Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкологіяЗагальні питання екології → 
« Попередня Наступна »
Бурков В. Н., Щепкін А.В.. Екологічна безпека. М.: ІПУ РАН, 2003. - 92 с., 2003 - перейти до змісту підручника

Теорія безпеки


Теорія безпеки є сучасним,
міждисциплінарним напрямком фундаментальної науки та вивчає стан захищеності життєво важливих інтересів людини, суспільства і держави від НС природного і техногенного характеру.
У число основних об'єктів досліджень входять: - встановлення фундаментальних закономірностей переходу природних природних систем, об'єктів техногенної та біологічної сфери, соціально-економічних структур від нормальних (штатних) до аварійних і катастрофічних станам;

якісний і кількісний опис складних нелінійних механізмів взаємодії зазначених систем, об'єктів і структур на різних стадіях виникнення і розвитку аварійних і катастрофічних станів та їх наслідків в тимчасовій і просторової кінетичної постановці;
створення наукових основ діагностування, моніторингу, раннього попередження та запобігання аварій і катастроф, побудова систем захисту та реабілітації.
У рамках теорії безпеки використовуються закони, методи, критерії та принципи природничих, технічних і суспільних наук.
Методологічні основи теорії безпеки базуються на досягненнях:
математики (методи математичного системного аналізу, математична статистика і теорія ймовірностей, математичне моделювання, теорія біфуркацій, теорія рішення некоректних задач прикладної математики, теорія ризику);
фізики (загальна та прикладна фізика елементарних частинок і твердого тіла, радіоелектроніка, спектроскопія, фізика атмосфери, фізика землі, ядерна фізика та ядерна енергетика, теорія лазерів);
механіки (механіка рідин і газів, механіка твердого тіла, що деформується);
машинознавства (аналіз і синтез технічних систем, кінематика і динаміка машин і механізмів, надійність, міцність і ресурс систем) ;
інформатики та управління (кібернетика, теорія управління, теорія інтегральних систем, теорія автоматичних систем і роботів, теорія прийняття рішень);
хімії (теорія хімічних та фізико- хімічних реакцій, хімія процесів і матеріалів, органічна та неорганічна хімія, біохімія);
біології та фізіології (генетика, екологія, нейрофізіологія, еволюційна морфологія);
геології ( комплексні методи геології, геофізики і геохімії, океанології);
суспільствознавства (основи держави і права, філософії, соціології, економіки).
У теорії безпеки прийнята певна система класифікації аварій і катастроф:
з причин і джерел виникнення (природні, техногенні, соціально-економічні, екологічні, військові);
за масштабами їх наслідків (глобальні, національні, регіональні, місцеві та об'єктові);
ступеня їх визначеності і передбачуваності (проектні, запроектні, гіпотетичні).
Принципове значення в теорії безпеки надається
встановленню критеріїв і шкал вимірів, що дозволяють
кількісно оцінювати і вимірювати небезпеки, загрози, ступінь
захищеності та пошкоджуваності. На цій основі формуються
кількісні та якісні параметри прийнятих
управлінських рішень, конструкторсько-технологічних та
експлуатаційних нормативно-технічних документів, 32
висновків комісій з аналізу аварій і катастроф. Такі параметри використовуються при формуванні цілей безпеки та оцінки ефективності заходів для досягнень цих цілей.
Фундаментальні дослідження в галузі безпеки людини, суспільства і держави дозволяють:
науково обгрунтувати принципи, методи та системи захисту від аварій і катастроф;
сформувати російську систему сил і дій при виникненні надзвичайних ситуацій (РСЧС), якщо аварії і катастрофи не вдалося запобігти, і загрози з потенційних перейшли у реальні і реалізовані.
Для кількісного аналізу та встановлення шкал вимірювання стану безпеки людини, суспільства і держави в рамках розвиненою до теперішнього часу теорії безпеки в якості базових критеріїв безпеки можна прийняти наступні:
ризики для життя і життєдіяльності;
якість і тривалість життя.
Критерії ризиків мають виражений імовірнісний характер і визначаються ймовірністю (або частотою) реалізації загроз для людини, суспільства і держави і величиною збитку при цій реалізації. У ряді випадків під критеріями ризиків розуміють тільки ймовірності або частоти несприятливих, небезпечних або катастрофічних явищ.
Загальний аналіз ризиків від аварій та катастроф для держави проводиться на базі вивчення ризиків для кожної з катастроф і їх числа на заданому відрізку часу. Такий аналіз дозволяє визначати шляхи вирішення проблем безпеки та управління ризиками на державному, регіональному та об'єктовому рівні.

У теорії безпеки при застосуванні критеріїв ризику метою управління є загальна мінімізація збитків і ймовірностей аварій і катастроф.
Таким чином, фундаментальні наукові основи регулювання безпеки, захисту людини, суспільства і держави від аварій та катастроф складаються у виборі пріоритетних критеріїв безпеки та розробці комплексів першочергових і перспективних заходів щодо зниження ризиків і підвищенню якості та тривалості життя .
Послідовне освоєння в практиці системних методів проектування складних технічних систем і універсальних принципів забезпечення безпеки дозволять в основному вирішити завдання попередження виникнення великих аварій і катастроф.
Вченими розроблено ряд общерегулірующіх принципів, керуватися якими необхідно в інтересах забезпечення безпеки технічних систем.
Один з них - принцип глибокоешелонованого захисту, спрямований на компенсацію потенційних помилок людини або механічних відмов обладнання, і реалізується шляхом створення серії бар'єрів, яким в принципі ніколи і ніщо не загрожує, але які, повинні негайно зруйнуватися , запобігаючи тим самим можливий шкоду людині і навколишньому середовищу. Такі бар'єри мають здатність утримання енергії або небезпечних речовин і можуть служити як цілям експлуатації, так і безпеки.

При проектуванні інженерних систем за критеріями безпеки необхідно керуватися наступними науково обгрунтованими принципами:
незалежності і різноманітності, коли системи забезпечення безпеки проектуються так, щоб вплив дефектів, помилок, відмов на працездатність системи було мінімальним; (при цьому незалежність досягається фізичним, функціональним і просторовим рознесенням, а різноманітність - фізичної, методичної та апаратної різнотипністю);
безпеки відмови, коли найбільш вірогідні відмови систем забезпечення безпеки самі сприяють помилкового спрацьовування системи, ніж виявляється загроза аварії;
надійності та живучості, коли забезпечується високий рівень надійності функціонування найважливіших елементів;
природною технічної безпеки - реалізується шляхом конструювання і застосування автономних спеціальних засобів захисту, максимально спрощеною і надійною конструкцією технічної системи, мінімізації рівня запасеної енергії і шкідливих речовин, а також помилок оператора на розвиток аварійних процесів.
В результаті виконання зазначених робіт створюються технічні системи запобігання важких аварій на об'єктах авіації, космосу, залізниць, цивільного будівництва, особливо тих, де аварії та руйнування безпосередньо пов'язані з небезпекою для населення, ядерної енергетики, в тому числі пов'язаних з переробкою, транспортуванням і захороненням ядерного палива та радіоактивних матеріалів.

У центрі уваги вчених, фахівців знаходяться питання створення різних форм сейсмозахисту, головних зразків апаратури для діагностики станів складних технічних систем, контролю техногенних процесів, оперативного моніторингу, способів активного гасіння пожеж, у тому числі - з використанням направленого вибуху, систем безпеки при утилізації та зберіганні засобів ядерного, хімічного та інших видів озброєння, універсальних засобів захисту і порятунку при надзвичайних ситуаціях та багато іншого.
Зокрема, стає очевидним, що на даному етапі, коли нормативно-законодавча основа вирішення проблем безпеки в достатній мірі розвинена, слід зосередити увагу на формуванні єдиної національної системи управління та її елементів в даній області.
Не важко спрогнозувати, що в найближчому майбутньому на всіх рівнях управління держави та регіонів, і в самій технічній сфері, складеться інфраструктура забезпечення природно-техногенної безпеки, і відразу ж виникне проблема кадрів, необхідності організації послідовної роботи по масовій підготовці та перепідготовці відповідних фахівців і керівників. Вважаємо, що на це слід своєчасно звернути увагу і зосередити зусилля.
Механізми управління. У комплексі намічаються для вирішення проблем безпеки на найближчу перспективу передбачається: - розробити трирівневу державну структуру президентських, федеральних цільових і галузевих науково-технічних програм;

скоординувати регіональні науково-технічні програми з державними програмами (в частині постановок завдань, методів розробок, виконавців та джерел фінансування).
В області інженерних рішень по підтримці і підвищенню безпеки найбільш важливих об'єктів державного та оборонного комплексів необхідно зосередити зусилля:
на розробці, узгодженні та введення в дію декларацій з безпеки;
на узгодженні та прийнятті номенклатури та переліку потенційно небезпечних об'єктів федерального, регіонального та галузевого підпорядкування;
на розробці, стосовно до потенційно небезпечних об'єктів, інженерних заходів з підвищення безпеки;
на створенні та введенні в експлуатацію засобів функціонального захисту об'єктів від аварій та катастроф;
на створенні вбудованих і мобільних систем оперативної діагностики аварійних ситуацій.
В області захисту від природних і природно-техногенних катастроф необхідно ввести в дію:
методи, критерії та системи оцінки ризику природних і природно-техногенних катастроф;
геоінформаційні системи багатомасштабного аналізу природних небезпек (на державному, регіональному та місцевому рівні);

інтегрування системи захисту (контроль, моніторинг, оповіщення, евакуація) при прогнозованих, що не прогнозованих стихійних лихах .
У сфері захисту від надзвичайних ситуацій доцільно передбачити:
створення систем і засобів ліквідації надзвичайних ситуацій на першого і наступних стадіях їх виникнення;
розробку проектних рішень для потенційно небезпечних об'єктів, що передбачають вбудовані в них системи попередження, контролю, локалізації та ліквідації аварійних і катастрофічних ситуацій;
створення спеціальних федеральних, регіональних і об'єктових комплексів життєзабезпечення при аварійних ситуаціях (тепло- енергозабезпечення, порятунок, екстрена медицина, спец резерви продовольства);
створення принципово нових систем евакуації та доставки рятувальників і вантажів у зонах надзвичайних ситуацій (амфібійні платформи, аеростатичні системи, мобільні мостові конструкції, спеціальні ракетні системи;
створення нових інформаційних систем оповіщення, аналізу інформації та прийняття рішень з урахуванням комбінованих впливів від комплексів вражаючих факторів.
В області підготовки фахівців особливе значення матимуть:
централізовані програми навчання і перепідготовки для фахівців за основними напрямками програми;

регіональні та галузеві програми підготовки та перепідготовки фахівців з проблем безпеки у техногенній і природно-техногенної сфері;
міжнародні програми підготовки фахівців з проблем захисту від аварій і катастроф з глобальними національними та регіональними наслідками.
У галузі фундаментальних і прикладних досліджень доцільно передбачити:
розвиток узагальнених і спеціальних математичних і фізичних моделей виникнення та розвитку аварійних і катастрофічних ситуацій;
розвиток і застосування єдиних критеріїв оцінки безпеки в детермінованою і вероятностной постановці для за проектних і гіпотетичних аварійних ситуацій;
постановка фізичних експериментів для отримання базової вихідної інформації при обгрунтуванні безпеки;
розвиток і застосування єдиних методів і систем контролю, діагностики та захисту.
У галузі міжнародного співпраці належить:
розробити комплексні програми та проекти в обгрунтування безпеки з урахуванням транскордонних переносів;
створити міжнародні системи оповіщення, порятунку та ліквідації наслідків природних і техногенних катастроф;
створити трирівневу (космічну, авіаційну і наземну) систему контролю і спостереження за найбільш небезпечними технічними системами і природними явищами і за розвитком найбільш важких катастроф.

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Теорія безпеки"
 1.  ЗМІСТ
    безпеки 30 Міжвідомча координація 40 Державна інноваційна політика 41 МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПРОГРАММ51 Огляд існуючих підходів 51 Інтегральна оцінка ризику 55 ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ, ПОГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ 72 Опис моделей управління 72 Оцінка ефективності економічних механізмів 84 Лінійний механізм плати за ризик 85 Лінійний механізм стимулювання 87
 2.  Політичне вчення Фоми Аквінського.
    теоріях прозвучало не тільки положення про право народу, а й ідея права на боротьбу з тиранією, яка відгукнеться пізніше у вченні так званих монархомахов, або тираноборцев. Але право народу виявлялося характерним для середньовіччя колективним правом, народ розглядався як ціле, а не як сукупність індивідів, кожен з яких наділений особистими правами. А ідея індивідуалізму і особистих прав
 3.  Естетика Древньої Греції.
    теорія математичних основ музичних інтервалів. Вони встановили, що якісне своєрідність музичного тону залежить від довжини звучної струни. І встановили математичні відповідності музичної гармонії: октава 1:2, квінта 2:3, кварта 3:4. Гармонію вони визначали як згоду незгодних, тобто як єдність протилежностей. На їх думку, гармонія досконалості, краса суть одне і те ж.
 4.  Жорсткість політичних та ідеологічних заходів Нова хвиля репресій
    теорія відносності і т.д. У липні-серпні 1948 р. завершився розгром генетики, який означав торжество Лисенко. Його перемога пов'язана не тільки з обіцянками домогтися небувалих врожаїв за допомогою «гіллястою пшениці», що було блефом. Справа була в ідеології: влада не хотіли визнавати існування одиниці спадковості гена, що впливає на якість людини. У разі визнання виходило, що не всі
 5.  Глава 8. Про населення і його збільшеннях
    теорія населення може бути зведена до двох принципам, які я розглядаю як основні принципи аналізу розвитку населення і причин, що впливають на нього. 1 Malthus. Essai, etc. p. 20. По-моєму, руйнівні перешкоди належать взагалі до природних силам, а попереджувальні перешкоди - до пертурбаційний силам людини. 163 Хрестоматія 1. Населення прагне до зростанню в
 6.  Соціологічні дослідження в сталеливарній промисловості
    теорія. Це насамперед полемічний аргумент, в основі якого лежить певне продуктивне свідомість. Полеміка вінчається здивовано-критичної констатацією: "Скільки ж вони повинні заробляти!" Але найчастіше звучить пропозиція, яке стало загальновизнаним ключовим оборотом всього цього подання і об'єднує всі три розрізняних нами моменту продуктивного свідомості: "Лише на
 7.  Особливості модернізації в Росії
    теорія, отже, і тут утворюється «погана петля» державної ідеології.) На самому початку радянської перебудови (1986 р.) американський соціолог Т. Парсонс виділив універсалії модернізації, передбачивши розпад нашої соціальної системи. Його висновок був такий: всяка модернізація тягне за собою весь ланцюжок системних змін. Він також обгрунтував, що колапс суспільної системи необхідний,
 8.  Інституційна структура
    теорія є той аспект теорії соціальних систем, який займається явищами інституціоналізації зразків ціннісної орієнтації в соціальній системі, умовами цієї інституціоналізації та змінами в зразках, умовами підпорядкування їм і відхилення від якої сукупності таких зразків, а також мотиваційними процесами, оскільки вони містяться у всьому це. ** Parsons Т. The Social System.
 9.  Література
    теорія рішень. М., 1979. Козина І. Зміни соціальної організації промислового підприємства / / Соціологічні дослідження. 1995. № 5. Колесніков А.А. Синергетична теорія управління. М., 1994. Комаров С. Чому бюрократизуються менеджерські організації? / / Економічні науки. 1991. № 10. Коно Т. Стратегія і структура японських підприємств, М., 1987. Костін Л. Удосконалення
 10.  5. Соціальний психоаналіз про роль несвідомого і деструктивного факторів у політиці
    теорія не просто констатує саме існування несвідомих процесів, а вказує на їх реальний вплив на характер соціальних дій. Люди, приймаючи навіть вельми важливі рішення політичного спрямування, можуть не знати про їх справжні мотиви. Так, серйозні політичні акції і навіть війни можуть на рівні свідомості мати одні причини, а на ділі їх реальними мотивами часом є
 11.  1. Людина як "дивовижне інтегральне істота" Домінування соціокультурного початку
    теорія людської особистості, - пояснює Сорокін, - не заперечує, що людина є твариною організмом, наділеним "несвідомим", рефлексо-інстинктивним механізмом тіла, але вона підкреслює, що крім цієї форми буття, людина є свідомим, раціональним мислителем і понад-свідомим творцем або духом "3. Інтегральне використання каналів пізнання Інтегральне
 12.  3. Схильність агентів до певних дій в політичному полі
    теорія: Бурдьє, Гідденс, Хабермас. Новосибірськ: Видавництво Новосибірського університету, 1995 Навчальний соціологічний словник з англійськими та іспанськими еквівалентами. Видання 4-е, доповнене, перероблене. Загальна редакція С.А. Кравченко. М.: Іспит, 2001 284 Шматко Н.А. Генетичний структуралізм П'єра Бурдьє. - Історія теоретичної соціології. - Т. 4. - С.-Петербург,
 13.  4. Симулякри та симуляції сучасного суспільства (за мотивами творів Ж. Бодрійяра
    теорія археології знання, «Мовчазні монументи», дискурс як практика, епістема, «кінець соціального», код сігніфікаціі, споживче товариство, споживча вартість, символічна вартість, «споживча маса», символічний обмін, економічний обмін, антинаціонального патологія, індетермінірованность, гіперреальність, суспільство ризику, рефлексивний модерн, рефлексивність,
 14.  2.2.4. Повторюваність вигляду соціології, її сучасний вигляд
    теорія "(1971 р.), а також у роботах інших соціологів, наприклад, у книзі американського соціолога К.Скіннера" ??Повернення великої теорії в науки про людину "(1985 р.). Подальші праці Е.Гідденса32 підтверджують той факт, що в 80-ті роки процес зміни вигляду соціології не тільки продовжувався, а й набирав силу. Причому відбувається реабілітація та соціологічної класики XIX століття, і недавно
 15.  ТЕМА 5 Християнство 5 - 7вв
    теорія двох мечів. Меч був символом влади. Теорія двох мечів відома в різних інтерпретаціях залежно від того, чия сторона в суперечці духовної та світської влади брала верх. В інтерпретації церкви, Христос віддає духовному (церковному) владиці два мечі як символи духовної і світської влади. І вже сам духовний владика, в свою чергу, вручає один меч світському государеві і тому має
 16.  Загальна характеристика європейського середньовіччя
    теорія, довго панувала в нашій науці і досить авторитетна в науці західній, розуміє середні століття "насамперед як час виникнення, панування і занепаду феодальної суспільно-економічної формації, що змінила рабовласницький або первіснообщинний лад, а потім в Новий час поступилася історичну арену капіталізму". Однак ми не будемо дотримуватися подібної формули, а
 17.  Теодоріх Великий
    безпеку свого королівства. Через династичні шлюби він був пов'язаний з усіма значними королівськими домами Європи: сам одружився на Аудефледе - дочки (чи сестрі) могутнього франкського короля Хлодвіга, дочка Гострого-то видав за бургундського принца Сигізмунда, дочка Теудігото - за вестготского короля Аларіха II, племінницю Амалабергу - за Тюрінгського короля Герменефріда, сестру
 18.  ТЕМА 13 Церква феодального часу Процеси інтеграції та дезінтеграції в соціально-політичному житті Європи. Культура феодальної епохи
    теорія двох мечів. Меч був символом влади. Теорія двох мечів відома в різних інтерпретаціях залежно від того, чия сторона в суперечці духовної та світської влади брала верх. В інтерпретації церкви, Христос віддає духовному (церковному) владиці два мечі як символи духовної і світської влади. І вже сам духовний владика, в свою чергу, вручає один меч світському государеві і тому має