Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаНауки про ЗемлюЗбагачення корисних копалин → 
« Попередня Наступна »
Костроміна Ірина Володимирівна. Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита, 2004 - перейти до змісту підручника

4.3. Встановлення оптимального режиму модифікування збирача ОПСК з побудовою математичної моделі

При дослідженні факторів, що впливають на технологічні показники при флотації окисленого молібдену з використанням модифікованого збирача, була існользоваіа методика раціонального планування мно-гофакторного експерименту, в основу якої покладена нелінійна множе-ственная кореляція, а також відома формула М.М.Протодьяконова, запропонована ним для обробки статистичних даних [53].

Застосовуючи ймовірносно-детерменірованний метод планування екс-перімента, визначали технологічні показники флотації, такі як з-тримання і витяг окисленого молібдену в концентрат, які можуть залежати від ряду факторів, що визначають умови приготування модиф-ваного собірагеля . Такими факторами є: кількість додаються-мій окису цинку, кількість їдкого натрію, тривалість перемішування вання окису цинку з їдким натрієм, тривалість і температура оми-лення жирнокислотного збирача, (табл. 33).

Значення факторів Я-Х2, Х3, X *, Х5 задавалися по матриці пятіфак-торного експерименту на п'яти рівнях (табл. 34).

Таблиця 34

За результатами дослідних даних зроблена вибірка на рівні значень приватних функцій Yi, Y2, Yj, Y4, Y5 відповідно від факторів Я-Х2, Xj, X * , Х5, визначені середні значення функцій (табл. 36), а також побудовані то-точкові графіки приватних функцій і криві їх апроксимації (рис. 16).

Експериментальні значення вилучення окисленого молібдену в

концентрат

Функція 1 2 3 и

5 квітня Середнє 'значення У, (Х0 77,35 79,41 83,51 82,84 83,26 81.26 J Y2 (X2) 78,92 78,86 83,71 82,13 82,71 81,26 Yj (X, ) 79,47 78,58 82,36 82,69 83,25 81,26 Y4 (X4) 81.67 79,79 80.56 82,46 81,88 81,26 Y <(X5) 82,27 81,35 84, 19 80,20 78,34 81.26 1 Б табл. 37 наведені имперического формули, підібрані для описи-ня точкових даних і значення приватних функцій вилучення окисленого молібдену в концентрат жирнокислотного флотації, розраховані за ним.

Про близькому відповідно алгебраїчних залежностей точковим графіками свідчить незначна відмінність середніх розрахункових значень всіх функцій від загальної середньої, рівного 81,26.

Рісі6. Точкові графіки приватних функцій вилучення окисленого мо-молібдену в концентрат і криві їх апроксимації

Значимість або незначимість отриманих функцій встановлюємо, користуючись коефіцієнтом нелінійної множинної кореляції:

(N-1) Z (Y3-Y7) 2

R =

(N K-1) I (Y3-YCP) 2

і 4 Г> (4-І)

ср-

і

і його значимістю:

R \ ^ NK-1 Л / | ЛЧ

ь "-r ~ si-> 2 '(4-2)

1 - К.

де N - число описуваних точок;

К - число діючих факторів;

Уе - експериментальний результат;

Yt - теоретичний (розрахунковий) результат;

Yep - середнє експериментальне значення;

R - коефіцієнт нелінійної множинної кореляції.

Результати розрахунку коефіцієнта кореляції і його значущості за даними табл. 3 і точковим графіками наведено в табл. 38. Як бачимо, все приватні залежності виявилися значущими.

Використовуючи формулу (3.1), отримуємо рівняння, що зв'язує зраді-ня вилучення молібдену в концентрат жирнокислотного флотації з изу-чаєм факторами, що змінюються в процесі приготування збирача: Yn = YiY1Y ^ YiY ± (43)

(0,51 / Х,. 86,73 5,63 X ^ 2 / (0,101. 0,01172 X2)) (2,2664 LnX4. 73; 969) (83, 48. е-° '2 * 7, 'х> у \. 0,00708 Х |. 0,62976 Х5. 68,77) "1.81,26 *

Використовуючи значення приватних функцій, що відповідають умовам проведення кожного з 25 матричних експериментів, перевіряємо рівняння, порівнюючи отримані по ньому обчислення з експериментальними даними. Встановлено, що нри N-25 і К = 5 коефіцієнт кореляції R дорівнює 0,84. а значимість tR = 9,71, що вказує на адекватність узагальненого рівняння. Помилка рівняння обчислена за формулою:

lOb-Yr) 2

ст = V-(4-5)

II NKl V;

і склала 5,77%, що свідчить про те, що експериментальні дані не містять грубих результатів, що спотворюють отримані залежністьмости.

Виходячи з реальних умов процесу і на підставі аналізу приватних функцій, вибраний оптимальний режим приготування збирача для флоту-ції окисленого молібдену: -

кількість добавки окису цинку - 0, 15 травні. % Від кількості жирних кислот; -

кількість їдкого натрію - 20 травні. % Від кількості жирних кислот; -

час перемішування їдкого натрію з окисом цинку -20 хв; -

час омилення жирної кислоти - 30 хв; -

температура омилення реагенту -50 ° С -

І Ірогнозіруемое витяг окисленого молібдену в концентрат при використанні збирача, приготованого в оптимальних умовах, скла-вило:

82,48-81,8-81,84.81,68-82,56 _ м /

є =-л -85,4% (4.6)

81,264

Контрольні досліди проведені за схемою, зображеної на рис. 18. Ре-зультати експерименту з використанням модифікованого збирача, приготованого в оптимальних умовах, підтвердили прогнозоване з-потяг (табл.39).

Рис. 17 - Технологічна схема проведення контрольного досвіду

Як видно з таблиці 39, в результаті флотації окисленого моліб-Дена із застосуванням модифікованого збирача ОПСК був отриманий продме з вмістом окисленого молібдену 0,0825-0,0837%, тобто ступінь збагачення підвищилася до 5,5. Витяг окисленого молібдену в кон-центрата жирнокислотного флотації близько до прогнозованого - 84,26% (середнє значення).

Таким чином встановлено, що використання модифікованого жирнокислотного збирача ОПСК, приготованого за розробленим способом з використанням микродобавки оксиду амфотерного металу, по-зволяет витягувати феррімолібдіт флотаційним способом з отриманням досить високих технологічних показників.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.3. Встановлення оптимального режиму модифікування збирача ОПСК з побудовою математичної моделі "
 1. Висновки 1.
  Встановлено на основі порівняльного аналізу, вельми ефективно при оптимальному його витраті - 200 г / т, при якому витяг окисленого молібдену в концен-трат досягає максимального значення і складає близько 77%, а сте-пень збагачення підвищується в 2 рази. 3. Значне повишепіе технологічних показників
 2. ВСТУП
  режиму) стане економічна доцільність. Залучення в переробку цієї сировини сприятиме не лише економії мінеральних ресурсів, продовження термінів експлуатації діючих підприємств, збільшенню випуску необхідних країні-них металів, а й дасть можливість поліпшити екологічну обстановку. Однак ці руди є важкозбагачуваних, а ефективні техно-
 3. ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 1.
  Оптимальний алгоритм управління процесом сушіння сипучих матеріалів в сушильній установці барабанного типу та його програмна реалізація, алгоритм настроюється під будь-які типи барабанних сушарок і характеристики матеріалів, що піддаються сушці. 7. Встановлено, що для сушки кальциту в установці барабанного типу, наявної в університеті м. Оулу (Фінляндія), при управлінні з використанням
 4. 4.1 Структура системи управління.
  Оптимальне управління і своєчасне переривання процесу лежить виключно на обчислювачі. Саме тому така увага була приділена в даній роботі вибору математичної моделі та алгоритму обчислення. Контур програмного керування активний протягом всього основного режиму роботи обчислювача. Контур забезпечує формування оптимальних значень керуючих впливів: Чі (0 "
 5. 1. 9 Короткі висновки.
  Оптимального управління процесом сушіння твердого матеріалу в сушильній установці барабанного типу. Управління 7 . Розробити програму оптимального процесом сушіння і провести її
 6. 4.7. Апробація алгоритму керування процесом сушіння.
  оптимальні значення управління; 7 "in '::: 6 квітня?. про К; v * :: "0. 0 0 34 8 м / с; 080678 м / с. Скористаємося запропонованим алгоритмом знаходження оптимальних керуючих параметрів для оцінки енергетичних витрат. Використовуємо значення параметрів для різних режимів роботи експериментальної установки (табл. рис. 3.7 ) і знайдені (з вищевикладеного алгоритму) оптимальні параметри управління
 7. Міжрегіональні економічні взаємодії
  оптимальні за Парето варіанти неоднаково вигідні для окремих регіонів. Існує також можливість, що будь-які регіони, діючи самостійно або в коаліції з іншими регіонами, можуть досягти більш вигідних для себе станів. Більш сильним вимогою, до вибору взаємовигідних варіантів для регіонів є умова приналежності до ядра. Ядро багаторегіональної системи - це безліч
 8. 4.4 Обгрунтування вибору керуючих параметрів цільової функції.
  оптимального режиму роботи установки з точки зору мінімуму енергетичних витрат. В результаті дослідження режимів експериментальної роботи установки та ідентифікації моделі були узагальнені практичні принципи управління БСУ (п.п. 3.6 ). Основне управління в межах номінального режиму здійснюється завданням вхідний температури сушить 122 повітря Т in і його витрати F
 9. ВСТУП
  оптимальних алгоритмів керування. Перевагою базуються на аналітичних залежностях алгоритмів є висока швидкість вироблення керуючих впливів в умовах управління в реальному часі в порівнянні з алгоритмами, створеними на основі чисельних рішень. Для вирішення проблеми управління сушильної установкою в реальному часі, необхідно прагнути до отримання аналітичного
 10. 4.2 Алгоритм динамічного управління системою.
  оптимальної діяльності процесу, що спрямовується в пристрій керування і оператору для підготовки до завершення процесу. Адаптор порівнює виміряні значення параметрів стану з їх розрахунковими значеннями; інформує оператора і обчислювач про виникаючі розбіжності; виробляє і направляє в пристрої керування компенсуючі управляючі дії. Оператор аналізує