Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаІсторіяІсторія Європи та Америки → 
« Попередня Наступна »
Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 60-річчю КарНЦ РАН. Північна Європа в XXI столітті: природа, культура, економіка. / Секція «Суспільні та гуманітарні науки». Петрозаводськ: Вид-во КарНЦ РАН., 2006 - перейти до змісту підручника

ПЕРЕХІД НА СИСТЕМУ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ - УМОВА ІНТЕГРАЦІЇ В МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВТОВАРИСТВО Ш. Ш. Байбусінов

Інститут економіки КарНЦ РАН, Петрозаводськ, Росія

Перехід України до ринкових відносин, її інтеграція в міжнародне співтовариство об'єктивно викликали необхідність узгодження вітчизняної статистики з міжнародною системою національних рахунків (СНС-93). Для цього розроблена «Державна програма переходу Російської Федерації на прийняту в міжнародній практиці систему обліку і статистики відповідно до вимог розвитку ринкової економіки». Взаємини діяв Загальносоюзного класифікатора галузей народного господарства (ЗКГНГ) прийнятий і з 01.01.2003 р. введено в дію Загальноросійський класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД), узгоджений зі Статистичної класифікацією видів економічної діяльності в Європейському економічному співтоваристві.

Удосконалення системи макроекономічного статистичного обліку та аналізу, перш за все, пов'язано з доданням показником валового внутрішнього продукту (ВВП) статусу основної характеристики національної економічної діяльності. ВВП відображає функціонування всієї економіки, є основою міжнародних економічних зіставлень, оцінки ступеня інтеграції країни в світогосподарські зв'язки.

Відповідно до загально методологічні підходами СНС Територіальний орган Федеральної служби державної статистики по Республіці Карелія (Кареліястат) розраховує показники «Валовий регіональний продукт - ВРП, валова додана вартість регіону - ВДС», що характеризують результат виробництва товарів і послуг .

Показники ВВП і ВРП мають суттєві переваги. 1.

У міжнародній системі національних рахунків (СНС-93) і в Росії загальний обсяг ВВП загальновизнаний узагальнюючим показником ефективності розвитку держави, а ВРП - показником ефективності розвитку регіону. Узагальнюючим показником добробуту регіону, нації, держави визнані відповідно величина ВРП і ВВП на душу населення.

Аналіз динаміки ВВП Росії в 1996-2004 рр.. показує, що економічне зростання характеризувався позитивним зниженням частки проміжного споживання (матеріальних витрат) у випуску товарів і послуг у ринкових цінах з 50,3% у 1995 р. до 46,6% у 2004 р. і відповідно підвищенням частки ВДС c 49,7 до 53,4%. У республіці ж спостерігається негативна пропорція зростання виробництва ВРП - випереджаюче зростання проміжного споживання (матеріальних витрат) в поточних цінах (в 7,2 рази) у порівнянні з ростом валового випуску товарів і послуг (у 6,7 рази) привів до уповільнення зростання номінального ВРП (в 6,2 рази) і відповідно до зниження частки ВДВ у валовому випуску з 52,7% в 1996 р. до 49,2% у 2004 р. Погіршення структури валового випуску товарів і послуг стало однією з основних причин відносно невисокого зростання реального ВРП Карелії.

Зниження ВДС, викликане зростанням матеріалоємності виробництва, пояснюється не тільки і не стільки підвищенням питомої витрати матеріальних витрат на підприємствах і в галузях економіки, скільки випереджаючим зростанням тарифів на електроенергію, паливо, залізничні перевезення порівняно із зростанням цін виробників на товари і послуги.

Для прискореного зростання ВВП Росії і ВРП суб'єктів РФ необхідно забезпечити неухильне зниження частки проміжного споживання (відповідно підвищення частки ВДВ) у валовому випуску товарів і послуг в Росії і Карелії за рахунок: -

посилення державного регулювання цін і тарифів природних монополій, що не перевищення їх темпів зростання порівняно із зростанням цін виробників продукції.

Певні заходи в цьому напрямку приймаються - видано наказ Федеральної служби по тарифах (ФСТ) від 01.08.2006 р. № 166-е / 1 «Про граничні рівні тарифів на електричну та теплову енергію на 2007 рік »; -

жорсткої реалізації політики всебічного ресурсозбереження та утилізації відходів виробництва і споживання, передбаченої прийнятими і прийнятими федеральними та регіональними цільовими середньостроковими програмами розвитку підприємств, видів економічної діяльності та територій. Кінцева мета заходів - домогтися неухильного зниження питомої витрати природних і матеріальних ресурсів у натуральному і вартісному вираженні на одиницю валового випуску товарів і послуг. За споживанням електроенергії та води на 1 руб. ВРП ця політика в республіці в 1996 - 2004 рр.. успішно реалізується; -

забезпечення глибокої переробки природних ресурсів Росії і суб'єктів Федерації. Підвищення глибини переробки сировини - ефективний шлях зростання ВРП, якості продукції, зайнятості населення, підвищення оплати праці працівників, розвитку регіонів і муніципальних утворень - в Карелії також реалізується; -

нормативно-правового зміни існуючої системи показників ефективності виробництва (продуктивності живої праці, матеріаловіддачі, фондовіддачі, капітальних вкладень), господарства регіону та економіки країни - в їх численні не на основі обсягу реалізації продукції (виручки), що включає матеріальні витрати, а на основі ВДС. -

Розробки і впровадження Міністерством економічного розвитку РФ, Міністерством фінансів РФ, Міністерством з податків і зборів РФ, Федеральної служби по статистиці (Росстат) в бухгалтерську, податкову і статистичну звітність нової системи показників оцінки ефективності виробництва, живої і матеріалізованої праці і капіталовкладень на основі валової доданої вартості. 2.

ВДС стимулює зростання оплати праці та зайнятість населення, що дуже актуально для суб'єктів Федерації і Росії. У 2004 р. 17,8% населення Росії і 18,5% населення Карелії і мали доходи нижче прожиткового мінімуму. Академік Д.С. Львів (2003) відзначає, що частка заробітної плати у ВВП Росії приблизно в 2-2,5 рази нижче, ніж в будь-якій західній країні. Аналіз структури ВВП Росії за джерелами утворення доходів у 1996 - 2004 рр.. показує, що темпи зростання офіційного і прихованого оплати праці найманих працівників (у 7,5 рази) істотно відставали від зростання ВВП (в 8,3 рази), в результаті чого частка оплати праці у ВВП знизилася з 50,9 - 51,4% в 19961997 рр.. до 45,8% у 2004 р. в порівнянні з її часткою 68,9% в Євросоюзі, 72% у США і 75,9% в Японії (1998 р.).

У Карелії питома вага оплати праці найманих працівників у структурі ВРП за джерелами доходів збільшився з 49,3% у 2002 р. до 51,1% в 2004 р. Частка оплати праці вище, ніж у ВВП Росії за рахунок північних надбавок, але також поступається країнам з цивілізованою ринковою економікою. На необхідність поетапного підвищення частки оплати праці у ВВП Росії спочатку до 55 - 60%, а потім і 65 - 70% вказує також академік Р. Нігматулін (2003). Підвищення частки оплати праці найманих працівників у ВВП і ВРП за рахунок підвищення мінімальної оплати праці та пенсій до величини прожиткового мінімуму, в першу чергу низькооплачуваних верств населення Карелії і Росії, - нагальна потреба сучасного розвитку країни. Необхідно прискорити прийняття федерального закону, що вводить в дію першу частину статті 133 Трудового кодексу РФ.

3. Сучасна методологія аналізу та макроекономічного прогнозування розвитку регіону повинна бути тісно пов'язана з динамікою ВРП по роках прогнозного періоду. Тим часом прогноз розвитку галузей регіону і муніципальних утворень досі розробляється переважно на основі індексів обсягу випуску продукції, виконання робіт і надання послуг. Бізнес-плани підприємств і організацій засновані на потоках продажів, прогнозованих обсягах і темпах зростання чистого дисконтованого доходу. Такий аналіз і прогноз розвитку господарюючих суб'єктів різних рівнів з неузгоджених критеріям не забезпечує єдність цілей, напрямки, темпів і пропорцій зростання підприємств та економіки регіону в цілому. На нашу думку, його доцільно доповнити аналізом і прогнозуванням на основі єдиного макроекономічного критерію - ВДС. Він адекватно узгодить також вимоги сталого розвитку території - соціально орієнтованого, економічно ефективного (інтенсивного) і екологічно допустимого.

Обмежена область сучасного використання критерію ВДС пояснюється нерозробленістю офіційних методик розрахунку доданої вартості для поточного та перспективного аналізу та управління фінансово-економічним станом підприємства (організації), його фінансовою стійкістю. У сучасних ринкових умовах зростає значення обліку фінансово-економічного стану організації на принципово інший методичній основі - на основі СНС-93. ВДС дозволяє безпосередньо соизмерить внесок підприємства в підсумки видів економічної діяльності, у ВРП, ВВП. А.В.Грачев (2002) вважає за необхідне перетворити бухгалтерську, фінансову, податкову і статистичну звітність в економічну, а бухгалтерський баланс - в економічний баланс. Потребують уніфікації економічний, бухгалтерський, фінансовий, податковий і статистичний облік і звітність на підприємствах, шляхом адаптації їх до системи національних рахунків.

В аналізі та прогнозуванні за доданою вартістю нами пропонується також враховувати категорії «потоки» і «запаси». Прогнозовані «потоки» доданої вартості по роках повинні вести до кінцевої мети і ефекту прогнозу - приросту «запасів» - національного багатства регіону, країни за прогнозний 5 - 20-річний період. Проблема визначення національного багатства складна, дискусійна і недостатньо розроблена, але наявні рекомендації Світового банку, Міжвідомчої робочої групи Росстату РФ і виконані експериментальні розрахунки по Республіці Бурятія (Мунаєв, 2004) вказують шляхи її вирішення.

Література

Грачов А.В., 2002. Аналіз і управління фінансовою стійкістю підприємства. Навчально-практич. посібник.

М.: Изд-во «Финпресс». 208 с.2. Львів Д.С., 2003. Про довгострокову стратегію розвитку Росії /

Д. С. Львов / / Проблеми стратегії і тактики регіонального розвитку. Матеріали Четвертої Російської

науково-практ. конф. (М. Вологда, 2-5 квітня. 2003 р.). Вологда, ВНКЦ ЦЕМІ РАН. С. 5-16.

Мунаєв Л.А., 2004. Національне багатство Республіки Бурятія / Л.А. Мунаєв, П.Б. Абзал, П.Ж. Хандуев / /

Питання статистики. № 10. С. 3-9. Нігматулін Р., 2003. Про оптимальної частці державних витрат у ВВП і темпах економічного зростання / Р. Нігматулін / / Питання економіки. № 3. С. 125-131.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПЕРЕХІД НА СИСТЕМУ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ - УМОВА ІНТЕГРАЦІЇ В МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВТОВАРИСТВО Ш. Ш. Байбусінов "
 1. ВСТУП
  систему теоретичних знань про форми, процедурах, методах і умовах організації зовнішньоекономічної діяльності господарюючих суб'єктів РФ. У результаті вивчення даного курсу студенти повинні знати основ-ні поняття, форми і механізм управління зовнішньоекономічної діяльністю, організаційно-правові та економічні умови вибору іноземного партнера, зміст та особливості розділів
 2. Міжрегіональні економічні взаємодії
  переходу до взаємодії нових національних економік (країни СНД і Балтії як колишні регіони СРСР), а також для аналізу трансформації регіонів національних економік у регіональні економіки міждержавних союзів (регіони Європейського союзу). Іншими словами, мова йде про якусь метатеоріі, що включає якісні трансформації поняття "регіон": від регіону країни до держави і від регіону
 3. § 8. Розвиток західноєвропейської інтеграції
  умови для взаємодіючих сторін. Забезпечувався більш широкий доступ до фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, новітніми технологіями. Забезпечувався захист фірм країн-учасниць економічної інтеграції від конкуренції з боку фірм третіх країн. Важливе значення має можливість спільно вирішувати найбільш гострі соціальні проблеми. Високі темпи економічного розвитку країн ЄЕС
 4. 4.5. Міжнародне співробітництво Росії в галузі забезпечення інформаційної безпеки
  систему обмежень? 5. Що переважає сьогодні в міжнародному інформаційному обміні: відкритість чи обережність і недовіра? Що таке принцип «подвійних стандартів»? 6. Чи потребує в поліпшенні захист від передачі за кордон документальної та художньої інформації, віднесеної до загальноросійському національному надбанню? 7. З яких основних елементів складається система
 5. ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ
  умови договорів міжнародного виробничого співробітництва. Основні умови договорів купівлі-продажу послуг (послуги з вибору студента). Характеристика договорів на міжнародні послуги з технічного обслуговування виробництва. Страхування вантажів при виконанні контрактів купівлі-продажу. Діяльність міжнародних товарних бірж / аукціонів. Міжнародна зустрічна торгівля та її можливості
 6.  2.3. Місце інформаційної безпеки в системі національної безпеки Росії
    систему формування, збереження та раціонального використання інформаційних ресурсів, які складають основу науково-технічного і духовного потенціалу Росії; забезпечити конституційні права і свободи людини і громадянина вільно шукати, одержувати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію будь-яким законним способом, отримувати достовірну інформацію про стан навколишнього середовища ;
 7.  СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
    національна корпорація ТО Технічне обслуговування ТПП Торгово-промислова палата ТЕ Митниця експортера ПЕК Транспортно-експедиторська компанія ФОБ FOB - франко борт ФПГ Фінансово-промислова група ЦБ Центральний банк ЮЛ Юридична особа ЮНІДО Організація ООН з промислового розвитку ЮНКТАД Конференція ООН з торгівлі та
 8.  5. 2. 2. інтеграція
    систему, що складається з людей, які знаходяться між собою у відносинах взаємодії і серед яких існують почуття єдності і взаємопов'язаність як результат деяких загальних дій. Іншими її критеріями є розмір, персональні властивості членів, місце, стійкість і т.д. Згідно Петеру Р. Хофштеттер (Peter R. Hof-statter, 1959), групу можна вважати у високому ступені
 9.  ЗМІСТ
    інтеграції 106 Глава 5. Країни Центральної та Південно-Східної Європи в другій половині 40-х-90-і г 109 § 1. Проблеми вибору шляхів розвитку країн Центральної та Південно-Східної Європи 109 § 2. Криза радянської моделі соціалізму в країнах Центральної та Південно-Східної Європи ... 121 § 3. Соціально-політичне становище країн Центральної та Південно-Східної Європи у 70-ті - середині 80-х г 128 § 4. Країни
 10.  ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
    перехід ризиків, право власності. Особливості зовнішньоторговельних угод: купівлі-продажу товарів, поставки машин і устаткування в готовому вигляді, угод оренди.? Особливості зовнішньоторговельних угод: підрядних, виробництв-венно-збутової кооперації, угод при зустрічній торгівлі (бартерних, зустрічних закупівель, переробки давальницької сировини). Умови успішної діяльності фірми на міжнародному ринку.
 11.  Модель економічної взаємодії регіонів
    систему оптимізаційних моделей окремих регіонів, пов'язаних між собою умовами рівноваги попиту та пропозиції на національному ринку (рис. 2). Рис. 2 Схема міжрегіональної взаємодії Територія країни ділиться на т регіонів. Кожен регіон вирішує свою оптимізаційну задачу (наприклад, максимізує цільовий показник Zr), в результаті чого знаходяться бажані значення як внутрішніх
 12.  Безпека «транзитивного» суспільства
    національної економіки у світову, а також охороняти від внутрішньої соціально-економічної напруженості, структурних дисбалансів, руйнування механізмів соціального захисту населення. Найбільш глибокі теоретичні уявлення про безпеку визначають її як стан соціальної системи. У випливають звідси концепціях йдеться не про захист (функціональний, ситуаційно-факторний підхід), а про
 13.  СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА І СОЦІАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ В ПЕРІОД РИНКОВИХ РЕФОРМ 12 Н. М. Рімашевський, Т. В. Морозова
    перехідної економіки, (№ 02-0680482), 2002-2004 р.р., за підтримки Російського фонду фундаментальних досліджень - науковий керівник Козирєва Г.Б. 6. Проблеми формування інституту соціальних послуг в умовах перехідної економіки (№ 05-02-02089а), 2005-2007 рр.. за підтримки Російського гуманітарного наукового фонду - науковий керівник Біла Р. В. 7. Проблеми формування
 14.  Наука, яка «непристойно молода»
    систему, і тоді вони змушені широко застосовувати умоглядний підхід; - або вивчати суспільство строго науковими засобами - і тоді вони не охоплюють всю його цілісність, а аналізують тільки малі співтовариства, окремі явища або процеси. Чому? Та тому, що до цих пір немає такого комп'ютера, який утримував би в пам'яті і встигав обробляти всі соціальні події і факти навіть в окремо
 15.  Парсонс Толкотт (1902-1979)
    умов Середовища, але при цьому залежно від суб'єктивних «визначень ситуації»). На основі цього Парсонс будував абстрактну формалізовану модель системи дії, що включає підсистеми (культурну, соціальну, особистісну і обмежену), що знаходяться у відносинах взаємообміну. Однією з головних складових концепції Парсонса став так званий інваріантний набір функціональних проблем:
 16.  Новела про економічну небезпеку.
    систему, а також те, що макроекономічні процеси та стану національної економіки в сильному ступені залежать від характеру мікроекономічних відносин і розвитку локальних (у тому числі регіональних) підсистем господарського комплексу. Цілісний і системний погляд на проблему економічної безпеки пов'язаний з її особливим теоретичним розглядом - комплексним за структурою і соціальним за
 17.  Новела про криміналізацію суспільства.
    систему. Вона орієнтована переважно зовні і покликана реагувати на економічні загрози. Це веде щонайменше до двох наслідків. Перший наслідок: національно-державні (громадські) інтереси реалізуються дискретним (уривчастих) чином, політика економічного захисту носить в основному зовнішньоекономічний характер, регулювання системи безпеки підмінене управлінським
 18.  Уявлення про «предметі» і «метод»
    переходу від жорстких систем організації (де мають пріоритет підпорядкування і примус) до більш гнучких і опосередкованим (згода і змушення), в яких люди мають можливість ухилитися від насильства і «свідомо» поступати відповідно до очікуваннями інших людей. Це суспільство, яке в принципі побудовано на експлуатації інтересів (мотивів) людей, тому, заохочуючи індивідуалізм, воно домагається