Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

9.1. ПОНЯТТЯ, ВИДИ І СУБ'ЄКТИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Відповідно до ст.377 Господарського кодексу України зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання є господарська діяльність, яка в процесі її здійснення потребує перетинання митного кордону України майном, зазначеним у ч. 1 ст. 139 цього Кодексу, та / або робочою силою.

Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється на принципах свободи її суб'єктів добровільно вступати у зовнішньоекономічні відносини, здійснювати її в будь-яких формах, не заборонених законом, та рівності перед законом усіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Загальні умови та порядок здійснення зовнішньоекономічної діяльності визначаються Господарським кодексом, законом про зовнішньоекономічну діяльність та іншими нормативно-правовими актами.

Зовнішньоекономічну діяльність підприємців детально регулює безліч нормативно-правових актів, основним серед яких є Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 р. (далі - Закон).

Згідно з визначенням, даному в Законі, зовнішньоекономічна діяльність - це діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.

До видів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють в Україні суб'єкти цієї діяльності, належать: експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили; надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих , транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристичних та інших, що прямо і виключно не заборонених законами України; надання вищезазначених послуг іноземними суб'єктами господарської діяльності суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України;

наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;

міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках, передбачених законами України;

кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності; створення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності банківських, кредитних і страхових установ за межами України; створення іноземними суб'єктами господарської діяльності зазначених установ на території України у випадках, передбачених законами України;

спільна підприємницька діяльність між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм , проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;

підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності; аналогічна діяльність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України;

організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів , що здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, організація і здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України за іноземну валюту у передбачених законами України випадках;

товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність , побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

орендні, у тому числі лізингові, операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

операції з придбання, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку;

роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іноземними суб'єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами; роботи іноземних фізичних осіб на контрактній платній основі з суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності як на території України, так і за її межами;

інші види зовнішньоекономічної діяльності, ие заборонені прямо і у виключній формі законами України .

Посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення та інших), здійснюються без обмежень.

Суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є: фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і деесп-можності згідно законам України і постійно проживають на території України;

юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України (підприємства, організації та об'єднання всіх видів, включаючи акціонерні та інші види господарських товариств, асоціації, спілки, концерни, консорціуми, торговельні доми, посередницькі та консультаційні фірми, кооперативи, кредитно-фінансові установи, міжнародні об'єднання, організації та інші), в тому числі юридичні особи, майно та / або капітал яких є повністю у власності іноземних суб'єктів господарської діяльності;

об'єднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними особами згідно з законами України, але які мають постійне місцезнаходження на території України і яким цивільно-правовими законами України не заборонено здійснювати господарську діяльність;

структурні одиниці іноземних суб'єктів господарської діяльності, які не є юридичними особами згідно з законами України (філії, відділення тощо), але мають постійне місцезнаходження на території України;

спільні підприємства за участю суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, зареєстрованих як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України;

інші суб'єкти господарської діяльності, передбачені законами України.

Усі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають рівне право здійснювати всі її види, прямо не заборонені законами України, незалежно від форм власності та інших ознак.

Фізичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з моменту набуття ними цивільної дієздатності згідно з законами України. Фізичні особи, які мають постійне місце проживання на території України, мають зазначене право, якщо вони зареєстровані як підприємці. Фізичні особи, які не мають постійного місця проживання на території України, мають зазначене право, якщо вони є суб'єктами господарської діяльності за законом держави, в якій вони мають постійне місце проживання або громадянами якої вони є. Юридичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до їх статутних документів з моменту набуття ними статусу юридичної особи.

Втручання державних органів у зовнішньоекономічну діяльність її суб'єктів у випадках, не передбачених Законом, в тому числі і шляхом видання підзаконних актів, які створюють для її здійснення умови гірші від встановлених у Законі, є обмеженням права здійснення зовнішньоекономічної діяльності і як таке забороняється.

До суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності може бути застосовано санкцію у вигляді тимчасового зупинення права здійснення такої діяльності у випадках порушення чинних законів України, що стосуються цієї діяльності, згідно ст. 37 Закону.

Ніякі положення Закону не можуть тлумачитися як заборона фізичним, юридичним особам та іншим суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності здійснювати між собою будь-які відносини, які не підпадають під визначення зовнішньоекономічної діяльності.

Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, який одержав від цієї діяльності у власність кошти, майно, майнові і немайнові права та інші результати, має право володіти, користуватися і розпоряджатися ними за своїм розсудом.

Вилучення результатів зовнішньоекономічної діяльності у власника у будь-якій оплатній або безоплатній формі без його згоди забороняється, за винятком випадків, передбачених законами України.

Здійснення вищевказаних видів зовнішньоекономічної діяльності за межами України підлягає регулюванню також законами відповідних держав.

Усі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України мають право відкривати свої представництва на території інших держав згідно з законами цих держав. Вони також мають право на участь у міжнародних неурядових економічних організаціях.

Господарська, в тому числі зовнішньоекономічна, діяльність іноземних суб'єктів господарської діяльності на території України регулюється законами України щодо порядку здійснення іноземними особами господарської діяльності на території України. У разі, якщо зазначена діяльність пов'язана з іноземними інвестиціями, вона регулюється відповідними законами України.

Поряд із загальними правилами, які регулюють зовнішньоекономічну діяльність, діють деякі спеціальні правила, що стосуються окремих видів зовнішньоекономічної діяльності, або предметом яких є певні товари.

Так, експорт та імпорт товарів військового призначення і товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, врегульовано Положенням про порядок надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення і товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.98 р. № 838.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про сприяння зовнішньоекономічній діяльності» від 14.04.99 р. № 593 Державною митною службою України, МЗЕЗторгом України та Державною податковою адміністрацією України наказом від 07.07.99 р. № 411 / 488/357 затверджено Критерії оцінки підприємств - резидентів України, під час провадження якими зовнішньоекономічної діяльності застосовується режим сприяння, а також Порядок визначення підприємств - резидентів України, під час здійснення ня якими зовнішньоекономічної діяльності застосовується режим сприяння,

Згідно з цими нормативно-правовим актам під час здійснення підприємствами - резидентами України зовнішньоекономічної діяльності режим сприяння, встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.99 р. № 593, застосовується до підприємств, які відповідають наступним критеріям:

є зареєстрованими в Україні резидентами - платниками податків (податку на додану вартість, податку на прибуток, акцизного збору);

здійснюють зовнішньоекономічну діяльність протягом принаймні двох років, що передують моменту здійснення оцінки підприємства;

є прибутковими протягом двох років, що передують моменту здійснення оцінки підприємства;

не мають простроченої заборгованості за зовнішньоекономічними операціями протягом двох років, що передують моменту здійснення оцінки підприємства;

не мають заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів протягом двох років, що передують моменту оцінки підприємства;

не мають порушень митного, податкового , в тому числі і валютного, законодавства протягом двох років, що передують моменту здійснення оцінки підприємства;

до підприємства не застосовувалися спеціальні санкції, передбачені ст. 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», протягом двох років, що передують моменту здійснення оцінки підприємства.

У практиці виникають питання про можливість митного оформлення філіями та іншими відокремленими підрозділами суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.

У листі Державної митної служби України від 23.11.2000 р. № 16/3-4521-ЕП вказано, що Державною митною службою України розглянуто лист про митне оформлення товарів філіями підприємства та повідомлено наступне.

 Згідно ст. 46 Митного кодексу України декларування товарів та інших предметів здійснюється безпосередньо власником або на підставі договору іншими підприємствами, допущеними митницею до декларування. 

 Відповідно до вимог цієї статті Митного кодексу постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 р. № 574 затверджено Положення про вантажну митну декларацію. 

 Зазначеним Положенням визначено, що вантажна митна декларація застосовується під час декларування товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності (юридичними або фізичними особами). 

 Виходячи з ст.З Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», структурні одиниці українських суб'єктів господарської діяль-ності (філії, відділення та ін

 ) Не визначені суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності. 

 Щодо можливості віднесення філій українських суб'єктів господарської діяльності до «іншим суб'єктам господарської діяльності» необхідно вказати, що тлумачення терміну «суб'єкт господарювання», яке тотожне поняттю «суб'єкт господарської діяльності», міститься в законах України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності »та« Про ліцензування певних видів господарської діяльності ». 

 Відповідно до першого з цих законів таким суб'єктом є: юридична особа незалежно від організаційно-правової форми н форми власності; 

 фізична особа, яка займається діяльністю з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншою господарською діяльністю; 

 юридична або фізична особа, яка здійснює контроль над суб'єктами господарювання; 

 група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими; 

 органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю в частині їх діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності. 

 Згідно з другим законом суб'єктом господарювання вважається: юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, зареєстрована в установленому законодавством порядку, яка здійснює господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування; 

 фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності. Філії, так само, як і будь-які інші відокремлені підрозділи юридичних осіб, в наведених визначеннях не згадуються. 

 Поняття «господарська діяльність» визначається Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» (у редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР) як «будь-яка діяльність особи, направлена ??на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, у разі коли безпосередня участь такої особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою. Під безпосередньою участю слід розуміти зазначену діяльність особи через свої постійні представництва, філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також через довірену особу, агента або будь-яке інше особа, яка діє від імені та на користь першої особи ». Це означає, що філія самостійним суб'єктом господарської діяльності бути не може, а, отже, не може вважатися які входять у число «інших суб'єктів господарської діяльності, передбачених законами України», про які йде мова в ст.З Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність». 

 Відповідно до вищезазначеного Положення про вантажну митну декларацію декларант несе юридичну відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у вантажній митній декларації, яка заповнена згідно з діючими правилами та засвідчена ним у встановленому порядку. Оформлена вантажна митна декларація підтверджує права та обов'язки зазначених у РІК осіб щодо здійснення ними відповідних правових, фінансових, господарських та інших операцій. 

 Згідно ст.32 Цивільного кодексу юридична особа відповідає за своїми зобов'язаннями належним йому на праві власності (закріпленим за ним) майном, якщо інше не встановлено законодавчими актами. Самостійна майнова відповідальність юридичної особи за своїми обов'язками є прямим результатом того, що ця особа володіє майном і діє від свого імені. Філію або інший відокремлений підрозділ юридичної особи діє від імені юридичної особи і всю відповідальність за дії філії несе безпосередньо юридична особа. 

 Відповідно до Порядку ведення обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах, затвердженим наказом Госта-можкома України від 31.05.96 р. № 237, суб'єкт ЗЕД при необхідності здійснення митного оформлення будь-яких вантажів до моменту здійснення митного оформлення повинен звернутися до митного органу і стати на облік з поданням серед інших документів свідоцтва про державну реєстрацію. Філії та інші структурні підрозділи юридичної особи відповідно до п. 18 Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 р. № 740, не потребують державної реєстрації та, відповідно, не можуть стати на облік у митному органі. 

 Враховуючи вищевикладене, Державна митна служба України вважає, що філії без створення юридичної особи та інші відокремлені підрозділи українських суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності не можуть самостійно здійснювати декларування товарів та інших предметів. 

 Слід враховувати, що зовнішньоекономічна діяльність суб'єктів господарської діяльності України, контрагентами яких є суб'єкти господарської діяльності Співдружності Незалежних Держав, поряд з Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» також регулюється низкою спеціальних нормативно-правових актів. До їх числа належать: 

 Угода про принципи стягнення непрямих податків при експорті та імпорті товарів (робіт, послуг) між державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав, підписану 25.11.98 р. і ратифікована Верховною Радою України 20.04.2000 р. з наступними застереженнями: за винятком слів «Економічний Суд Співдружності Незалежних Держав або інші »в абзаці другому ст.11; ст.2 Угоди застосовується з урахуванням норм національного законодавства; 

 Угода про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, підписану 23.12.93 р., ратифікована 14.03.95 р. і набула чинності для України 12.09.95 р.; 

 Положення про порядок поставок і митного оформлення продукції за виробничою кооперацією підприємств і галузей держав - учасниць СНД, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.94 р. № 323; 

 Рішення про Правила визначення країни походження товарів, підписане 30.11.2000 р., ратифікована 20.09.2001 р. і набрала чинності з 21.12.2001 р. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "9.1. ПОНЯТТЯ, ВИДИ І СУБ'ЄКТИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"
 1.  ВСТУП
    поняття, форми і механізм управління зовнішньоекономічної діяльністю, організаційно-правові та економічні умови вибору іноземного партнера, зміст та особливості розділів зовнішньоекономічних контрактів, порядок укладення зовнішньоекономічних угод та проведення зовнішньоекономічних операцій, а також базисних умов поставок
 2.  ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО ОСНОВНИХ РОЗДІЛАХ ДИСЦИПЛІНИ
    зовнішньоекономічною діяльністю 16 16 16 лютого. Організаційно-правові та економічні умови вибору іноземного партнера 6 червня 6 березня. Висновок зовнішньоекономічних угод 6 червня 4 червня. Проведення зовнішньоекономічних операцій 6 6 6 Разом
 3.  Дралін А. І.. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / А. І. Дралін, С. Г. Міхньова. - Вид. 2-е, перераб. і доп. - Пенза: Інформаційно-видавничий центр ПГУ, 2006. - 127 с., 2006
    зовнішньоекономічну діяльність; на допомогу викладачам, аспірантам і фахівцям за зовнішньоекономічними
 4.  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
    діяльність підприємства: підручник для вузів / під ред. Л. Є. Стровский. - М., 2001. - 847 с. Герчикова, І. Н. Міжнародне комерційне справа: підручник / І. Н. Герчикова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 671 с. Дегтярьова, О. І. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / Дегтярьова О. І. [та ін]. - М.: Справа, 1999. - 320 с. Додаткова література Герчикова, І. Н. Міжнародне комерційне
 5.  ЗМІСТ
    види міжнародного бізнесу 29 Тема 5. Управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві 36 Тема 6. Створення підприємств з іноземними інвестиціями (ШІ) 46 Тема 7. Економічні обгрунтування виходу на зовнішній ринок 47 РОЗДІЛ II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ВИБОРУ ІНОЗЕМНОГО ПАРТНЕРА 62 Тема 8. Оцінка фінансової стійкості іноземного партнера ... 62 Тема 9.
 6.  Зміст торгового патенту
    види. Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до Закону. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється. Торговий патент видається за плату суб'єктам підприємницької діяльності державними податковими органами за місцезнаходженням цих суб'єктів або місцезнаходженням їх структурних
 7.  ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
    види і механізм дії, зміст ос-новних розділів. Типові форми договорів. Типовий договір. Процедури укладення зовнішньоторговельних угод. Базисні умови поставки ІНКОТЕРМС - 2004: формування цін товарів, перевезення, перехід ризиків, право власності. Особливості зовнішньоторговельних угод: купівлі-продажу товарів, поставки машин і устаткування в готовому вигляді, угод оренди.? Особливості
 8.  РОЗДІЛИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇХ ЗМІСТ ЗА ТЕМАМИ
    види і механізм дії. Зовнішньоторговельний контракт купівлі-продажу: зміст основних розділів. Типові форми договорів. Типовий договір. Базисні умови поставки ІНКОТЕРМС: формування цін товарів, перевезення, перехід ризиків, право власності. Процедури укладення зовнішньоторговельних угод. Тема 11. ОСОБЛИВОСТІ ДЕЯКИХ зовнішньоторговельних операцій Купівля-продаж товарів. Постачання машин і устаткування
 9.  Питання для самопідготовки
    поняття «соціальна позиція». 3. Що таке статус? Чим різняться аскриптивних і який досягається статуси? 4. Які соціальні стани описує соціальна стратифікація? 5. У яких напрямках можуть відбуватися індивідуальні переміщення і в яких - групові? 6. Які кількісні та якісні методи дослідження соціального розшарування Ви знаєте? 7. Назвіть функції нерівності в створенні і
 10.  ПЕРЕДМОВА ДО ДРУГОГО ВИДАННЯ
    суб'єктів малого підприємництва, оподаткування та обліку орендних (лізингових) операцій, спільної інвестиційної діяльності та ін Окремий розділ другого видання довідника присвячений малому підприємництву, особливо детальному аналізу спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Це було зроблено з урахуванням побажань підприємців та суттєвої практичної
 11.  Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006

 12.  Про суджень
    поняттям. Поняття - це подання, яке містить функцію судження. Поняття - це предикат до будь-якого можливого судженню, в якому суб'єкт ще не визначений; напр. поняття чесноти - це предикат багатьох суб'єктів: справедливість - це чеснота, кроткость - це чеснота - і т.д. У судженні є два поняття в відношенні, яке потрібно для того, що б відрізняти від інших.
 13.  ПЕРЕДМОВА
    зрозуміти, що ж потрібно знати про законодавство, щоб юридично грамотно займатися підприємництвом. Підприємцям необхідно знати умови здійснення підприємницької діяльності (державної реєстрації, ліцензування та патентування), а також правовий статус суб'єктів предіріні мательства, для того, щоб правильно орієнтуватися у виборі найбільш зручною і
 14.  ВИДИ АВТОРСЬКИХ ПРАВ
    ВИДИ АВТОРСЬКИХ
 15.  Загальні положення
    види підприємницької діяльності вимагають отримання торгового патенту - державного свідоцтва, що посвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності чи його структурного (відокремленого) підрозділу займатися ними. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23.03.96 р. (далі - Закон «Про патентування ...»)