Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо- геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво . Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЗагальна психологія → 
« Попередня Наступна »
С. В. Маланов. Метологіческіе І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ., 2005 - перейти до змісту підручника

І. П. Павлов Теорія темпераменту 1.

Тип темпераменту залежить від типу вищої нервової де ятельности. 2.

Тип вищої нервової діяльності визначається си лою, врівноваженістю і рухливістю протікання нерв них процесів.

- Залежно від сили, стійкості нервових процесів (працездатність, витривалість нервових клітин) виокрем ляють сильні і слабкі типи.

Слабкий тип ВНД відповідає меланхолійному темпераменту.

- Сильні типи залежно від врівноваженості нер вних процесів (співвідношення між процесами возбуж дення і гальмування в корі головного мозку) діляться на урівноважені і неврівноважені типи.

Сильний неврівноважений тип ВНД: холеричний темперамент.

- Урівноважені типи залежно від рухливості нервових процесів (швидкість зміни процесів збудження

199

ня процесами гальмування і навпаки) поділяються на рухливі та інертні типи.

Сильний урівноважений рухливий тип ВНД: сангвінічний темперамент.

Сильний урівноважений інертний тип ВНД: флегматичний темперамент.

В даний час в психофізіології виділяється більша кількість властивостей і, відповідно, типів темпераменту.

Б. М. Тепле, В. Д. Небиліцин

Основні динамічні особливості нервової системи визначаються низкою нейродинамических властивостей, кожне з яких може мати три кількісних параметри: -

силою нервової системи, яка залежить від витривалості і працездатності нервових клітин: а) для збудник ного процесу, б) для гальмівного процесу; в) Уравнове шенность збудливий і гальмівних процесів по па раметров сили; -

рухливістю нервової системи, яка визначає ско рость зміни нервових процесів: а) для збуджувального процесу, б) для гальмівного процесу; в) урівноважений ність збудливий і гальмівних процесів по парамет ру рухливості; -

динамічністю нервової системи, яка визначає легкість утворення позитивних і гальмівних зв'язків при формуванні умовних реакцій (здатність до нау чению в широкому сенсі): а) для возбудительного процес са, б) для гальмівного процесу; в) врівноваженість віз будітельних і гальмівних процесів по параметру дина мічності; -

лабільністю нервової системи, яка визначає ско рость виникнення і припинення нервового процесу: а) для збуджувального процесу, б) для гальмівного про процесу; в) врівноваженість збудливий і гальмівних процесів по параметру лабільності.

200

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "І. П. Павлов Теорія темпераменту 1."
 1. 8.1. Теорії темпераменту
  темперамент визначає динамічні прояви різноманітних особистісних властивостей. В основу першої теорії темпераменту давньогрецьким лікарем Гіппократом було закладено припущення про те, що темперамент людини залежить від змішування в організмі людини чотирьох рідин і переважання однієї з них над іншими: 1) кров («сангвіс»), 2) лімфа («флегма») , 3) жовч («холі»), 4) чорна жовч («мелан
 2. 66. Поняття про темперамент
  темпераментом слід розуміти природні особливості поведінки, типові для даного людини і проявляються в динаміці, тонусі і врівноваженості реакцій на життєві впливи. Поведінка залежить не тільки від соціальних умов, але і від особливостей природної організації особистості. Темперамент як раз і обумовлений біологічною організацією індивіда, а тому виявляється
 3. II Темпераменти діяльності
  II Темпераменти
 4. I Темпераменти почуття
  I Темпераменти
 5. 69. Взаємозв'язок темпераменту та інших властивостей особистості
  темпераменту може визначатися відносинами людини, які тимчасово маскують або видозмінюють природні, або, точніше, характерні, для даного темпераменту прояви. При позитивному ставленні до справи прискорюються темп і ритм роботи, людина трудиться з більшою енергією, довго не стомлюється. І навпаки, при негативному відношенні спостерігається уповільнений темп роботи, швидко
 6. Про темперамент
  темперамент, мають на увазі фізичну конституцію (слабке або сильна статура) і комплекцію (рідке, за допомогою життєвої сили закономірно рухливе в тілі, до чого відносять також тепло або холод при обробці цих соків). Але з точки зору психологічної, тобто як темперамент душі (здатності почуття і бажання) , ці вирази, що стосуються властивостей крові, визначені тільки за аналогією гри
 7. З Холеричний темперамент людини запального (des Warmbliitigen)
  темперамент - самий нещасливий із усіх темпераментів, тому більше інших викликає спротив
 8. D Флегматический темперамент холоднокровного (des Kaltbliitigen)
  темперамент заміняє йому мудрість, і навіть у повсякденному житті його часто називають філософом. Своїм темпераментом він перевершує інших, не зачіпаючи їхнього марнославства. Його часто називають також про-нирой, тому що всі спрямовані на нього [снаряди, випущені з] катапульт, відскакують від нього, як від мішка з ватою. Це уживчивий чоловік, що вміє забирати влада над дружиною і родичами , хоча з
 9. 68. Типи темпераменту та їх психологічна характеристика
  темперамент. Представники цього типу відрізняються підвищеною збудливістю, а внаслідок цього і неврівноваженістю поведінки. Холерик запальний, агресивний, прямолінійний у відносинах, енергійний у діяльності. Для холериків характерна циклічність у роботі. Вони з усією пристрастю здатні віддаватися справі, захопитися ним. В цей час вони готові подолати і дійсно долають
 10. ПРОБЛЕМИ інтелектуалізації СТАТИСТИЧНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ М . М. Лері
  ІПМІ КарНЦ РАН, Петрозаводськ, Росія Використання методів прикладної статистики за останні десятиліття вийшло на новий рівень і набуло масового характеру. Все більш широке поширення набувають програмні засоби, призначені для статистичного аналізу даних. Однак, проблема некоректного використання статистичного програмного забезпечення залишається гострою досі,