Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаНауки про ЗемлюЗбагачення корисних копалин → 
« Попередня Наступна »
Костроміна Ірина Володимирівна. Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита, 2004 - перейти до змісту підручника

2.2 Стан технологічної вивченості руд родовища

Перші дослідження збагачуваності руд проведені інститутами «Ір-Гіредмет» і «ЦНІІолово» на шести валових пробах. Отримано витяг молібдену 80-85%, останнє було прийнято за основу при складанні тех-ного проекту [7J. Одночасно з проведенням дорозвідки месторож-дення виконувалися роботи з геолого-технологнческому картированию, і до переробки був виділений нромишленно-технологічний тип первинних штокверкових руд, збагачуваних з витяганням молібдену 90-95%; дис-палої-вкраплені метаоамотітовие руди з витяганням 85-92% і моліб-ден-аргіллізітовие руди, технологічні властивості яких не вивчені.

Вплив речовинного складу руд на їх обогатимость вивчалося раз-особистими науково-дослідними організаціями (ВНІІГеоцветмст, НВО «Сібцветметавтоматіка», Оме «Севзапгеологія та ін.) Так, в резуль-Таті дослідів основний колективної флотації в замкнутому циклі [31] виявив-лено, що руди зони аргіллізаціі з високим вмістом тонкочешуйчатая-го каолініту характеризуються вкрай низьким витягом молібденіту (з-

потяг в чорновий колективний концентрат - 27-46%). При цьому моліб-Деніт в хвостах знаходиться переважно у вільному вигляді. В результаті рентгенометричних досліджень молібденіту хвостів флотації установ-лено, що ні збагачується, в основному, приховано-кристалічний молибденит-ромбоедричної форми.

Встановлено, що речовинний склад, морфологічні особливості та фізико-механічні властивості руд Жірекенского родовища сущест-венно впливають на їх технологічну характеристику. Виявлено отрицатель-ве вплив на процес збагачення таких мінералів, як каолініт, Мускієв-віт, гідрослюди, кальцит, хлорит, цеоліти. Крім того, встановлено, що на флотационную активність мідно-молібденових руд впливають мінеральні форми витягується компонента, розміри їх виділень, характер кордонів зрощення, чистота поверхні, її заряд, склад і характеристика вміщаю-щих порід, їх агрегатний стан, фізико-механічні властивості.

Результати вивчення технологічних властивостей Жірекенскіх руд [31, 60J наведено в табл. 6. Аналіз стану технологічної вивченості жірекенскіх руд на стадії детальної розвідки штокверки і збільшені в по-останню тди вимоги до показності, достовірності та повноти технологічного опробування рудних родовищ дозволяють відзначити, що досягнуті технологічні показники вивчених технологічних проб варіюють в широких межах, є нестабільними і вказують на значні втрати металів (15-30%) при збагаченні руд; технологи-етичні показники збагачення первинних руд, відібраних по простору штокверки, виявляють нестабільна поведінка молібденіту і мінералів ме-ді при флотації і відображають невідповідність розробленої схеми збагачення ня і технологічних особливостей руд. Крім того, вкрай нерівномірний розподіл молібдену в просторі штокверки і нестабільні показу-ки збагачення руд вказують на недостатню щільність опробування і політ технологічної вивченості родовища, що не удовле-

витворюючи сучасним вимогам, що пред'являються до досліджень веще- жавного складу і збагачуваності руд.

На підставі аналізу роботи збагачувальної фабрики і даних тих-технологічного картування Жірекенского родовища встановлено: -

застосовувана технологія збагачення не повною мірою враховує особливості і властивості руд, що змінюються при їх переробці на глибину; -

по міру поглиблення кар'єра вилучення з руд молібдену в концен-трат при збагаченні понизився з 71,0 до 64,1% при зменшенні в ньому з-тримання молібдену з 51, 0 до 48,0%; -

неопрацьованою виявилася технологія збагачення різною мірою катаклазірованних і аргіллізірованних мідно-молібденових різновидів-стей руд, що володіють високою шламоносностью;

розподіл проб по извлечениям і змістів сульфидного мо-молібдену колективних концентратів показано в табл. 7, з якої видно, що 68% проб характеризуються витяганням сульфидного молібдену з руд нижче 90,0%, а середнє його витяг за даними картування становить 68,3%; значні коливання вилучення сульфидного молібдену на ста-дії основної флотації свідчать про те, що прийнята схема не за-безпечує отримання стабільних технологічних показників; -

причинами низького вилучення молібдену з жірекенскіх руд є-ються ступінь їх окислення і концентрація в них ромбоедрична моліб-Деніт.

-

Існує необхідність розробки гнучкої технологічної схе-ми збагачення, що дозволяє залучати до переробку важкозбагачуваних руди Жірекенского родовища. -

Дані технологічних досліджень руд, отримані в період детальної розвідки

Жірекенского родовища [31]

I

j проб Тіш Місце и Маса, Зміст молібдену в кермі,% Концентрати Характеристика |

руд

молнбдеповип мідний

руди опгбора т

витяг. % Вміст. % Витяг. | Зміст.

%! %

1 2 3 4 5 6 I 7 8 9 10 січня. Лабораторні проби 1 привчає-ний скв.1, інт. 68 - 134 м, скв. 4, дев'ять інтер-валів 129,85 - 264,7 м 0,370 0,09 53,06

10J2 63,78 52,63 47,6 31,8 16,0 Халькопірит-, молибденит -кварцові прожілковО'Вкраплеіпіьіе руди в дрібно-П крупами-крністих гранітах 2 привчає-ний Гор.865 м, гли-бина 40 м, шх. № 1, кв.1і2. інт. 0-120 м 0,800 0,15 83,6 47,6 67,7 П.4 Грубозернисті Каола-нізірованних крупно-зернисті граніти з, прожилково-краплеппим молібденпт-кварцовим оруденеяіеи 3 привчає-| Гор.865 м; ний в.з , ііт.25 м кв.4, шст.71 м

і

і

и 1,2 0,13 80,0 50,0 79.6 0,65

и Прожілковая -вкралленние молибденит-кварцові з халькопіритом руди в дрібнозернистих серицит-,

ііізіроваюшх іранітах |

и Закінчення таблиці 6

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 2.2 Стан технологічної вивченості руд родовища "
 1. 1.4. Мета і завдання досліджень
  технологічний режим, що забезпечує комплексне вилучення цінних компонентів при збагаченні важкозбагачуваних моліб-ДеНово руд і використання відходів їх переробки; - встановити залежності основних технологічних показників обо-збагачення від різних факторів з метою регулювання процесів при пере-работке важкозбагачуваних молібденових руд.
 2. Костроміна Ірина Володимирівна. Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита, 2004

 3. Висновки
  технологічні властивості цих «молибденит-глинистих» руд раніше не були вивчені і в на-варте час існує необхідність у розробці раціональних схем їх збагачення; - руди з техногенними змінами молібденіту, зокрема, - окис-лені руди зі ступенем окислення більше 20%, що поширюються на глибину 40-100 м; вторинні мінерали цих руд представлені, в основному,
 4. 4.4. Основні результати використання модифікованого збирача для флотації окисленого молібдену при переробці змішаних руд Бугдаінекого родовища
  вивченні речовинного складу руди (табл. 40, 41) встановлено, що руда є змішаною, на 60% представлена ??окисленими мінералами - повеллітом і феррімол ібдітом. Результати кількісного аналізу руди верхніх горизонтів досвідченого кар'єра Бугдаінскоіч) родовища 1 січня Рудні мінерали | Утримуючи-ня. % Породообразующие мінерали
 5. Висновки
  технологічних схема »включає основну і че-тире перечістние флотації, дозволяє отримати з хвостів доведення моліб-ДеНово концентрату кондиційний мідний концентрат марки КМ -6 (з вміст міді 16,27%) при відносно високому витяганні міді від операції (81,98%). 5. Відвальні хвости збагачення і їх Піскова частина придатні для виробництва силікатної цегли марки
 6. 3.3. Встановлення раціонального режиму мідного циклу флотації з отриманням товарних продуктів
  вивчення речового складу (табл. 10) позабалансові руди Жірекенского родовища встановлено, що вміст міді в ис-які належать їм пробах досить високе - від 0,055% (у пробі № 1) до 0,14% (у пробі № 2). Для створення економічно ефективної технології обога-домлення позабалансових руд необхідно передбачити витяг міді в той-Варна продукт. За розробленою технологією отримання
 7. 1.1. Стан споживання і попиту на молибденовое сировину і продукцію
  технологічні схеми не можуть забезпечити їх ефективну переробку. Таким чином, потреби промисловості в молібдені предопре-роблять необхідність залучення в переробку важкозбагачуваних моліб-денсодержащіх руд, що вимагає вишукування раціональних технологій їх
 8. Висновки 1.
  Технологічних показників флотації феррімолібдіта забезпечується додатковим введенням окису амфо-терного металу в жирну кислоту, при цьому ступінь вилучення окисленого-го молібдену підвищується з 7735 до 83,51% з одночасним збільшенням ступеня збагачення в 5-6 разів. 4. Методом раціонального планування експерименту оптимізовано режим приготування модифікованого
 9. 2.3. Встановлення речового складу важкозбагачуваних руд Жірекенского родовища
  технологічні проби руди Жірекенского родовища (Додатки 1, 2), кожна з яких являє собою певний тип важкозбагачуваних руди. Проба JY2 1, відібрана на кар'єрі № 2, горизонт 935 характеризує за-балансові окислені руди, складові 1,8% від усіх запасів категорії В і СЛ. Технологічна проба № 2 є представницькою для забалан-сових сульфідних
 10. ВСТУП
  технологічного режиму) стане економічна доцільність. Залучення в переробку цієї сировини сприятиме не лише економії мінеральних ресурсів, продовження термінів експлуатації діючих підприємств, збільшенню випуску необхідних країні-них металів, а й дасть можливість поліпшити екологічну обстановку. Однак ці руди є важкозбагачуваних, а
 11. 2.1. Виявлення основних особливостей речового складу руд
  технологічних проб за допомогою іолуколічес'Піенного спек-тральнога, сілікатнош, фазового та мінералогічного аншгізов, установле-но, що руди представлені орудепелимтт крупно-дрібнозернистими граніту-ми і граніт- порфірами. Основний склад вміщають і оруденелие грані-тов: калієвий польовий шпат, плагіоклаз, кварц, біотит. Відзначається Аргілл-Заїну іранітов у вигляді часткового заміщення
 12. ТЕМА 1. ТЕХНІКА
  технологічного детермінізму. Роль техніки в розвитку суспільства. Відносна самостійність техніки. Технічні революції. Специфічні риси сучасної науково-технічної революції. Технічні відносини і технологічний спосіб виробництва. Три основні етапи в розвитку техніки. Основні поняття: техніка, технічна революція, техніцизм, технологічний спосіб виробництва. Джерела
 13. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ГІРНИЧОГО ОСВІТИ ДЛЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ гірничопромислового КОМПЛЕКСУ РЕСПУБЛІКИ КАРЕЛІЯ В. Н. Амінов
  технологічної документації, пов'язаної з гірськими та земельними відводами, юридичного забезпечення діяльності гірничих підприємств з питань, які належать до області гірського права. У зв'язку з цим найважливішим завданням є підготовка інженерних кадрів для гірничодобувної промисловості регіону відповідно до темпами освоєння нових родовищ на якісному рівні, що дозволяє
 14. 5.2. 1. Експериментальні дослідження сорбційної здатності каолініту
  технологічні показники флотації молібденіту. У свя-зи з цим проведено експеримент з дослідження сорбційної здатності поверхні глинистих мінералів в неподрібненому і подрібненому со-стояння. В якості глинистого матеріалу використовувався каолинит, відібраний-ний на Жірекенском родовищі. Для встановлення зміни сорбції-ційної здатності каолініту в результаті
 15. 4Л. Визначення ефективності флотації окисленого молібдену з використанням різних реагентів-збирачів
  технологічна схема експерименту наведена на рис. 14, а його ре-зультати представлені в таблиці 32. Доизвлечения окисленого молібдену з хвостів контрольної флоту-ції сульфідів вироблялося флотаційним методом із застосуванням лабораторного флотомашини механічного типу марки ФМ-1М в камері обсягів по-мом 3 л. Таблиця 31 Результати дослідів по флотації окисленого
 16. Інформаційне забезпечення системи
  стані була розроблена автоматизована технологія його ведення, як невід'ємна технологічна компонента системи. Слід зазначити, що створення ІТТ супроводжувалося впровадженням пооперационной технології розробки комплексних та інформаційно-розрахункових завдань, що включала етапи постановки, узгодження завдань між користувачами, Замовником та розробниками, процеси та процедури їх
 17.  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
    стан технології вилучення молібдену на фабриках зарубіжних країн. - М.: Цветметінформацня, 1995. -С. 34-38. 26. Добромислов Ю.П., Костроміна І.В.. Добромислова Л.Е. Розрив-ботка технології переробки забалансових руд Жірекенского месторожде-ня з видачею технологічного регламенту: Звіт Гіпроцветмет (Чітін-ський філія). - Чита, 1989. - 148 с. 27. Зеликман А.Н. Молібден.
 18.  Генеративних ЕСТЕТИКА
    технологічної
 19.  5.1. Встановлення залежності технологічних показників збагачення молібден-аргіллізн говой руди від вмісту в ній глинистого матеріалу
    технологічні показ-ники флотації здійснено в лабораторних умовах на основі експериментальних досліджень. Навішування вихідної руди з вмістом в ній молібдену 0,092%, дроб-Оленою на валкової дробарці до 2 мм, перемішувалася з різним кількістю-ством каолініту - одного з основних глинистих мінералів, присутствую-щих в рудах жірекенского местрожденій.
 20.  ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ гірничопромислового КОМПЛЕКСУ КАРЕЛІЇ В ЕКОНОМІКУ ПІВНІЧНОЇ ЄВРОПИ Ш. Ш. Байбусінов, Г. Т. Шкіперова, Т. А. Лебедєва
    технологічного міжнародного співробітництва. ЦПК займає друге місце в республіці після лісопромислового комплексу за обсягом випуску продукції. Його частка в загальному обсязі промислового виробництва зросла з 15,2% у 2000 р. до 32,7% в 2005 р. На великих і середніх підприємствах комплексу працює 10,6 тис. чол., Або 18,3% зайнятих у промисловості. Середня заробітна плата у підгалузі в