Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЕкономічна теорія → 
Наступна »
Н.І. Базилєв, С.П. Гурко, М.Н. Базильова та ін. Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів. - 4-е вид., Стереотип. - Мн.: Книжковий Будинок; Екоперспектіва. - 637 с., 2005 - перейти до змісту підручника

ПЕРЕДМОВА

Перехід до ринкових відносин обумовив необхідність створення якісно нової системи економічного освіти. У даному процесі позначилися принаймні два етапи. На першому етапі важливо було визначити, яку учеоную дисципліну слід вивчати - політичну економію чи економічну теорію, з'ясувати відмінності між предметами і об'єктами вивчення даних навчальних дисциплін. Питання було вирішено на користь економічної теорії, в загальному плані визначено її зміст, розроблені навчальні програми, видано підручники. На другому етапі розробляються методики викладання економічної теорії, структура курсу економічної теорії наповнюється реальним змістом, що відображає відбуваються у світовій практиці економічні та соціальні процеси. Першим кроком на цьому шляху має стати постачання викладацького складу, що забезпечує навчальний процес, необхідної теоретичної та практичної базою, налагодження дієвої системи підготовки та перепідготовки кадрів, визначення методики викладання економічних дисциплін. Першочерговим завданням даного процесу, на наш погляд, є підготовка та видання підручника для викладачів, аспірантів і магістрів.

Підручник включає в себе чотири розділи курсу економічної теорії. У першому розділі "Загальні основи економічної теорії" визначаються предмет вивчення економічної теорії, методи пізнання, використовувані цією наукою. Тут же дається розмежування економічної теорії та політичної економії, економічної теорії та "економіці". З'ясування змісту об'єкта дослідження здійснюється через розкриття таких тем курсу економічної теорії, як "Економічна система суспільства", "Соціально-економічна сутність відносин власності", "Виробництво: основні риси, фактори, результати", "Відтворення: поняття і основні форми", " Форми суспільного господарства "," Ринок: його функції і структура "," Перехідна економіка: сутність, особливості, тенденції розвитку.

Роль держави в перехідній економіці ".

Таким чином, перший розділ є вступним до інших розділів економічної теорії, проте він не може виступати в якості самостійного курсу "Основи економічної теорії", що вивчається студентами неекономічних спеціальностей, бо останній повинен включати в себе і основоположні проблеми решти розділів підручника.

Другий розділ підручника - "Мікроекономіка". Він вивчає економічні відносини, що функціонують на рівні фірми. З урахуванням цього тут розглядаються проблеми попиту та пропозиції, теорія споживання, теорія виробництва фірми, витрати і доходи фірми, механізм поведінки фірми в умовах конкуренції, досліджується ціноутворення на фактори виробництва і механізм мікроекономічного регулювання.

У третьому розділі "Макроекономіка" вивчаються економічні відносини, що складаються на рівні національної економіки. Тому тут знайшли висвітлення такі питання, як національна економіка, національний продукт і його вимір, сукупний попит і сукупна пропозиція, макроекономічну рівновагу, макроекономічна нестабільність, інфляція і безробіття, фінансова система і податки, грошово-кредитна система та соціальна політика держави.

У четвертому розділі "Світова економіка" відображаються проблеми розвитку економічних відносин у світовому співтоваристві. Тут розкриваються об'єктивні передумови формування світового господарства та світового ринку, аналізуються форми міжнародних економічних зв'язків, валютні відносини.

Глава 1 написана М.І.

Теслярські, передмова і гол. 3 - Н.І. Базилєв-вим, гл. 2 - Н.І. Базильова і Л.В. Воробйової, гл 4 - С.П. Гурко, гл. 5. - М.Г. Муталімовим, гл. 6 - Л.В. Ворооьевой, гл. 7 - М.Г. Муталімовим і Л.В. Воробйової, гл. 8. - М.Г. Муталімовим, гл. 9 - Н.І. Базильова і В.М. Федосенко, гл. +10,11 - Л.В. Лемешівському, гл. 12,24 - Л.Н. Новікової, гл. 13,31 - Н.Н. Сухарева, гл. 14,15 - Г.А. Прімаченок, гл. 16 - О.В. Бондарем, гл. 17 - М.К. Радько, гл. 18-20,29 - М.Н. Базильова, гл. 21,26 - Н.І. Базильова і С.П. Гурко, гл. 22 - М.Н. Базильова і Л.В. Лемешівському, гл. 23 - Н.В. Нестерової, гл. 25 - Г.Г. Маслової, гл. 27 - Н.І. Базильова і Г.А. Прімаченок, гл. 28 - А.К. Корольчук і А.І. Сакович, гл. 30 -А.І. Сако-вич, гл. 32 - Є.П. Целеховіч.

Авторський колектив вдячний організаціям, навчальним закладам та їх підрозділам, викладачам, студентам Білоруського державного економічного університету, що висловили зауваження та побажання на адресу раніше виданих підручників для студентів. У цьому підручнику ми постаралися їх реалізувати. Будемо вдячні тим, хто в письмовій або усній формі висловить схвалення або зауваження на адресу даного підручника.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ПЕРЕДМОВА "
 1. X. Штейнталь Передмова (С скороченнями)
  X. Штейнталь Передмова (С
 2. Н. В. Мотрошилова. Історія філософії: Захід-Росія-Схід (книга друга), 1996

 3. Н. В. Мотрошилова і проф. А. М. Руткевич. Історія філософії: Захід-Росія-Схід (книга третя: Філософія XIX - XX ст.). 2-е вид. - М.: «Греко-латинський кабінет» Ю. А. Шічалін. - 448 с ., 1999

 4. Н. В. Мотрошилова і проф. А. М. Руткевич. Історія філософії: Захід - Росія - Схід (книга четверта: Філософія XX в.). 2-е вид. - М.: «Греко-латинський кабінет» Ю. А. Шічалін. - 448 с., 2003

 5. ГРЕЦЬКЕ ДЕРЖАВА. ГРЕЧЕСКАЯ ЖІНКА. Про музику і слова
  передмов до п'яти ненаписаною книгам Фрідріха Ніцше, написані на святках 1872 ». Заголовки цих п'яти ненаписаних книг мали бути наступні: 1. Про пафосі істини. 2. Про майбутнє наших освітніх установ. 3. Грецька держава. 4. Про ставлення філософії Шопенгауера до можливої німецькій культурі. 5. Гомерівський змагання. Перше з цих передмов цілком
 6. Примітки до книги третьої
  передмови 1886: 1, 1-14; ЧСЧ, 232-238 ; Передмова / Ф. Ніцше, Вибрані твори в 3-х тт., т. 2: Мандрівник і його тінь, М., 1994, с. 145сл.; УЗ, 3-8; ВН, 492-497. З матеріалів до передмові: 14, 347-420. Ecce homo: ЕХ, 693-769. Vita an Brandes: Briefe 3, 299ff. Крім того ще розрізнені, що не зведені воєдино зауваження. - Автобіографічні нотатки видані разом в Bd. 21
 7. ТЕМА 3. великомасштабного членування ІСТОРИЧНОГО ПРОЦЕСУ
  Заняття 1. План заняття: Проблема ступенів розвитку суспільства в історії соціальної думки: Дж. Віко, А. Сен-Симон, І.Г. Гердер , Г. Гегель, О. Конт. Формаційний зріз історії. Суспільно-економічна формація і її основні елементи. Сучасні підходи до аналізу формаційної парадигми. Єдність і різноманіття історії людства. Безперервність природничо-історичного процесу. Основні поняття:
 8. ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНЕ БУТТЯ СУСПІЛЬСТВА
  План заняття: Матеріальне виробництво, його структура і місце в соціумі. Проблема праці. Економічний спосіб виробництва. Продуктивні сили і виробничі відносини. Проблема власності. Основне виробниче відношення. Закони суспільного розвитку, що генеруються матеріальним виробництвом. Основні поняття: власність, економічний спосіб виробництва, продуктивні
 9. Передмова 1
  ... Хіба не дивна здатність людини світ пізнавати? Але світ адже укладений в кожній людині, Бо кожен з нас - мале подобу Бога (лат.). Очевидно, позднелатінськоє цитата з невідомого джерела. - 49. 2 Див вступить, ст. до наст, тому, з. 38. - 54. 3 Яким шляхом последую я в житті? (лат.) - слова нозднелатін-ського поета Авсонія. - 56. 4 «Про згоду наукового знання
 10. Дігнагі Про ВОСПРИЯТИИ (ПЕРЕКЛАД фрагменти з" прамана-САМУЧЧАЯ-врітті ") 343 В.Г. Лисенко (. Передмова до публікації)
  Головна праця буддійського філософа Дігнагі (480-540) -" Пра-мана-самуччая-врітті "(" Коментар до «Компендіум інструментів достовірного пізнання "», далі ПСВ) - закладає основи індійської епістемології, або точніше методології достовірного пізнання. Якщо до нього індійські філософи займалися в основному методологією філософського диспуту (школа ньяя) і стосувалися методів правильного міркування
 11. ТАБЛИЦЯ ЧАСУ ВИНИКНЕННЯ ТВОРІВ І ЗАПИСІВ СПАДЩИНИ
  Твори (у дужках час першої публікації) 1858-1868 1866-1877 1869-1872 1870-1871 Народження трагедії (1.1872) Спадщина Юнацькі твори Philologica Грецькі твори: в Bd. IX Про майбуття наших освітніх установ Твори Bd. X. Тут в числі іншого: Філософія в трагічну епоху Греції 1875 Про істину і брехні в вненравственние сенсі 1873 Несвоєчасні
 12. Рачинський
  передмови до перекладу на російську мову «Волі до влади», яка готувалася в 1912 р. для повного зібрання творів Ніцше, став Г. Рачинський. Воля до влади інтерпретувалася ним як «космічний принцип». Рачинський зазначив відхід Ніцше від дарвінізму і відмова від ідеї прямолінійного прогресу. Він писав: «Воля до влади служить йому лише методологічним принципом при тлумаченні процесу світового
 13. Естетичні практики солідарності.
  передмову до видання 1886« Народження трагедії »- Ніцше зіставляє жахи і ве-відмінність німецько-французької війни 1870-1871 рр.. з роботою Вагнера над створенням ювілейного твори про Бетховена. Він спеціально відзначає, що« Народження трагедії »- не естетична втеча від чоловічого завдання воювати і бути вбитим, а відповідь на німецькі надії. Ніцше, таким чином, відкидає погляд на естетичне як
 14. Філософія в трагічну епоху ГРЕЦІЇ
  передмову він продиктував в грудні 1879 р., коли він думав про наближення кончини; йому хотілося опублікувати цю рукопис, так як при повторному читанні він знайшов її досить закінченою і придатної для друку. Все ж брат настільки не любив повертатися до своїх колишніх статей, що лише тільки він відчув себе краще і здоров'я його відновилося, він залишив думку про її опублікуванні. ОБ
 15. 2. Визнання авторських і суміжних прав
  передмові підручника повідомлення про те, що в текст без погодження з автором були внесені зміни, які погіршили навчально-методичні якості підручника. Видавництво погодилося з другим вимогою автора і доповнило передмову відповідним сповіщенням
 16. Відповідь доктора Мастерсона
  передмови і використовуєте зневажливим чином, стверджуючи, що я ставлю діагноз, виходячи з одного симптому або одного факту, що не повідомляючи публіці того, що це передмова, очевидно, було спробою привернути увагу можливого читача, щоб він заглянув в книгу. Згадайте, що це передмову до книги, в якій вичерпно і детально описується те старанне увага, з якою ми ставимося
 17. Видання К. Шлехт.
  передмові характеризуються Ніцше як остаточна переоцінка всіх цінностей і, тим не менш, в підзаголовку «Антихриста» знову міститься «переоцінка всіх цінностей». Саме ця невизначеність і давала привід Шлехт інтерпретувати Ніцше як нігіліста. У відповідь на заперечення Левіта про те, гераклітовскій-діонісійський світ - це «великий полудень», тобто щось завершене і гармонійне, Шлехт
 18. СВІДЧЕННЯ ПРИРОДИ ПРОТИ атеїсти (CONFESSIO NATURAE CONTRA ATHEISTAS)
  передмови випливає, що рукопис Лейбніца переслана йому відомим тоді релігійним діячем, видним лютеранським богословом і пастором Пилипом Спенером. Останній повідомляє, що сам він з автором незнайомий і отримав дану рукопис від барона Бойнебурга. Спенер написав Спи цілий ію три листи, в яких йшла мова про боротьбу проти атеїзму, і вже в першому з них від ЗО III (9 IV) 1668 йдеться про
 19. Les passions de l'ame
  передмови до «Страстям душі») Декарт підкреслив, що його намір полягає в тому, щоб «пояснювати пристрасті не як оратор і навіть не як моральний філософ, але тільки як фізик »(Oeuvres XI 326). Оскільки термін «пристрасть» (passion) вживається Декартом в досить широкому сенсі, це слово в залежності від контексту перекладається також і як «претерпевание дії», і як «страдательное
 20. Кінець травня 1637
  передмови. Але відносно Вас, мосьє, і людей, подібних Вам, яким властиво більш високе розуміння, я сподівався, що, якщо вони дадуть собі працю не просто прочитати, але крок за кроком поміркувати над тим, над чим, як я сказав, вже розмірковував я сам, і при цьому досить довго затриматися на кожній ланці моїх роздумів, щоб зрозуміти, помиляюся я чи ні, вони витягнуть з них ті ж висновки, що і я.