Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаСоціологіяСоціологія праці → 
« Попередня Наступна »
Адамчук В. В., Ромашов О.В., Сорокіна М.Є.. Економіка і соціологія праці: Підручник для вузів. - М.: ЮНИТИ. - 407 с., 2000 - перейти до змісту підручника

1.1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ПРАЦІ, ЙОГО СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ. ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТЬ СОЦІОЛОГІЇ ПРАЦІ

Праця - це доцільна діяльність людей, спрямована на створення матеріальних і культурних цінностей. Праця є основа і неодмінна умова життєдіяльності людей. Впливаючи на навколишнє природне середовище, змінюючи і пристосовуючи її до своїх потреб, люди не тільки забезпечують своє існування, але і створюють умови для розвитку і прогресу суспільства.

Процес праці - явище складне і багатоаспектне. Основними формами його прояви виступають витрати людської енергії, взаємодія працівника із засобами виробництва (предметами і засобами праці) і виробниче взаємодія працівників один з одним як по горизонталі (відношення співучасті в єдиному трудовому процесі), так і по вертикалі (відношення між керівником і підлеглим) . Роль праці у розвитку людини і суспільства проявляється в тому, що в процесі праці створюються не тільки матеріальні і духовні цінності, призначені для задоволення потреб людей, а й розвиваються самі працівники, які набувають навички, розкривають свої здібності, поповнюють і збагачують знання. Творчий характер праці знаходить своє вираження в появі нових ідей, прогресивних технологіях, більш досконалих і високопродуктивних знаряддях праці, нових видах продукції, матеріалах, енергії, які, в свою чергу, ведуть до розвитку потреб.

Таким чином, у процесі трудової діяльності не тільки виробляються товари, надаються послуги, створюються культурні цінності і т д., але з'являються нові потреби з вимогами їх подальшого задоволення (рис. 1.1). Соціологічний аспект дослідження полягає в розгляді праці як системи суспільних відносин, у визначенні його впливу на суспільство.

Рис. 1.1. Роль праці у розвитку людини і суспільства

У процесі праці люди вступають у певні соціальні відносини, взаємодіючи один з одним. Соціальні взаємодії у сфері праці - це форма соціальних зв'язків, реалізована в обміні діяльністю та взаємній дії. Об'єктивною основою взаємодії людей є спільність або розбіжність їхніх інтересів, близьких чи віддалених цілей, поглядів. Посередниками взаємодії людей у ??сфері праці, проміжними його ланками виступають знаряддя і предмети праці, матеріальні і духовні блага. Постійна взаємодія окремих індивідів чи спільнот в процесі трудової діяльності в певних соціальних умовах утворює специфічні соціальні відносини.

Соціальні відносини - це відносини між членами соціальних спільнот і даними спільностями з приводу їх суспільного становища, способу й укладу життя, в кінцевому рахунку з приводу умов формування та розвитку особистості, соціальних спільнот.

Вони проявляються в положенні окремих груп працівників у трудовому процесі, комунікаційних зв'язках між ними, тобто у взаємному обміні інформацією для впливу на поведінку і результати діяльності інших, а також для оцінки свого власного становища, що впливає на формування інтересів і поведінку цих груп.

Ці відносини нерозривно пов'язані з трудовими відносинами та обумовлені ними спочатку. Наприклад, в трудову організацію працівники вживаються, адаптуються в силу об'єктивної потреби і таким чином вступають в трудові відносини незалежно від того, хто буде працювати поруч, хто керівник, який у нього стиль діяльності. Проте потім кожен працівник по-своєму проявляє себе у взаєминах один з одним, з керівником, у ставленні до праці, до порядку розподілу робіт і тд. Отже, на основі об'єктивних відносин починають складатися відносини соціально-психологічної властивості, що характеризуються певним емоційним настроєм, характером спілкування людей і взаємин у трудовій організації, атмосферою в ній.

Таким чином, соціально-трудові відносини дозволяють визначити соціальну значимість, роль, місце, суспільне становище індивіда і групи. Вони є сполучною ланкою між робітником і майстром, керівником і групою підлеглих, певними групами працівників і окремими їх членами. Жодна група працівників, жоден член трудової організації не можуть існувати поза таких відносин, поза взаємних обов'язків щодо один одного, поза взаємодій (рис. 1.2).

Як бачимо, на практиці існує різноманіття соціально-трудових відносин. Їх, а також різні соціальні явища і процеси в умовах існуючого ринку і вивчає соціологія праці. Тому соціологія праці - це дослідження функціонування і соціальних аспектів ринку у сфері праці. Якщо ж спробувати звузити дане поняття, то можна сказати, що соціологія праці - це поведінка роботодавців і найманих працівників у відповідь на дію економічних і соціальних стимулів до праці. Саме такого роду стимули, з одного боку, спонукають до індивідуального вибору, а з іншого, обмежують його. У соціологічній теорії акцент робиться на стимулах, регулюючих трудову поведінку, які мають не безособистісний характер і відносяться до працівників, широким групам людей.

Рис. 1.2. Соціально-трудові відносини у сфері праці

Предметом соціології праці є структура і механізм соціально-трудових відносин, а також соціальних процесів і явищ у сфері праці.

Мета соціології праці - це дослідження соціальних процесів і розробка рекомендацій з їх регулювання та управління, прогнозування та планування, спрямованих на створення оптимальних умов для функціонування суспільства, колективу, групи, окремого індивіда у сфері праці і досягнення на цій основі найбільш повної реалізації та оптимального поєднання їхніх інтересів.

Завдання соціології праці полягають у:

- вивченні та оптимізації соціальної структури суспільства, трудової організації (колективу);

- аналізі ринку праці як регулятора оптимальної і раціональної мобільності трудових ресурсів;

- пошуку шляхів оптимальної реалізації трудового потенціалу сучасного працівника;

- оптимальному поєднанні моральних і матеріальних стимулів і вдосконаленні ставлення до праці в умовах ринку;

- посиленні соціального контролю та боротьби з різного роду відхиленнями від загальноприйнятих моральних принципів і норм у сфері праці;

- вивченні причин і вироблення системи заходів щодо попередження та розв'язання трудових конфліктів;

- створенні системи соціальних гарантій, що захищають працівників у суспільстві, трудової організації і т.д.

Іншими словами, завдання соціології праці зводяться до вироблення методів і прийомів використання соціальних факторів в інтересах вирішення найважливіших соціально-економічних проблем суспільства і особистості, до числа яких належить і створення системи соціальних гарантій, підтримки і закріплення соціальної захищеності громадян з метою прискореної соціальної переорієнтації економіки.

Для збору та аналізу інформації в соціології праці широко використовуються соціологічні методи, які проявляються в:

- досягнутих знаннях про предмет дослідження (розумінні сутності праці та відносин у сфері праці );

- процесі методів збору фактів;

- способі робити висновок, тобто формулювати висновки про причинно-наслідкових зв'язках між явищами.

Необхідно відзначити, що дослідження, що проводяться в рамках соціології праці, надають необхідну і достатньо надійну інформацію для формування соціальної політики, розробки науково обгрунтованих програм соціально-економічного розвитку трудових організацій (колективів), для вирішення соціальних проблем і протиріч, постійно супроводжують трудову діяльність і працівників. Таким чином, соціологія праці покликана, з одного боку, розширювати знання про реально існуючої дійсності, з іншого - сприяти утвердженню нових зв'язків і процесів, що протікають у сфері праці. 1.2.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.1. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ПРАЦІ, ЙОГО СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ. ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТЬ СОЦІОЛОГІЇ ПРАЦІ "
 1. Контрольні питання 1.
  Сутність, структура та напрямки змін: 1930-і і 1990-і рр.. 3. Сучасний етап наукової організації праці: нові форми з'єднання працівника і техніки (технології). 4. Формування професіоналізму - провідне вимога до якості праці: загальне і специфічне у підготовці професійного працівника. 5. Генезис ідей і практики санітарно-гігієнічних умов праці (від 1920 до 2010-х
 2. Тощенко Ж.Т., Цвєткова Г.А.. Соціологія праці. Підручник для вузів. - М.: Центр соціального прогнозування і маркетингу, - 464 с., 2012

 3. ЗВ'ЯЗОК СОЦІОЛОГІЇ ПРАЦІ З НАУКАМИ ПРО ПРАЦЮ СОЦІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ
  функції, цілі і структуру трудових організацій (колективів) як основних економічних , соціальних і політичних осередків суспільства. Слід також назвати соціально-психологічні дослідження згуртованості, лідерства, морально-психологічного клімату, групової взаємодії у виробничих бригадах як різновиду малої контактної групи; соціологію способу життя, основою якої
 4. ПЕРЕДМОВА
  функціонування і результатів ринку у сфері праці, а у вузькому понятті - поведінка роботодавців і працівників у відповідь на дію загальних стимулів у вигляді заробітної плати, прибутку і негрошових факторів в області трудових взаімоотношеній2. Виходячи зі змісту зазначених формулювань розвиток предмета економіки праці, на нашу думку, буде здійснюватися за такими напрямами: -
 5. ЗВ'ЯЗОК СОЦІОЛОГІЇ ПРАЦІ З НАУКАМИ ПРО ПРАЦЮ несоциологических ПРОФІЛЮ
  сутність і функції праці, його соціальні аспекти. 2. Покажіть роль праці в розвитку людини і суспільства. 3. Дайте характеристику соціально-трудових відносин у сфері праці. 4. Визначте предмет соціології праці як спеціальної соціологічної науки. 5. Перелічіть основні цілі, які можна досягти за допомогою соціології праці . 6. Які завдання вирішує
 6. І. Економічні рамки технічної еволюції
  праці? Описуючи підприємство як цілісну систему праці, чи не ризикуємо ми уявити як спрощене ставлення між станом машинізацію (machinisme) та якості професійної праці робітника - те ставлення, яке фактично є комплексним і трансформується в залежності від економічного і соціального устрою розглянутого промислового організму? Насправді, техніка
 7. 10.4. СОЦІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ, ЇЇ СТРУКТУРА
  функції, які сприяють досягненню загальної мети або Целея. Це звичайно працівники (організаційно оформлена спільність людей), які об'єднуються для створення або виробництва певної продукції за допомогою матеріальних засобів і предметів праці. Соціальна організація зазвичай характеризується наступними основними ознаками: - наявність єдиної мети (виробництво продукції або надання
 8. 38. Розвиток предметно-гарматної діяльності в ранньому дитинстві
  його віку набувають можливість виконати дію і з не відповідними йому предметами або використовувати предмет не за прямим призначенням. Д. Б. Ельконін розглядав розвиток предметного дії в ранньому дитинстві за двома основними напрямками:) розвиток дії від спільного з дорослим до самостійного виконання; 2) розвиток засобів і способів орієнтації самої дитини в
 9. Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокіна М.Є.. Економіка і соціологія праці: Підручник для вузів. - М.: ЮНИТИ. - 407 с., 2000

 10. § 19. Суб'єкт перетворення світу.
  Сутність цього процесу байдужа для його учасників, які керуються своїми мотивами, бажаннями, інтересами, прагненнями, співпрацюючи і воюючи один з одним. Справа в тому, що у власне онтологічні, сутнісні відносини зі світом вступає не індивід як такої, а все людство в цілому, що складається з індивідів. Онтологічні відносини - це відносини між сутностями, а не між
 11. Основні соціальні функції мистецтва
  функціонально. Перерахуємо і дамо коротку характеристику функцій мистецтва, які взаємопов'язані, у зв'язку з тим, що твори мистецтва існують як цілісний феномен. суспільно-перетворююча та компенсаторна функції (мистецтво як діяльність і як розрада); пізнавально-евристична функція (мистецтво як знання та просвіта); художньо-концептуальна функція (мистецтво як
 12. 83. Ранній вік
  його віку. Це предметна діяльність, спрямована на засвоєння суспільно вироблених способів дії з предметами. Спілкування в цьому віці стає формою організації предметної діяльності. Воно перестає бути діяльністю у власному розумінні слова, так як мотив переміщається від дорослого на суспільний предмет. Спілкування виступає тут як засіб здійснення
 13.  Підсумковий тест 1.
    праці - це ... 2. Підставою для групування соціально-трудових відносин можуть бути ... 3. Найважливіші соціальні процеси у сфері праці - це ... 4. Підставою для виділення «процесу розвитку» в трудовому колективі є ... 5. Соціологія праці є інструментом ... 6. Два види праці можна виділити по наступному одній підставі ... 7. Підприємців, бізнесменів відносять до
 14.  53.ЗНАЧЕНІЕ ПРАЦІ В РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
    праці в розвитку особистості загальновизнано. Можливості для цього розвитку містяться уже в самих знаряддях, - предметах і результатах праці. В знаряддях праці, крім призначення, втілено пізнання людиною явищ, закони, властивості і умови існування предметів. Умови праці теж повинні бути пізнані людиною. Предмет, знаряддя і умови праці є найбагатшим джерелом знань про істотну