Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаСоціологіяСоціологія праці → 
« Попередня Наступна »
Адамчук В. В., Ромашов О.В., Сорокіна М.Є.. Економіка і соціологія праці: Підручник для вузів. - М.: ЮНИТИ. - 407 с., 2000 - перейти до змісту підручника

ЗВ'ЯЗОК СОЦІОЛОГІЇ ПРАЦІ З НАУКАМИ ПРО ПРАЦЮ несоциологических ПРОФІЛЮ

Соціологія праці тісно пов'язана з науками несоциологических профілю, що вивчають працю ( рис. 1.4).

Рис. 1.4. Зв'язок соціології праці з науками несоціалогіческого профілю

Психологія праці вивчає психологічні закономірності формування конкретних форм трудової діяльності та ставлення людини до праці. Об'єкт психології праці - це діяльність індивіда у виробничих умовах та умовах відтворення робочої сили. У психології праці та соціології праці багато спільного. Спільними для них є такі категорії, як трудові установки, мотиви поведінки, готовність високоякісно і продуктивно трудитися. Однак соціологію праці цікавлять не індивідуально-особистісні прояви трудової поведінки, а соціально-типові, характерні для різних представників соціальних і професійних груп. У той же час знання положень психології праці про особливості психологічних властивостей працівників дозволяє соціологам науково формувати і розвивати колективи, уникати невиправданих конфліктних ситуацій у сфері праці.

Економіка праці вивчає механізм дії економічних законів у сфері праці, форми їх прояву в громадській організації праці. Економіку цікавить сам процес створення вартості. Для неї важливі трудові витрати на всіх стадіях виробничого циклу, тоді як соціологія праці розглядає трудові взаємодії працівників і виникають між ними трудові відносини. Наприклад, в стимулюванні праці економіку цікавить оплата праці. У цьому випадку вивчаються тарифна система, заробітна плата, взаємозв'язок між ними. Соціологія праці, віддаючи належну увагу проблемі матеріального стимулювання, розглядає в першу чергу сукупність спонукань до праці, такі стимули, як зміст праці, його організація і умови, ступінь самостійності в праці, характер взаємовідносин у колективі і тд.

Соціологія праці тісно пов'язана з фізіологією праці, що досліджує закономірності функціонування стану організму працюючої людини. Обидва ці напрямки виробляють шляхи подолання негативних наслідків монотонності праці. Соціологи, керуючи трудової адаптацією працівників, використовують рекомендації фізіологів про закономірності формування навичок, умінь, трудових знань, виробленню у працівників професійно важливих якостей, зниженні стомлення і підтримці протягом усього робочого періоду високого стійкого рівня працездатності.

Трудове право визначає юридичну сторону трудових відносин і реалізується через соціальний контроль поведінки у сфері праці. Адміністративний контроль, заходи впливу (заохочення і покарання) грунтуються на правових нормах праці, закріплених в юридичних документах, які регламентують основні моменти трудових взаємодій. Є безпосередній зв'язок соціології праці з науковою організацією праці (НОТ). Заходи щодо НОТ будуть більш повними, якщо враховується їх ефект, для чого соціологами широко використовується такий показник, як задоволеність працею.

До проміжним дисциплін можна віднести етнографію, антропологію, археологію та деякі інші. Етнографи порівнюють звичаї, традиції і трудову етику, що існують у різних народів, на емпіричних фактах показують регіональні риси подібності та відмінності трудового укладу життя залежно від етнічної приналежності. Про минуле трудової діяльності людини свідчать знахідки археологів. Простежуючи зміни типів знарядь, характер прийомів праці, методів обробки матеріалів, вони встановлюють соціальну історію виробничої діяльності людей. Історичні етапи і форми антропосоциогенеза, становлення людського роду через процес праці вивчає антропологія. Вона судить про історичні реліктів трудової діяльності на підставі вивчення ^ тимчасових відсталих спільнот, диких племен.

РЕЗЮМЕ

Отже, можна відзначити, що предметна область соціології праці не зводиться тільки до сукупності предметних областей конкретних соціологічних дисциплін, що вивчають під різними кутами соціальну природу праці. Водночас зрозуміти і вивчити конкретні явища і процеси, що відбуваються у виробничій діяльності, неможливо, якщо не вдаватися до даних інших наук, у тому числі економіки праці, юриспруденції, соціальної та інженерної психології, етнографії, психотехніки, ергономіки і тд. Необхідно враховувати, що будуть з'являтися нові науки, окремі йти зі сцени, тому описані вище взаємозв'язку з науками соціологічного та несоциологических профілю трохи умовні і будуть видозмінюватися. Однак і ці взаємозв'язки дають можливість простежити загальну тенденцію в соціології праці.

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТА ОБГОВОРЕННЯ

1. Розкрийте суть і функції праці, його соціальні аспекти.

2. Покажіть роль праці в розвитку людини і суспільства.

3. Дайте характеристику соціально-трудових відносин у сфері праці.

4. Визначте предмет соціології праці як спеціальної соціологічної науки.

5. Перерахуйте основні цілі, які можна досягти за допомогою соціології праці.

6. Які завдання вирішує соціологія праці на сучасному етапі розвитку суспільства?

7. Дайте характеристику основних методів дослідження в соціології праці.

8. У чому простежується зв'язок соціології праці з науками про працю соціологічного профілю?

9. Перерахуйте загальне і особливе у соціології праці з деякими науками несоциологических профілю.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЗВ'ЯЗОК СОЦІОЛОГІЇ ПРАЦІ З НАУКАМИ ПРО ПРАЦЮ несоциологических ПРОФІЛЮ "
 1. ЗВ'ЯЗОК СОЦІОЛОГІЇ ПРАЦІ З НАУКАМИ ПРО ПРАЦЮ СОЦІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ
  зв'язок процесів індустріалізації та урбанізації, їх вплив на образ і рівень життя людей, розробляє проекти розміщення промислових об'єктів. До молодих галузей знання відноситься економічна соціологія. Її предмет - ціннісні орієнтації, потреби, інтереси і поведінку великих соціальних груп (демографічних, професійно-кваліфікаційних та ін) на макро-і мікрорівнях в
 2. Тощенко Жан Терентійович
  соціолог, доктор філософських наук, професор. Основні наукові інтереси Тощенко - соціологія праці, соціологія управління, проблеми політичної соціології. Основні праці: Соціальні настрої (1996); Ідеологічні відносини
 3. Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокіна М.Є.. Економіка і соціологія праці: Підручник для вузів. - М.: ЮНИТИ. - 407 с., 2000

 4. Вильковский М.. Соціологія архітектури. - М.: Фонд «Російський авангард». - 592 с., Мул., 2010

 5. Контрольні питання 1.
  Соціології праці в працях учених. 12. Людина як суб'єкт трудового процесу. 13. Предмет і структура соціології праці. 14. Соціально-особистісні резерви праці. 15. Творчі та цивільні резерви праці. 16. Соціально-економічні резерви праці. 17. Формування соціальної інфраструктури. 18. Працівник як громадянин. 19. Наукові основи соціальних резервів праці. 20.
 6. Тощенко Ж.Т., Цвєткова Г.А.. Соціологія праці. Підручник для вузів. - М.: Центр соціального прогнозування і маркетингу, - 464 с., 2012

 7. Підсумковий тест 1.
  Соціології праці - це ... 2. Підставою для групування соціально-трудових відносин можуть бути ... 3. Найважливіші соціальні процеси у сфері праці - це ... 4. Підставою для виділення «процесу розвитку» в трудовому колективі є ... 5. Соціологія праці є інструментом ... 6. Два види праці можна виділити по наступному одній підставі ... 7. Підприємців, бізнесменів
 8. Економічна людина
  зв'язок стимулювання праці працівників і результатів діяльності підприємства. 4. Чи існує баланс мотиваційної структури працівників: мотивів і стимулів? Майстер-клас: Роль Ф. Тейлора у формуванні теорій стимулювання праці Питання для обговорення 1. Експерименти Ф. Тейлора 2. Сутність теорії Ф. Тейлора 3. Роль і значення положень концепції «економічного
 9. РОЗДІЛ 1 МІСЦЕ СОЦІОЛОГІЇ СЕРЕД РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ ЗНАННЯ, її взаємини з іншими науками
  РОЗДІЛ 1 МІСЦЕ СОЦІОЛОГІЇ СЕРЕД РІЗНИХ ОБЛАСТЕЙ ЗНАННЯ, її взаємини З ІНШИМИ
 10. Проблемні питання 1.
  Зв'язок конфліктології з іншими науками. Розкриваючи зв'язку конфліктології з іншими науками, важливо показати не тільки їх роль і місце в становленні її як відносно самостійної теорії, але і те, яким чином кожна з наук виконує свою методологічну функцію по відношенню нію до конфліктології. Насамперед конфліктологія виявляє таку зв'язок з філософією, соціологією, психологією,
 11. Давидов А. А.. Системна соціологія. Вид. 2-е. ? М.: Издательство ЛКИ. - 192 с., 2008

 12. Запитання для самопідготовки
  соціології? 2. Чим соціологія відрізняється від філософії, психології та інших гуманітарних наук? 3. Який предмет вивчення в соціології? 4. Які методи соціального пізнання Ви знаєте і які з них можуть вважатися соціологічними? 5. Чим відрізняються академічна соціологія від прикладної? 6. Що таке социоцентризм? 7. Чим займаються макросоціологія і микросоциология? 8. Які принципові
 13. РОЗДІЛ 97. Про СВІТІ І ПРАЦЮ и
  РОЗДІЛ 97. Про СВІТІ І ПРАЦЮ
 14. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  соціологія: Уч. посібник. - Мн.: ІП "Екоперспекгіва", 1997. 14. Зубов В.М. Як вимірюється продуктивність праці в США. - М.: Фінанси і статистика, 1996. 15. Зущіна Г.М., Костін ЛЛ. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства. - М., 1996. 16. Кадомцева С.В. Економічні основи системи соціального захисту. - М., Изд-во МГУ, 1997. 17. Казначеєва НА. Зайнятість в
 15. Мей О'Елтон (1880-1949)
  соціолог, психолог, один з основоположників американської індустріальної соціології і теорії людських відносин. Найбільш значний внесок Мея в розвиток соціології управління та індустріальної соціології - це знамениті Хоторнские експерименти в «Вестерн електрик компані» поблизу Чикаго (1927-1932). Вивчаючи вплив різних факторів (умови і організація праці, заробітна плата, міжособистісні
 16. 4.5. Державний нагляд і громадський контроль за дотриманням законодавства з охорони праці
  праці міністерствами і відомствами, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами покладається на Генеральну прокуратуру РФ. Крім того, контроль за охороною праці в нашій країні здійснюють і інші органи нагляду. Контроль за охороною праці можна умовно розділити на державний, державний профспілковий, відомчий, профспілковий громадський ,
 17. ПЕРЕДМОВА
  соціології, предметом вивчення якої є різноманітна сукупність соціально-трудових відносин і соціальних процесів у сфері праці. Дослідження соціології праці служать для виявлення соціальних резервів підвищення ефективності трудової діяльності поряд із забезпеченням умов розвитку працівників, задоволення їх потреб, формування позитивних внутрішньоколективних відносин.
 18. Розділ I ЕМПІРИЧНА СОЦІОЛОГІЯ У ФРАНЦІЇ
  соціології як нової галузі наукового знання, включаючи емпіричну соціологію, з'явилися майже одночасно в декількох країнах. Але ми починаємо історію емпіричної соціології з Франції, тому що виходимо з таких фактів історії соціології як науки: саме у Франції народився термін "соціологія" і виникло перше, теоретико-методологічний напрям цієї науки - позитивістська