Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаСоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Ерккі Калев Асп . Введення в соціологію, 256 c., 2000 - перейти до змісту підручника

2. 1. СТАНОВЛЕННЯ СОЦІОЛОГІЇ ЯК САМОСТІЙНОЇ НАУКИ

Голландський соціолог П. І. Боуман (1955) розрізняє чотири стадії у становленні соціології як самостійної науки: 1. Соціологія як частина загальної філософії соціуму, насамперед держави, права і моралі, сформувалася на єдину етичну і релігійно-нормативну систему. 2. Соціологія зближується із природничо мисленням і починає вивчати природничі закономірності. 3. Соціологія вже існує як самостійна наука, яка, однак, використовує методи інших наук, передусім природних. 4. Соціологія представляє собою самостійну науку зі своїми методами, предметами і поняттями. Дане розділення не зовсім хронологічно, але відповідає, проте, в головних рисах розвитку соціологічного мислення. До першої стадії відносяться Платон і Аристотель, а також багато християнські філософи. У той час як Платон розробляв свою ідеальну державу, філософи хотіли зробити з держави суспільство віруючих. Друга, представлена ??Боуманом, стадія відноситься за часом до XVI і XVII століть, коли, з одного боку, індивідуалізм мислення Відродження і різні нові громадські та релігійні погляди, витіснили духовну спадщину схоластики, і, з іншого боку, розвиток природничих наук створили нові можливості для розгляду суспільства і суспільного ладу. Соціологічне мислення цього періоду представляють насамперед англійські емпірики Джон Локк (1632-1704) і Девід Юм (1711-1776), які найсильнішим чином сприяли поширенню реалістичного підходу до розгляду об'єктів дійсності. Третя стадія є продовженням попередньої і відноситься до XVIII сторіччя. Першими представниками цього періоду були Сен-Симон і Конт. У соціологічному мисленні панував тоді природничо позитивізм. До більш пізнім представникам соціології цього періоду відносяться серед інших Маркс і Герберт Спенсер. Четверта стадія являє собою новітній період розвитку соціології, хоча вельми скрутно провести чітку грань між четвертою та третьою стадіями. Самостійний характер соціології виявляється в тому, що об'єкти дослідження аналізуються тут за допомогою власних понять і методів даної галузі науки. Крім уже згаданих соціологів, в наступному розділі розглядаються ті дослідники, які зробили вирішальний вплив на розвиток соціології в її початковій стадії. Як лікарі ставлять діагноз пацієнтам, так і соціологи намагаються визначити стан суспільства. Далеко не всі лікарі розділяють одне і те ж думка, один і той же діагноз. Так само і не всі соціологи згодні з різними знахідками і тлумаченнями, і в результаті виходить ряд різних теорій і думок про характер суспільства і суспільних явищ. Далі розглядаються деякі класики соціології, що зробили істотний вплив на наступних дослідників. Карл Маркс (Karl Marx, 1818-1883) Маркс народився в Німеччині в родині єврейського юриста. Він вивчав в Бонні та Берліні історію, право й філософію, брав участь у політиці і працював близько двох років журналістом у Німеччині. Зрозумівши, що у нього немає можливостей добитися успіху на батьківщині, він почав працювати в Парижі, Брюсселі та Лондоні. На діяльність Маркса впливали не лише економічні та політичні умови Німеччині, але перш за все германська ідеалістична школа, зокрема Георг Вільгельм Фрідріх Гегель, а також французький соціалізм і англійська економіка. Широку популярність йому приніс його «Капітал». За громадської теорії Маркса суспільство грунтується на матеріальних умовах життя, причому економічний базис і прагнення людини до задоволення своїх основних потреб визначають надбудову суспільства, тобто культуру, духовне життя і навколишній світ символів. Маркс поставив за мету розкрити взаємини економічного базису і надбудови суспільства, а також механізми історичного розвитку суспільства. Це вчення, зване історичним матеріалізмом, стверджує, що матеріальні чинники лежать в основі суспільного життя і визначають свідомість людей. З цього випливає, що суспільні зміни відбуваються при зміні матеріальних умов. Способи виробництва в матеріальній сфері визначають соціальний, політичний і духовний процес життя. Способи виробництва складаються з продуктивних сил і виробничих відносин. До продуктивним силам відносяться знаряддя виробництва і людська робоча сила. А виробничі відносини, в свою чергу, визначаються рівнем розвитку продуктивних сил в кожен даний момент суспільного розвитку і відображають існуючі поділ праці і матеріальні умови. Праця таким чином є центральним поняттям в теорії Маркса. Діалектична взаємодія економічної основи суспільства, що включає в себе виробничі відносини і продуктивні сили, з одного боку, і залежною від неї надбудови з іншого, призводить до суспільних змін. За основній ідеї діалектики, яку Маркс взяв у Гегеля, всяке явище містить в собі сили власної зміни. Маркс застосував цей постулат до суспільства і висловив думку, по якому в капіталістичній системі, породженої індустріалізацією, економічна гегемонія відчужує трудящих від знарядь виробництва і природи. За Марксом, глибокі протиріччя і проблеми капіталістичної системи виробництва роблять можливим такий переворот, внаслідок якого суспільство переходить до соціалістичної формації. Соціалістичну ідею держави експериментували в так званих соціалістичних країнах. Результати цього експерименту зараз добре відомі. Незважаючи на це, теоретичні погляди Маркса знаходять відгук і в наш час. Вплив Маркса на соціологію велике. Його роль як теоретика конфліктів і творця концепції марксистської соціології мабуть буде істотною і надалі. Герберт Спенсер (Herbert Spencer, 1820-1903) Спенсер був прихильником еволюційного вчення Чарлза Дарвіна і застосовував принципи біологічного розвитку до суспільства. Він порівнював суспільство з живим організмом. За органічної аналогії різні частини суспільства взаємозалежні і прагнуть забезпечити виживання і функціонування загальної системи. Згідно Спенсеру, Всесвіт знаходиться часом в стані постійного розвитку, часом в стані розпаду. Завдання соціології полягає в прослеживании і виявленні цих же процесів у сфері людського суспільства. Основні припущення Спенсера наступні: 1. Розвиток є універсальним процесом, тобто загальним законом природи. 2. Товариство є органічним і розвиваються цілим, яке багато складніше, ніж суми його частин. 3. Суспільство існує у двох сутності: в соціальній статиці і в соціальній динаміці. Статика являє собою інституційну структуру і соціальні системи суспільства, а динаміка містить в собі постійну диференціацію та розвиток структури. 4. Головні інститути суспільства - політичні, церковні, професійні, промислові, сімейні та «святкові». Багатогранна індустріальне суспільство розвинулося з примітивного суспільства, пройшовши різні етапи. Для Спенсера розвиток означало прогрес. 5. Товариство поділяється крім цього на дві паралельні системи: внутрішню і зовнішню. Ці підсистеми допомагають суспільству зберігатися як органічного цілого в процесі розвитку. Процес розвитку являє собою чергування стану рівноваги із станом істотних змін при русі суспільства від примітивного до сучасного і індустріального. Завданням соціології, згідно Спенсеру, є розуміння процесів розвитку суспільства з метою досягнення максимальної соціальної гармонії. Теоретично оптимальне (якщо не ідеальне) суспільство сучасні соціологи вважають більш-менш гармонійною системою, різні частини якої повинні знаходитися в співвідношенні, що забезпечує гарантованість, захищеність і стабільність. У сучасній соціології популярна ідея розвитку суспільства «від простого до многообразному», при цьому поняття «розвиток» і «прогрес» не ототожнюються. Розвиток означає аж ніяк не завжди щось краще. Фердинанд Теніс (Ferdinand Tonnies, 1855-1936) Німецький соціолог Ф. Теніс народився в аграрній громаді Ейзенштадта і вчився в університеті в Тюбінгені. Він був свідком економічних і політичних переворотів, що відбувалися в сучасній йому Німеччині. На думку Тенісу, суспільство, соціальна дійсність, є продуктом людської волі. Предметом соціології, на його думку, і є людська воля як основний будуєш фактор у структурі соціуму. При цьому Теніс виходить з того, що природа людини в принципі пізнавана. По головній концепції Тенісу суспільство містить в собі різні відносини і об'єднання людей і є таким чином продуктом людської волі. Індивідуальні вираження волі об'єднуються в колективну волю і тим самим в соціальну структуру. Теніс розрізняє «волю» двох типів: а) природну - основа «Гемейншафт» (громади) і б) раціональну - основа «Гезельшафт» (суспільства). Перша характеризує насамперед традиційне суспільство, а друга - індустріальне. Такі суспільства відрізняються один від одного на основі домінуючих в них норм. Гемейншафт характеризує традиційне суспільство, яке грунтується на тісних сімейних відносинах, на нормах любові, взаєморозуміння та захисту. Соціальні зв'язки базуються на спорідненості, спільності локусу та мови. Таку організацію спільного життя можна назвати «природним» суспільством, що базується на «природною волі». Гезел'шафт представлений в сучасному індустріальному суспільстві, яке базується на економічних, безособових і штучних стосунках, на нормах економічної цінності, праці і споживання, а також на зв'язках, які відносяться до суспільного класу і економічним угодам. Це можна назвати діловою організацією, в якій переважає «раціональна воля». Типологія Гемейншафт - гезелипафт застосовувалася досить часто і в сучасній соціології, особливо при порівнянні сільських і міських спільнот. Еміль Дюркгейм (Emile Durkheim, 1858-1917) Французький соціолог Е. Дюркгейм є одним з найвідоміших піонерів у розвитку соціології як самостійної науки, що має свої предмети дослідження, свої методи і поняття. Дюркгейм народився в єврейській родині. Він вивчав право і філософію, працював викладачем філософії в Парижі. У 1887-1902 роках він був професором соціології та педагогіки в Бордо. У 1902 році йому запропонували професуру на кафедрі педагогіки в Сорбоннському університеті в Парижі, пізніше в перелік дисциплін кафедри була включена також соціологія. Дюркгейм займав цю посаду до своєї смерті. Протягом усього свого життя він виявляв також інтерес до питань релігії та моралі. До ключових понять Дюркгейма відноситься поняття соціального факту. Під цим мається на увазі, наприклад, приналежність людей до різних груп, релігійним об'єднанням і політичним партіям; в цих групах людина знаходить свою соціальну реальність. Психічні факти є у власній свідомості індивіда, затосоціальние факти відносяться до соціальної дійсності. На думку Дюркгейма, саме ці соціальні факти складають основний предмет дослідження соціології. Пізніше він назвав їх «інститутами». Будь-який соціальний інститут, наприклад сім'ю, шлюб або який-небудь звичай, можна, по Дюркгей-му, розглядати науково, як і інші об'єкти дослідження. Їх можна вивчати, описувати і порівнювати, оперуючи різними даними, що стосуються цих «інститутів».
Вивчення таких даних є наукою тільки тоді, коли їх (дані) можна впорядкувати за певною системою понять, виведеною з істотних ознак розглянутих інститутів. Наприклад, дія, що несе за собою покарання, є злочином. Злочин як соціальний інститут вивчається виходячи з його соціального походження і значущих зв'язків. Другий приклад: у суспільстві є спільності, засновані на кровній спорідненості. Кожну таку спільність Дюркгейм відносить до категоріального поняттю «сім'я». І соціальний інститут «злочин», і соціальний інститут «сім'я» характеризуються певним набором своїх категоріальних ознак. Для того щоб дія характеризувалося як «злочин», воно повинно відповідати всім цим ознакам. Відсутність навіть одного з них переводить це дію в інший статус, наприклад «проступок», «помилка». Дослідник повинен мати ясну систему понять, однозначно сприйняту іншими людьми. Соціологічні поняття звичайно абстрактні, тому вони повинні бути по можливості чітко визначені. По головному припущенням Дюркгейма, колективна свідомість, «розчинена» в суспільстві, має самостійне існування. Соціальна сила грунтується на «колективному мисленні». Колективність або колективний дух - це те, що взаємозобов'язуючих членів спільності. Колективне, або спільне, свідомість означає сукупність тих вірувань і почуттів, які поділяються середніми членами системи. Існуючі в спільності норми засвоєні і усвідомлені, результатом чого є уніфікація соціальної поведінки. Колективна свідомість базується на існуючих у суспільстві цінностях. Колективність висловлює нормативний характер суспільства. Згідно Дюркгейму, всі аспекти соціальної структури, зокрема інститути, базуються на нормативній системі суспільства. Отже, норми являють собою, на його думку, ядро ??соціальної дійсності. Цікавий погляд Дюркгейма на розподіл праці в суспільстві. Вихідним пунктом Дюркгейм вважає тут чисельність і щільність населення, припускаючи при цьому, що в населених пунктах міського типу поділ праці більш розвинене і різноманітне, ніж в традиційній редконаселенной аграрної громаді. Одночасно він відзначає відмінність в соціальній солідарності. При незначному розподілі праці спостерігається механічна солідарність, а при сильно диференційованому розподілі праці - органічна солідарність, тобто кожен залежить від кожного більшою мірою, будучи зацікавлений в результатах праці іншого. Цікаві зауваження Дюркгейма по приводу деяких приватних явищ і феноменів, наприклад, такого, як самогубство. За його спостереженнями, самогубства зустрічаються частіше серед тих груп, де соціальна згуртованість слабкіше, ніж серед груп з тіснішими соціальними зв'язками. При цьому важливу роль відіграє сімейний і релігійний статус (див. гл. 4. 3. Теорія). Макс Вебер (Max Weber, 1864-1920) Німецький соціолог М. Вебер народився в Ерфур-ті, навчався в Гейдельберзі, Страсбурзі та Берліні. У 1894 році він став професором політичної економії Фрейбургского університету, а три роки по тому Гейдельберзького університету. Через важку хворобу він був змушений кинути викладацьку діяльність на довгий час, але продовжив її пізніше приват-професором. Протягом двох років до своєї смерті Вебер працював професором в університетах у Відні та Мюнхені. Вебер намагався розробити об'єктивну і вільну від цінностей соціологію, для чого детально і докладно розглядав у своїх основних працях ціннісні системи та їх розвиток. На думку Вебера, самим основним поняттям соціології є поняття соціальної дії. Це така дія, яка співвідноситься з поведінкою оточуючих людей і враховує їх поведінку. При цьому мається на увазі дію осмислене і цілеспрямоване, дія, яка орієнтується на цінності. Вебер підкреслює, що тільки усвідомлення осмисленості чужого дії допомагає нам зрозуміти його. Зміст дії диктується його змістом.
 При цьому Манхейм підкреслював, що немає однієї-єдиної істини. Манхейм вважав найважливішим пріоритетом соціології її здатність з'ясовувати, яким чином зміни соціальних ситуацій призводять до змін у духовних відносинах. Змінюється соціальний фон і доля соціальних класів - джерело нових ідей, поглядів, концепцій. Манхейм народився в Будапешті. Вивчав філософію і соціологію в Будапешті, Фрейбурзі, Берліні, Парижі та Гейдельберзі. Був учнем Вебера. У 1926 році він доцент в Гейдельберзі, потім професор соціології у Франкфурті. У 1933 році він емігрував до Англії, де також був доцентом в London School of Economics and Political Science, а потім з 1942 року професором педагогіки в Лондонському університеті. Манхейм помер у Лондоні в 1947 році. До наведеного вище переліку класиків соціології можна було б додати ще безліч імен, які пов'язані з розвитком цієї галузі науки. Розглянемо тут, однак, лише коротко поширення соціології в США в кінці XIX - початку XX століття. Індустріалізація, урбанізація, імміграція та внутрішня міграція мали в США дуже важливі наслідки: вони породжували багато соціальні проблеми, які вимагали невідкладного вирішення. Тут, як і в індустріалізованій Європі, перед соціологами вставали численні завдання. Соціологія вперше проклала дорогу в США через праці і вчення Лестера Франка Уорда (Les-ter Frank Ward, 1841-1913). Він був ботаніком і геологом, пізніше зацікавився соціологією і опублікував серед іншого роботу «Динамічна соціологія» (1883). Він заснував також Американську соціологічну асоціацію. У своєму вченні Уорд спирався частково на теорію Спенсера про механістичної соціальної еволюції, підкреслюючи, проте, при цьому можливість активного впливу в сторону соціальних змін. Для нього соціологія означала насамперед соціальну науку, яка вивчає механізми змін. З ранніх соціологів США, можливо, найбільш відомим є Вільям Грейем Самнер (William Graham Suirmer, 1840-1910). Найзначніше з його творів, «Народні звичаї» (Folkways), розглядає значення соціального контролю як керуючої сили поведінки індивідів. Для нього соціологія є в першу чергу «наукою про звичаї». Він поділяв еволюційні погляди Спенсера і був одночасно проти думки Уорда про соціальне плануванні суспільства. Третій представник ранньої соціології США, Чарлз Хортон Кулі (Charles Horton Cooley, 1864-1929), зіграв значну роль у розвитку соціології як науки, створивши свою «типологію груп». Він розрізняв первинні та вторинні групи (primary and secondary groups). Первинні групи зазвичай невеликі, це такі групи, як сім'я, сусідство або дитячі колективи. У цих об'єднаннях засвоюються основні почуття групової лояльності, необхідність і здатність брати до уваги оточуючих людей. У них розвиваються особистісне взаємодія, співпраця, дружні відносини, почуття обов'язку, відповідальності, вірності, ідентифікації. Тобто первинні групи є спільнотами, в яких засвоюються форми і норми людської взаємодії і здатності співіснування з оточуючими людьми. Виняткове значення в первинних групах має їх морально-етична атмосфера. Вторинні групи (наприклад, глядачі вистави, слухачі лекції) більше первинних і, будучи формальними, надають менше можливостей для особистого спілкування або взаємодії. Соціологія виникла в Європі, але, може бути, найбільш стрімко вона розвивалася і розвивається в США. Методи, застосовувані американської соціологією особливо в емпіричних дослідженнях, одержали повсюдне поширення. Американські соціологічні теорії тривалий час служили важливим керівництвом для європейської соціології. Про темпи розвитку соціології в сучасній Америці дає гарне уявлення зростання кількості членів в асоціації соціологів країни (American Sociological Association). П'ятдесят років тому кількість членів було менше тисячі осіб, а тепер ця асоціація налічує вже десятки тисяч членів. Примітно, що в США щорічно більше двохсот чоловік отримує ступінь доктора соціології. Як вже зазначалося, соціологія має свої корені в філософії. Відомі американські соціологи Роберт Е. Парк (Robert E. Park) і Ернест У. Берджесс (Ernest W. Burgess) (1969) підкреслюють, зі свого боку, зв'язок соціології з історією та філософією історії. Виділення і розвиток соціології з філософії історії в окрему науку, що вивчає суспільство, проходило, на їх думку, наступні етапи: 1. Епоху Конта і Спенсера, коли соціологія була практично філософією історії. Для цього періоду вона була наукою прогресу та розвитку. 2. «Епоху шкіл», коли соціологічне мислення, представлене різними школами, прагнуло визначити свої концепції і предмети дослідження. 3. Початок XX століття - період конкретних досліджень і рішень. Ця хронологія була складена в 1921 році, так що до неї можна додати ще, наприклад, період сучасної соціології. Він почався в США вже до другої світової війни, а в Європі - тільки після війни. Толкотт Парсонс (Talcott Parsons, 1902-1979) Парсонс є одним з найбільш значних соціологів останніх десятиліть. Його значення в розвитку американської соціології особливо велике. Завдяки Парсонсу в соціологічних дослідженнях став застосовуватися принцип теоретичності. Навчання і дослідницька робота в Англії та Німеччині розбудили в Парсонс інтерес до європейських класиків соціології, до Дюркгейму, Вебером і Вільфредо Парето (Vilfredo Pareto, 1848-1923). Його надихали особливо твори Вебера. З 1927 року Парсонс був викладачем Гарвардського університету, а з 1944 року - професором соціології. Парсонс довго розробляв свою «теорію соціальної дії», на яку вплинули ідеї Вебера, Зіммеля і Дюркгейма, і прагнув застосовувати її в різних галузях науки. Його теорія описує основи індивідуального і соціального дій, які Парсонс об'єднує в теоретично єдину систематичну рамку взаємодії. Він розробив модель соціальної системи, в якій суб'єкт дії поводиться координування відповідно зі своїми індивідуальними потребами й очікуваннями, враховуючи при цьому потреби та очікування взаємодіючих з ним суб'єктів. Ці потреби та очікування орієнтуються на загальні моделі цінностей і поведінки і посилюються за своєю соціальною структурою шляхом інституціоналізації. Соціальна дія містить в собі: 1) суб'єкт дії (агент), 2) мета дії, 3) ситуацію дії, до якої відносяться умови і контрольовані суб'єктом засоби, 4) нормативну орієнтацію суб'єкта, тобто вибір між тими засобами, які придатні по відношенню до мети в кожній даній ситуації (Rocher, 1974, 30, 36). Згідно Парсонса, всі ці чотири структурних елементи необхідні для того, щоб взагалі раціонально описувати дію як таке. За основною концепції Парсонса, людська дія завжди утворює системи. Парсонс вважає, що соціальні науки можуть бути науковими лише в тій мірі, в якій вони враховують аналіз систем (Rocher, 1974, 31). Дія завжди взаємопов'язано з іншими діями і складає разом з ними ширшу сукупність дій. Наприклад, роль батька в сім'ї являє собою тільки один елемент тієї сукупності дій, яка утворює сім'ю. Сім'я, в свою чергу, є частиною в широкій рамці спорідненості і т. д. Кожна дія можна розуміти як комплекс одиниць дій, а також як елемент цілого. Для вивчення та розуміння соціальної дії Парсонс розробив спеціальні модусних змінні. Ці модусних змінні, дані ним у вигляді альтернатив, реалізуються суб'єктом діяльності в різних ситуаціях. Такими змінними є: 1. Емоційність - нейтральність. Робота судді передбачає нейтральність, зате багато інших ролі допускають емоційність або навіть вимагають її. 2. Загальність - спеціалізація. Певні ролі містять в собі незліченну безліч обов'язків і прав. Ставлення матері і дитини нескінченно многоаспектно і всеосяжно. Зате від банківського службовця очікується спеціалізоване ставлення до клієнтів. 3. Общепринятость - специфічність. Від вчителя очікується переважно однакове і неупереджене ставлення до всіх учнів, а від батьків, нормативно, - спеціальну увагу до своїх дітей. 4. Оцінка якостей - оцінка результатів. У відносинах «працівник - роботодавець» передбачається націленість на результат, але щодо «мати - дитина», очевидно, справа йде значно складніше. 5. Орієнтація на себе - орієнтація на спільність. Передбачається, що комерсант працює на свою користь, а священик - на благо всього приходу. Модусних змінні є найбільш вдалими з розроблених Парсонсом абстрактних понять і тому широко використовуваними в емпіричних цілях. Згідно Парсонсу, функціонування та збереження суспільства завжди обумовлено певними передумовами. Основні з них такі: 1. Адаптація (Adaptation). Відтворення, координація та збір ресурсів і засобів (наприклад, податки) - необхідні, щоб суспільство могло зберігатися і пристосовуватися до зовнішнього середовища. 2. Целедостижение (Goal, Attainment). Постановка цілей і целедостижение, прийняття рішень щодо використання ресурсів (наприклад, тих же податків) усередині системи. 3. Інтеграція (Integration). Підтримка згуртованості і зняття напруги при взаємодії частин системи, що є її внутрішніми проблемами. 4. Безперервність системи (Latency) також одна з найважливіших внутрішніх проблем системи. Система повинна вміти «піклуватися про себе» і виконувати ці чотири функціональні завдання, щоб вона взагалі могла існувати як система. Настільки різними функціональними завданнями займаються і різні підсистеми: система культури спеціалізується на підтримці безперервності, соціальна система - на інтеграції, особистісна система - на целедостижения, політична система - на адаптації. ЛІТЕРАТУРА Арон Раймон, Етапи розвитку соціологічної думки. М. 1993. Andreski Stanislav (ed.). Herbert Spencer. Nelson, London, 1971. Bouman P.J. Einfuhrung in die Soziologie. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1955. Douglas Jack D. (Ed.). Introduction to Sociology. The Free Press, New York, 1973. Дюркгейм Еміль. Самогубство: соціологічне дослідження. М., 1996. Frisby David. Georg Simmel. Ellis Horwood Ltd, Sussex, 1984. Hartfiel Gunther. Worterbuch der Soziologie. Alfred Kroner Verlag, Stuttgart, 1976. Kinloch Graham C. Sociological Theory. Its Development and Major Paradigms. McGraw, Hill, Inc., New York, 1977. Park Robert E. & Ernest W. Burgess. Introduction to the science of sociology. The University of Chicago Press. Third edition. Chicago, 1969. Roc her Guy. Talcott Parsons and American Sociology. Nelson, London, 1974. Ross Dorothy. The Origins of American Social Science. Cambridge University Press, USA, 1991. Simmel Georg. Muodin filosofia (Філософія моди). Kustannus Oy Odessa, Rauma, 1986. Вебер Макс. Протестантська етика і дух капіталізму / / М. Вебер. Вибрані твори. М., 1990. Worterbuch der Marxistisch, Leninistischen Sozio-logie. Dietz Verlag. Berlin, 1977. Zeitlin Irving M. Ideology and The Development of Sociological Theory. Prentice, Hall, Inc. Engle-wood Cliffs, New Jersey, 1968. 
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2. 1. СТАНОВЛЕННЯ СОЦІОЛОГІЇ ЯК САМОСТІЙНОЇ НАУКИ"
 1.  2. Передумови виникнення соціології Систематизований скептицизм
    Становленню рутини, влади, прийнятих процедур та сфери "сакрального" взагалі ... незалежно від того, чи йде мова про сакральну сфері політичних переконань, релігійної віри чи економічних прав, науковий дослідник не веде себе запропонованим некритичним і рітуалістіческіе чином »1. Що ж і коли сталося з суспільством, що змусило людей засумніватися в непорушності їхнього буття,
 2.  3. Місце соціології в пізнанні соціальної дійсності
    Становленню порядок, з якого починається організація шлюбно-сімейних відносин? Чи раціонально це дія чи воно викликане певними ціннісними установками? Очевидно, дівчина, яка купує весільну сукню, слід нікому сформованому соціальному зразком взаємодії індивідів, певної традиції, за допомогою якої свідомо чи ні відтворюється стабільний 20
 3.  5. Перші російські соціологи: пошуки вирішальних факторів суспільного розвитку
    становлення соціології як самостійної науки внесли і російські суспільствознавці. Взаємне збагачення ідеями вітчизняних і зарубіжних соціологів тоді здійснювалося практично безперешкодно. Тому, на наш погляд, навряд чи правомірно говорити про те, хто у кого і що запозичив. Важливіше підкреслити, що соціологія стала самостійною наукою, що відповідає потребам всього
 4.  1.1. ВИТОКИ РОЗВИТКУ
    становлення як самостійної науки пов'язані з тими громадськими потрясіннями, які відбувалися з різних причин в XVIII і XIX століттях. Роздроблення абсолютної монархії в більшості країн, розпад у зв'язку з цим жорсткої соціальної структури феодального суспільства, стрімкий розвиток капіталістичного способу виробництва - найбільші соціально-економічні події рубежу XVIII-XIX століть.
 5.  ТЕМА 1 Дуже коротка історія соціології
    становлення не піддавалося раціональної трактуванні, необхідному передбачення. З виникненням індустріальної цивілізації змінилися спосіб життя і звичні зв'язки між суспільними групами, відбувся перерозподіл влади і впливу, докорінно ускладнилася система соціального управління. Сформовані раніше уявлення про суспільний устрій були піддані перегляду. Хоча стародавні
 6.  ТЕМА 2 Правила соціологічного пізнання
    становлення виробляють власні уявлення і про предмет, і про метод соціальної науки Формують власні уявлення про «правильних» або найбільш дієвих методах соціального пізнання Обгрунтовують особливі уявлення про предмет досліджень: «стикові» (для галузевих социологий) і «вузькі» (для спеціальних теорій) Представники цих різних напрямів соціологічних
 7.  Новела про соціологічному «постмодерні».
    соціологи зробили безліч цікавих і важливих відкриттів, одне з яких було особливо окриляючого властивості. Виявилося, що послідовна реалізація ідей постклассической науки і рух від елементарного до значно складнішого і одночасно раціональному зажадало підвищення якості пізнання, отже, професіоналізму самих дослідників, витончених в технології та
 8.  Уявлення про «предметі» і «метод»
    становленням саме сучасного (модерного), а не архаїчного або традиційного типу суспільства. (Не плутати з історично сучасними товариствами, які сусідять один з одним незалежно від соціального типу, як постіндустріальна японська цивілізація і культури диких племен Нової Гвінеї). Політичні та технологічні революції в цьому сенсі ознаменували становлення нової соціальної
 9.  Кризи пізнання і структура знання
    становлення самості, соціологія зберегла спадкоємність в області цілей соціального пізнання, але в той же час з самого початку прагнула «йти іншим шляхом» - вивчати суспільні процеси так, як це роблять натуралісти. М. Елброу, автор однієї з периодизаций розвитку соціології, визначав перший етап її становлення як натуралістичний (фаза «універсалізму»), О. Конт розглядав
 10.  Новела про реформування в Росії.
    становлення свого економічного статусу в сучасному світі. Якщо продовжувати аналізувати стан професійної освіти і якість виробничого управління, які разом з інноваційною технологічною політикою складають комплекс чинників «прориву» в економічну сучасність і можуть розглядатися як найважливіші важелі модернізації, то негативна оцінка перспектив розвитку
 11.  Новела про функції ідеології.
    становлення російського гуманістичного суспільства повинна здійснюватися переорієнтація суспільства з виробництва матеріальних благ на виробництво духовних цінностей. У новому суспільстві має гармонійно поєднуватися духовне і матеріальне багатство особистості і суспільства при пріоритеті, зрозуміло, духовного вдосконалення людини. Історична місія Росії стати центром, об'єднуючим Схід і
 12.  1. Соціологія як наука, її поліпарадігмальний характер Рівні соціологічного аналізу
    становлення і розвитку соціально-культурних спільнот, їх структур та 24 функцій, так і спеціальні теорії (соціології політики, економіки, права і т.д.). Останні розкривають характер взаємодії між суспільством в цілому і його конкретною сферою, а також притаманні цій сфері взаємодії людей. Природно, що представники макросоціології, на відміну від, скажімо, микросоциологию,
 13.  1.2.2. Соціологія і філософія
    становлення і розвитку останньої було різним. Ця різниця зумовлена ??і особливістю філософських напрямів, і специфікою соціології, тим виглядом, який вона брала в той чи інший період часу. Так, "сциентистская" (що визнає тільки "суворо науковий" підхід до суспільних явищ) соціологія була з самого початку тісно пов'язана з позитивізмом у філософії. Цікаво те, що самі
 14.  1.3.3. Дискусія навколо предмету соціології
    становлення і розвитку суспільства в цілому, соціальних відносин і соціальних спільнот "41. Під соціологією розуміється" наука про закони і форми соціальної (суспільної) життя людей в її конкретних проявах: різних за складністю соціальних системах, спільнотах, інститутах, процесах "42. Знайомлячись з різними визначеннями соціології, ми виявляємо наступне: предмет її
 15.  Ключові поняття
    становлення та оформлення в самостійну науку про суспільство, відмінну від соціальної філософії. 95 РОЗДІЛ 5 лютого. Сучасна соціологія - соціологія другого поло провини XX століття, оформляються у період становлення постін індустріальної суспільства. Для сучасної соціології характе терни повернення до теорії (визнання її значущості), інтерес до методів дослідження, типовим для гуманітарного
 16.  Матеріали для читання
    становлення. А саме той факт, що сам О. Конт будував соціологію як "апріорну" ("абстрактну") теоретичну дисципліну, яку ні він, ні його найближчі наступники так і не змогли відмежувати від соціальної філософії та філософії історії, чиє "початок" дійсно йде в дуже далеке минуле. Так що сам зачинатель соціології сприяв, принаймні, частково (і, звичайно ж,
 17.  3.1.2. Опозиційні методологічні стратегії , В соціології
    становлення і розвитку. Суть даної методології складається в 134 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ СОЦІОЛОГІЇ тому, що ті чи інші суспільні явища розглядаються з точки зору того, яку роль (функцію) вони виконують у підтримці суспільства, що розуміється як цілісна соціальна система. Так, Еміль Дюркгейм досліджував роль поділу праці в житті суспільства, у підтримці його
 18.  ТЕМА 19 Неміцність доцентрових тенденцій Західноєвропейська культура
    становлення централізованих національних держав і втрати католицькою церквою колишнього значення в політичному та духовному житті суспільства, багато в чому пояснюється як релігійним характером свідомості людей тієї епохи, так і відповідністю нових доступних і зрозумілих масам духовно-релігійних установок повсякденним інтересам і сподіванням різних верств населення. Реформація наблизила християнство
 19.  § 1. Громадсько-політичне життя
    становлення культу особи Сталіна, відходу від ленінізму. У громадському, політичному і державному розвитку з'явилися антисоціалістичні тенденції. У політичній сфері стало швидко відбуватися зрощення партійного і державного апаратів, ВКП (б) перетворювалася на своєрідний ідеологізований орден. У соціально-економічній сфері виникла колективна бюрократія, яка поступово
 20.  ТЕМА 1. ЕСТЕТИКА ЯК НАУКА
    соціології, мистецтвознавстві, семіотики і т.д.). Виявлення імпліцитної естетики пов'язане з певними методологічними труднощами, у зв'язку з тим, що, спираючись на давні першоджерела, намагаємося відшукати в них уявлення про предмет естетики, яка в той момент ще не існувала. На думку В.В. Бичкова, «трудність ця існує, проте вона пов'язана не тільки з тим, що давнину не