Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаБезпека життєдіяльності та охорона праціБезпека життєдіяльності (БЖД) → 
« Попередня Наступна »
П.Е. Шлендер. Безпека життєдіяльності: Учеб. посібник. 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Вузівський підручник,. - 304 с., 2008 - перейти до змісту підручника

7.1. Поняття національної безпеки

Безпека - це стан якого-небудь об'єкта, при якому ймовірність нанесення йому значимого збитку пренебрежимо мала.

Національна безпека - це стан країни, при якому ймовірність нанесення шкоди життєво важливим інтересам її народу (чи нації) незначна.

Національні інтереси країни - це сукупність збалансованих інтересів особистості, суспільства і держави в економічній, внутрішньополітичній, національної, міжнародної, інформаційної, прикордонної, екологічної та інших сферах (рис. 7.1).

Суспільство - об'єднання людей з метою виживання і мінімізації збитку життєво важливих інтересів.

При всій важливості різних елементів безпеки як узагальнюючого поняття захищеності людини в його життєдіяльності базисом визнається господарство. Мистецтво ведення господарства - економіка - це сукупність виробничо-споживчих відносин, що визначають єдиний комплекс створення, розподілу та обміну продукції, товарів і послуг, форма існування і розвитку господарської системи та окремої особистості, їх спільності. Елементи безпеки спираються на економічну домінанту, але не є раз і назавжди заданими; вони залежать від розвитку конкретної держави, а також від міжнародної обстановки.

Сукупність офіційно прийнятих поглядів на принципи і сутність напрямів забезпечення національної безпеки відображає концепція, зміст якої розглядається як база розробки конкретних програм досягнення поставлених цілей і завдань.

236 Концепція національної безпеки Російської Федерації, затверджена Указом Президента Російської Федерації від 17 грудня 1997 р. № 1300 (в ред. Указу Президента РФ від 10 січня 2000 р. № 24), являє собою систему поглядів на забезпечення в країні безпеки особистості, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності.

Механізм підготовки і реалізації Концепції являє собою систему пов'язаних ланок і напрямів: законодавча база, основоположні доктрини безпеки, інституційні форми та процедури прийняття рішень, організація їх виконання та контролю на всіх рівнях державного регулювання та управління по вертикалі і горизонталі, форми і методи використання залучаються для забезпечення безпеки сил і засобів.

Предмет національної безпеки - об'єктивні закономірності появи і зниження шкоди, зумовленої антропогенно-соціальними, природно-екологічними та техногенно-виробничими загрозами та викликами нації, її базовим потребам, цінностям та інтересам.

Об'єкти національної безпеки - це реально існуючі явища, процеси і відносини, захист яких становить стратегічну мету і основний зміст політики безпеки. Об'єктами національної безпеки відповідно з даним визначенням можуть бути особистість (людина), суспільство (народ), держава (нація), взаємовідносини між ними, а також явища і процеси, що супроводжують їх взаємини.

У Концепції під національною безпекою Російської Федерації розуміється безпеку і багатонаціонального народу як носія суверенітету, і єдиного джерела влади в Російській Федерації.

Основу системи забезпечення національної безпеки Російської Федерації складають органи, сили і засоби забезпечення національної безпеки, здійснюють заходи політичного, правового, організаційного, економічного, військового та іншого характеру, спрямовані на забезпечення безпеки особистості, суспільства і держави .

У формуванні та реалізації політики забезпечення національної безпеки Російської Федерації беруть участь:

- Президент Російської Федерації - керує в межах своїх конституційних повноважень органами і силами забез-

238 чення національної безпеки Російської Федерації; санкціонує дії щодо забезпечення національної безпеки; відповідно до законодавства Російської Федерації формує, реорганізує і ліквідує підлеглі йому органи і сили забезпечення національної безпеки; виступає з посланнями, зверненнями та директивами з проблем національної безпеки, у своїх щорічних посланнях Федеральним Зборам уточнює окремі положення Концепції національної безпеки Російської Федерації, визначає напрями поточної внутрішньої і зовнішньої політики країни;

Федеральне Збори Російської Федерації - на основі Конституції Російської Федерації за поданням Президента та Уряду Російської Федерації формує законодавчу базу в галузі забезпечення національної безпеки Російської Федерації;

Уряд Російської Федерації - у межах своїх повноважень і з урахуванням сформульованих у щорічних посланнях Президента Російської Федерації Федеральних Зборів пріоритетів у галузі забезпечення національної безпеки Російської Федерації координує діяльність федеральних органів виконавчої влади, а також органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, формує в установленому порядку статті федерального бюджету для реалізації конкретних цільових програм у цій галузі;

Рада Безпеки Російської Федерації - проводить роботу з випереджувальним виявлення й оцінки загроз національній безпеці Російської Федерації, оперативно готує для Президента Російської Федерації проекти рішень щодо запобігання загроз, розробляє пропозиції в галузі забезпечення національної безпеки Російської Федерації, а також пропозиції щодо уточнення окремих положень Концепції національної безпеки Російської Федерації, координує діяльність сил та органів забезпечення національної безпеки, контролює реалізацію федеральними органами виконавчої влади та органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації рішень у цій області;

239 - федеральні органи виконавчої влади - забезпечують виконання законодавства Російської Федерації, рі-шень Президента Російської Федерації та Уряду Рос сийской Федерації в галузі національної безпеки Російської Федерації; в межах своєї компетенції розроб-бативают нормативні правові акти у цій галузі і перед ставляют їх Президентові Російської Федерації та Правитель ству Російської Федерації;

- органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федеративної-ції - взаємодіють з федеральними органами виконавчої влади котельної з питань виконання законодавства Російської Федерації, рішень Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації в галузі національної безпеки Російської Федерації, а також федеральних програм, планів і директив, що видаються Верхов-ної Головнокомандувачем Збройними Силами Рос-сийской Федерації, в області військової безпеки Росій-ської Федерації; спільно з органами місцевого само-врядування проводять заходи щодо залучення громадян, громадських об'єднань і організацій до надання зі дії у вирішенні проблем національної безпеки з гласно законодавству Російської Федерації; вносять у федеральні органи виконавчої влади пропозиції щодо вдосконалення системи забезпечення національної без-пеки Російської Федерації.

Закон РФ «Про безпеку» від 5 березня 1992 р. № 2446-1 (зі змінами від 25 грудня 1992 р., 24 грудня 1993 25 липня 2002 р., 7 березня 2005 р.) закріплює правові основи забезпечення безпеки особистості, суспільства і держави, визначає систему безпеки та її функції, встановлює порядок організації та фінансування органів забезпечення безпеки, а також контролю та нагляду за законністю їх діяльності.

У ст. 9 даного Закону визначені основні функції системи безпеки: -

виявлення і прогнозування внутрішніх і зовнішніх загроз життєво важливим інтересам об'єктів безпеки, здійснення комплексу оперативних та довготривалих заходів щодо їх попередження і нейтралізації; -

створення і підтримка в готовності сил і засобів забезпечення безпеки;

240 -

управління силами і засобами забезпечення безпеки у повсякденних умовах і при надзвичайних ситуаціях; -

здійснення системи заходів з відновлення нормального функціонування об'єктів безпеки в регіонах, постраждалих в результаті виникнення надзвичайної ситуації; -

участь у заходах щодо забезпечення безпеки за межами Російської Федерації відповідно з міжнародними договорами та угодами, укладеними або визнаними Російською Федерацією.

Забезпечення безпеки особистості, суспільства і держави здійснюється на основі розмежування повноважень органів законодавчої, виконавчої та судової влади в даній сфері.

Правові демократичні інститути, органи державної влади РФ, політичні партії та громадські об'єднання, які беруть участь у реалізації Концепції національної безпеки Російської Федерації, - запорука динамічного розвитку Росії в XXI ст.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.1. Поняття національної безпеки "
 1. П.Е. Шлендер. Безпека життєдіяльності: Учеб. посібник. 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Вузівський підручник,. - 304 с., 2008

 2. Л. А. Михайлов, В. П. Соломін, А. Л. Михайлов, А. В. Старостенко та ін. Безпека життєдіяльності: Підручник для вузів / - СПб.: Пітер. - 302 с.: Ил., 2006

 3. Програмно-цільові методи
  національному рівні, поставлені і вирішуються питання формування та реалізації фундаментальних наукових основ державної науково-технічної політики в області природної та техногенної безпеки. Цьому присвячені дослідження, що ведуться з 1991 22 року в рамках підпрограми «Безпека населення і народногосподарських об'єктів з урахуванням ризику виникнення природних і техногенних катастроф»
 4. Ф. М. Гімранов, Є. Б. Гаврилов. Безпека життєдіяльності. Ч. 2. Безпека технологічного обладнання: Навчальний посібник. Казан.гос.технол.ун-т. Казань. 84 с., 2002

 5. Міжвідомча координація
  національних, регіональних і місцевих технічних систем управління безпекою. МНС Росії створює і розвиває Російську систему попередження і дій у надзвичайних ситуаціях (РСЧС). Організовує як власними силами, так і в кооперації із зацікавленими міністерствами та відомствами, науково-технічні та дослідно-промислові розробки системи оповіщення, захисту населення і
 6. В. М. Губанов, Л. А. Михайлов, В. П. Соломін. Надзвичайні ситуації соціального характеру і захист від них, 2007

 7. Бурков В.Н., Щепкін А.В.. Екологічна безпека. М.: ІПУ РАН, 2003. - 92 с., 2003
  безпекою. Основна увага приділяється технології розробки математичних моделей економічних механізмів зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та пом'якшення їх наслідків. Для фахівців, що займаються питаннями регулювання та управління екологічною
 8. 6.1. Організація державної системи безпеки життєдіяльності
  національної безпеки Росії включає сукупність державних органів і громадських структур, законних сил і засобів, що забезпечують захист національних ресурсів і цінностей, а також громадських та особистих інтересів від внутрішніх і зовнішніх загроз. Держава відповідно до чинного законодавства забезпечує безпеку кожного громадянина на території Російської
 9. Тема 1. Безпека життєдіяльності, основні поняття і визначення
  поняття і
 10. Безпека соціальної системи
  національна економіка протягом ряду років переживають гостру кризу, соціально -економічна напруженість сприяє поглибленню соціальних та етнічних конфліктів. Політична нестабільність і відсутність концептуальних стратегій в області розвитку зовнішніх зв'язків, національних інтересів, регіональної політики Росії, недолік вивірених соціально-економічних програм призводять до
 11. Суб'єкти соціальної безпеки.
  Національні інтереси. Соціологи, навпаки, вважають за краще звертатися до нижнього (локальному) рівню суб'єктної ієрархії - групам і спільнотам, які в критичних соціальних умовах скоріше є суб'єктами «самозахисту» (з чим, власне, і пов'язана специфіка їх сучасного становища). Суперечності між суб'єктами різного рівня, що виникають у сфері вирішення проблем безпеки, достатньо
 12. Висновок
  безпеку однієї держави неможливо забезпечити за рахунок безпеки інших, а насильство не може бути способом вирішення складних, заплутаних міжнародних
 13. механизом стимулювання підвищення рівня безпеки (зниження очікуваного збитку).
  Безпеки (зниження
 14.  Механізми оподаткування
    безпеки, наприклад, за лінійним законом m (y) = mo - py. Позначимо через По прибуток підприємства без урахування витрат на зростання рівня безпеки. Тоді залишкова або чистий прибуток (прибуток за вирахуванням податків) буде дорівнює f (y) = (1 - mo + by) [По - j (y)]. Зауважимо, що стимулювання зростання рівня безпеки за допомогою податкових механізмів на практиці може виявитися досить складним завданням,
 15.  Безпека «транзитивного» суспільства
    поняття «безпека» - це стан, при якому інституційно (тобто самими суспільними відносинами) підтримуються фактори, що зберігають стабільність і позитивну спрямованість розвитку соціально-економічної системи. Особливості російської суспільної еволюції полягають у тому, що система безпеки повинна, по суті, сприяти революційним соціальним змінам, ринковому
 16.  2.3. Місце інформаційної безпеки в системі національної безпеки Росії
    національної безпеки країни. Доктрина розглядає всю роботу в інформаційній сфері на основі і в інтересах Концепції національної безпеки РФ. Доктрина виділяє чотири основні складові національних інтересів Росії в інформаційній сфері. Перша складова включає в себе дотримання конституційних прав і свобод людини і громадянина в області отримання та
 17.  Сичов Ю.Н.. Безпека життєдіяльності: Навчально-практичний посібник / Московський державний університет економіки, статистики та інформатики. - М.: МЕСИ. - 147 с., 2007