Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЗовнішньоекономічна діяльність → 
« Попередня Наступна »
Дралін А. І.. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / А. І. Дралін, С. Г. Міхньова. - Вид. 2-е, перераб. і доп. - Пенза: Інформаційно-видавничий центр ПГУ, 2006. - 127 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Тема 1. ВСТУП у зовнішньоекономічній діяльності (ЗЕД)


План лекції
Мета, предмет курсу.
Зв'язок з іншими економічними дисциплінами.
Питання 1. Мета, предмет курсу

Мета курсу - спираючись на знання економічної теорії (ЕТ), світової економіки (МЕ), міжнародних економічних відносин (МЕВ), зовн-неекономічних зв'язків (ВЕС), економіки підприємства (ЕП ), отримати знання та вміння вибору і оптимізації зовнішньоекономічних операцій.
Предмет дисципліни - організація і управління ЗЕД на рівні регіону, фірми.
Питання 2. Зв'язок з іншими економічними дисциплінами
Дисципліна ЗЕД має прикладний характер, її зв'язок з іншими дисциплінами показана на малюнку 1.1.

Рис. 1.1 Логічний зв'язок економічних дисциплін
Змістовна взаємозв'язок економічних дисциплін
У ЗЕД запозичуються, зокрема, положення: З дисци-плин З розділів, тем Що запозичується? ЕТ, МЕ Взаємодія попиту та пропозиції Класичний підхід до ринку ЕТ Роль держави в економіці Кейнсіанська концепція державного регулювання економіки ЕТ Теорія раціональних очікувань Прогнозування кон'юнктури ринку ЕТ Інституційний підхід Пояснення ролі ТНК, держави, міжнародних організацій МЕВ Міжнародні розрахунки Знання залежності динаміки експорту та імпорту від динаміки курсу валюти ВЕС, МЕВ Диференціація торгівлі (розвиток торгівлі з усе більшою кількістю суб'єктів), розвиток процесів глобалізації Необхідність для підприємства та регіону розвитку нових напрямів взаємодії і збільшення обсягів зовнішньої торгівлі МЕВ Теорії торгівлі (теорії порівняльних переваг, факторів виробництва Хекшера-Олина, теореми Рибчинського та ін) Прогнози для фірми можливостей експорту та імпорту конкретної продукції МЕВ Теорія ціноутворення Механізм встановлення світових цін товарів Всі ці знання світового ринку необхідно застосувати до діяльності фірми.
Світовий ринок якого товару може бути представлений як співвідношення або взаємодія попиту та пропозиції суб'єктів двох і більше країн, що приводить до рівноваги. Спрощений приклад такої рівноваги для двох країн А і В за відсутності транспортних витрат і митних тарифів наведений на малюнку 1.2.
12 P Da Sa
P Di Si P Db Sb
б) світовий ринок
а) внутрішній ринок країни А
в) внутрішній ринок країни В Рис. 1.2 Рівновага на світовому ринку: P - ціна, Q - кількість (обсяг) товару; D - попит; S - пропозиція; a, b - позначення приналежності до країн; i, w - позначення світового ринку. Дугового стрілкою позначені однакові обсяги експорту, міжнародної торгівлі, імпорту
Транспортні витрати і митний тариф змінюють умови торгівлі (рис. 1.3). Sa
P Da
P Db Sb
ТТ

Pw 'Pw "Q
б) внутрішній ринок країни В
Q
а) внутрішній ринок країни А
Рис. 1.3 Зміна умов торгівлі на світовому ринку:
ТТ - транспортні витрати і митний тариф; Pw "- ціна експорту; Pw'-ціна імпорту
На малюнку 1.4 представлений випадок зменшення імпортного митного тарифу від ТТ1 до ТТ2 у разі вступу Росії до СОТ і відповідне зменшення надлишку (вигоди) вітчизняних товаровиробників (заштрихована область), тобто всіх підприємств, що працюють у цій галузі.
Завдання 1. Показати на малюнку 1.4 зменшення надлишку фірми, пропозиція якої Бф. P D S

Рис. 1.4 Зміна митного тарифу
Вплив на надлишки товаровиробника відповідно експортного тарифу, внутрішніх субсидій, експортних субсидій, квотування їм-порту, демпінгу монополіста показано на малюнках 1.5-1.9. Облік цих методів регулювання дозволить підприємству оптимізувати стратегію ЗЕД.
Завдання 2. Для кожного з малюнків від 1.5 до 1.7 показати пропозицію фірми як частина пропозиції на внутрішньому ринку (як це показано на малюнку 1.8), відмітити знаком «+» збільшення надлишку, а знаком «-» його зменшення. б
PD
F
SXX і к -> Pw
ТТ
і-I е
Рис. 1.5 Зменшення надлишку експортера (заштрихована область) від введення експортного тарифу (ТТекс) Причина зменшення надлишку експортера в тому, що при введенні експортного тарифу граничний дохід MR зменшується на величину ТТекс,
14? рівність граничних витрат МС і MR (МС = MR) переміщається на графіку з точки F в точку G (рис. 1.5). При цьому зменшується обсяг виробництва, ціна, дохід підприємства. Q1 Q2 Q3
P
DS
CC

Pw
* б
Рис. 1.6 Внутрішні субсидії вітчизняного товаровиробника (СС)
На малюнку 1.6 Q3-Q1 - імпорт до надання СС. Після осуще ствления СС імпорт склав Q3-Q2. У результаті часткового імпортоза-міщення надлишок фірм збільшився на розмір заштрихованої області.
На малюнку 1.7 показано, що надлишок (прибуток) експортерів збільшився на розмір заштрихованої області. Q3-Q2 - експорт до надання субсидій. Після надання субсидій експорт склав Q4-Q1. Q
PD
S

Pw
ССЕ
Q1 Q2
Q3 Q4
Рис. 1.7 Експортні субсидії вітчизняних товаровиробників (ССекс)
На малюнку 1.8 заштрихована додатковий прибуток фірми. Бф D
S
S "У> 5 КВ Pw
P
сум
б
б1
б2 Рис. 1.8 Квотування імпорту (КВ): 61 - обсяг виробництва галузі
до квотування і (62-КВ) - після введення квоти; Бсумм - сумарна пропозиція вітчизняних товаровиробників і пропозиція імпортного товару на внутрішньому ринку після введення квоти ; Бф - пропозиція фірми (підприємства)
На малюнку 1.9 DSIi - попит на внутрішньому ринку; MC, MR - граничні витрати і граничний дохід. Прибуток максимізується при MC = MR. Обсяг товару 62-61 продається на зовнішньому ринку за ціною P2, обсяг 61 реалізується на внутрішньому ринку за ціною P1.
P MRrk D
вн ^ вн

МС
MR = Pw 6
61
62
Рис. 1.9 Демпінг монополіста
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тема 1 . ВСТУП у зовнішньоекономічній діяльності (ЗЕД) "
 1. ЗМІСТ
  зовнішньоекономічну діяльність (ЗЕД) 11 Тема 2. Концепції і практика сучасної ЗЕД 16 Тема 3. Суб'єкти ЗЕД 21 Тема 4 . Форми ЗЕД як види міжнародного бізнесу 29 Тема 5. Управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві 36 Тема 6. Створення підприємств з іноземними інвестиціями (ШІ) 46 Тема 7. Економічні обгрунтування виходу на зовнішній ринок 47 РОЗДІЛ II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ
 2. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ І ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  тема оцінки курсових робіт, яка є допоміжною і не знаходить відображення в залікових відомостях. Вона служить для переходу до 5-бальною системою. № КРИТЕРІЙ Максимально можливе кількість балів попередньо котельної набрані бали Підсумкові бали (з урахуванням результатів захисту курсової роботи) ПО ФОРМІ 1 Наявність плану і внутрішніх рубрикацій (правильність оформлення) 9 лютого Правильно
 3. ТЕМА 1. ЕСТЕТИКА ЯК НАУКА
  тематичне вивчення філософії варто починати з теорії краси, тоді повніше розкриється добро і істина. Якщо для Баумгартена другий фундаментальною категорією є мистецтво, то Кант звернувся до естетики, відштовхуючись немає від проблем мистецтва, а від потреб філософії. Заслуга Канта саме в тому, що він вніс в естетику дух діалектики. Дефініція «естетика» міцно закріплюється в
 4. Тема: АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ
  діяльності скульптора як цільова. Матеріальна причина протиставляється всім іншим, які виражаються поняттям бога. Бог виявляється нерухомим перводвигателем. Він рухає світом як метою. Але бог Аристотеля - ідеальна конструкція, а не вираження міфологічних уявлень. Отже, Платон і Аристотель створили найбільш розвинені і ідеалістичні системи, однозначно вирішивши проблему
 5. Тема: ПРИРОДА ЯК ОБ'ЄКТ філософське осмислення
  тема «великої екології»). Стало бути, екологія стає парадигмою нової НКМ. Вона може претендувати як НКМ на роль «єдиної науки», поява якої пророкував ще К. Маркс. Наукові, соціально-філософські та етико-гуманістичні аспекти екологічної проблеми розкривається через розгляд взаємодії людини і природи, пошуків виходу з екологічних труднощів, впливу НТП на
 6. Тема: ПІЗНАННЯ
  тема знань про світ; особлива форма суспільної свідомості, що відображає природу, соціум, внутрішній світ людини в поняттях, законах, теоріях. 2) специфічний тип духовного виробництва, діяльність з вироблення, систематизації та перевірки знань. Короткий зміст Згідно найбільш широко представленої точці зору, пізнання розглядається як суспільно - історичний процес діяльності
 7. Тема: ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ
  введення в соціальну філософію. Уч. посібник для гуманітарних вузів. -М.: Аспект прес, Основи філософії: Уч. посібник для вузів.-М.: Владос, Соціальна філософія: Уч. посібник для вузів.-М.: Культура і спорт, Юніті, 1995. Філософія: Уч. для вузів. -Р / Д.: Фенікс, 1995 (і ін роки). Філософія: Уч.-М.: Російське слово, 1996. Філософія: Уч. - 2-е вид., испр. І доп. - М.: Юристь , Гегель Г.В.Ф.
 8. § 5. Особливості політичного і духовного життя в другій половині 1960 - початку 1980-х р.
  тема державних замовлень, перш всього, в кінематографі. Заздалегідь визначалося, скільки має бути поставлено фільмів на історико-революційну, військово-патріотичну, морально-побутову теми. У мистецькому житті зріс вплив цензурного преса. Обмежувалося знайомство радянських людей з новинками зарубіжної художньої культури. Але, незважаючи на ці труднощі, художня культура
 9. ТЕМА 6. ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СПОСІБ БУТТЯ ЛЮДИНИ І СУСПІЛЬСТВА
  діяльного життя. СПб., 2000. С. 14-16, 32-33, 104, 114-120, 175-178, 228-237. Крапивенский С.Е. Соціальна філософія. М., 2004. Гол. 2.1. Громов І.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Західна теоретична соціологія. СПб., 1996. Гол. 2, 3,
 10. ТЕМА 7. ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ПОЗНАНЬ В СУЧАСНІЙ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ
  діяльності людей. Соціальні норми і їх роль у суспільстві. Соціальні інститути: поняття та інтерпретації. Соціальні відносини як феномен соціальної реальності. Основні поняття: суспільство, соціальна норма, соціальний інститут, суспільні відносини. Джерела та література: Сучасна західна соціологія: Словник. М., 1990. (Статті : інститут; норматівізм соціологічний; аномія). Кірдіна С.Г.
 11. ТЕМА 8. КАТЕГОРІЇ ПРОСТОРУ І ЧАСУ ЯК СПОСОБИ структурування СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ
  діяльного життя. СПб., 2000. С. 248-254, 275-281, 312-328. Бурдьє П. Соціальний простір і генезис класів / / Соціологія політики. М., 1993. С. 53-87. Шматко Н.А. плюралізацію соціального порядку і соціальна топологія / / Социс. 2001. № 9. Виноградський В.Г. Соціальна організація простору. М., 1988. Лой А., Шинкарук Е. Час як категорія соціально-історичного буття / / Питання