Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЗагальна психологія → 
« Попередня Наступна »
С. В. Маланов. Метологіческіе І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ., 2005 - перейти до змісту підручника

Б. Ф. Скіннер Класичний біхевіоризм. Теорія особистості 1.

Особистість - досвід, який людина набуває в тече ние життя шляхом впливу на нього зовнішнього оточення за схемою 5 - К. 2.

Розвиток особистості (і її вивчення) є встановлення взаємовідносин між поведінкою організму і результа тами, наслідками поведінки, які виступають в якост стве підкріплення. Подальше поведінка стає обумовленим.

182

3. Існує два типи обумовлення (научіння): -

класичне обумовлення (научіння) - ситуаційні стимули набувають характеру сигналів, які свиде тельствуют про ймовірне (можливе) отриманні підкреп лення або задоволення визначеної потреби в даній ситуації; -

оперантное обумовлення (научіння) - визначається зі битіямі, які є наслідками пошукового та пробующего поведінки. Наслідки власного пове дення діють як підкріплюють стимули, підвищуючи частоту попереднього поведінки.

4. Існує ряд основних характеристик підкріплені ний, які лежать в основі научения і визначають особисто стние особливості і поведінка різних людей. -

Режими підкріплення: а) безперервне підкріплення, б) переривчасте, часткове підкріплення. -

Параметри режимів підкріплення: а) залежно від тимчасового інтервалу (тимчасове підкріплення) - з посто янним інтервалом або з варіативним інтервалом (більш ефективно), б) залежно від кількості реакцій (пропорційне підкріплення) - з постійним соотно шением або з варіативним співвідношенням. -

Два типи підкріплення: а) первинне - саме по собі обла дає підкріплювальними властивостями; б) вторинне - ас соцііруется з первинним на основі минулого досвіду. -

Існують негативні та позитивні підкріплення і на казания. Засоби Позитивне Негативне Підкріплення Пред'явлення позитивного стимулу Видалення негативного (аверсивного) стимулу Покарання Пред'явлення негативного (аверсивного) стимулу Видалення позитивного стимулу 183

- Покарання - неефективний засіб контролю поведе ня, т.

к. поведінку поновлюється при можливості з бігти покарання в інших умовах.

5. Існує можливість формування поведінки шляхом послідовно підкріплюваного наближення до необхідному зразком.

-

Альберт Бандура (1925-1988) Необіхевіорізм. Теорія соціального навчання 1.

Існує взаємний детермінізм між поведінкою ем, особистісними особливостями та соціальними воздейст виями. 2.

Більша частина нових форм поведінки набувається людиною в відсутність зовнішнього підкріплення шляхом навчимося ня через спостереження за зразками поведінки інших людей.

- Швидкість і ефективність навчання залежать від психоло гической доступності предмета наслідування і ефективності виконаного словесного кодування спостережуваного поведінки.

3. Людина активно організовує свою поведінку, спираючись на когнітивні процеси, найважливішими з яких є:

а) очікування і прогнозування суб'єктом ефективно сті (неефективності) власної поведінки, уве ренность в тому, що він може (не може ) здійснити певну поведінку - самоефективності;

б) очікування і прогнозування можливого результату при реалізації певного типу поведінки або невпевненість у можливості отримати бажаний ре зультат. -

При високому очікуванні результату і високому очікуванні самоефективності суб'єкт реалізує впевнені адекват ві дії при соціально спрямованої активності. -

При високому очікуванні результату і низькому очікуванні са моеффектівності поведінку суб'єкта характеризується са мообесценіваніем і відчаєм.

184

-

При низькому очікуванні результату і високому очікуванні са моеффектівності поведінку суб'єкта характеризується протестами, скаргами або прагненням змінити умови свого життя. -

При низькому очікуванні результату і низькому очікуванні са моеффектівності поведінку суб'єкта характеризується песимізмом і апатією.

4. Індивідуальні особливості прогнозування і очікування можливих результатів і наслідків поведінки складаються на основі: -

непрямих спостережень за соціальними моделями пове дення інших людей, які можуть: а) вести до успіху або невдачі, б) каратися або заохочуватися іншими людьми; -

прямування вербальним правил та інструкцій, кото риє задаються іншими людьми; -

самоспостереження і досвіду власних успіхів і невдач.

5. Уявлення особистості про самоефективності в ви полнении різних дій та організації власної поведінки (впевненості, що «я можу») залежать: -

від самоспостереження і досвіду власних успіхів і невдач при виконанні дій в певних ситуаціях; -

характеру використовуваних суб'єктом речових самоінструк цій; -

поточного емоційного стану; -

спостереження зразків такої поведінки у інших людей.

5. Суб'єкт здатний самостійно планувати і створювати сприятливі умови для реалізації певного типу поведінки: -

шляхом встановлення та зміни «планки досягнень» (уро вень домагань), що залежить від особливостей самооцінки; -

шляхом самопоощреніе або Самонаказаніе, які можуть служити: а) позбавленням від внутрішнього дискомфорту;

б) засобом зменшення негативних реакцій інших;

в) метою отримання похвали від інших.

185

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Б. Ф. Скіннер Класичний біхевіоризм. Теорія особистості 1."
 1. 22. Необіхевіорізм Скіннера
  біхевіоризм з плином часу розділився на кілька видів. Одним з ці х видів був необихевиоризм. Одним з найвидніших наукових діячів даної течії був Б. Ф. Скіннер. Він також вважав, що наука не має права займатися тим, що не може об'єктивно підтвердитися. Скіннер вважав, що подібні дослідження, тобто об'єктивно не підтвердилися, є ненауковими. Скіннер робив
 2. 9.1.1. Поведінкові і когнітивні теорії мотивації Класичний біхевіоризм 1.
  Класичного і оперантного
 3. 21. Біхевіоризм Уотсона
  класичному біхевіоризмі вважалося, що тільки стимул може зумовлювати характер реакції, яка настане в майбутньому. Звідси можна зробити висновок - треба проводити якомога більше тестів, експериментів, реєструвати отримані дані, аналізувати їх. За допомогою аналізу можна було б вивести і зрозуміти відповідні закономірності. Біхевіористи вважали, що така схема стимулів і
 4. Дві руки Бога
  В: Істина нас звільнить. Але ви припускаєте, що в кожному секторі своя істина! КУ: Так, але, насправді, це хороші новини. Розуміючи ці різні істини і визнаючи їх, ми можемо більш точно налаштуватися на хвилю Космосу. Вищим результатом могло б навіть бути досягнення єдності з Усім, або безпосереднє усвідомлення Космосу. Це здається вам неможливим? Швидше за все, це не так. Але я
 5. 23. Помилки бихевиористов
  біхевіоризм Більшість вчених США, які вивчають агресію і її прояви, є прихильниками біхевіоризму. Вони вважають, що людина використовує силу не просто так, а для того, щоб домогтися максимального переваги, такого положення в суспільстві, яке він вважає поважних, хоча воно насправді таким не є, так як «повага» засновано на страху. Можна назвати такі
 6. Б. Ф. Скіннер (1904-1990) Радикальний біхевіоризм
  1. Психологія повинна відмовитися як від ментализма, так і від физиологизма. - Сприймати предмет або мислити про нього - значить вести себе по відношенню до нього певним способом. При цьому поведінка контролюється властивостями предметів - відмітними стимулами. - Знання являють собою або дії, або правила для виконання дій. 2. Зв'язок «стимул - реакція» в поведінці
 7. Кон Ігор Семенович (р. 1928)
  теорія особистості, соціальні та психологічні проблеми юнацького віку, соціологія та етнографія дитинства, сексологія . Основні праці: «Позитивізм в соціології» (М., 1964), «У пошуках себе» (М., 1984), «Особистість і соціальна структура» / / Американська соціологія. М.,
 8. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.
  Особистості? Типи і види морального виховання? Відмінність виховання від самовиховання? Чим і як регламентуються норми педагогічного етикету? Що включає в себе поняття службовий етикет? У чому різниця між поняттями «норма поведінки» і «службовий етикет»? Що включає в себе поняття гармонійне виховання особистості? Що включає в себе категорія совісті? Що означає жити по совісті і
 9. Програма. План дискусії «Проблеми соціологічного пізнання»
  класичної науки)? Які особливості раціонального та об'єктивістського підходу до аналізу соціальної реальності? 3. У чому полягав криза класичної соціології? Чим він реально був обумовлений? Які продуктивні рішення прийняли соціологи епохи «модернізму»? У чому вони не зуміли подолати суперечності наукового соціального пізнання? 4. Які причини «революції постмодерну» у сучасній
 10. Тема 8. Внутріособистісні конфлікти
  особистісного конфлікту і його особливості. Внутрішньоособистісний конфлікт і боротьба мотивів. Основні психологічні концепції внутрішньоособистісних конфліктів. Проблема внутрішньоособистісних конфліктів у поглядах 3. Фрейда. Теорія комплексу неповноцінності А. Лодер. Вчення про екстраверсії і інтроверсії К. Юнга. Концепція «екзистенціальної дихотомії» Е. Фромма. Теорія психоаналітичного розвитку Е. Еріксона.
 11. Література 1.
  Теорія статистики / / Історія і теорія статистики в монографіях Вагнера, Рюмелін, Еттінген і Швабе: Пер. з нім. СПб., 1879. 2. Іконніков B.C. Август Людвіг Шльоцер (До 100-річчя з дня смерті). Київ, 1911. 3. Ковальова М.С. Передісторія емпіричної соціології / / Історія теоретичної соціології. Т. 1. М., 1995. 4. Култигін В. П. Емпіричні соціальні дослідження в Німеччині / / Култигін В.П.
 12. Що означає цей сон?
  Класичний біхевіоризм - правостороннім, або емпіричним. У психоаналізі про все говорить назва головної книги Фрейда «Тлумачення сновидінь». Сон - це внутрішньо подія. Він складається з символів. Ці символи можна зрозуміти тільки шляхом інтерпретації. Що ж означає сон? Одне з відкриттів Фрейда полягало в тому, що сон не випадковий, навпаки, він містить прихований сенс, який можна
 13. ВИНИКНЕННЯ СОЦІОЛОГІЇ ЯК НАУКИ. Західноєвропейські СОЦІОЛОГІЧНА ДУМКА XIX-XX ст.
  Теорія бюрократії за Вебером. Соціологічна теорія В. Парето. Розуміння суспільства як системи взаємодії індивідів. Теорія еліти. Логічне і нелогическое дію в концепції В. Парето. Природничі науки як зразок побудови соціології. Ірраціональність людської поведінки і його подальша раціоналізація. Теорія кругообігу еліт. «Леви» і «лисиці». Відкриті та закриті
 14. Кулі Чарльз Хортон (1864-1929)
  теорія «дзеркального Я»). Правильно відзначаючи деякі суттєві риси соціалізації та формування самосвідомості особистості, Кулі разом з тим неправомірно зводив їх до безпосередньої взаємодії індивідів. Вторинні суспільні інститути (партії, класи, нації), згідно Кулі, утворюють соціальну структуру, де складаються безособові відносини (у ці безособові відносини сформувався
 15. Тема 5. Теорії поведінки особистості в конфлікті
  особистості в конфліктній взаємодії та їх характеристика. Стратегії поведінки особистості в конфлікті. Двомірна модель Томаса-Кілмен стратегії поведінки в конфлікті. Типи конфліктних особистостей. Теорія акцентуації характерів: К. Леонгард, А. Е. Личко і ін Конфліктна особистість демонстративного і ригидного типу. Конфліктна особистість некерованого і надточного типу. Конфліктна особистість
 16. Запитання для самопідготовки
  особистості в соціології від уявлень в рамках інших наук? Які філософські та психологічні концепції ввібрала сучасна соціологія особистості? Які основні макросоціологічні підходи до теорії особистості Ви знаєте? Сформулюйте особливості мікросоціологічного аналізу та інтерпретації проблеми особистості. У чому полягає суть теорії ролей? Які моделі адаптації виділив Р. Мертон, і чим вони