Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЗагальна психологія → 
« Попередня Наступна »
С. В. Маланов. метологіческіе І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ., 2005 - перейти до змісту підручника

Петро Якович Гальперін Психічні явища як орієнтовні складові дій та діяльності

Необхідно радикальна зміна методології психологічного дослідження.

- Дослідження психічного розвитку людини слід здійснювати від аналізу об'єктивно-заданої суспільно-історичним досвідом кінцевої форми поведінки (результатів дій і способів їх отримання) до її становленню у дитини.

172

- Від констатації та фіксування вже сформованих психічних явищ слід перейти до виявлення при чин і умов, що забезпечують формування психиче ського процесу або психічного освіти із завданням ми властивостями.

Пояснювальні принципи

1. Перехід живих організмів до життя в умовах мінливої ??навколишнього середовища не може здійснюватися за допомогою стереотипних спадково переданих форм поведінки. Тому необхідною життєвою завданням стає адекватна орієнтування: а) в значущих, суще дарських взаємозв'язках елементів мінливої окружаю щей середовища, б) в процесах планування та виконання дей ствий. -

Поведінка у складній змінюється середовищі характеризується тим, що подразники, що викликають дії, повинні бути узагальненими, а організація і виконання дії вимагають конкретності і точності. -

Точність дій може бути забезпечена тільки шляхом їх попереднього пробного виконання, але не в реальних умовах, де не можна допускати помилку, а на основі ориен вання в плані образу - в «ідеальному» поле можливих дій.

2. Предмет вивчення психології - орієнтовна осно ва планованого і виконуваного поведінки, орієнтовно ві компоненти діяльності, які і складають пси хіческім образ. -

Психічний образ забезпечує орієнтування в неповто ряющіхся, що змінюються, нестандартних ситуаціях, від кривает суб'єкту поле можливих дій і служить умо Вієм вибору ефективної поведінки. -

Завдання психології - вивчати будову, закони, особливо сти формування і розвитку орієнтовних опера цій, дій на різних етапах онтогенезу.

173

3. Генеральними функціями орієнтовних операцій і дій виступають:

- побудова образу, який включає: -

орієнтування у внутрішньому середовищі організму, яка відображається у інтерорецепторних і емоційних переживаннях: а) актуальних потреб у формі органічних станів; б) спонукань до дій; -

орієнтування у зовнішньому середовищі життєдіяльності на основі чуттєвих образів, а також понять (у че ловека);

-

уточнення значення взаємопов'язаних елементів такого образу з точки зору актуально домінуючою потреб ності суб'єкта; -

побудова плану вирішення що стоїть проблеми; -

контроль над реалізацією прийнятого рішення та коррек ція ходу і плану рішення; -

оцінка результатів.

4. Фізіологічні процеси в людському мозку по потенційно можуть забезпечувати здійснення самих раз нообразних орієнтовних і виконавчих операцій і дій у складі різних видів діяльності, поведе ня, але не дають їх готових форм. Конкретні форми пси Хікі суб'єкта початково задаються спільної з іншими лю дьмі орієнтовною активністю і діяльністю в зовнішньому світі.

- Кожне нове дію суб'єкта у зовнішньому світі детер мінує формування нової функціональної систе ми нейрофізіологічних процесів, які забезпе чивают ефективне виконання орієнтовних і виконавчих складових дії.

5. Корінна відмінність психіки тварин і психіки чоло століття:

174

-

тварина вільно лише у виборі конкретного шляху удов летворенія потреби в конкретній ситуації, спосіб задоволення заданий тварині біологічними хутра низмами і умовами проживання; -

в процесі онтогенетичного розвитку людина повинна: ??а) освоїти людські способи задоволення своїх потреб, б) опанувати людськими критеріями оцінки і визначитися у своїх відносинах до кола перед метов і засобів такого задоволення; в ) усвідомити необ ходимость своєї приналежності до суспільства, яка породжує нелінійне відношення не тільки до предметів потреб, але й до самих потребам, умовам їх виникнення та задоволення; -

орієнтовні і виконавчі складові чоло веческих дій опосередковані знаряддями , мовою, символами, знаками, в яких сконцентрований загально ственний досвід, що забезпечує вирішення різних за дач.

6. Спонукання, переживання, образи і дії в плані уявлень складають психічну діяльність суб'єкта. Всі форми психіки людини (душевного життя) представляють собою орієнтовну діяльність, яка включає: -

інтелектуальні функції - від сприйняття до мислення ня - служать орієнтуванні в зовнішньому полі жизнедея ності; -

потреби - спонукають до виділення в ситуації об'єктів тов і умов (мотиви), які необхідні для підтри жания життєдіяльності (задоволення потреб стей); -

почуття, емоції - виникають при вирішенні завдань з такими умовами, до складу яких входить сам суб'єкт, а також які припускають зміну оцінки предмета або ситуації; -

воля - представляє особливу форму орієнтування суб'єкта в таких положеннях, де ні інтелектуальної, ні аффек-

175

тивной оцінки недостатньо; це особливий спосіб вирішення завдань в специфічно людських ситуаціях - в ситуаціях моральної відповідальності, що вимагають прийняття соціально значущих рішень (див. нижче).

7. Психічні феномени, «ідеальні» явища і процеси є сукупність розумових дій і образів, які є результатом багатопланових функціонально-генетичних змін орієнтовних компонентів зовнішніх предметних дій.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Петро Якович Гальперін Психічні явища як орієнтовні складові дій і діяльності "
 1. ПЕТРО Лаврович ЛАВРОВ
  діяч, член таємного товариства« Земля і воля ». У Цюріху редагував російський революційний журнал «Вперед!» Його соч.: «Історичні листи»
 2. С. Д. Смирнов Закономірності формування і функціонування образу світу в людській діяльності
  психічних функцій у суб'єкта? Перші активні рухи новонародженого представляють собою синкретичне єдність моторних, сенсорних і афективних компонентів, з яких згодом диференціюються: а) діяльність, б) образ світу, в) особистість. 3. Як структурується індивідуальний образ світу в про цессах розвитку? Образ світу не складається з образів окремих явищ і
 3. 5. Принципи, структура і завдання психології
  психічні явища, як і психіка в цілому, розуміються як вторинне утворення, як явища, причинно обумовлені об'єктивною дійсністю, як відображення цієї дійсності. По-друге, цей принцип означає, що всі психічні явища розглядаються як обумовлені діяльністю мозку. По-третє, даний принцип передбачає при вивченні психічних явищ
 4. 6. Принципи побудови психологічних досліджень
  психічних явищ. Цей принцип означає, що при вивченні психічних явищ завжди слід прагнути до встановлення матеріальних причин їх виникнення. У силу цього даний принцип вимагає, щоб будь-які психічні явища розглядалися в єдності з тими зовнішніми причинами і внутрішніми умовами, в яких вони виникають і проявляються. Побудова психологічних досліджень у
 5. С. Л. Рубінштейн (1889-1960) Суб'єктно-діяльнісна теорія психіки 1.
  Психічні складові, за допомогою яких здійснюється її регуляція. - Слід розрізняти: а) діяльність, в якій присутні ють психічні функції, коли реалізуються життєві відносини людини до навколишнього світу, б) власне психічні функції - психічні процеси. 3. У процесі взаємодії суб'єкта з світом зовнішні чинники завжди діють через внутрішні умови.
 6. Глава 6 Альтернативні общепсихологические теорії та теоретичні підходи до пояснення психічних явищ
  психічних
 7. 7. Методи збору фактичного матеріалу
  психічної діяльності людини. Вибір того чи іншого методу завжди визначається предметом і завданнями конкретного дослідження. Найбільш широко застосовуються такі методи: спостереження, експеримент, бесіда, вивчення продуктів діяльності, анкета, тести. Метод спостереження. Метод спостереження - цілеспрямоване вивчення на основі сприйняття дій і вчинків особистості в різних
 8. 11.3. Теорії мислення у вітчизняній психології Структурна організація процесів мислення 1.
  Психічної функції виступають формірующі-271 еся в процесі еволюції у вищих тварин способи орієнтування і організації поведінки в навколишньому світі на основі встановлення міжпредметних зв'язків і відносин у конкретних ситуаціях (Леонтьєв, 1965). 2. Які фактори забезпечують перехід від еволюційних законів розвитку психіки тварин до культурно-историче ським законам розвитку
 9. Вольдемар Миколайович Балязин. Золотий вік Катерини Великої, 2000

 10. Глава 3 Проблеми наукового дослідження психічних явищ. Як домогтися вірності, правдоподібності, об'єктивності знань, одержуваних у ході дослідження?
  Психічних явищ. Як домогтися вірності, правдоподібності, об'єктивності знань, одержуваних у ході
 11. Щ
  петрашевцем, історії в'язниць, А. С. Пушкіна ("Дуель і смерть Пушкіна", 1916, та ін.) ЩЕДРІН Микола Павлович (1858-1919), революціонер-народник. Член "Землі і волі", "Чорного переділу". У 1880 один з організаторів "Південноросійського робітничого союзу" у Києві. У 1881 засуджений до вічної каторзі; відбував на карійського каторзі і в Шліссельбурзькій фортеці. Щелкалов Андрій Якович (? - Близько
 12. 8.2. Теорії характеру
  психічних властивостей, що виражається в сукупності стійких особливостей особистості (чорт), що складаються і виявляються в діяльності і спілкуванні та обумовлюють типові для людини способи поведінки і вчинки. Ряд теорій характеру в якості пояснювальних принципів входять до складу психологічних теорій особистості. Це можна виявити, наприклад, в теоріях Айзенка, Кеттела, Шелдона, Фрейда,
 13. Психофізіологічні підходи і теорії, що зробили значний вплив на розвиток вітчизняної теоретичної психології
  психічні явища зі складних відносин між організмом і середовищем, то в теоріях Павлова (і особливо у його послідовників-фізіологів) присутній неявне прагнення звести складні психічні явища до рефлекторних зв'язків організму і середовища, а в кінцевому результаті - до фізіологічних механізмів утворення тимчасових нейрофізіологічних зв'язків у мозку. У 30-60-х рр.. теорія І. П. Павлова в СРСР
 14. 10.3. Діяльнісний підхід до аналізу та поясненню сенсорних і перцептивних процесів
  як цілісні перцептивні структури. 6. Як перцептивні операції і дії включаються до складу інших типів людських дій? Однакові перцептивні операції і дії можуть включатися в різні види дій та форми поведінки; однакові види дій і форми поведінки можуть обслу-246 живатися різними перцептивними операціями і діями. 7. Як
 15. Дія як теоретичний конструкт (пояснювальний поняття) і як «неаддитивну одиниця» аналізу психіки
  психічних функцій людини вході суспільно-історичної диференціації різних видів діяльностей У роботах А. Н. Леонтьєва теоретично розвивається теза про суспільно-історичних (культурно-історичних) закономірності формування і розвитку психічних функцій людини. Змістовна конкретизація цієї тези представляє розробку соціально-психологічної теорії
 16. 13. Психологічна структура особистості
  психічне життя має певну будову. Відволікаючись від індивідуальних особливостей психічного складу, можна встановити типову структуру особистості. Перший компонент структури характеризує спрямованість особистості або вибіркове ставлення людини до дійсності. Спрямованість включає різні властивості, систему взаємодіючих потреб та інтересів, ідейних і
 17.  Чим характеризуються закони в психології?
    психічних явищ. - Психологія може тільки описувати те, що дано суб'єкту в безпосередньому досвіді (феноменологія), і повинна обмежитися цим. - Психологія повинна реєструвати і класифікувати психічні явища; пояснювати ж психічні явища слід на основі законів біології, фізіології, соціо логії. - Психічні явища реально існують і підкоряються специфічним
 18.  10. Зародження і розвиток психології як науки
    психічне стало співвідноситися з внутрішнім світом людини: його пізнанням, переживаннями, вчинками. Період Середніх століть не сприяв розвитку психологічних знань. У філософії панувало ідеалістичне вчення про душу як незалежну від тіла нематеріальної сутності. Релігія забороняла вивчення людини. Лише у спостереженнях деяких філософів і лікарів були отримані факти,