Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Види іноземних інвестицій

Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді: 1)

іноземної валюти, що визнається конвертованою Національним банком України.

Відповідно до постанови правління Національного банку України «Про врегулювання порядку здійснення іноземними інвесторами інвестицій в Україну» від 20.07.99 р. № 356, іноземні інвестиції в Україну здійснюються у вигляді іноземної валюти, яка згідно з Класифікатором іноземних валют, затвердженого постановою правління Національного банку України від 04.02.98 р. № 34, зі змінами та доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 30.12.98 р. № 561, визнається вільно конвертованою і широко використовується для здійснення платежів за міжнародними операціями (I група), 2)

валюти України - при реінвестиціях в об'єкт первинного інвестування чи в будь-які інші об'єкти інвестування відповідно до законодавства України за умови сплати податку на прибуток (доходи).

Згідно з Указом Президента України «Про деякі питання іноземного інвестування» від 07.07.98 р. № 748/98, іноземні інвестиції при первинному інвестуванні можуть здійснюватися у вигляді валюти України, яка придбана за іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України або отримана іноземним інвестором як прибуток (дохід) внаслідок здійснення іноземних інвестицій в Україну. Тим самим розширені для іноземного інвестора можливості використання гривні в Україні. Іноземні інвестиції при первинному інвестуванні можуть здійснюватися у вигляді валюти України, яка повинна бути придбана за іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України; 3)

будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав; 4)

акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав (прав власності на частку (пай) у статутному фонді юридичної особи, створеної відповідно до законодавства України або законодавства інших країн), виражених у конвертованій валюті; 5)

грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зобов'язань, гарантованих першокласними банками і мають вартість у конвертованій валюті, підтверджену згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями; 6)

будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також підтверджена експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо; 7)

прав на здійснення господарської діяльності, включаючи права на користування надрами та використання природних ресурсів, наданих у відповідно до законодавства або договорів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями; 8)

інших цінностей відповідно до законодавства України.

Слід зазначити, що відповідно до Указу Президента України

«Про залучення іноземних інвестицій в економіку України» від 28.06.99 р. № 759/99 з метою залучення іноземних інвестицій в Україну встановлено, що не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість операції з передачі основних фондів, ввезених іноземними інвесторами для внесення до статутних фондів створюваних з їх участю на території України юридичних осіб в обмін на їхні корпоративні права.

Іноді внесення іноземної інвестиції у формі основних засобів виробництва неправомірно ототожнюється з виконанням робіт (наданням послуг) нерезидентом України, що оскаржується в суді.

Так, до арбітражного суду звернулося спільне українсько-турецьке підприємство (далі - Позивач) з позовом про визнання недійсним рішення державної податкової адміністрації (далі - Відповідач) про донарахування Позивачу податку на додану вартість та фінансових санкцій за його несплату.

Рішенням арбітражного суду, залишеним без змін наглядовою інстанцією, позов задоволено з мотивів невідповідності рішення Відповідача чинному законодавству.

Відповідач, не погодившись з судовими актами у справі, звернувся до Вищого арбітражного суду України із заявою, в якій просив їх скасувати і в позові відмовити.

Вищий господарський суд України на підставі п. 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України», перевіривши повноту встановлення арбітражним судом обставин справи та їх юридичну оцінку, прийшов до наступних висновків:

Арбітражний суд правомірно визнав недійсним оспорюване рішення Відповідача, оскільки воно суперечило вимогам дей-ствующегозаконодательства. Зокрема, згідно подп.3.2.8п.З.2 ст.З Закону України «Про податок на додану вартість», операції з передачі основних фондів як внеску до статутного фонду юридичної особи для формування її цілісного майнового комплексу в обмін на емітовані ним корпоративні права, у тому числі при ввезенні основних фондів на митну територію України або вивезенні їх за межі цієї території, не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість.

Згідно п.З ст.1 Закону України «Орежіме іноземного інвестування» (далі - Закон), Позивач є підприємством з іноземними інвестиціями, якими, відповідно до п.2 ст.] Закону, є цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності для отримання прибутку. Підприємство набуває статусу підприємства з іноземними інвестиціями з дня зарахування іноземної інвестиції на його баланс.

У процесі розгляду справи арбітражний суд встановив, що іноземний інвестор-засновник Позивача вніс іноземну інвестицію в статутний фонд Позивача у вигляді основних засобів в обмін на корпоративні права в обсязі, що дорівнює розміру статутного фонду, визначеного установчими документами . Це відповідає вимогам ст.З Закону, якою передбачена воз.можность внесення іноземних інвестицій у формі пайової участі у підприємстві, створеному спільно з українською юридичною особою. Відповідач неправомірно відніс передачу основних фондів в обмін на корпоративні права до операцій з виконання робіт (надання послуг), здійснюваним нерезидентом і використовуваним або споживаним на митній території України, а отже, безпідставно нарахував податок на додану вартість та фінансові санкції.

За таких обставин Вищий господарський суд України залишив у силі судові акти у справі [Бізнес. Бухгалтерія. - 2001. - № 46/2. - С.32-33].

Форми здійснення іноземних інвестицій

Формами здійснення іноземних інвестицій є: -

часткова участь в підприємствах, що створюються спільно з українськими фізичними та юридичними особами, або придбання частки діючих підприємств; -

створення підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам, філій та інших відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб або придбання у власність діючих підприємств повністю; -

придбання не забороненого законами України нерухомого чи рухомого майна, включаючи будинки, квартири, приміщення, обладнання, транспортні засоби та інші об'єкти власності, шляхом прямого одержання майна та майнових комплексів або у вигляді акцій, облігацій та інших цінних паперів; - придбання самостійно або за участю українських юриди-чеських або фізичних осіб прав иа користування землею та використання природних ресурсів на території України; -

придбання інших майнових прав; -

господарська (підприємницька) діяльність на основі угод про розподіл продукції; -

інші форми, які не заборонені законами України, в тому числі без створення.

Юридичної особи, на підставі договорів із суб'єктами господарської діяльності України.

Однією з форм здійснення іноземних інвестицій є створення на території України представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» іноземні суб'єкти господарської діяльності, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність на території України, мають право на відкриття своїх представництв на території України. Реєстрацію зазначених представництв здійснює Міністерство економіки України протягом шістдесяти робочих днів з дня подання іноземним суб'єктом господарської діяльності документів на реєстрацію. Для реєстрації представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності на території України необхідно подати:

заяву з проханням про реєстрацію представництва, яка складається у довільній формі;

виписку з торговельного (банківського) реєстру країни, де іноземний суб'єкт господарської діяльності має офіційно зареєстровану контору;

довідку з банківської установи, в якій офіційно відкрито рахунок продавця;

довіреність на здійснення представницьких функцій, оформлену згідно з законом країни, де офіційно зареєстровано контору іноземного суб'єкта господарської діяльності.

Зазначені вище документи мають бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі і легалізовані належним чином в консульських установах, які представляють Україну, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше. За реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності з них стягується плата в розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України, який не повинен перевищувати фактичних витрат держави, пов'язаних з цією реєстрацією.

У разі відмови Міністерства економіки України зареєструвати представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності або неприйняття рішення з цього питання у встановлений шістдесятиденний строк іноземний суб'єкт господарської діяльності може оскаржити таку відмову в судових органах України.

Забороняється вимагати від іноземного суб'єкта господарської діяльності повторної реєстрації (перереєстрації) раніше зареєстрованого представництва на території України.

У разі зміни назви, юридичного статусу, юридичної адреси або оголошення іноземного суб'єкта господарської діяльності неплатоспроможним або банкрутом його представництво на території України зобов'язане повідомити про це Міністерство економіки України у семиденний строк.

Докладно реєстрація представництв регулюється Інструкцією про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, затвердженої наказом МЗЕЗторгу України від 18.01.96 р. № 30.

На відміну від представництв вітчизняних підприємців, представництва іноземних суб'єктів господарювання підлягають державній реєстрації.

Як зазначено у п. 5 роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із створенням, реорганізацією та ліквідацією підприємств» від 12.09.96 р. № 02-5/334 , у разі відмови в реєстрації або неприйняття рішення про реєстрацію у встановлений строк іноземний суб'єкт господарської діяльності має право звернутися до господарського суду із заявою про визнання недійсним рішення про відмову в реєстрації або про спонукання Міністерства економіки України здійснити реєстрацію представництва. Справа по спору про визнання недійсним зазначеного рішення відповідно до п. 1 ч.1 ст. 14 Господарського процесуального кодексу України підсудна Вищому господарському суду України.

Вищий арбітражний суд роз'яснює, що оскільки представництво не є юридичною особою, то стороною в спорах, пов'язаних з його реорганізацією та ліквідацією, може бути тільки іноземний суб'єкт господарської діяльності, зазначений у свідоцтві про реєстрацію представництва. У разі, якщо керівнику або заступнику керівника останнього на підставі довіреності надано право здійснювати в господарському суді повноваження сторони у справі, представництво вправі від імені іноземного суб'єкта підприємницької діяльності здійснювати передбачені законом процесуальні дії.

Представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні не є юридичною особою і не займається самостійно комерційною діяльністю. У всіх випадках воно діє від імені і за дорученням іноземного суб'єкта господарювання і виконує свої функції відповідно до чинного законодавства України. Представництво може здійснювати функції, пов'язані з виконанням представницьких послуг, тільки в інтересах цього суб'єкта.

 Керівник представництва діє на підставі довіреності іноземного суб'єкта господарської діяльності, засвідченої нотаріально за місцем її видачі, легалізованої належним чином в консульських установах, які представляють інтереси України, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше, і супроводжуватися перекладом на українську мову, який засвідчується печаткою офіційного перекладача . 

 Відповідно до Положення про порядок реєстрації та обліку постійних представництв нерезідеітов в Україні як платників податку на прибуток, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 16.01.98 р. № 23, постійне представництво нерезидента в Україні - це постійне місце діяльності, через яке повністю або частково здійснюється господарська діяльність нерезидента на території України. До постійних представництв, зокрема відносяться: місце управління, філіал, офіс, завод, фабрика, майстерня, шахта, нафтова чи газова свердловина, кар'єр або інше місце розвідки чи видобутку корисних копалин. 

 Це Положення визначає єдиний порядок реєстрації та обліку постійних представництв нерезидентів в Україні як платників податку на прибуток. Дія Положення не поширюється на представництва іноземних організацій і фірм, які не здійснюють господарську діяльність в Україні. 

 Постійне представництво нерезидентів до початку своєї господарської діяльності стає на облік в податковому органі за своїм місцезнаходженням як платник податку на прибуток. 

 Реєстрація постійного представництва нерезидента в Україні як платника податку на прибуток здійснюється на підставі подання таких документів: 

 заяви про реєстрацію постійного представництва нерезидента як платника податку на прибуток за встановленою формою; 

 витягу з торговельного (банківського) реєстру країни за місцезнаходженням офіційно зареєстрованого головного органу управління (контори) нерезидента; 

 довідки з банківської установи, в якій офіційно відкрито рахунок нерезидента; 

 довіреності на здійснення представницьких функцій в Україні, оформленої згідно із законами країни, де офіційно зареєстровано контору нерезидента.

 Зазначені документи, крім заяви, мають бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі, легалізовані належним чином у консульських установах, які представляють інтереси України, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше, і супроводжуватися перекладом на українську мову, який засвідчується печаткою офіційного перекладача. 

 Представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності, яке повністю або частково здійснює господарську діяльність нерезидента в Україні і має свідоцтво, видане Міністерством економіки України, подає до податкового органу для постановки на облік як платника податку на прибуток такі документи: заяву про реєстрацію постійного представництва нерезидента як платника податку на прибуток за встановленою формою; 

 копію свідоцтва про реєстрацію представництва в Міністерстві економіки України. Державна реєстрація та контроль за здійсненням іноземних інвестицій Державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється Урядом Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями протягом трьох робочих днів після фактичного їх внесення у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. 

 Незареєстровані іноземні інвестиції не дають права на одержання пільг та гарантій, передбачених Законом. 

 Відмова у державній реєстрації іноземних інвестицій можлива лише у разі порушення встановленого порядку реєстрації. Відмова з мотивів її недоцільності не допускається. 

 Відмова у державній реєстрації іноземних інвестицій повинна бути оформлена письмово із зазначенням мотивів відмови і може бути оскаржена в судовому порядку. 

 Детально державна реєстрація іноземних інвестицій регулюється Положенням про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96 р. № 928. 

 Для державної реєстрації іноземних інвестицій іноземний інвестор або уповноважена ним особа подає органу державної реєстрації такі документи: 

 інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції у трьох примірниках, заповнене за формою і в порядку згідно з додатками № 1 і 2 до Положення, з відміткою державної податкової інспекції за місцем здійснення інвестиції про її фактичне внесення; 

 документи, що підтверджують форму здійснення іноземної інвестиції (установчі документи, договори (контракти) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності, концесійні договори тощо); 

 документи, що підтверджують вартість іноземної інвестиції (відповідно до вимог, визначених ст. 2 Закону «Про режим іноземного інвестування»); 

 документ, що свідчить про внесення заявником плати за реєстрацію. 

 Орган державної реєстрації фіксує дату надходження документів у журналі обліку державної реєстрації внесених іноземних інвестицій, протягом трьох робочих днів починаючи з цієї дати розглядає подані документи і приймає рішення про реєстрацію іноземної інвестиції або про відмову в ній. 

 Державна реєстрація іноземної інвестиції здійснюється шляхом присвоєння інформаційному повідомленню про внесення іноземної інвестиції реєстраційного номера, який на усіх трьох примірниках засвідчується підписом посадової особи та скріплюється печаткою органу державної реєстрації. 

 Згідно п.9 Положення відмова у державній реєстрації іноземних інвестицій можлива лише у разі, коли здійснення цієї інвестиції суперечить законодавству України або подані документи не відповідають вимогам Положення. 

 Специфіка оподаткування іноземних учасників договору про спільну діяльність вказана в ст. 13 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств». Згідно п. 13.4 цієї статті суми доходів нерезидентів, отриманих у вигляді дивідендів, нарахованих на корпоративні права, емітовані резидентами України, оподатковуються за ставкою 30% у джерела їх виплати за рахунок таких виплат. Згідно подп. 7.7.3 Закону виплата частини доходу, отриманого учасниками від спільної діяльності, прирівнюється до виплати дивідендів, тому дія п. 13.4 поширюється на доходи нерезидента від спільної діяльності. Порядок ведення податкового обліку та складання податкової звітності результатів спільної діяльності на території України без створення юридичної особи, затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 16.01.98 р. № 24, передбачає утримання та перерахування до бюджету податку на репатріацію доходів учасників-нерезидентів, який додатково справляється у розмірі 15% від суми репатрійованих доходу та за рахунок такої виплати. Відповідно до п. 18.1 ст. 18 Закону «Про оподаткування прибутку підприємств», якщо міжнародним договором, ратифікованим Верховною Радою України, встановлено правила, відмінні від передбачених цим Законом, застосовуються норми міжнародного договору. Це положення може стосуватися лише податку на репатріацію доходів, оскільки на нього поширюється дія міжнародних договорів України в частині звільнення від оподаткування доходів нерезидентів. Ставка інших видів податку на прибуток не регулюється міжнародними угодами з питань усунення подвійного оподаткування. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Види іноземних інвестицій"
 1.  Тема 6. СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ (ІІ)
    іноземними інвестиціями), на яких іноземні та вітчизняні інвестиції з'єднуються разом в ланцюзі: разові торгові угоди - створення експортних служб - відкриття торгових представництв - технічне сприяння, висновок і виконання договорів підряду - будівництво об'єкта на компенсаційній основі - створення підприємств з іноземними інвестиціями. - Задоволення внутрішнього
 2.  ЗМІСТ
    види міжнародного бізнесу 29 Тема 5. Управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві 36 Тема 6. Створення підприємств з іноземними інвестиціями (ШІ) 46 Тема 7. Економічні обгрунтування виходу на зовнішній ринок 47 РОЗДІЛ II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ВИБОРУ ІНОЗЕМНОГО ПАРТНЕРА 62 Тема 8. Оцінка фінансової стійкості іноземного партнера ... 62 Тема 9.
 3.  11.3. ПОНЯТТЯ, ВИДИ І ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
    іноземних інвестицій. Залученню іноземних інвестицій в економіку України заважають часті зміни законодавства та відсутність надійних гарантій захисту для іноземних інвесторів, занадто високий рівень ставок оподаткування, повільні темпи приватизації, складна система ведення бухгалтерського обліку, яка не відповідає міжнародним стандартам. Україна, як і інші держави,
 4.  СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
    закордонних справ МП Мале підприємство МРТ Міжнародний поділ праці МЕК Міжнародна електротехнічна комісія НДДКР Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи НДР Науково-дослідна робота НТП Науково-технічний прогрес ОУП Загальні умови поставки ПК Виробнича кооперація СИФ CIF - вартість, страхування і фрахт СК Страхова компанія СНД Співдружність
 5.  Охорона авторських прав іноземних правовласників
    іноземним правовласникам може надаватися, якщо твір іноземного автора, зокрема, оприлюднено (вперше зроблено доступним для публіки) на території Росії. Що стосується випадків придбання іноземними фізичними особами або організаціями прав на твори, що охороняються в Росії, то такі особи і організації можуть використовувати такі права і розпоряджатися ними точно так
 6.  ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ОКРЕМИХ ТЕМ
    іноземний громадянин. Б) іноземна держава. міжнародна організація. Г) вірно А, Б, В. Д) вірно А, Б. Характеристики Товарній Номенклатури ЗЕД: 6 перших знаків відповідають таким з Гармонізованої системи. Б) код товару восьмизначний. товари розподілені по 21 розділу з I по XXI. Г) використовується, зокрема, для тарифного регулювання. Д) вірно А, В, Г. Стратегічне планування
 7.  Тема 2. КОНЦЕПЦІЇ І ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ ЗЕД
    іноземних осіб на території Формувати і реалізовувати програми ЗЕД Надавати гарантії Укладати угоди про ЗЕД з іноземними суб'єктами та ін Обов'язки відпо-чих підрозділів в регіоні Визначати пріоритетні напрямки Аналізувати та координувати дії всіх суб'єктів незалежно ектов (банки, підприємства, ...) Взаємодіяти з зарубіжними представниками Залучати
 8.  Нормативно-правові засади функціонування Суррей
    види інвестиційної діяльності. Це Закон про Федеральний бюджет на черговий фінансовий рік, що визначає перелік фінансуються з цього бюджету федеральних цільових програм; Федеральний закон "Про угоди про розподіл продукції" і пов'язані з ним федеральні закони "Про лізинг", "Про вільні економічні зони" (відхилений Президентом РФ ), "Про концесійних договорах, укладених з російськими
 9.  ВИДИ АВТОРСЬКИХ ПРАВ
    ВИДИ АВТОРСЬКИХ
 10.  Глава 2. ПОНЯТТЯ І ВИДИ речового права
    Глава 2. Поняття і види речових
 11.  Додаток № 3 Кількість і структура кредитних організацій Тюменської області у 2001 році
    іноземною участю в капіталі --- 2 січня. Кредитні організації, зареєстровані ЦБ РФ, але ще не сплатили статутний капітал і не отримали ліцензію (в рамках встановленого терміну) 1 --- в тому числі: - банки --- небанківські кредитні організації 1 - --- 2. Небанківські кредитні організації, зареєстровані іншими
 12.  Тема 4. Морфологія мистецтва
    види, розкрийте джерела їх різноманітності. Доведіть, що види мистецтв складають історично рухливу систему. Покажіть, які чинники впливають на розвиток даної системи. Необхідно також проаналізувати, як формувалися принципи класифікації видів мистецтв, сформулювати сучасні критерії такої класифікації, відзначте їх умовний характер. Розкрийте особливості кожного з видів
 13.  ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
    види і механізм дії, зміст ос-новних розділів. Типові форми договорів. Типовий договір. Процедури укладення зовнішньоторговельних угод. Базисні умови поставки ІНКОТЕРМС - 2004: формування цін товарів, перевезення, перехід ризиків, право власності. Особливості зовнішньоторговельних угод: купівлі-продажу товарів, поставки машин і устаткування в готовому вигляді, угод оренди.? Особливості
 14.  ПРО СТАН, НАЙБЛИЖЧИХ перспективи та проблеми стримують розвиток ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕСПУБЛІЦІ КАРЕЛІЯ І. В. Харламова
    іноземних інвестицій, що в 1,8 рази більше ніж у 2004 році. Іноземні інвестиції, що надійшли в 2005 році, витрачені, в основному, на погашення кредитів (44% від загального обсягу використаних інвестицій) і придбання машин, обладнання, інструменту (28%). Загальний обсяг інвестицій в основний капітал по Республіці Карелія в січні-травні 2006 року перевищив аналогічний період минулого року
 15.  Порядок реалізації на митній території України готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, ввезеної іноземним замовником
    іноземним замовником у порядку та на умовах, передбачених ст. 2 Закону, може реалізовуватися на митній території України лише через зареєстроване ним в Україні постійне представництво, яке оформляє ввізну хрузовую митну декларацію на готову продукцію (без фактичного її ввезення на митну територію України) і сплачує ввізне мито, інші податки та збори,
 16.  РОЗДІЛИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇХ ЗМІСТ ЗА ТЕМАМИ
    види і механізм дії. Зовнішньоторговельний контракт купівлі-продажу: зміст основних розділів. Типові форми договорів. Типовий договір. Базисні умови поставки ІНКОТЕРМС: формування цін товарів, перевезення, перехід ризиків, право власності. Процедури укладення зовнішньоторговельних угод. Тема 11. ОСОБЛИВОСТІ ДЕЯКИХ зовнішньоторговельних операцій Купівля-продаж товарів. Постачання машин і устаткування