру пи цінностей: -

шляхом того, що людина може дати життя, - творчу діяльність (цінності творчості); -

шляхом того, що людина включається в переживання цінно стей, які знаходить в світі (цінності переживання); -

допомогою позиції, займаної по відношенню до долі і обставинам свого життя , які він не може з менить (цінності відносини).

4.

Набутий глузд вимагає від людини свого посто янного здійснення, що веде до самоактуалізації лич ності. 5.

Людина вільна знайти і реалізувати сенс життя, сво Боден взяти на себе відповідальність за свою долю, навіть якщо його свобода об'єктивно обмежена обставинами. Це віз можна завдяки фундаментальним людським якостям.

-

Здатність до самотрансцендентності - можливості уявного виходу людини за межі самого себе, в на правлінні на щось, існуюче зовні. -

Здатність до самоусунення - можливості в будь-якій ситуації піднятися над собою і над ситуацією, посмот реть на себе з боку.

6. Необхідною умовою психічного здоров'я особисто сти є певний рівень напруги, возникаю щий між людиною і локалізованим у зовнішньому світі об'єктивним змістом, який людина повинна здійснити.

- Відсутність сенсу породжує у людини стан «екзі стенціального вакууму», яке виступає причиною са мих різноманітних неврозів.

7. Не існує сенсу життя «взагалі» - існує конкретний сенс життя даної особистості в даний мо мент. Сенс життя змінюється від ситуації до ситуації.

189

Людині неможливо охопити «сверхсмисл» світу, але такий «сверхсмисл» існує. Він здійснюється незалежно від життя окремих індивідів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Віктор Франкл Гуманістична психологія. Екзистенційний підхід. Теорія особистості 1. "
 1. Тема 8. Внутріособистісні конфлікти
  психологічні концепції внутрішньоособистісних конфліктів. Проблема внутрішньоособистісних конфліктів у поглядах 3. Фрейда. Теорія комплексу неповноцінності А. Лодер. Вчення про екстраверсії і інтроверсії К. Юнга. Концепція «екзистенціальної дихотомії» Е. Фромма. Теорія психоаналітичного розвитку Е. Еріксона. Мотиваційні конфлікти за К. Левіну. Теорія когнітивного дисонансу Л. Фестінгер. Теорія
 2. 9.1. Мотиви людини та їх формування
  гуманістичних теоріях мотивації присутні гіпотези про наявність «основних, базових, власне людських» мотивів. Наприклад, у К. Роджерса головним мотивом поведінки людини є вроджене прагнення до самоактуалізації. У В. Франкла (екзистенційний напрям) головним мотивом поведінки людини є вроджене прагнення до пошуку сенсу свого життя, свого існування. У А.
 3. Абрахам Маслоу (1908-1970) Гуманістична психологія. Мотиваційний підхід. Теорія особистості
  особистості (від потреб потреби до потреб розвитку): - потреби фізіологічні (органічні): голод, спрага, статевий потяг та ін; - потреби в безпеці; - потреби в приналежності і любові: належати до спільноти, бути разом з людьми, бути прийнятим і при визнаним; - потреби в повазі і визнання: бути компетент вим, успішним і отримати схвалення,
 4. Кон Ігор Семенович (р. 1928)
  психологія, теорія особистості, соціальні та психологічні проблеми юнацького віку, соціологія та етнографія дитинства, сексологія. Основні праці: «Позитивізм в соціології» (М., 1964), «У пошуках себе» (М., 1984), «Особистість і соціальна структура» / / Американська соціологія. М.,
 5. Запитання для самопідготовки
  психологічні концепції ввібрала сучасна соціологія особистості? Які основні макросоціологічні підходи до теорії особистості Ви знаєте? Сформулюйте особливості мікросоціологічного аналізу та інтерпретації проблеми особистості. У чому полягає суть теорії ролей? Які моделі адаптації виділив Р. Мертон, і чим вони різняться? Що лягло в основу його типологізації соціальних відхилень? Розкрийте
 6. Глава 2 Що таке психіка? Предмет вивчення психології. Різні підходи до розуміння і визначення предмета психології
  психології. Різні підходи до розуміння і визначення предмета
 7. Примірний план семінарського заняття Заняття 1. Проблема розвитку в сучасній науці і філософії Питання для обговорення
  підходи до його осягнення в філософії та науці. 2. Образи людини в історії філософії та культури. 3. Людина як біосоціальна істота. 4. Індивід, індивідуальність, особистість. Різноманіття культур і типи че? ловеческой особистості. 5. Аксіологічні параметри буття людини у світі. Екзистенційний досвід особистості. 6. Антропологічний криза як явище сучасної техногенної
 8. 12. суспільна сутність особистості
  психологія особистості. Особистість знаходиться також у сфері дії ідеологічних відносин. Ідеологія, або система ідей про суспільство, формує психологію особистості, її світогляд, соціальні установки. Оволодіння суспільними науками допомагає особистості правильно орієнтуватися у суспільних подіях і усвідомити своє місце і роль в суспільному розвитку. Товариство надає
 9. Психофізіологічні підходи і теорії, що зробили значний вплив на розвиток вітчизняної теоретичної психології
  психології початково закладалися в роботах І. М. Сєченова та І. П. Павлова. Слід особливо підкреслити, що якщо в концепції Сеченова початково були присутні прагнення вивести психічні явища зі складних відносин між організмом і середовищем, то в теоріях Павлова (і особливо у його послідовників-фізіологів) присутній неявне прагнення звести складні психічні явища до рефлекторних зв'язків
 10. СЕНС ЖИТТЯ
  особистості. Сенс життя може бути: гедоністичним, стоїчним, утилітарно-прагматичним, конфесійним (релігійним, жертовним в ім'я служіння релігійним догмам та ідеалам того чи іншого вероісповеденія), світським, атеїстичним, науковим і т.д. (Бердяєв Н.А. Про призначення людини. - М., 1993. Базарова О.Н. Про сенс життя, його втраті та творінні. - М.: Знание, 1989. Кленського І.С. Бесіди про
 11. Кулі Чарльз Хортон (1864-1929)
  психолог, автор теорії «дзеркального Я», один з основоположників теорії малих груп. Кулі ввів розрізнення первинних груп (йому належить і сам термін) і вторинних суспільних інститутів. Первинні групи (сім'я, сусідство, дитячі групи, місцеві громади) є, по Кулі, основними суспільними осередками і характеризуються інтимними, особистісними зв'язками, безпосереднім спілкуванням,
 12. Тема 5. Теорії поведінки особистості в конфлікті
  особистості в конфліктній взаємодії та їх характеристика. Стратегії поведінки особистості в конфлікті. Двомірна модель Томаса-Кілмен стратегії поведінки в конфлікті. Типи конфліктних особистостей. Теорія акцентуації характерів: К. Леонгард, А. Е . Личко та ін Конфліктна особистість демонстративного і ригидного типу. Конфліктна особистість некерованого і надточного типу. Конфліктна особистість
 13. Запитання на розвиток соціологічної уяви:
  гуманістична совість, почуття тотожності , стадний конформізм, розум, розум, соціальний характер, відчуження, світ несвободи, характер плідної орієнтації, характер неплодотворной орієнтації, характер з рецептивної орієнтацією, характер з експлуататорської орієнтацією, характер зі стяжательной орієнтацією, ринковий характер, патологічне суспільство, здорове суспільство,
 14. 5. Принципи, структура і завдання психології
  психології знаходить своє вираження і в тому, що вони завжди вивчаються як властиві соціально та історично певної особистості. Структура психології. Психологічна наука на сучасному етапі розвитку являє собою складну і розгалужену систему наукових дисциплін. Окремі галузі психології тісно пов'язані між собою. Можна виділити наступні галузі психології (в основу
 15. 43. Визначення пам'яті
  психологів матеріальні основи пам'яті мислилися у вигляді сліду. Найперша гіпотеза розглядала слід як механічний відбиток. Вчені виходили з аналогії між відбитком печатки на воску і збереженням сліду в мозку. Нині теорія механічних відбитків відкидається всіма. Вона не підтверджується жодними фактами і суперечить одному з головних властивостей психічного -
 16. передмову 1998 В.Е. Корольов, обкладинка БАГАТОЛИКА ПСИХОТЕРАПИЯ
  гуманістичним цінностям, творчого та здорового; людини, котра усвідомлює своє вище призначення хранителя і носія досягнень культури і духовного досвіду. Розум і наука, на які надіялось людство, вірячи прийдешнє вдосконалення духу, не виправдали очікувань. На основні питання людського існування наука і раніше не може дати відповіді, оскільки не володіє придатними