Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаДержавне та муніципальне управління → 
« Попередня Наступна »
Нікітов В. А.. Інформаційне забезпечення державного управління / Авт.: Нікітов В. А., Орлов Є. І., Старовойтов А. В., Савін Г. І.; За ред. Ю. В. Гуляєва - М.: Слов'янський діалог,. - 415 с., 2000 - перейти до змісту підручника

4.3. Технологія доступу до інформаційних ресурсів ІТКМ

Найважливішою складовою частиною ІТКМ є сукупні дані, що фіксують прийняті рішення за змістом, обсягів, розміщення і форм організації циркулюючої в системі інформації.

Ефективність її функціонування знаходиться в прямій залежності від раціональної організації інформаційних ресурсів, які з точки зору користувача становлять базовий вид забезпечення, багато в чому визначальний вигляд системи в цілому.

До складу інформаційних ресурсів ІТКМ (рис. 34) повинні входити:

інтегрована первинна база даних та документів; корпоративні бази даних і документів інформаційно-аналітичних систем;

центральні сховища інформації; регіональні сховища інформації;

база метаінформації (описатели даних, вхідні і вихідні форми документів, описатели інформаційних об'єктів та ін);

нормативно-довідкова інформація (словники значень, рубрикатори, класифікатори та т. д.);

лексико-семантична база (тезауруси1 предметних областей, словники основ слів, словники афіксів та ін.)

Всі перераховані ресурси покликані забезпечити обслуговуються системи якісної та своєчасної інформацією, створити умови, при яких ця інформація може бути швидко знайдена, проаналізована, оцінена і представлена ??в зручному вигляді для будь-якого рівня прийняття рішень. Інформаційна та інтелектуальна підтримка федеральних і регіональних органів державної влади повинна виражатися в оперативному отриманні первинної документальної та фактографічної інформації з усіх питань, що становлять інтерес для користувачів, а також в автоматизації процесів документообігу і діловодства.

Інформаційні ресурси повинні підтримувати: інформаційну сумісність баз даних та документів ІТКМ;

відповідність збереженої інформації реальним даним; інформаційну сумісність ІТКМ з іншими взаємодіючими системами;

повноту і цілісність зберігається. Розробляючи інформаційні ресурси ІТКМ, обов'язково слід враховувати цілий ряд вимог, а саме: достовірність інформації, високу ефективність методів збору, зберігання, накопичення, поновлення, пошуку і видачі даних, організацію надійної системи документообігу.

Тезаурус (від гр. Thesauros - запас), в інформатиці - повний систематизований набір даних про будь галузі знання, що дозволяє людині або обчислювальній машині в ній орієнтуватися. Сама ж структура цих ресурсів визначається змістом, функціональним призначенням, а також принципами представлення та організації інформації.

Бази даних та документів Центрального та регіональних сховищ інформації ІТКМ-1 повинні включати інформацію для наступних інформаційно-аналітичних підсистем:

Макроекономіка;

Фінанси і кредит;

Соціальна сфера;

Федерація і регіональна політика;

Матеріали засобів масової інформації.

На такий інформаційній базі можуть оперативно створюватися цільові інформаційно-аналітичні системи, необхідні для вирішення широкого спектра проблем.

Основна особливість інформаційних ресурсів полягає в розподіленому характері Інтегрованої бази первинних даних та документів ІТКМ, яка взаємодіє з відомчими та регіональними органами державного управління.

Доступ до цієї проблемно-орієнтованої базі підтримується як традиційним способом за допомогою SQL-запитів, так і на основі Web-технології. Центральне та регіональні сховища відносяться до предметно-орієнтованим. Їх завдання - забезпечувати операції та механізми доступу до інформації, представленої у вигляді багатовимірних баз даних. Між собою вони взаємодіють за допомогою відповідних механізмів селекції і тиражування даних.

З організаційної точки зору інформаційні ресурси ІТКМ можуть розглядатися як сукупність розподілених баз даних і документів, побудованих за галузевим, територіальним та проблемному принципом.

Узагальнений опис інформації (метаінформація) має бути представлено у службовій базі даних (базі метаін-формації), що містить загальносистемні описатели даних, вхідні і вихідні форми документів, описатели інформаційних об'єктів, показників та ін

Для полегшення процесу адміністративного управління, в тому числі діловодства, створюються бази даних, що містять інформацію про рух внутрішніх і зовнішніх документів ІТКМ.

До нормативно-довідкової відносять службову інформацію, що забезпечує автоматизований введення та обробку інформації, її впорядкування при зберіганні, організацію доступу до баз даних і документів (класифікатори, кодифікатори, рубрикатори, опису інформаційних блоків і пр.) , який формується як інформаційними матеріалами користувачів, так і які надходять від зовнішніх джерел: від інформаційних систем Адміністрації Президента, Уряду та Федеральних Зборів, Ради безпеки, інформаційних систем міністерств і відомств, а також від регіональних інформаційних центрів в суб'єктах Федерації.

Конкретизація складу і концептуальних моделей баз даних та документів може бути проведена лише після детальної постановки функціональних підсистем ІТКМ.

Формування і підтримка інформаційних ресурсів в актуальному стані вимагає випереджаючого створення нормативно-правової бази та відповідного правового забезпечення розвитку ІТКМ.

Основні групи користувачів

У відповідності зі своїм призначенням ІТКМ покликана обслуговувати користувачів різних категорій, надаючи їм необхідні інформаційні та комунікаційні послуги.

По територіальному розміщенню і способом доступу до інформаційно-комунікаційних ресурсів користувачі можуть бути поділені на такі групи: 1)

локальні користувачі, що працюють в рамках інформаційно-аналітичних центрів та використовують інформаційно-комунікаційні ресурси за допомогою єдиної транспортної середовища ІТКМ; 2)

віддалені користувачі, що мають можливість користуватися інформаційними ресурсами ІТКМ в рамках єдиної інформаційної мережі; 3)

інформаційні системи різних органів державної влади, які мають можливість використання інформаційних ресурсів ІТКМ через сервіс ІКЦ.

Режими доступу користувачів до інформації

Режими доступу здатні істотно впливати на склад апаратного та програмного забезпечення. З одного боку, зменшення їх числа знижує різноманітність застосовуваних апаратних і програмних засобів і полегшує завдання захисту системи від несанкціонованого доступу.

З іншого - в умовах використання каналів зв'язку з обмеженою пропускною здатністю і низькою надійністю в середовищі сильно розподіленої інформаційної системи виникає потреба у розширенні багатоваріантності.

З аналізу функціональних (прикладних) вимог випливає необхідність реалізації в складі ІТКМ наступних режимів:

передача файлів з нижніх рівнів ієрархії системи на верхні;

передача гіпертекстових даних для обміну документами, що містять різнотипні дані, в інтересах служб адміністрування;

підтримка технології оперативної обробки транзакцій при виконанні розподілених обчислень;

забезпечення технології оперативної аналітичної обробки даних у процесах підтримки прийняття рішень;

отримання довідкової інформації у відкладеному режимі і режимі on-line;

видача агрегированной інформації та отримання зведень на основі вибірок даних з декількох вузлів нище рівня;

отримання довідок по метабазе системи (адреса користувача, інформаційного ресурсу і т. д.).

Технологія пошуку необхідних даних

Для реалізації інформаційних потреб користувачам ІТКМ надаються кошти, що дозволяють стандартизувати пошук інформації в рамках системи. Цей процес базується на:

технології доступу користувачів до інформаційних ресурсів через механізм метабази, коли запит спочатку адресується до опису інформаційного фонду системи, а потім через нього у відповідну базу даних;

технології доступу до даних незалежно від місця їх розміщення, коли користувачеві не обов'язково знати, де знаходяться необхідні йому дані;

технології пошуку даних Intranet, які надають користувачеві природний гіпертекстовий інтерфейс і спрямовані на підтримку вищевказаних технологій .

Технології доступу до розподілених даних

Одне з найважливіших вимог, що пред'являються до ІТКМ, - забезпечення доступу до інформаційних ресурсів суб'єктів системи в двох режимах: on-line зв'язок і off -line зв'язок. Надання інформації її споживачам має бути організовано за наступними технологіями:

довільний доступ конкретного споживача зі свого робочого місця до інформації, вже зберігається в системі;

підписка на інформаційне обслуговування, коли споживач точно визначає безліч інформаційних запитів та інформаційну тематику необхідної йому інформації в рамках відповідних інформаційних ресурсів;

безпосередній відкладений запит, коли надання необхідних даних і пересилання їх споживачеві здійснюються через відомий проміжок часу після формулювання ним своїх поточних інформаційних потреб.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.3. Технологія доступу до інформаційних ресурсів ІТКМ "
 1. 4.6. Система інформаційної безпеки ІТКМ
  технологій, що відноситься до всіх аспектів її роботи і покликаний стати стрижнем забезпечення захисту системи в цілому. Формулюючи поняття "інформаційна безпека", слід сказати, що це таке якість інформаційних систем, при якому ризик відповідних загроз зменшується до прийнятного рівня шляхом застосування необхідних заходів. Вона базується на архітектурі системи безпеки,
 2. Принципи забезпечення безпеки ІТКМ
  технологій. Корпоративні принципи обробки інформації встановлюють, що користувачам потрібно довіряти по умолчанію12, тобто правила безпеки і механізми повинні бути реалізовані таким чином, щоб був однозначно заборонений доступ до неавторизованих ресурсів і повністю дозволений до всіх інших. Якщо за замовчуванням користувачам не довіряють, то механізми захисту повинні дозволяти тільки явно
 3. Властивості довіреної програмно-технічного середовища
  технології. Відсутність вихідних текстів програмної продукції і її великий обсяг не дозволяють провести грунтовний аналіз. Ні достатньої довіри до імпортної програмної продукції. Тому вже на перших етапах створення ІТКМ приділяється особлива увага розробці довірених операційних систем і прикладного програмного забезпечення. Необхідні захисні властивості загальносистемного програмного
 4. Структура інформаційно-комунікаційної мережі
  технологіями відкритих систем; підтримка доступу до зовнішніх інформаційних ресурсів інших ІКЦ та інформаційних систем відповідно до технологій взаємодії відкритих систем ; обмін повідомленнями між користувачами відповідно з технологіями електронної пошти; уніфікація представлення та доступу користувачів до інформації відповідно до технологій електронного
 5. Склад інформаційно-комунікаційного центру
  технологій; а також архітектурою, відповідної чотирьом нижнім рівням еталонної моделі OSI / ISO; всі пристрої, що утворюють глобальну мережу передачі даних, повинні підтримувати набір функцій протоколу управління SNMP. До комунікаційному устаткуванню для сполучення з корпоративної структурованої мережею ІКС пред'являються такі функціональні вимоги: підтримувати -
 6. Основні підсистеми ІТКМ
  технології клієнт-сервер і Web-технології з перевагами централізованої обробки , управління всією сис-темою і вимогами її тісної інтеграції з відомчими та регіональними інформаційними системами. У рамках її необхідно створити: інформаційно-комунікаційну мережу, яка надає інформаційно-комунікаційні послуги всім потенційним абонентам ІТКМ; інтегровану
 7. 4.1. Призначення і завдання інформаційно-телекомунікаційної системи
  технологічної структури процесу вироблення управлінських рішень. Головний принцип, який, на нашу думку, повинен не тільки проголошуватися, а й втілюватися в життя, зводиться до наступного: удосконалювати і створювати нові програмно-апаратні комплекси слід на базі передових вітчизняних і зарубіжних технологій і проектних рішень, забезпечуючи при цьому надійне їх
 8. Система забезпечення інформаційної безпеки
  технологічних і ап-паратно-програмних рішень при створенні розподіленої інформаційної системи. Сукупність програмно-технічних і організаційно-технічних засобів і заходів, що реалізують систему безпеки ІТКМ, утворює розподілений комплекс, який повинен функціонувати під управлінням Федерального центру безпеки ІТКМ, Служб безпеки у федеральних,
 9.  ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
    технологічним процесом БД - база даних ВІО - зовнішнє інформаційне забезпечення ВНІО - внутрішнє (технологічне) інформаційне забезпечення ГВЦ - головний обчислювальний центр ГД - Державна Дума ДІАЦ - головний ІАЦ гуїро - Головне управління інформаційних ресурсів (ФАПСИ) ДКВС - Головне управління інформаційних систем (ФАПСИ) ДІО - директивне інформаційне забезпечення
 10.  Протоколювання і аудит
    технологічних процесів на всіх етапах інформаційної обробки; сформувати необхідну реакцію системи (в інформаційно-довідковому та управлінському плані) на виникнення ситуацій, що розцінюються, як спроби НСД (блокування процесу видачі довідок на робоче місце контролю, відмова в обслуговуванні, формування обмеженого запиту і т. п .); запротоколювати стан системи в
 11.  Інтегрована первинна база даних ІКС
    технологічні етапи обробки даних статистики (збір, введення, зберігання, обробка та подання); існуючі інформаційні бази та систему метаінфор-мації. Процес формування Інтегрованої первинної бази даних вимагає єдиної методології створення та зберігання управлінської та статистичної інформації, що включає використання єдиного класифікатора показників, що визначає