Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаНауки про ЗемлюЗбагачення корисних копалин → 
« Попередня Наступна »
Костроміна Ірина Володимирівна. Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита, 2004 - перейти до змісту підручника

5.1. Встановлення залежності технологічних показників збагачення молібден-аргіллізн говой руди від вмісту в ній глинистого матеріалу

Визначення впливу глинистого матеріалу на технологічні показ-ники флотації здійснено в лабораторних умовах на основі експериментальних досліджень.

Навішування вихідної руди з вмістом в ній молібдену 0,092%, дроб-Оленою на валкової дробарці до 2 мм, перемішувалася з різним кількістю-

ством каолініту - одного з основних глинистих мінералів, присутствую-щих в рудах жірекенского местрожденій. Приготована таким чином штучна суміш (загальною масою 1 кг) з різним вмістом в ній каолініту, подавалася в лабораторну млин марки 4ПМ, де крупність руди доводилася до флотационной. Флотация здійснювалася в лаборатор-ної флотомашини механічного типу ФМ-1М з камерою об'ємом 3 л. Кон-центрата флотації аналізувався на вміст у ньому молібдену. Результа-ти експерименту представлені в табл. 48.

Таблиця 48

Результати експерименту по встановленню впливу кількості глинистого матеріалу у вихідній руді на технологічні показники подальшої

флотації

Найменування продуктів и

Вихід, | Зміст% | Мо,% Витяг Мо,

% Вміст каолініту в ру-де,% Концентрат Хвости Вихідна 9,252 90,748 100,00 0,738 0,018 0,085 80,33 19,67 100,00 3 Концентрат Хвости Вихідна 9,619 90,381 100,00 0,625 0,025 0,083 72,43 27,57 100,00 6 j Концентрат Хвости Вихідна 10,118 89,882 100.

00 0,532 0,038 0,088 61,53 38,47 100,00 9 Концентрат Хвости 1 Вихідна 9.858 90,142 100,00 0,395 0,052 0,086 45,28 54,72 1 100,00 12 1 Концентрат j 11,547 | Хвости 88,453 Вихідна 1 100,00 0,276 | 37,94 0,059 и 62,06 0.084 100,00 15 Концентрат Хвоста Вихідна j 12,609 87,391 100,00 0,161 0,076 0,087 23,32 76,68 100,0 18 З кожним значенням змісту каолініту було поставлено три паралельних досвіду, аналіз результатів проведено за усередненими значеннями. Залежність технологічних показників флотації від змісту Каола-нита у вихідній руді показана на рис. 21 і 22.

Рис. 21. Залежність змісту молібдену в чорновому концентраті флотації від змісту каолініту у вихідній руді

За середнім значенням змісту побудована крива аіроксімаціі (коефіцієнт кореляції 0,99), що показує лінійну назад пропорційна залежність вмісту молібдену в концентраті основний флотащш від змісту каолініту у вихідній руді, яка виражається рівнянням:

Y, = -0,0384 X +0,8591, (5.1)

де X зміст каолініту у вихідній руді,%,

Y | - вміст молібдену в концентраті флотації,%.

За розрахованими значеннями ступеня вилучення молібдену в конпен-граг флотації трьох паралельних опьгюв побудовані и рафіки залежності вилучення від змісту каолініту у вихідній руді, за усередненими зна-ченіям ступеня вилучення побудована крива апроксимації (рис.

28). У ре-док математичної обробки даних встановлена ??лінійна залежність ступеня вилучення молібдену в чорновій кон цен грат флотації від содер-жания глинистого матеріалу у вихідній руді, описується рівняннями:

Y2 = 4,191 Х +97, 14 (5.2)

де X - вміст каолініту у вихідній р \ де,%:

Y: - витяг молібдену в концентрат флотації,%.

Рис. 22. Залежність вилучення молібдену в концентра и флотації від вмісту глинистих матеріалу у вихідній р> дс

Результати проведених дослідів свідчу! про ЮМ. чю \ величності нне змісту глінісюго матеріалу у вихідній руді з 3 до 18% значно знижують технологічні показники подальшої флотації моліб-

по

Деніт: вилучення молібдену в концентрат флотації зменшується в МЕЖАХлах від 80 до 20% з одночасним погіршенням якості концентрату фло-тації (0,75 проти 0, 18%).

Таким чином, наведені результати експериментальних дослід-ваний показують чітку назад пропорційну залежність основ-них технологічних показників збагачення молібден-аргіллізітовой ру-ди від вмісту в ній глинистого матеріалу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.1. Встановлення залежності технологічних показників збагачення молібден-аргіллізн говой руди від вмісту в ній глинистого матеріалу "
 1. Висновки 1.
  Встановлено, що в про-процесі подрібнення глинистого матеріалу (колініта) відбувається механічного-ська активації його поверхні і зростає його сорбційна здатність, в результаті чого зменшується концентрація ксантогенату. Крім того, зазна-чено, що добавка реаіентов-модіфгасаторов в процес подрібнення запобігати-щает сорбцію ксантогенатов акшвізнрованной поверхнею аргіллізіта.
 2. Висновки
  встановлено: - руда досліджуваних проб JM9 1-2 є позабалансовому з вмістом основного цінного компонента - молібдену 0,028-0,039%; ступінь окиснення руди проби № 1 становить 54%? що зумовлює застосування ком-бінірованний технології се переробки; - в руді проби № 3 основним цінним компонентом є моліб-ден з вмістом 0,085%, представлений
 3. 5.3. Розробка режиму зниження сорбційної здатності глинистих мінералів 5.3.1. Вивчення впливу виведення глинистої фракції з операції подрібнення на технологічні показники флотації
  показники подальшої
 4. 3.3. Встановлення раціонального режиму мідного циклу флотації з отриманням товарних продуктів
  встановлено, що вміст міді в ис-які належать їм пробах досить високе - від 0,055% (у пробі № 1) до 0,14% (у пробі № 2). Для створення економічно ефективної технології обога-домлення позабалансових руд необхідно передбачити витяг міді в той-Варна продукт. За розробленою технологією отримання молібденового концентрату 23% міді витягується в колективний концентрат, а при по-
 5. Висновки 1.
  Встановлено на основі порівняльного аналізу, вельми ефективно при оптимальному його витраті - 200 г / т, при якому витяг окисленого молібдену в концен-трат досягає максимального значення і складає близько 77%, а сте-пень збагачення підвищується в 2 рази. 3. Значне повишепіе технологічних показників
 6. 3.1.2. Встановлення основних параметрів флотації та визначення їх оптимальних значень
  залежності від змінних факторів вибрано витяг молібдену в чорновій концентрат. При цьому зміст молібдену в ньому істотного впливу не робить. За результатами експериментів розраховані значення приватних функцій від со-ответствующих факторів та визначено середні значення функції (табл. 16), дані яких нанесені на графіках (рис. 5-10). Таблиця 16 Експериментальні
 7. 5.4. Основні результати промислових випробувань розробленого технологічного режиму на Жірскенской збагачувальній фабриці
  технологічного режиму збагачення молібден-аргіллізітових руд вивчено вплив умов подрібнення першої та другої стадій на показники колективної флотації при переробці кристалічної ських і аргіллізітових руд на Жірскенской збагачувальної фабриці. Досліди були проведені на готовому класі зливів млинів на першій і на другій стадіях подрібнення. Результати експерименту представлені
 8. 1.1. Стан споживання і попиту на молибденовое сировину і продукцію
  технологічні схеми не можуть забезпечити їх ефективну переробку. Таким чином, потреби промисловості в молібдені предопре-роблять необхідність залучення в переробку важкозбагачуваних моліб-денсодержащіх руд, що вимагає вишукування раціональних технологій їх
 9. Висновки
  встановлено: 1. Виявлені залежності ступеня вилучення молібдену в чорновій концентрат основний флотації від тоніни помелу і витрати реагентів по-зволяют визначити оптимальні значення досліджуваних факторів: тонина помелу - 60%, витрати: кальцинованої соди (500 г / т), гасу (40 г / т), ксантогенатов (15 г / т), соснового масла (70 г / т), рідкого скла (20 г / т). При встановленому
 10. 4.4. Основні результати використання модифікованого збирача для флотації окисленого молібдену при переробці змішаних руд Бугдаінекого родовища
  встановлено, що руда є змішаною, на 60% представлена ??окисленими мінералами - повеллітом і феррімол ібдітом. Результати кількісного аналізу руди верхніх горизонтів досвідченого кар'єра Бугдаінскоіч) родовища 1 січня Рудні мінерали | Утримуючи-ня. % Породообразующие мінерали Утримуючи-ня,% Молібденіт 0 ~ \ 0 ~ 1 Кварц 28,52
 11. 4Л. Визначення ефективності флотації окисленого молібдену з використанням різних реагентів-збирачів
  встановлення оптимальної витрати собира-теля проведено експеримент з різним його витратою (50 ... 300 г / т), його ос-новні результати представлені графіком на рис. 15. Рис. 15. Вплив витрати збирача ОПСК на технологічні показники флотації окисленого молібдену Аналізуючи результати досвіду, приходимо до висновку, що підвищення витрати ОПСК з 50 до 200 г / т
 12. 4.5. Встановлення раціонального режиму вилуговування окисленого молібдену на основі математичного моделюванні
  технологічні показники про-процесу вилуговування, є: концентрація розчинника; ставлення Т: Ж; крупність матеріалу; тривалість вилуговування; температура розчинника. Результати раніше проведених досліджень [35, 79, 98] показали, що використання як розчинника окисленого молібдену сірчаної ки-слоти є найбільш
 13. Костроміна Ірина Володимирівна. Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита, 2004

 14. ВСТУП
  залежність вилучення молібдену в концентрат фло-тації від змісту аргіллізіта в вихідній руді, що дозволяє прогнозу-ровать основні технологічні показники збагачення молібден-аргіллізітовой руди. 5. Встановлено вплив механічної активації аргіллізіта на його сорбційну здатність. Практичне значення роботи: I. Створено модифікований жирнокислотний
 15. 1.4. Мета і завдання досліджень
  залежності основних технологічних показників обо-збагачення від різних факторів з метою регулювання процесів при пере-работке важкозбагачуваних молібденових руд.