Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо- геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво . Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаФілософські наукиФілософія науки → 
« Попередня Наступна »
А.І. Зеленкова. Філософія та методологія науки: навч. посібник для аспірат ов / А.І. Зе Ф56 Лєнков, Н.К. Кисіль, В.Т. Новиков [и др.]; під ред. А.І. Зеленкова. - Мінськ: Асагом. - 384 с., 2007 - перейти до змісту підручника

Зразкові плани семінарських заняття Заняття 1. Основні форми організації наукової діяльності Питання для обговорення 1.

«Мала» і «велика» наука. 2.

Академічна, відомча і вузівська наука: цілі, завдання та перспективи розвитку. 3.

Рольові відносини в науці: сутність та динаміка.

Теми для доповідей та дискусій

Фундаментальні та прикладні теоретичні дослідження: проблема статусу і пріоритету у сучасному науковому пізнанні.

Наука і освіта. Університет як науковий центр.

Соціальна мобільність і зміна статусу вченого в сучасному суспільстві.

Основна література

Мертон Р. Амбівалентність вченого. М., 1965.

Прайс Д. Мала наука, велика наука / / Наука про науку. М., 1968.

Соціальна динаміка науки. М., 1996.

Філософія науки: навч. посібник / під ред С.А. Лебедєва. М., 2004. Школи в науці. М., 19 77.

Додаткова література

Вебер М. Наука як покликання і професія / / Вибрані твори / М. Вебер. М., 1990.

Келле В.Ж. Наука як компонент соціальної системи. М., 1998. Наукова діяльність: структура та інститути: зб. переказів. М., 1980. ПельцД. Вчені в організаціях / Д.

Пельц, Ф. Ендрюс. М., 1973. Стьопін B.C. Наука і освіта в контексті сучасних цивілізаційних змін / / Наука і освіта на порозі третього тисячоліття. Мінськ, 2001.

Хайтун З Д. Наукометрія: стан та перспективи. М., 1983. Храмов Ю.А. Наукові школи у фізиці. Київ, 1987.

Заняття 2. Комунікативні та соціальні аспекти наукового дослідження

Питання для обговорення 1.

Полеміка і дискусія як форми комунікації в науці. 2.

Праксеологіческая функція науки і основні види соціальних технологій. 3.

Наука і політика.

Теми для доповідей та дискусій 1.

Конкуренція і конфлікти в науці: сутність та шляхи вирішення. 2.

Наука й влада. 3.

Феномен експертократії і прерогативи «наукового розуму» у вирішенні зі ціальних проблем.

Основна література

Комунікація в сучасній науці. М., 1976.

Наука й влада. М., 1990.

Наука і технологія. М., 1990.

Нікітін Є.П. Відкриття та обгрунтування. М., 1988.

Нова технократична хвиля на Заході. М., 1986. (2000).

Додаткова літерагура

Берков В.

Ф. Культура діалогу / В.Ф. Берков, Я.С. Яскевич. Міснк, 2002.

Івін А.А. Основи теорії аргументації М., 199 /.

Кара-Мурза С.Г. Ідеологія і мати її наука. М., 2002.

Психологія науки. М., 1998.

Мова і наука кінця XX століття. М., 1995.

Яковлєв В.А. Інновація в науці. М., 1997.

Яскевич Я.С. Аргументація в науці. Мінськ, 1992.

? ема 14. Наука в системі соціальних цінностей и Питання для обговорення 1.

Наука як цінність в культурі модерного общееі ва. 2.

Інструментальна і світоглядна цінність науки 3.

Сцієнтизм і антисциентизм в оцінці майбутнього науки. 4.

Соціальні цінності і норми наукового етосу. 5.

Проблеми мотивації та визнання в науці. 6.

Творча свобода і соціальна відповідальність вченого. 7.

Етика науки та її роль у становленні сучасного типу науковому рацж нальності. 8.

Проблеми гуманізації сучасної науки. 9.

Соціальний контроль над наукою. 10.

Перспективи розвитку і нові ціннісні орієнтири сучасної науки

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Зразкові плани семінарських заняття Заняття 1. Основні форми організації наукової діяльності Питання для обговорення 1."
 1. Крапивенский С.Е., Стрізов А.Л.. Соціальна філософія.: Методичні вказівки для студентів, що навчаються за спеціальністю «Філософія». - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2004. - 60 с., 2004
  зразкові питання до
 2. Зразкові плани семінарських заняти и Заняття 1. Наукове дослідження як предмет методологічного аналізу Питання для обговорення 1.
  Семінарських занять. Тула, 2000. Овчинников Н.Ф. Методологічні принципи в історії наукової думки. М., 1997. 225 8-3612 Перспективи наукового розуму і методологічно, дискурс. Мінськ, 2000. Самоорганізація та наука: досвід філософського осмислення. М., 1994. Сачков Ю.А. Науковий метод: питання і розвиток. М., 2003. Системний підхід у сучасній науці. М., 2004. Юдін Є.Г. Методологія
 3. Зміст
  ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ 3 ЧАСТИНА 1 ТЕМА 1. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ЯК ГАЛУЗЬ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ 5 ТЕМА 2. СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ 6 ТЕМА 3. ТЕОРІЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА ТА ГРОМАДСЬКОГО ДОГОВОРУ В ФІЛОСОФІЇ НОВОГО ЧАСУ 7 ТЕМА 4. СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ ІДЕЇ німецької класичної філософії 8 ТЕМА 5. Некласичні СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ XIX СТОЛІТТЯ 9 Заняття 1 вересня Заняття 10 лютого
 4. Дралін А. І.. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / А. І. Дралін, С. Г. Міхньова. - Вид. 2-е, перераб. і доп. - Пенза: Інформаційно-видавничий центр ПГУ, 2006. - 127 с., 2006
  плани семінарських занять, теми курсових робіт і рекомендації до їх виконання, тести, екзаменаційні питання. Матеріали викладені в компактній формі з використанням логічних таблиць, схем, малюнків. Посібник підготовлено на кафедрі «Економічна теорія і світова економіка» Пензенського державного університету. Рекомендується для студентів, які вивчають світову економіку, міжнародні
 5. ТРИВАЛІСТЬ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  семінарські заняття 34/2 Самостійна позааудиторна робота студента 34/2 Види контролю: поточний курсова робота
 6. Дедюлін М.А.. Навчально-методичний комплекс з курсу «Естетика». Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. - 136 с., 2004
  семінарського заняття по курсу
 7. Заняття 11.1. Семінар-гра за темою «Конфлікти в суспільстві» 1161
  заняття. Поглиблення та закріплення знань студентів про різноманіття конфліктів у суспільстві, їх сутності, змісті і формах прояви, розвиток у студентів навичок і формування умінь по підготовці рефератів, рецензій та відгуків, а також з ведення теоретичних дискусій з обговорюваних питань в ігровій формі. Порядок проведення заняття. Заняття проводиться у формі захисту рефератів.
 8. Ємельянов С.М.. Практикум з конфліктології - 2-е вид., Доп. і перераб. - СПб.: Пітер. - 400 с: ил., 2004

 9. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО ОСНОВНИХ РОЗДІЛАХ ДИСЦИПЛІНИ
  занять Аудиторних самостійно лекційних практичних 1. Організація, управління зовнішньоекономічною діяльністю 16 16 16 лютого. Організаційно-правові та економічні умови вибору іноземного партнера 6 червня 6 березня. Висновок зовнішньоекономічних угод 6 червня 4 червня. Проведення зовнішньоекономічних операцій 6 6 6 Разом
 10. ТЕМА 9. СОЦІАЛЬНІ ЗАКОНИ ЯК об'єкт філософського аналізу
  заняття: Проблема закону в сучасній соціальній філософії. Об'єктивні закони суспільства і діяльність людей. Критика волюнтаризму і фаталізму. Роль випадковості в житті суспільства. Основні поняття: соціальний закон, волюнтаризм, фаталізм. Джерела та література: 1. Філософія історії: Антологія / За ред. Ю.А. Кімелева. М., 1995. (Див. фрагменти творів Конта, Вундта, Брей-лізингу). Кемеров В.Є.,
 11. МОДЕЛЬ ЯКОСТІ ЗАЙНЯТОСТІ О. С. Крутова
  зайнятого населення. Актуальним стає дослідження специфіки якості зайнятості населення як соціально-економічної категорії, що відбиває ефективність від трудової діяльності для населення, ступінь задоволення мінімального набору потреб за допомогою якої-небудь зайнятості. Категорія «якість зайнятості» є багатовимірну дуалістичну модель, що включає
 12. плани семінарських занять
  ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ
 13. ТЕМА 10. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНІЙ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ
  заняття: Соціальний органицизм. Специфіка соціальних систем. Системні моделі суспільства в сучасній соціальній філософії (Т. Парсонс, Н. Луман, Р. Бхасар). Основні поняття: соціальна система, функція, структура, самоорганізація. Джерела та література: Спенсер Г. Синтетична філософія. Київ, 1997. С. 287-298. Франк С.Л. Духовні основи суспільства. М., 1992 С. 45-54. Парсонс Т. Соціальні
 14. Заняття 12.4. Практичне заняття з теми «Прогнозування конфліктів в організації» (проводиться методом аналізу робочих документів)
  заняття. Розвиток у студентів навичок аналізу робочих документів організації на предмет виявлення можливих проблем, які можуть викликати конфлікти. Формування вміння виробляти конструктивні пропозиції щодо запобігання конфліктів. Порядок проведення заняття Підготовчий етап. За один-два тижні студенти отримують установку на проведення заняття методом аналізу робочих
 15. ВСТУП
  приблизно 25 актуальних тем, даних в політеоретіческой інтерпретації та ілюстрованих емпіричним матеріалом. Тому автор буде вдячний за критичні зауваження з даного навчального посібника і висловлені міркування та побажання на майбутнє. З вдячністю будуть розглянуті пропозиції, пов'язані з виданням та фінансуванням зазначеної перспективної роботи. Обговорити всі питання
 16. Передмова
  семінарських занять зі студентами та іншими категоріями учнів по курсу «Конфліктологія», а також для самостійної роботи над змістом даного курсу. Метою практикуму є закріплення і поглиблення теоретичних знань, одержуваних на лекціях, а також формування і розвиток у учнів навичок і вмінь вирішення конкретних завдань з управління конфліктами в різних сферах
 17. Заняття 2.3. Практичне заняття з теми «Конфліктні ситуації» (рішення ситуаційних завдань)
  заняття. Закріплення знань студентів про сутність конфлікту, розвиток у них навичок аналізу конфліктних ситу ацій різних типів і формування вміння приймати управлінські рішення в складних ситуаціях соціальної взаємодії. Порядок проведення заняття Підготовчий етап. За один-два тижні студенти отримують установку на проведення заняття у формі рішен ня ситуаційних завдань.
 18. ВСТУП
  занять наукою і домоглася яскравих і своєрідних наукових досягнень у різних
 19. ТЕМА 6. КУЛЬТУРА
  заняття: Історична еволюція поняття «культура». Три підходи до розуміння культури. Функції культури. Культура як детермінанта розвитку суспільства. Культура і соціум Основні поняття: культура, традиція, інновація. Джерела та література: Алексєєв П.В. Соціальна філософія. М., 2003. Гол. 5. Барулин B.C. Соціальна філософія. М., 2002. Гол. 10. Кемеров В.Є. Введення в соціальну філософію. М.,
 20. ТЕМА 7. ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ПОЗНАНЬ В СУЧАСНІЙ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ
  заняття: Соціальна реальність як об'єкт теоретичного аналізу. Методологічний номіналізм і його еволюція. Критика методологічного номіналізму. Основні поняття: соціальна реальність, методологічний номіналізм. Вебер М. Вибрані твори. М., 1990. С. 613-616, 620-625. Кемеров В.Є., Керімов T.X. Xрестоматія з соціальної філософії. М., 2001. С. 113-117. (П. Бергер, Т. Лукман).