НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаБанківська справа → 
« Попередня Наступна »
Тарханова О.О.. Стійкість комерційних банків. - Тюмень: Видавництво «Вектор Бук». - 186 с., 2004 - перейти до змісту підручника

1.3. Сутність і специфіка категорії «фінансова стійкість комерційного банку»

Фінансова стійкість є найважливішою характеристикою фінансової діяльності комерційного банку в умовах ринкової економіки. Її забезпечення є однією з найбільш гострих проблем у діяльності комерційних банків. Якщо комерційний банк фінансово стійкий, то він має конкурентні переваги перед іншими комерційними банками, що знаходить вираз у залученні додаткових ресурсів, домінуванні на тому чи іншому сегменті ринку, збільшенні вкладів населення як основного джерела банківських ресурсів і, відповідно, в розширенні сфери інвестиційних вкладень, можливості освоювати нові нетрадиційні види послуг та ін Крім цього, фінансово стійкий банк створює сприятливу зовнішню середу, тобто не вступає в конфліктні відносини з державою і суспільством, так як своєчасно і в повному обсязі сплачує податки до бюджету і позабюджетні фонди, заробітну плату робітникам і службовцям, дивіденди акціонерам, повертає позикові кошти своїм кредиторам.

Поняття «фінансова стійкість» нині має численні тлумачення. Проте до цих пір немає чітко опрацьованого визначення «фінансова стійкість» стосовно до комерційних банків. Серед дослідників даного напрямку можна назвати В.В. Іванова, Ю.С. Масленченкова, Р.М. Карімова, О.М. Богданову, В.В. Рудько-Силиванова, В.Б. Тіханіна та ін При цьому авторами пропонуються різні підходи до тлумачення визначення «фінансова стійкість комерційного банку».

Так, В. В. Іванов17 у своїх роботах, що стосуються розгляду питань, пов'язаних з фінансовим становищем комерційних банків, вважає, що фінансова стійкість банку може бути оцінена якістю активів, достатністю капіталу та ефективністю діяльності. На думку Р.М. Карімова18, положення комерційного банку стійко, коли він має стійким капіталом, має ліквідний баланс, є платоспроможним і задовольняє вимогам до

о

якістю капіталу. О.М. Богданова19 першорядне значення у визначенні фінансової стійкості банку надає власних засобів. В.Б. Тіханін під фінансовою стійкістю банку розуміє його здатність протистояти деструктивним коливань, виконуючи при цьому операції із залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб, відкриття та ведення банківських рахунків, а також розміщення залучених коштів від свого імені і за свій рахунок на умовах платності, терміновості і возвратності20. Тобто автор акцентує увагу на здатності банку надавати комплекс специфічних банківських послуг належної якості.

Але в цілому, російські економісти і фахівці-практики в галузі банківської справи сходяться в одному - в тому, що фінансова стійкість комерційного банку - це стійкість його фінансового становища в довгостроковій перспективі. Вона відображає такий стан фінансових ресурсів, при якому комерційний банк, вільно маневруючи грошовими коштами, здатний шляхом їх ефективного використання забезпечити безперебійний процес здійснення своєї економічної діяльності.

Характеризуючи поняття «фінансова стійкість комерційного банку», визначимо його основні ознаки.

Перша ознака - категорія «фінансова стійкість» є громадською категорією, що проявляється у зацікавленості суспільства і його членів у сталому розвитку комерційних банків.

Так, у сталому розвитку банків прямо зацікавлене населення, яке завдяки своїм заощадженням формує ресурсну базу комерційного банку. Вклади населення є не тільки значним, але і стійким ресурсом банку.

Пряму зацікавленість у стійкості кредитних організацій виявляють також клієнти та контрагенти, які мають безпосереднє відношення до формування ресурсної бази, оперативно функціонують на різних сегментах ринку. Комерційний банк традиційно обслуговує підприємства різних галузей економіки, організаційно-правових форм власності, сфер діяльності. Звертає на себе увагу і той факт, що в умовах можливості для підприємств та організацій відкриття кількох розрахункових рахунків у різних комерційних банках фактично формується множинність інтересів, так як одне і теж підприємство стає зацікавленим у діяльності кількох комерційних банків, з якими воно взаємодіє. З цієї точки зору також можна розглядати і банки-контрагенти, які мають прямі кореспондентські відносини один з одним.

У сферу прямого інтересу в стійкому функціонуванні комерційних банків включається також і держава, яка зацікавлена ??в своєчасних податкових надходженнях. Проте інтерес держави має і деяку специфічну особливість, пов'язану з необхідністю підтримки стабільності банківської системи, її розвитку і зміцнення. Це є однією з основних цілей діяльності Центрального банку РФ. Виконуючи наглядові та регулюючі функції, Банк Росії прагне до забезпечення стійкості банківського сектора російської економіки.

Отже, розглядаючи поняття «фінансова стійкість» як суспільну категорію, ми виходили з рівня громадської зацікавленості різних контрагентів в стійкому функціонуванні банків як економічних суб'єктів.

Другий ознака поняття «фінансова стійкість комерційного банку» - це залежність фінансової стійкості від обсягу та якості ресурсного потенціалу. Ресурсний потенціал банку зумовлює якісний рівень фінансової стійкості банку. Чим більшу суму ресурсів залучає банк і чим якісніше дані ресурси, тим більш активну діяльність по вкладенню своїх ресурсів він проводить, тим більше він зміцнює свою фінансовий стан і, відповідно, фінансову стійкість.

Фінансова стійкість комерційного банку - це динамічна категорія (третя ознака), що представляє собою властивість повертатися в рівноважний фінансовий стан після виходу з нього в результаті якої-небудь дії. На основі фінансової стійкості банку в значній мірі виявляється його працездатність, так як для того, щоб бути працездатним і нормально функціонувати, комерційний банк повинен бути нечутливим до сторонніх збурень різного роду протягом досить тривалого періоду часу.

Визначальним, в цьому випадку, повинні стати взаємини клієнтів і контрагентів з банком. Клієнти при встановленні партнерських відносин з комерційним банком розраховують на безперебійне розрахунково-касове обслуговування, можливість отримання при необхідності кредитів, надання різних банківських послуг.

В іншому випадку, в умовах банківської конкуренції клієнт може перейти на обслуговування в інший банк, який відповідає всім пропонованим вимогам. Банки-контрагенти також зацікавлені в стійких, гарантованих відносинах з банками-партнерами, орієнтуючись в основному на репутацію партнера і фактичне фінансове становище. Таким чином, клієнти та контрагенти комерційних банків прямо зацікавлені в їх безперебійній роботі, як у певний момент часу, так і в довгостроковій перспективі.

В цілому, при розгляді категорії «фінансова стійкість комерційного банку» важливо зробити акцент на тому, що всі розглянуті ознаки повинні одночасно бути присутнім в даному об'єкті. Це пояснюється тим, що кожна ознака несе своє навантаження, відсутність якого-небудь з них послаблює позиції банку і веде неминуче до виникнення різних проблем.

Таким чином, фінансова стійкість банку - це фінансова незалежність від мінливої ??кон'юнктури ринку, це фінансова самостійність при проведенні політики, це основа стійких взаємовідносин з клієнтами та база для постійного розширення діяльності. Цей вид стійкості банку визначають основні інтегральні фінансово-економічні показники діяльності банку, які синтезують характеристики інших економічних складових його стійкості: обсяг і структуру власних коштів, рівень доходів і прибутку, ліквідність та ін Отже, можна сказати, що фінансова стійкість висловлює економічну стійкість комерційного банку у відповідних фінансових показниках.

Фінансової стійкістю банку можна управляти шляхом проведення комплексу заходів, спрямованих на зміцнення позиції банку в банківській системі в цілому. Насамперед, це досягається забезпеченням оптимального фінансового стану і виробленням ефективної стратегії розвитку банку.

В цілому, управління економічною стійкістю комерційного банку складається з регулювання всіх видів стійкості, перерахованих вище. Сукупність фінансової та організаційної стійкості включає в себе процес прийняття стратегічних рішень і передбачає збір та обробку інформації, вироблення рішень, управлінський консалтинг, контроль, аналіз, регулювання, організацію та оптимізацію організаційної структури, бізнес-планування банку і його підрозділів, менеджмент персоналу банку. Функціональна стійкість включає в себе виконання прийнятих рішень з реалізації банківських операцій і послуг: спеціалізація банку (інвестиційний, іпотечний, інноваційний, ощадний і т.д.) і універсалізація банку з набором традиційних і специфічних банківських операцій і послуг. Комерційна та капітальна стійкості включають в себе комунікації банку, методичне забезпечення продуктового ряду банку, системне програмне забезпечення, прикладне програмне і функціонально технологічне забезпечення, управління традиційними банківськими ризиками і управління власним і позиковим капіталом банку.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.3. Сутність і специфіка категорії «фінансова стійкість комерційного банку» "
 1. Тарханова О.О.. Стійкість комерційних банків. - Тюмень: Видавництво «Вектор Бук». - 186 с., 2004

 2. СТАТТІ В ЕКОНОМІЧНОЇ ПРЕСІ 156.
  Стійкістю комерційного банку / / Бізнес і банки, 1996, № 49. 188. Масленченков Ю.С. Методологія формування стратегій в російському банку / / Аналітичний банківський журнал, 2000, № 9. 189. Матвієнков М. Банківський цикл по-російськи / / Фінансист, 2000, № 4. 190. Матвієнков М. Незабезпечений зростання загрожує стійкості банківської системи Росії / / Фінансист, 2000, № 5. 191. Матвієнков М. Про
 3. Тема 3. Основні категорії естетики
  сутності категорії «естетичне», яка є початковою. Потрібно розкрити зміст даної категорії, приділити увагу аналізу особливостей, зупинитися на різних підходах до явищ, які вони об'єднують. Доцільно торкнутися і проблем її розробки на різних етапах розвитку естетики. Розкрийте суть і зміст основних категорій: «прекрасне», «піднесене», «потворне»,
 4. ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ І ДЖЕРЕЛА СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
  категоріям платників податків ». 10. Указ Президента Російської Федерації від 01.04.96г. № 440 «Про концепцію переходу України до сталого розвитку» / / Відомості Верховної Ради України, 1996, № 15. 11. Інструкція ЦБР від 01.10.97г. № 1 «Про порядок регулювання діяльності банків». 12. Положення Банку Росії від 30.12.97г. № 12-П «Про особливості реорганізації банків у
 5. ВСТУП
  стійкість банківської системи, а акціонери (учасники), партнери, вкладники та інвестори повинні мати повну впевненість у стійкості та надійності будь-якого комерційного банку. До серпня 1998 банківська система Росії мала досить високі темпи розвитку і певну стійкість функціонування, набувала в значній мірі новий якісний рівень, властивий
 6. Додаток № 1. Система оцінки фінансової стійкості комерційного банку
  Додаток № 2 Основні макроекономічні показники Тюменської області в 2001 году67 в т о м ч і з л е: ВСЬОГО: Ханти-Мансійський автономний округ Ямало-Ненецький автономний округ січня. - декаб 2000р. Січень. - червень 2001р. Січень. - декаб 2001р. січень-декаб 2000р. січень-червень 2001р. січень-декаб 2001р. січень-декаб 2000р. січень-червень 2001р. січень-декаб 2001р. 1. Обсяг
 7. КНИГИ, монографій, збірників СТАТЕЙ 29.
  Стійкості комерційних банків у конкурентному середовищі. - М.: РАГС, 1996. 33. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. - М.: Фінанси і статистика, 1993. 34. Балабанов І.Т. Основи фінансового менеджменту. Як управляти капіталом? - М.: Фінанси і статистика, 1994. 35. Банки та банківські операції: Підручник / За ред. Е.Ф. Жукова. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1997. 36. Банківська
 8. Формування конкурентного банківського середовища
  специфіці банківських послуг, він не містить конкретних умов визначення монополії і практично не працює. У ньому йдеться про ринок послуг і ні слова про головну для банків області конкурентної боротьби - ринку ресурсів. Важливою умовою формування банківської конкурентного середовища є підвищення транспарентності кредитних організацій. У цьому зв'язку особливого значення матимуть зміни,
 9.  ВИСНОВОК
    категорію, працюючу тільки в умовах дотримання певних правил, що вимагає постійного спостереження з боку банків. Тому в даний час важливою умовою існування будь-якого банку є необхідність оцінки його фінансової стійкості з урахуванням всіх перерахованих факторів. Для оцінки фінансової стійкості комерційного банку були встановлені показники, що характеризують його
 10.  Частина 2. ЕСТЕТИКА З ЕЛЕМЕНТАМИ КУЛЬТУРОРОЛОГІІ
    сутність і функції с.136 ТЕМА 5. Пологи, види мистецтва. Їх специфіка с.140 ТЕМА 6. Естетичне виховання та естетична культура .. с151 ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ с. 153 СЛОВНИК КЛЮЧОВИЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ залік ЗАПИТАННЯ І
 11.  1.2. Економічний зміст стійкості комерційного банку
    сутність особливого стану господарської системи в складній ринковому середовищі, що характеризує гарантію цілеспрямованості її руху в сьогоденні і прогнозованому майбутньому ». Теоретичні та методологічні розробки цього напрямку знайшли відображення в науковому збірнику статей вчених-економістів і аспірантів Академії державної служби при Президенті РФ «Економічна стійкість і
 12.  3.2. Система показників стійкості комерційних банків: методологічний підхід
    стійкості комерційних банків, посилення конкурентної боротьби, виникнення кризових явищ у банківській сфері, постійна зміна зовнішніх умов, в яких здійснюють діяльність комерційні банки, вимагають відповідної реакції з боку комерційних банків - глибокої оцінки їх фінансової стійкості, вишукування способів її підвищення. Важливим у забезпеченні умов сталого