Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаНауки про ЗемлюЗбагачення корисних копалин → 
« Попередня Наступна »
Костроміна Ірина Володимирівна. Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита, 2004 - перейти до змісту підручника

2.3. Встановлення речового складу важкозбагачуваних руд Жірекенского родовища

Для експериментальних досліджень в лабораторних умовах досліджених три технологічні проби руди Жірекенского родовища (Додатки 1, 2), кожна з яких являє собою певний тип важкозбагачуваних руди.

Проба JY2 1, відібрана на кар'єрі № 2, горизонт 935 характеризує за-балансові окислені руди, складові 1,8% від усіх запасів категорії В і СЛ. Технологічна проба № 2 є представницькою для забалан-сових сульфідних руд верхніх горизонтів Жірекенского родовища. Труднощі збагачення позабалансових руд обумовлені зниженим содер-жаніем в них основних цінних компонентів, а також ступенем окислення молібденіту. Третя проба характеризує труднообогатімис руди зони ар-гіллізаціі, що має досить широке поширення на Жірексн-ському родовищі (Додаток 4).

Матеріал всіх проб відібраний з закопушек глибиною 0,5 м вручну; максимальна крупність шматків в пробах - 200x300 мм. Попереднє випробування проведено горстевим способом. З метою вивчення веществен-ною складу руди використані мінералогічний, хімічний, спектрального ний, пробірний і гранулометричний методи дослідження.

Для мінералого-пегрографіческого перегляду матеріалу використаний мікроскопічний метод із застосуванням поляризаційного оптичного мікроскопа МИИ-8, а також МБС-1. Спектральний аналіз проведений мето-дом просипка на спектрографі ДФС-8, хімічний аналіз проводився в со-відповідності з інструкцією № 119-Х.

Гранулометричні аналізом вивчено розподіл молібдену і міді по класах крупності вихідної руди (100 мм) і після її дроблення до крупності 50, 20, 10, 5 мм (табл. 8).

Результати розподілу цінних компонентів наведені тільки в двох класах, в яких спостерігалася зміна концентрації компонентів у порівнянні з вихідною рудою. Результати аналізу на молібден проміжних класів +5, +10. +20, +50 Мм показали, що виділення відвальних продуктів за вмістом молібдену, як з вихідної руди, так і в процес-се дроблення не представляється можливим.

Як показали дані (табл. 8), розподіл молібдену і міді в ис-Ходна руді і при дробленні до крупності 50, 20, 10, 5 мм спостерігається по-височини ступеня концентрації їх у класі - 1,6 мм, причому концентрірова-ня молібдену досягається, в основному, за рахунок окисленої форми, суль-фідная форма концентрується незначно.

У результаті проведення мінералогічного аналізу досліджуваних руд встановлено, що руда проби № 1 представлена ??уламками среднезернісгого біотитовий сильно каолінізірованного граніту.

Мінералізація молібден-нита виражена вкрапленниками окремих гнізд розміром до 15 мм в попі-Речнику, точковими утвореннями вторинних мінералів міді (малахіту, азуриту), виділеннями гідроксиди заліза у вигляді тонкої плівки на від-ділових уламках, охристих агрегатів по тріщинах і навколо окремих зе-рен.

Руда проби № 2 представлена ??дрібно-середньо-і крупно-зернистими ап-лктовимі і біогітовимі каолінізірованнимі гранітами, польові шпати яких сильно змінені, часто до повного заміщення каолінітом. Суль-фідная мінералізація спостерігається у вигляді окремих вкрапленников; середовищ-нечешуйчатий молибденит - у вигляді дрібних гнізд. Спостерігаються виділення оксидів заліза і вторинних мідних мінералів у вигляді вохристих землистих агрегатів по тріщинах, навколо окремих зерен.

Руда проби № 3 (молібден-аргіллізітовая руда) представлена ??разни-ми глинами аж до пухких дезінтшрірованних утворень метасома-тичної природи з вкрапленнями в них молібденіту різної крупності (в основному, великого), мінералів міді та піриту; склад глин - каолініт, дик-кит, серицит, цеоліти, просічки хлорита; руда бескварцевая.

Мікроскопічного вивчення підданий матеріал середньої проби (кожного типу важкозбагачуваних руди), роздробленої в дробарці до -2

мм, результати кількісного аналізу представлені в таблиці 9.

З метою визначення змісту основних компонентів у досліджуючи-екпортувати рудах вироблені хімічний і спектральний аналізи, результати ко-торих представлені в табл. 10 і II.

Таблиця 10

Результати хімічного аналізу досліджуваних руд

Елементи Вміст,% 1

Проба № 1 Проба Х8 2 Проба № 3 Молібден 0,028 0,039 1 0,085 Свинець 0,021 0,032 0,045 Мідь | 0,055 и 0,14 0.1 Цинк 0,039 '0,015 0,019 1 Вісмут 0,01 1 0,002 Миш'як н / о 1 н / о 0,03 Сірка 0, 05 0,17 0,14 1 Окис кремнію 74,40 72,4 51,56 Окис кальцію 0,84 1,26 0,84 | Окис калію 0,54 1,09 2,20 Окис магнію - 0,74 Окис алюмінію 15,08 12,67 34,38 Окис марганцю 0,07 н / о 0,74 Пятиокись фосфору 0,12 0,046 0,14 Окис заліза 1,35 1,51 1,51 Триокис заліза 1 2,25 г 3, 72 2,17 j Окис натрію 2,05 4,18 4,04 1 Триокис вольфраму - I 0,015! П.П.І 3,42 2,58 2,36 49

Таблиця 11

Результати спектрального аналізу досліджуваних руд

Елементу Вміст,% 1 Проба № 1 січня

1 Проба Jfe 2 Проба № 3 січня

г миш'як - 1

1 -

барій оло 1 | 0,10 І 0,1 берилій 0,0003 0,0003 J 0,0003 вісмут 0,001 1

! 0,0005 и 0,001 кобальт 0,001 0,0005 f 0,0005 мідь 0,05 0,2 0,3 хром 0,0007 0,05 0.

05 кадмії - селен 0,007 0,0005 кальцин 0,7%% J залізо%% / о і і

и алюміній%%%, | ^ - магній 0,3 0,3 0,5 галій 0,001 0,003 0,003 1 гелій 0,0001 0,0002 0,0002 лантан 0,007 0,005 - | літій 0,005 0,005 - и j молібден 0,03 1

1 0,04 0,08 1 марганець 0,07 I 0,03 0,03 кремній - і - нікель 0,001. J 0,003 0,003 неодим 0,001 0,001 0,001 свинець 0,02 0,01 0,01 [олово 0,0002 0,001 0,001 1 стронцій 0,02 0,0005 - сурма - - - | титан 0,3 0,2 0,2 ??ванадій 0,003 0,003 0,003 вольфрам 0.02 0,1 0,1 ітрій 0,002 0,0015 0,0015 цинк 0,01 0,005 0,005 цирконій 0,02 0,015 0,015 тантал 1 - 'торій 0,005 Г талій --- Наявність у досліджуваних рудах благородних металів визначалося пробірним аналізом , результати якого представлені в табл. 12.

Таблиця 12

Результати пробірного аналізу

^ Благородні метали Зміст, г / т

Проба 1 Проба 2 Проба 3 золото - 0,1 сл. срібло 2 2 лютого

Для визначення форми знаходження молібдену проведений фазовий аналіз, результати якого представлені в табл. 13.

Таблиця 13

Результати фазового аналізу

№ проби Мо Сульфо. Мо окисл. Мо заг. 1 0,013 0,015 0,028 2 0,030, 0,009 0,039 з 0,081 0,005 0,086 На підставі даних, отриманих в результаті вивчення веществен-ного складу, встановлено, що основним цінним компонентом в досліджуючи-екпортувати рудах є молібден з вмістом 0,028, 0,039 і 0,085% відпо-відно пробам № 1-3, представлений молібденітом. У пробі № 1 моліб-ден на 54% представлений окисленої формою - феррімолібдітом. З попут-них компонентів інтерес представляє мідь, зміст інших цінних компонентів низьке, в тому числі благородних металів (табл. 12). Утримуючи-ня рудних мінералів близько I% з переважанням піриту, зміст не-рудних - 99%, переважають каолінізірованние польові шпати, кварц. Мо-лібденіт складає гніздові скупчення розміром до 15 мм, в подрібненим ма-матеріалі - лусочки розміром 0,1-3 мм і спостерігається як у вільних че-Шуйко, гак і в сростках з кварцом. Феррімолібдіт переважає в дрібних класах проби.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.3. Встановлення речового складу важкозбагачуваних руд Жірекенского родовища "
 1. 1.4. Мета і завдання досліджень
  речовий склад важкозбагачуваних молібденових руд Жірекенского родовища з метою створення раціональної технології їх збагачення; - розробити технологічний режим, що забезпечує комплексне вилучення цінних компонентів при збагаченні важкозбагачуваних моліб-ДеНово руд і використання відходів їх переробки ; - встановити залежності основних технологічних
 2. Костроміна Ірина Володимирівна. Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита, 2004

 3. Висновки
  встановлено: - руда досліджуваних проб JM9 1-2 є позабалансовому з вмістом основного цінного компонента - молібдену 0,028-0,039%; ступінь окиснення руди проби № 1 складає 54%? що зумовлює застосування ком-бінірованний технології се переробки; - в руді проби № 3 основним цінним компонентом є моліб-ден з вмістом 0,085%, представлений
 4. 1.1. Стан споживання і попиту на молибденовое сировину і продукцію
  становить 260-270 г / т [54]. Досягнення цього рівня не може бути орієнтацією на велике споживання вольфраму, що тради-ційно спостерігається в нашій країні. 13 той час як у розвинених зарубіжних країнах співвідношення вольфра-ма і молібдену, споживаних у чорній металургії, становить 1:2-1:3, в нашій країні - 2:1. Г) то обумовлює недостатньо високий якісний
 5. ВСТУП
  речового складу, зокрема, присутністю значної кількості глинистих мінералів. Традиційні технологічні схеми не можуть забезпе-чити ефективну переробку важкозбагачуваних молібденових руд, по-цьому проблема вишукування нових технологічних методів і схем їх обо-збагачення стає досить актуальною. Мета дисертаційної роботи - науково обгрунтувати, розробити та
 6. 4.4. Основні результати використання модифікованого збирача для флотації окисленого молібдену при переробці змішаних руд Бугдаінекого родовища
  встановлено, що руда є змішаною, на 60% представлена ??окисленими мінералами - повеллітом і феррімол ібдітом. Результати кількісного аналізу руди верхніх горизонтів досвідченого кар'єра Бугдаінскоіч) родовища 1 січня Рудні мінерали | Утримуючи-ня. % Породообразующие мінерали Утримуючи-ня,% Молібденіт 0 ~ \ 0 ~ 1 Кварц 28,52
 7. Висновки 1.
  Встановлено на основі порівняльного аналізу, вельми ефективно при оптимальному його витраті - 200 г / т, при якому витяг окисленого молібдену в концен-трат досягає максимального значення і складає близько 77%, а сте-пень збагачення підвищується в 2 рази. 3. Значне повишепіе технологічних показників
 8. 2.1. Виявлення основних особливостей речового складу руд
  встановлено вкрай нерівномірне рас-пределеніе корисного компонента (коефіцієнт варіації досягає 200%) [27]. Рудні тіла не мають чітких меж, морфологія зруденіння носить ореольний характер. У рудах Жірекенского родовища виявлені молібден, мідь, сві-нець, цинк, вольфрам, сурма, вісмут. Основну промислову цінність представляє молібден. Попутним компонентом може
 9. Висновки 1.
  Встановлено, що в про-процесі подрібнення глинистого матеріалу (колініта) відбувається механічного-ська активації його поверхні і зростає його сорбційна здатність, в результаті чого зменшується концентрація ксантогенату. Крім того, зазна-чено, що добавка реаіентов-модіфгасаторов в процес подрібнення запобігати-щает сорбцію ксантогенатов акшвізнрованной поверхнею аргіллізіта.
 10. Висновки
  встановлено: 1. Виявлені залежності ступеня вилучення молібдену в чорновій концентрат основний флотації від тоніни помелу і витрати реагентів по-зволяют визначити оптимальні значення досліджуваних факторів: тонина помелу - 60%, витрати: кальцинованої соди (500 г / т), гасу (40 г / т), ксантогенатов (15 г / т), соснового масла (70 г / т), рідкого скла (20 г / т). При встановленому
 11. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
  речовинний склад і технологічні властивості руд одно-го з найбільших молібденових родовищ регіону - Жірекенского - і визначені важкозбагачуваних руди даного родовища. 3. Створено новий реагент, використання якого в якості жирно-кислотного збирача при флотації окисленого молібдену й інших не-сульфідних мінералів забезпечує значне підвищення основних
 12.  4Л. Визначення ефективності флотації окисленого молібдену з використанням різних реагентів-збирачів
    встановлення оптимальної витрати собира-теля проведено експеримент з різним його витратою (50 ... 300 г / т), його ос-новні результати представлені графіком на рис. 15. Рис. 15. Вплив витрати збирача ОПСК на технологічні показники флотації окисленого молібдену Аналізуючи результати досвіду, приходимо до висновку, що підвищення витрати ОПСК з 50 до 200 г / т
 13.  5.3.1 Загальна характеристика
    встановлені КПК і ЦПК; 2) організовує роботу суду; 3) встановлює правила внутрішнього розпорядку суду на основі затверджуваних Радою суддів РФ типових правил внутрішнього розпорядку судів і контролює їх виконання; 4) розподіляє обов'язки між заступниками голови, а також у порядку, встановленому федеральним законом , - між суддями; 5) призначає суддів у
 14.  1.3. Огляд наукових досліджень в галузі розробки технологічних режимів збагаченні молібденових руд
    встановлено, що форма прояву молібденіту і характер його взаємин з іншими міні-ралами зумовлюють * показники збагачення молібденових руд. Чим тонше і тесней взаємне проростання молібденіту з іншими мінералами, тим нижче його вилучення з руд, гірше якість молібденових концентратів. У більшості випадків обидва ці показники знаходяться в залежності один від одного. Гак, за
 15.  1 ЛІТЕРАТУРА 1.
    рудному справі / За редакцією Гребенюка В.А., ПижьяноваЯ.С., Єрофєєва І.Є. М.: Недра, 1983. 3. Панін І.М, Ковалів І.А. Задачник по підземній розробці рудних родовищ. М.: Недра, 1984. 4. Турчанинов І.А., Иофис М.А., Каспарьян Е.В. Основи механіки гірських порід. М.: Недра, 1989. 5. Ломоносов Г.Г. Технологія отбойки руди при підземному видобутку. М.: Видавництво Московського гірничого
 16.  Глава 3. Модель дискретно-безперервної структури простору-часу
    вещественно-польового рівня реальності, які самі по собі також є наслідком наявності в нашому світі ФФП і підкоряються AcG-принципом. Неінваріантни граничний масштаб - це масштаб, за яким відповідна матеріально-польова структура «розпадається» [Корухов, 2002]. Ідея полягає в наступному: оскільки існування план-ковских значень довжини, маси і т. д. вказує на межу