Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкологіяЕкологія людини → 
« Попередня Наступна »
Стожаров, А. Н.. Медична екологія; навч. посібник / А. Н. Стожаров. - Мінськ: Виш. шк. - 368 с., 2008 - перейти до змісту підручника

СОЦІАЛЬНО-гігієнічний моніторинг


Соціально-гігієнічний моніторинг (СГМ) - система спеціальних спостережень, оцінки і прогнозування стану здоров'я населення залежно від стану середовища проживання людини та умов його життєдіяльності, що включає розробку комплексу оздоровчо-профілактичних заходів щодо запобігання та усунення несприятливого впливу на організм людини факторів середовища її проживання (Закон Республіки Білорусь «Про санітарно-епідемічне благополуччя населення», 2000 р.) .
СГМ здійснюється на республіканському, обласному, міському і районному рівнях санітарно-епідеміологічними установами відповідно до Положення «Про систему соціально-гігієнічного моніторингу», затвердженим постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 27.01.2004 р. № 82 та іншими нормативними правовими актами. Основна мета СГМ - виявлення рівнів ризику для здоров'я населення і розробка заходів, спрямованих на зменшення, усунення і попередження несприятливого впливу на нього факторів середовища проживання.
Для досягнення поставленої мети вирішуються наступні завдання:
 • організація спостережень за станом здоров'я населення і місця існування людини і умов його життєдіяльності;
 • отримання інформації, необхідної для реалізації цілей моніторингу, з Міністерства статистики та аналізу Республіки Білорусь, Міністерства освіти Республіки Білорусь, Міністерства торгівлі Республіки Білорусь та інших республіканських органів державного управління, місцевих виконавчих і розпорядчих органів;
 • ідентифікація факторів , що роблять шкідливий вплив на людину, шляхом виявлення причинно-наслідкових зв'язків між станом здоров'я і впливом факторів середовища проживання людини;
 • прогнозування стану здоров'я населення;
 • обгрунтування, розробка і організація виконання програм з питань забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя та охорони здоров'я населення, профілактики захворювань та оздоровлення середовища проживання людини;
 • програмне та інженерно-технічне забезпечення моніторингу на основі сучасних наукових рішень і впровадження сучасних інформаційних технологій;
 • координація міжвідомчої діяльності з моніторингу;
 • інформування державних органів, юридичних осіб і громадян про результати, отримані в ході моніторингу;
 • ведення спеціалізованих банків даних про стан здоров'я населення і середовища проживання людини.

У системі моніторингу відстежується і аналізується наступна інформація: про стан здоров'я населення - захворюваності, фізичному розвитку, інвалідності; демографічних процесах; умовах виховання і навчання дітей, підлітків та молоді; умовах праці; структурі харчування, якості та безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів для життя та здоров'я людини; рівні гігієнічного виховання і навчання населення; рівнях забруднення атмосферного повітря; якості питної води, стан джерел питного водопостачання, водних об'єктів у місцях водокористування; стан земель; джерелах шкідливих фізичних впливів (шум, вібрація, ультразвук, електромагнітні хвилі та ін); джерелах шкідливого впливу на навколишнє середовище, в тому числі на атмосферне повітря, поверхневі і підземні води, землю; радіаційну обстановку; про показники соціально-економічного розвитку республіки в цілому і її адміністративно-територіальних одиниць .
Система соціально-гігієнічного моніторингу взаємодіє з Національною системою моніторингу навколишнього середовища в Республіці Білорусь в частині обміну інформацією про стан навколишнього середовища та впливі на неї природних і антропогенних факторів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СОЦІАЛЬНО-гігієнічний моніторинг "
 1. МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. БІОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ

 2. Тестові завдання для самоконтролю (зазначити правильні відповіді)
  соціальні, організаційні, санітарно-гігієнічні; 4) психологічні, організаційні, санітарно-гігієнічні. 5) Тест 6. До нормативних актів системи управління та правового регулювання безпеки життєдіяльності відносяться: 1) стандарти підприємства; 2) інструкції з охорони праці; 3) стандарти Системи стандартів безпеки праці; 4) галузеві стандарти; 5)
 3. ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ , ФАКТОРИ І РЕЗЕРВИ ЇЇ ЗРОСТАННЯ
  соціальний аспекти. Психофізіологічна ефективність праці визначається впливом трудового процесу на організм людини. З цієї точки зору ефективним може бути визнаний тільки така праця, що поряд з певною продуктивністю забезпечує нешкідливі, сприятливі санітарно-гігієнічні умови та безпеку; достатню змістовність праці і дотримання меж його
 4. Системи контролю вимог безпеки та екологічності
  моніторинг) якості природного середовища - система спостереження, оцінки, прогнозу та управління змінами стану довкілля під впливом антропогенного впливу (рис. 2.5). Рис. 2.5 Регіональний моніторинг охоплює окремі регіони, в межах яких спостерігаються процеси і явища, що відрізняються по природному характером або по антропогенних впливів від
 5. 2. Якість і моніторинг навколишнього природного середовища 2. 1. Оцінка якості природного середовища
  соціальної, а природного середовища. + Екологічна безпека населення; + збереження генетичного фонду; + забезпечення раціонального використання і відтворення природних умов, стійкого розвитку господарської діяльності. Мета цих вимог - забезпечити науково обгрунтоване поєднання екологічних і економічних інтересів як основи суспільного прогресу. Гранично
 6. 2.4. Комплексні нормативи якості
  соціально-економічним статусом. 2.5. Моніторинг Нині вживають два основні терміни, що стосуються оцінки якості навколишнього природного середовища: моніторинг та контроль. Моніторинг - система спостереження, оцінки і прогнозу змін стану навколишнього середовища під впливом антропогенного впливу. Моніторинг не виключає завдання управління якістю навколишнього середовища, тоді як
 7. Контрольні питання 1.
  Соціально-психологічних відносин на виробництві - від Мейо до Миксон). 7. Етапи залучення працівника в управління виробництвом. 8. Типології та форми трудових конфліктів (XX в. - Початок XXI ст.). 9. Трудовий потенціал: сутність, структура, функції. 10. Основні етапи формування та розвитку професійної освіти в Росії. 11. Характеристика базових понять соціології праці в
 8. СИСТЕМА І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ МОНІТОРИНГУ ВИКОНАННЯ КОНЦЕПЦІЇ «ВІДРОДЖЕННЯ КАРЕЛІЇ» Т. П. Шмуйло
  соціально-економічної, демографічної та управлінської інформації про протікають процесах в об'єкті управління; - виявлення проблем системи управління, їх ранжування, і пропозиції за способом їх вирішення; - оцінка виконання цілей і завдань Концепції; а також рефлексія рішень, які приймаються в її рамках, з подальшою ревізією поставлених цілей і завдань; - оцінка і прогноз стану
 9. ДІАГНОСТИКА парциальности МОТИВАЦИИ ОСОБИСТОСТІ І ГРУПИ
  гігієнічні чи мотиваційні) актуалізовані у випробовуваних. Знаючи це, можна найбільш ефективно впливати на їх мотивацію, Інструкція. Кожному учаснику тесту необхідно оцінити за п'ятибальною шкалою ступінь важливості для нього кожного з 12 зазначених нижче факторів, що впливають на його ставлення до роботи, Дуже важливо Важливо, але не дуже
 10. Правові та нормативно-технічні основи управління
  соціального розвитку РФ, Міністерство охорони здоров'я РФ, Міністерство РФ у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих та їх територіальні органи. Право на безпечну працю закріплено в Конституції РФ. Основні законодавчі акти, що забезпечують безпечні і нешкідливі умови праці, представлені Кодексом законів про працю РФ (КЗпП РФ).
 11. 15.2. Об'єктивних і суб'єктивних факторів ТРУДОВОЇ АДАПТАЦІЇ
  соціально-демографічні характеристики працівника (стать, вік, освіта, кваліфікація, стаж роботи, соціальний стан і т.д.), - соціально-психологічні (рівень домагань, готовність трудитися, практичність, швидкість орієнтації у виробничій ситуації, здатності самоконтролю і вміння розподіляти свої рухи і дії в часі, комунікабельність і т.д.); -
 12. В розпеченому поле боротьби за Білий дім
  моніторинг. У той час я за замовленням ФГД займався аналізом нових опитувальних методів, але 14 січня Надіслати Ослон і Петренко лист з пропозицією приступити до відстеження ходу боротьби за Білий дім. Їх згоду порадувало мене. Таким чином виявилося, що, впоравшись з потоком води, я надовго опинився в потужному інформаційному потоці. Етап шостий (дні 5025-5819) - об'єктивно - короткий і
 13. Питання 24. Права сім'ї, вагітних жінок і неповнолітніх в області охорони здоров'я
  соціальну допомогу, яка включає. профілактичну лікувально-діагностичну, реабілітаційну, протезно-ортопедичну та зубопротезну допомогу; заходи соціального характеру по догляду за хворими, непрацездатними та інвалідами, включаючи виплату допомоги з тимчасової непрацездатності. Медико-соиіально допомога надається: медичними, соціальними працівниками та іншими фахівцями в
 14. Питання 12. Особисті та професійні якості соціального працівника
  соціальних працівників - найважливіший напрям діяльності соціальних служб і в цілому системи соціального обслуговування населення. 1. Критерії професіоналізму соціального працівника під м, принципи рабо т ника Професійне покликання і професійне мастерст Професійно-етичні качест діяльності соціального І І І. I? ? ? ? ? мотивації до виконання своєї
 15. 15.1. СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ТРУДОВОЇ АДАПТАЦІЇ
  соціальний процес освоєння особистістю нової трудової ситуації, в якому особистість і трудова середу чинять активний вплив один на одного і є адаптивно-пристосовують системами. Поступаючи на роботу, людина активно включається в систему професійних і соціально-психологічних відносин конкретної трудової організації, засвоює нові для нього соціальні ролі, цінності, норми,
 16. Основні положення Рекомендацій Європейського бюро ВООЗ від 10 серпня 2010 р . «Природні пожежі і аномальна спека в Російській Федерації»
  соціальні послуги, про швидкої допомоги, про наявні «оазисах» з чистим прохолодним повітрям, про транспорт; - інформування населення про медико-санітарних наслідки задимлення і спеки з рекомендаціями про заходи захисту; - надання респіраторів найуразливішим групам населення; - раннє інформування про пожежонебезпечних ситуаціях; - надання послуг медичної (в тому числі амбулаторної)
 17. Вивчення правосвідомості та громадської думки
  соціального контролю Соціологічного інституту РАН), то ми з кінця 80-х рр.. минулого століття неодноразово проводили такі опитування. Загальна тенденція в порівнянні за ряд років - зниження ригоризм в роки «перебудови» і різке зростання - в «постперебудовний» період. Якщо в 1989 р. серед ленінградців за смертну кару був 51% опитаних, проти - 38% (решта вагалися відповісти), то в 1992 р.
 18. Опитування, спрямовані на виявлення наркоманії
  соціальних досліджень Мічиганського Університету і підтримуване дослідними грантами or Національного Інституту наркоманії. Починаючи з 1991 року проект поширився не тільки па старшокласників середніх шкіл, але також і па учнів восьмих і десятих класів. Крім того, MFS проводить вивчення подальшої долі кожного випускається класу протягом ряду років після первинного