Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаНауки про ЗемлюЗбагачення корисних копалин → 
« Попередня Наступна »
Костроміна Ірина Володимирівна. Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита, 2004 - перейти до змісту підручника

3.1. Розробка технологічного режиму основного циклу флотації 3.1.1. Методика проведення експерименту

Підготовка руди до досліджень проведена згідно існую-щей методикою [55], тобто перемішана, скорочена, роздроблена до крупності - 2 мм і розвішана на кілограмові навішування (рис. 3).

Подрібнення руди проводилося у лабораторному млині з поворот-ної віссю марки 4ПМ при співвідношенні Т: Ж: Ш = 1:0,5:9,0. Флотация вироб-ділась під флотомашини типу ФМ-1М з ємністю камер 3 л, 1,5 л, 1,0 л, 0,75 л, 0,5 л і в флотомашини типу ФМ-2М з ємністю камер 0.25 л, 0, 1 л, 0,075 л.

Реагенти подавалися в процес у вигляді водних розчинів, аполярних реагенти - в емульгованому стані [92].

Флотация проводилася при строгому дотриманні щільності пульпи, за-даної кількості реагентів, послідовності їх подачі, часу аги-тації і температури пульпи.

Як критерій оцінки збагачення руди прийняті зміст і витяг молібдену і міді по продуктах збагачення.

За основу при уточненні технології збагачення досліджуваної проби були прийняті проектна технологічна схема і режим збагачення руди Жірекенского родовища. Технологічна схема включає в себе ос-новного колективну флотацію сульфідів з доізмельченнимі концентрату контрольної колективної флотації та промпродукту перший колективної перечистки, доведення молібденового і мідного концентратів з доізмельче-ням концентратів першій і третій молібденових перечісток і хвостів се-лекції.

Основні реагенти, що застосовуються при флотації: сода, гас, рідке скло, ксантогенат бутиловий, соснове масло, сірчистий натрій.

При проведенні експериментальних досліджень по встановленню режиму основного циклу флотації позабалансовому руди Жірекенского місце-народження використана методика раціонального планування многофак-торного експерименту [53].

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.1. Розробка технологічного режиму основного циклу флотації 3.1.1. Методика проведення експерименту "
 1. 4.5. Встановлення раціонального режиму вилуговування окисленого молібдену на основі математичного моделюванні
  технологічні показники про-процесу вилуговування, є: концентрація розчинника; ставлення Т: Ж; крупність матеріалу; тривалість вилуговування; температура розчинника. Результати раніше проведених досліджень [35, 79, 98] показали, що використання як розчинника окисленого молібдену сірчаної ки-слоти є найбільш
 2. 3.1.2. Встановлення основних параметрів флотації та визначення їх оптимальних значень
  технологічною схемою, що включає лише основну і контрольну флотації сульфідів (рис. 4). Рис. 4. Технологічна схема проведення експерименту За основні фактори, що впливають на показники збагачення, прийняті витрата реагентів і тонина помелу руди. Змінні фактори та рівні їх змін наведено в табл. 14, а умови і результати експериментів - в
 3. 5.3. Розробка режиму зниження сорбційної здатності глинистих мінералів 5.3.1. Вивчення впливу виведення глинистої фракції з операції подрібнення на технологічні показники флотації
  основні техноло-гические показники подальшої
 4. 5.4. Основні результати промислових випробувань розробленого технологічного режиму на Жірскенской збагачувальній фабриці
  розробки технологічного режиму збагачення молібден-аргіллізітових руд вивчено вплив умов подрібнення першої та другої стадій на показники колективної флотації при переробці кристалічної ських і аргіллізітових руд на Жірскенской збагачувальній фабриці. Досліди були проведені на готовому класі зливів млинів на першій і на другій стадіях подрібнення. Результати експерименту
 5. 3.5. Встановлення впливу якості оборотної води на колективну флотацію
  циклу з додаванням 20% водопровідної води. Результати дослідів наведено у табл. 29. Хімічний аналіз оборотної води Властивості та інгредієнти Одиниці виміру Оборотна вода Водопровідна вода (Читинська) 1 2 3 4 січень РН 8,00 7,00 Запах слабкий (реагентів) немає Прозорість прозора прозора _ Колір б / ц б / ц: жорсткість заг. мг екв / л 2,3 2,1
 6. 5.1. Встановлення залежності технологічних показників збагачення молібден-аргіллізн говой руди від вмісту в ній глинистого матеріалу
  технологічні показ-ники флотації здійснено в лабораторних умовах на основі експериментальних досліджень. Навішування вихідної руди з вмістом в ній молібдену 0,092%, дроб-Оленою на валкової дробарці до 2 мм, перемішувалася з різним кількістю-ством каолініту - одного з основних глинистих мінералів, присутствую-щих в рудах жірекенского местрожденій.
 7. Висновки
  технологічних схема »включає основну і че-тире перечістние флотації, дозволяє отримати з хвостів доведення моліб-ДеНово концентрату кондиційний мідний концентрат марки КМ -6 (з утримання міді 16,27%) при відносно високому витяганні міді від операції (81,98%). 5. Відвальні хвости збагачення і їх Піскова частина придатні для виробництва силікатної цегли марки
 8. Висновки 1.
  Технологічних показників флотації феррімолібдіта забезпечується додатковим введенням окису амфо-терного металу в жирну кислоту, при цьому ступінь вилучення окисленого-го молібдену підвищується з 7735 до 83,51% з одночасним збільшенням ступеня збагачення в 5-6 разів. 4. Методом раціонального планування експерименту оптимізовано режим приготування модифікованого
 9. 4.3. Встановлення оптимального режиму модифікування збирача ОПСК з побудовою математичної моделі
  технологічні показники при флотації окисленого молібдену з використанням модифікованого збирача, була існользоваіа методика раціонального планування мно-гофакторного експерименту, в основу якої покладена нелінійна множе-ственная кореляція, а також відома формула М.М.Протодьяконова, запропонована ним для обробки статистичних даних [53]. Застосовуючи
 10. Висновки 1.
  Технологічних показників збагачення молібден-аргіллізітовой руди досягається зменшенням їх механічної активації шляхом виведення глинистої фракції з процесу подрібнення. 4. Найбільш раціональним технологічним методом підвищення еф-бництва переробки молібден-аргіллізітовой руди в промислових умовах є спрямована зміна плотностних режимів подрібне-ня з
 11. 3.3. Встановлення раціонального режиму мідного циклу флотації з отриманням товарних продуктів
  режим вилучення мідних ми-нералов дозволяє отримати концентрат із вмістом міді 16,2% (що зі-відповідає марці КМ-7) з витяганням в нього міді - 81,98%. Контрольний досвід флотації з отриманням молібденового і мідного концентратів проведений в оптимальних умовах за схемою, зображеної на рис. 12, результати його представлені в табл. 23. Таблиця 23 Результати
 12. 3.2. Обгрунтування раціонального режиму доведення молібденового концентрату
  технологічних показниках не по-лучено, тому реагентний режим в даному переділі залишається колишнім. Доведення колективного концентрату проводилася в напрямку се-лекції молібденіту і супутніх сульфідів шляхом депресії послід-них сірчистим натрієм [6, 74]. Досліди по селекції проводилися шляхом підбору оптимальної витрати сірчистого натрію, стадіальності його завантаження.
 13. ВСТУП
  розробці ТОО другої черги жирі-Кенський ГЗК. 2. Результати досліджень, виконаних у лабораторних та апробовано-рова в промислових умовах, спрямованих на зниження механічного-ської активації аргіллізіта з метою підвищення технологічних показників лий збагачення молібден-аргіллізітовой руди, впроваджені на Жірекенской збагачувальній фабриці з отриманням економічного ефекту в
 14. 4.4. Основні результати використання модифікованого збирача для флотації окисленого молібдену при переробці змішаних руд Бугдаінекого родовища
  розробці технології збагачення змішаної руди Бугдаінско-го родовища для доизвлечения окисленого молібдену з хвостів сульфидного циклу проведена флотация з використанням різних жирно-кислотних збирачів : олеїнової кислоти, ОПСК і модифікованого со-бірателя. Результати експерименту представлені діаграмою на рис. 18. Як видно з діаграми (рис. 18),
 15. 4.2. Робоча гіпотеза механізму підвищення збиральної здатності реагенту ОПСК
  технологічні показники флотації феррімолібдіта випробувано використання мікродобав-ки окису цинку в процесі приготування збирача ОПСК. Як показують результати табл. 33, додаткове введення окису цинку сприяє значному підвищенню вилучення окисленого мо-молібдену (з 76,12 до 87,23%) з одночасним підвищенням якості кон-центрата. На наш погляд, це може
 16. 2.2 Стан технологічної вивченості руд родовища
  розробки гнучкої технологічної схе-ми збагачення, що дозволяє залучати до переробку важкозбагачуваних руди Жірекенского родовища. - Дані технологічних досліджень руд, отримані в період детальної розвідки Жірекенского родовища [31] I j проб Тіш Місце и Маса, Зміст молібдену в кермі,% Концентрати Характеристика | руд
 17. 1.2. Узагальнення та аналіз практики переробки молібденових руд
  розробку гідрометалурги-чеських способів вилучення окисленого молібдену. У Росії витягують молібден з відвальних руд Сорского месторож-дення методом купчастого вилуговування розчинами сірчаної кислоти з після-дме сорбцией розчиненого молібдену іонообмінними смолами [32, 48, 51, 56, 97]. При застосуванні розчину сірчаної кислоти з початковою концентрацією 43,7% через 7 діб