Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаДержавне та муніципальне управління → 
« Попередня Наступна »
Нікітов В. А.. Інформаційне забезпечення державного управління / Авт.: Нікітов В. А., Орлов Є. І., Старовойтов А. В., Савін Г. І.; За ред. Ю. В. Гуляєва - М.: Слов'янський діалог,. - 415 с., 2000 - перейти до змісту підручника

3.1. Про стратегію парламентської діяльності

Ефективна діяльність парламенту забезпечується багатьма складовими факторами, перш за все такими, які визначають стратегію парламентської діяльності. Під цим розуміється система, що включає в себе науково обгрунтовану концепцію, методологію і засоби довгострокового та оперативного забезпечення діяльності парламенту. Ця діяльність повинна орієнтуватися на стратегічні цілі розвитку суспільства в цілому, його народно-господарських комплексів, галузей, підгалузей, регіонів та інших об'єктів організаційного управління, взаємодії з державами зовнішнього світу. Природно, при цьому повинні враховуватися також проблеми, що знаходяться у віданні представницького і законодавчого органу (парламенту), і компетенція депутатів. Від організації роботи парламенту багато в чому залежить ефективність розроблюваних ним законів, інших нормативних правових актів.

Діяльність значної кількості фахівців, залучених до законотворчість, забезпечення наступності досвіду депутатських корпусів різних скликань настійно вимагають систематизації та ефективної організації їх повсякденної роботи на єдиній концептуальній і методологічній основі. На жаль, у вітчизняній і зарубіжній літературі проблемам обгрунтування стратегії діяльності парламентів приділяється вкрай незначна увага.

В укрупненому вигляді процес формування стратегії парламентської діяльності повинен включати такі основні етапи.

1. Аналіз цілей розвитку держави на перспективу, на основі якого може бути сформована база даних (зна-ний), що містить "бажані" стану держави та її об'єктів організаційного управління. При цьому слід використовувати результати прогнозування розвитку держави на довгострокову, середньострокову і короткострокову перспективи. Ця робота повинна носити не разовий характер, а проводитися на постійній основі з систематичної актуалізацією переліку цілей. 2.

Формування та аналіз переліку актуальних проблем, які необхідно вирішувати для досягнення поставлених державою цілей. Ті з проблем, що перебувають у віданні парламенту, повинні бути представлені у вигляді бази даних (знань), що містить паспорта проблем, цей перелік також підлягає систематичній актуалізації. 3.

Ранжування проблем за черговістю розробки парламентом відповідних законопроектів. Це має забезпечити формування нормативних правових актів у вигляді логічно взаємопов'язаного і синхронізованого у часі законотворчого процесу.

4.

Формування довгострокових і оперативних планів (програм) законопроектної роботи парламенту і створення відповідних баз даних. 5.

Розробка системної технології законопроектної роботи. При цьому проекти законів повинні "конструюватися" як вироби, що проходять уніфікований життєвий цикл процесів і процедур, починаючи від ідейного задуму закону (законодавчої ініціативи) до випуску "готового продукту" - закону. Враховуючи, що в парламенті, як правило, паралельно розробляються десятки і сотні законопроектів, фактор організації ефективної спільної діяльності парламентаріїв і інших органів влади та управління набуває самостійне значення. Тут необхідна єдина інформаційно-аналітична багатофазна технологія і автоматизовані засоби реалізації законопроектної роботи. 6.

Контроль якості розроблюваних законопроектів на всіх стадіях їх проходження, у тому числі і за результатами застосування законів у реальному житті (по кінцевому ефекту).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.1. Про стратегію парламентської діяльності "
 1. 3.2. Методологічні стратегії та категорії соціології
  стратегії і категорії
 2. 3.1. Поняття методології. Опозиція методологічних стратегій в соціології, можливість їх узгодження
  стратегій в соціології, можливість їх
 3. ЛІТЕРАТУРА 1.
  Стратегії парламентської діяльності / / Вісник Міжпарламентської Асамблеї. 1995. № 4 (11). 20. Орлов Є. І. Концепція інформаційних агрегатів формування єдиного правового простору СНД. Доповідь на Міжнародній конференції "Правові та інформаційні проблеми створення єдиного економічного простору СНД". Москва, 26-27 квітня 1994 р. / / Матеріали конференції. М., 1994. 21.
 4. Криза систем та управлінські інновації
  стратегії економічно процвітаючих країн дозволяє зробити висновок, що розвиток інноваційного менеджменту обумовлено ситуаціями соціальної кризи. Значні зміни, що відбулися в системі розподілу сил світового та національного виробництва в останній третині другого тисячоліття, пов'язані саме з «точками зростання» антикризових стратегій соціального управління. Це підтверджують приклади
 5. Алгоритми соціальної мобільності
  стратегії, що має самостійне і в цілому самодостатнє значення - це знання і врахування правил соціального просування в конкретному співтоваристві. Роль системоутворюючою конструкції тут грають послідовність і швидкість проходження ідентифікаційних етапів при зміщенні соціальної позиції та зміну статусу. Окрім ряду факторів, що впливають на результат вертикального переміщення соціальних позицій,
 6. 3.4. Місце і роль Парламентської бібліотеки Російської Федерації в системі інформаційного забезпечення законодавчої діяльності
  парламентські структури. У вітчизняному бібліотекознавстві поняття "парламентська бібліотека" з'явилося не так давно. Справедливості заради слід сказати, що і за кордоном навіть багато фахівців не могли відразу усвідомити тип такої бібліотеки і довго змішували її з звичайними бібліотеками. І тільки останнім часом стало очевидним, що завдяки активній участі в роботі парламенту така
 7. Введення
  стратегії соціально-економічного розвитку. Важливо чітко уявляти обсяг і структуру ресурсного потенціалу регіону як в частині забезпеченості, так і браку джерел мобілізації окремих ресурсів. Така постановка питання безпосередньо випливає з формулювання основного підходу до стратегічного планування регіональних проектів розвитку, що припускає таку послідовність
 8. Безпека соціальної системи
  стратегічних рішень. Реальні соціальні зміни, які носять стійкий, необоротний характер, пов'язані в Росії в першу чергу з економічними реформами. А вони розвиваються складно і суперечливо. Об'єктивно погіршується геополітичне і зовнішньоекономічне становище країни, народногосподарський комплекс і національна економіка протягом ряду років переживають гостру кризу,
 9. Маркузе Герберт (1898-1979)
  парламентської гри »( вважаючи демократичні інститути інструментом ненасильницького придушення опозиції). Основні праці: «Розум і революція» (1941), «Одновимірна людина» (1964), «Есе про звільнення» (1969), «Контрреволюція і бунт» (1979). Праці російською мовою, що рекомендуються для читання: Одновимірна людина / / Американська соціологічна думка. М.,
 10. 2.2 Дія законів про правоохоронних органах в часі. Опублікування правових актів про правоохоронних органах
  В силу ч. 3 ст. 15 Конституції РФ не можуть застосовуватися закони, а також будь-які інші нормативні правові акти, що зачіпають права, свободи, обов'язки людини і громадянина, якщо вони не опубліковані офіційно для загального відома. Відповідно до зазначеного конституційним положенням правоохоронний орган не вправі засновувати своє рішення на неопублікованих нормативних актах, які зачіпають
 11. Ключові поняття
  стратегії в соціології - основ ні типи найбільш поширених в соціології методо логічних підходів, визначених тим, як "задається" загально ство, яка загальна його картина визначає соціологічний аналіз реальності. 3. Соціологічні категорії - основні використовувані соціологією поняття, що утворюють "мову" соціології, її кате горіальний апарат Зміст категорій визначається
 12. Додаток № 6. Розподіл комерційних банків за величиною коефіцієнта достатності капіталу
  стратегії розвитку банківської системи / / Гроші і кредит, 2002, № 5, с. 9. 1 обсяг промислової продукції; виробництво (видобуток) найважливіших видів промислової продукції в натуральному вираженні; інвестиції в основні фонди; грошові доходи в розрахунку на душу населення; рівень безробіття. 1 Бюлетень банківської статистики. - Тюмень, 2002, с. 28.
 13. § 4. Великобританія в 50 - 90-ті роки
  стратегія економічного розвитку увінчалася успіхом. Забезпечено стабільне фінансове становище країни. Внутрішні і зовнішні борги не ростуть. Рівень інфляції помітно знизився. Платіжний баланс позитивний, проте, торговий баланс від'ємний. У першу чергу це стосується галузей машинобудування. В даний час Великобританія ввозить більше промислової продукції, ніж вивозить. Позитивне