Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

3.1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

В Україні при абсолютному зростанні числа малих підприємств в останні роки знижуються темпи їх створення. Якщо в 1993 р. кількість малих підприємств у порівнянні з попереднім роком зросла на 50%, то в 1994 р. - всього на 6%, в 1995 - на 14, в 1996 - тільки на 10%. Частка малих підприємств у валовому внутрішньому продукті становить лише близько 9%, обсяг виробленої ними продукції - тільки 2,3% від загального обсягу продукції промисловості України, на них зайнято близько 5% від загальної чисельності працівників народного господарства. Це насамперед пов'язано з недосконалістю і неузгодженістю законодавчих актів, тяжким тягарем оподаткування, недостатністю початкового капіталу і власних оборотних коштів, труднощами з отриманням банківських кредитів, недостатністю кваліфікованих кадрів, адміністративними бар'єрами, обмеженим доступом до матеріально-технічних ресурсів і практичною відсутністю державної фінансової підтримки.

Об'єктивна необхідність формування державної політики малого підприємництва грунтується на наступному:

Мале підприємництво як складова частина приватного сектора економіки в Україні знаходиться в процесі становлення.

Мале підприємництво є основою ринкової економіки, її структурно створює елементом.

Воно є провідним сектором ринкової економіки. Найбільш масовим, динамічним і гнучким.

Державна під тримка малого підприємництва не обов'язково пов'язана з додатковими фінансовими витратами, головне-визначення правових та економічних засад розвитку малого підприємництва, встановлення відповідних законодавчих прав і гарантій, а також - усунення (ліквідація) адміністративних бар'єрів, що заважають становленню та розвитку малого підприємництва.

Необхідність державної підтримки полягає в тому, що мале підприємництво, незважаючи на значні переваги, є сектором економіки, найбільш чутливим до таких несприятливих факторів, як інфляція, циклічні коливання, податковий тиск, фінансові труднощі і конкуренція великих корпорацій [Право України, 1997. - № 5. -С. 9].

Підтримка та розвиток малого підприємництва є самостійним предметом правового регулювання. Воно спрямоване на реалізацію встановленого Конституцією України права громадян на підприємницьку діяльність за допомогою різноманітних форм і методів стимулювання і розвитку суб'єктів малого підприємництва усіх організаційно-правових форм і форм власності незалежно від предмета і цілей їх діяльності.

Мале підприємництво регулюється поряд із загальними законодавчими актами також низкою спеціальних нормативно-правових актів.

Відносини щодо державної підтримки малого підприємництва регулюються Господарським кодексом України, Законом України «Про державну підтримку малого підприємництва» та іншими нормативно-правовими актами.

Згідно ч.2 ст.48 ГК України держава сприяє розвиткові малого підприємництва, створює необхідні умови для цього.

Закон «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19.10.2000 р. (далі - Закон) визначає правові засади державної підтримки суб'єктів малого підприємництва незалежно від форми власності з метою якнайшвидшого виходу із економічної кризи та створення умов для розширення впровадження ринкових реформ в Україні.

Дія Закону поширюється на суб'єктів малого підприємництва незалежно від форми власності, в тому числі здійснюють діяльність в галузі сільського господарства.

Разом з тим слід мати на увазі, що дія Закону не поширюється на довірчі товариства, страхові компанії, банки, ломбарди, інші фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи, суб'єктів підприємницької діяльності, які проводять діяльність у сфері грального бізнесу, здійснюють обмін іноземної валюти, є виробниками та імпортерами підакцизних товарів, а також суб'єктів підприємницької діяльності, у статутному фонді яких частка вкладів, що належить юридичним особам - засновникам та учасникам цих суб'єктів, які не є суб'єктами малого підприємництва, перевищує 25 відсотків.

Отже, вищезазначені суб'єкти навіть у разі дотримання зазначених вище вимог не можуть бути віднесені до суб'єктів малого підприємництва.

Згідно із Законом (ст. 1) суб'єктами малого підприємництва є:

фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності;

юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500 000 євро.

Середньооблікова чисельність працюючих визначається з урахуванням усіх працівників, у тому числі працюючих за договорами та за сумісництвом, а також працівників представництв, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів.

Таким чином, у Законі визначено, які суб'єкти господарювання вважаються володіють статусом малого підприємця. У той час як всі фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю без утворення юридичної особи, віднесені до числа суб'єктів малого підприємництва, щодо юридичних осіб встановлені певні вимоги. Пред'являються ним обмеження для віднесення до суб'єктів малого підприємництва стосуються двох аспектів їхньої діяльності: середньооблікової чисельності працюючих та обсягу річного валового доходу.

Метою державної підтримки малого підприємництва є: 1)

створення умов для позитивних структурних змін в економіці України; 2)

сприяння формуванню і розвитку малого підприємництва, становлення малого підприємництва як провідної сили в подоланні негативних процесів в економіці та забезпечення сталого позитивного розвитку суспільства; 3)

підтримка вітчизняних виробників; 4)

формування умов для забезпечення зайнятості населення України, запобігання безробіттю; створення нових робочих місць.

Основні напрямки державної підтримки малого підприємництва визначено у ст.5 Закону: 1)

формування інфраструктури підтримки і розвитку малого підприємництва, організація державної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб'єктів малого підприємництва; 2)

встановлення системи пільг для суб'єктів малого підприємництва; 3)

введення спрощеної системи оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності; 4)

фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва; 5)

залучення суб'єктів малого підприємництва до виконання науково-технічних і соціально-економічних програм, здійснення поставки продукції (робіт, послуг) для державних та регіональних потреб.

У ст.6 зазначено перелік органів, які здійснюють підтримку малого підприємництва.

Державна підтримка малого підприємництва здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади з питань регуляторної політики та підприємництва, іншими центральними органами виконавчої влади.

Кабінет Міністрів України в межах своїх повноважень сприяє розвитку малого підприємництва, спрямовує, координує та контролює діяльність органів виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики щодо його підтримки.

Центральний орган виконавчої влади з питань регуляторної політики та підприємництва в межах своїх повноважень бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики розвитку малого підприємництва.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим та Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування на основі Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні в межах своєї компетенції розробляють, погоджують та затверджують відповідні програми підтримки малого підприємництва та контролюють їх виконання.

На основі визначених пріоритетів Верховна Рада Автономної Республіки Крим та Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своєї компетенції:

готують пропозиції про встановлення для суб'єктів малого підприємництва податкових та інших пільг;

приймають рішення про виділення та використання коштів відповідних бюджетів та позабюджетних коштів для підтримки малого підприємництва;

сприяють діяльності об'єднань суб'єктів малого підприємництва;

сприяють залученню суб'єктів малого підприємництва до виконання науково-технічних і соціально-економічних програм, здійснення поставок продукції (робіт, послуг) для державних та регіональних потреб.

Підтримка малого підприємництва здійснюється відповідно до Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, програмою під тримки малого підприємництва в Автономній Республіці Крим, регіональними та місцевими програмами підтримки малого підприємництва, які затверджуються відповідно до законодавства.

Програми підтримки малого підприємництва включають положення про:

фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки суб'єктів малого підприємництва;

забезпечення участі суб'єктів малого підприємництва у виконанні поставок для державних, регіональних та місцевих потреб;

вдосконаленні нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності;

сприянні створенню інфраструктури розвитку малого підприємництва;

пропозиціях про встановлення системи пільг для суб'єктів малого підприємництва, в тому числі пом'якшення податкової політики;

допомоги в матеріально-технічному та інформаційному забезпеченні. Фінансове забезпечення виконання відповідних програм підтримки малого підприємництва проводиться за рахунок Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, позабюджетних коштів, у тому числі коштів, отриманих від прива-тизації державного та відчуження комунального майна, та інших джерел фінансування, не заборонених законом .

Обсяг щорічних асигнувань на державну підтримку малого підприємництва визначається у видатковій частині Державного бюджету України та Державній програмі приватизації. Розпорядником цих коштів є центральний орган виконавчої влади з питань регупяторной політики та підприємництва. Контроль за цільовим використанням цих коштів здійснюється Рахунковою палатою та органами державної контрольно-ревізійної служби.

Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва в Україні є комплексом заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо вирішення проблем розвитку малого підприємництва. Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва в Україні затверджується Верховною Радою України шляхом прийняття відповідного закону.

Заходи по реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні щорічно затверджуються Кабінетом Міністрів України, а обсяги їх бюджетного фінансування затверджуються Верховною Радою України в Законі України про Державний бюджет України на черговий рік.

Кабінет Міністрів України щорічно разом з проектом Закону України про Державний бюджет України подає на розгляд Верховної Ради України інформацію про стан виконання Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні та обгрунтування виділення коштів на виконання заходів щодо реалізації зазначеної Програми в наступному бюджетному році із зазначенням джерел фінансування.

Відбір проектів по реалізації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні здійснюється на конкурсній основі. Положення про проведення конкурсів проектів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та виконавчі органи місцевого самоврядування, виходячи зі своїх потреб і можливостей відповідно до визначених у Національній програмі сприяння розвитку малого підприємництва в Україні пріоритетами, розробляють програму підтримки малого підприємництва в Автономній Республіці Крим, регіональні та місцеві програми підтримки малого підприємництва.

 Програма підтримки малого підприємництва в Автономній Республіці Крим, регіональні та місцеві програми підтримки малого підприємництва затверджуються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування. 

 Державна підтримка малого підприємництва щодо формування його інфраструктури здійснюється шляхом створення та забезпечення діяльності мережі бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів тощо 

 Основними завданнями таких організацій є: 

 консультування з питань законодавства України; 

 надання інформації про здійснення державної підтримки суб'єктів малого підприємництва; 

 надання інформації про наявність в регіоні необхідності використання товарів (послуг), що виготовляються суб'єктами малого підприємництва, які розташовані на території регіону; 

 підвищення рівня кваліфікації управлінського персоналу суб'єктів малого підприємництва. 

 У ст. 11 Закону закріплені основні початку спрощеної системи оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва. 

 Для суб'єктів малого підприємництва в порядку, встановленому законодавством України, може застосовуватися спрощена система оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності, яка передбачає: 

 заміну сплати встановлених законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) сплатою єдиного податку; 

 застосування спрощеної форми бухгалтерського обліку та звітності. 

 Порядок ведення спрощеної системи бухгалтерського обліку та звітності визначається Кабінетом Міністрів України. 

 Спрощена система оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності може застосовуватися поряд з діючою загальною системою оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності, передбаченою законодавством, на вибір суб'єкта малого підприємництва. 

 З метою забезпечення гарантованого ринку збуту для суб'єктів малого підприємництва, розширення виробничих потужностей передбачаються такі форми підтримки малого підприємництва: 

 забезпечення участі суб'єктів малого підприємництва в державних та регіональних соціально-економічних, інвестиційних, екологічних та інших програмах; 

 залучення суб'єктів малого підприємництва до формування, розміщення та виконання на договірній основі державних та регіональних замовлень на виконання робіт, надання послуг для задоволення державних та регіональних потреб. 

 Участь суб'єктів малого підприємництва в державних та регіональних програмах, залучення їх до виконання державних та регіональних замовлень здійснюються на конкурсній основі.

 Фінансово-кредитна підтримка суб'єктів малого підприємництва регламентована ст. 13 Закону. 

 Фінансове забезпечення реалізації державної політики у сфері підтримки малого підприємництва здійснюють відповідно до своєї компетенції на загальнодержавному рівні Український фонд підтримки підприємництва, на регіональному рівні - регіональні фонди підтримки підприємництва, на місцевому рівні - місцеві фонди підтримки підприємництва. 

 Регіональні та місцеві фонди підтримки підприємництва є юридичними особами, засновниками яких можуть бути місць-ні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Український фонд підтримки підприємництва, юридичні та фізичні особи. 

 Кошти Українського фонду, регіональних та місцевих фондів підтримки підприємництва формуються за рахунок бюджетних коштів, коштів, отриманих від приватизації державного та відчуження комунального майна, добровільних внесків фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних, та інших коштів. 

 Зазначені фонди є неприбутковими організаціями. 

 Фінансова підтримка малого підприємництва здійснюється зазначеними фондами за передбаченими відповідними програмами напрямами через уповноважені банки, які визначаються за результатами тендеру. 

 Порядок створення та функціонування Українського фонду підтримки підприємництва визначається Кабінетом Міністрів України. 

 Слід зазначити, що Законом України від 21.12.2000 р. прийнята Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва в Україні (далі - Програма). 

 У Програмі зазначено, що в Україні існує майже 200 тисяч малих підприємств, працює близько 1 млн підприємців без створення юридичної особи, майже 40 тис. фермерських господарств. 

 Всього в малому підприємництві зайнято понад 2,7 млн ??осіб, або 9 відсотків працездатного населення України. Водночас мале підприємництво виробляє 11% загального обсягу виробництва продукції (робіт, послуг) в цілому по Україні, що свідчить про більш ефективному функціонуванні малого, бізнесу порівняно з великим. 

 Не слід заперечувати і міжнародний аспект розвитку малого та середнього підприємництва для України. Рівень розвитку малого підприємництва має сприяти створенню позитивного іміджу України, забезпеченню ефективної ринкової економіки з метою її інтеграції в європейську та світову економічну системи. 

 Основними факторами, що заважають розвитку малого підприємництва в Україні, є: 

 відсутність чітко сформульованої через систему правових актів державної політики у сфері підтримки малого підприємництва; 

 збільшення адміністративних бар'єрів (реєстрація, ліцензування, сертифікація, системи контролю і дозвільної практики, регулювання орендних відносин тощо); 

 відсутність реальних та дієвих механізмів фінансово-кредитної підтримки; 

 надмірний податковий тиск і обтяжлива система звітності; 

 невпевненість підприємців у стабільності умов ведення бізнесу; 

 надмірне втручання органів державної влади в діяльність суб'єктів господарювання. 

 Проте темпи зростання малого підприємництва в Україні свідчать про його достатній внутрішній потенціал, а результати аналізу розвитку в умовах ринкових реформ - про необхідність формування та проведення державної політики щодо підтримки малого підприємництва, що відповідає стратегічним векторам розвитку економіки. 

 Все це зумовило необхідність прийняття Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні. Основними напрямами Програми є: вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності; 

 формування єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності; 

 активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого підприємництва; 

 сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприємництва; 

 впровадження регіональної політики сприяння розвитку малого підприємництва. 

 Удосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності. Сьогодні Україна має велику кількість нормативних актів, значна частина яких регулює саме підприємницьку діяльність. Однак нормативне регулювання підприємницької діяльності залишається вкрай складним. Відсутність системності породило багато дублюючих правових норм, закріплених у нормативних актах різної юридичної сили. Нагромадження зайвих регулюючих документів значно ускладнює як початок, так і здійснення підприємницької діяльності. 

 Тому одним з напрямів Програми є максимальне спрощення юридичних процедур у правовідносинах "держава - підприємець». 

 Адміністрування підприємництва повинно займати якомога менше часу і коштів. Економічна ситуація в Україні вимагає ще більшого спрощення та здешевлення процедур реєстрації, реорганізації та ліквідації суб'єктів підприємницької діяльності. 

 Шляхами вдосконалення правового забезпечення розвитку малого підприємництва, зокрема є: 

 створення дієвих механізмів захисту прав і свобод підприємців; 

 гармонізація українського законодавства із законодавством Європейського Союзу та СНД; 

 забезпечення законодавчої гарантії незмінності та довготривалості державної політики щодо підтримки малого підприємництва. 

 Формування єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності. Впровадження державної регуляторної політики забезпечується, зокрема шляхом: 

 вдосконалення законодавства з метою зменшення надмірного державного втручання у сферу підприємництва; 

 вдосконалення дозвільної системи у сфері підприємництва, спрощення процедури державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності. 

 Фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва спрямована на: 

 формування мережі регіональних фондів підтримки підприємництва та кредитно-гарантійних установ; 

 розробку та впровадження ефективних кредитно-гарантійних механізмів мікрокредитування суб'єктів малого підприємництва; 

 створення та підтримку фінансових інститутів, що працюють на розвиток малого підприємництва. 

 Сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприємництва. Метою програми в цьому напрямку є створення: системи інформаційного та консультаційного обслуговування малого підприємництва, спеціалізованих фірм, що надають послуги малим підприємствам (бухгалтерські та аудиторські фірми, рекламні агентства тощо); 

 бізнес-центрів та центрів розвитку малих підприємств, бізнес-інку-Баторі, виробничих і технологічних парків; 

 навчальних центрів з підготовки та перепідготовки фахівців для роботи на малих підприємствах, формуванню економічних знань і придбання практичних навичок роботи в умовах ринкової економіки; 

 системи підготовки підприємців-початківців, підготовки та підвищення кваліфікації управлінських кадрів сфери підприємництва та державних службовців з основ підприємницької діяльності. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "3.1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА"
 1.  ПЕРЕДМОВА
    правового регулювання підприємництва в Україні, щоб читач міг зрозуміти, що ж потрібно знати про законодавство, щоб юридично грамотно займатися підприємництвом. Підприємцям необхідно знати умови здійснення підприємницької діяльності (державної реєстрації, ліцензування та патентування), а також правовий статус суб'єктів предіріні мательства, для
 2.  5. Дисертації та автореферати
    правового регулювання використання Інтернету у підприємницькій діяльності: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. Полякова Т. А. Правове забезпечення інформаційної безпеки при побудові інформаційного суспільства в Росії: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2008. Попондопуло В.Ф. Проблеми правового режиму підприємництва: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. СПб.,
 3.  Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006

 4.  ПЕРЕДМОВА ДО ДРУГОГО ВИДАННЯ
    правового регулювання виділений в спеціальний розділ. ПЕРЕДМОВА ДО ТРЕТЬОГО ВИДАННЯ Довідник доповнений двома новими розділами. Розділ 6 присвячений праву на промислову власність та індивідуалізації суб'єктів підприємництва і товарів. Необхідність цього розділу обумовлена ??все зростаючим значенням захисту прав суб'єктів підприємництва на знак для товарів і послуг,
 5.  МОЖЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У суб'єктів Федерації А. Є. Курило
    правового регулювання і управління, політичних процесів, природного середовища і ресурсів, соціальної і культурної складових суспільства, науково-технічного та технологічного розвитку суспільства, інфраструктури тощо безпосередньо в самому суб'єкті федерації. Внутрішня макросередовище, в яку входять безпосередні учасники процесу відродження та розвитку підприємництва на території,
 6.  1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА
    правовому сенсі) - встановлені державою і закріплені в законодавстві необхідні вимоги проходження певних процедур, а саме державної реєстрації суб'єктів підприємництва, ліцензування та патентування деяких видів підприємництва, що підтверджують визнання державою законності їх входження в сферу підприємництва. Якщо державна
 7.  СУБ'ЄКТИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
    СУБ'ЄКТИ МАЛОГО
 8.  ВСТУП
    правові та економічні умови вибору іноземного партнера, зміст та особливості розділів зовнішньоекономічних контрактів, порядок укладення зовнішньоекономічних угод та проведення зовнішньоекономічних операцій, а також базисних умов поставок
 9.  Бурков В.М., Щепкін А.В.. Екологічна безпека. М.: ІПУ РАН, 2003. - 92 с., 2003
    регулювання та управління екологічною безпекою. Основна увага приділяється технології розробки математичних моделей економічних механізмів зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та пом'якшення їх наслідків. Для фахівців, що займаються питаннями регулювання та управління екологічною
 10.  І.М. Розсолу. ПРАВО ТА ІНТЕРНЕТ / ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ / 2-е видання, доповнене, 2009

 11.  РОЛЬ СІЛЬСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В територіальному розвитку Л. М. Кулакова
    правову, економічну і соціальну складові і може бути представлена ??наступним чином. По-перше, не сформована "працююча" правова основа для розвитку індивідуально-сімейного агровиробництва і сільськогосподарської споживчої кооперації, належним чином не прописані правові умови державної підтримки сільського підприємництва. Відсутня ефективна захист земельних