Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

4.1. ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ У БАНКАХ УКРАЇНИ

Загальні положення

Норми про банківський рахунок містяться в главі 35 Господарського кодексу України та главі 72 Цивільного кодексу України.

Згідно ст.342 ХК рахунку юридичної особи, яка є клієнтом банку, відкриваються в установах банків за місцем її реєстрації чи в будь-якому банку на території України за згодою сторін. Порядок відкриття рахунків в установах банків за межами України встановлюється законом.

Суб'єктам господарювання, які мають самостійний баланс, рахунки відкриваються для розрахунків за продукцію, виконані роботи, надані послуги, для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), а також інших розрахунків, пов'язаних з фінансовим забезпеченням їх діяльності.

Суб'єкт підприємництва має право відкривати рахунки для зберігання грошових коштів, здійснення всіх видів операцій у будь-яких банках України та інших держав за своїм вибором і за згодою цих банків у порядку, встановленому Національним банком України.

Юридичні особи, їх філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, та громадяни-підприемців відкривають рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів банківських операцій у будь-яких банках України за своїм вибором і за згодою цих банків у порядку, встановленому Національним банком України.

Суб'єктам господарювання, яким виділяються кошти для цільового використання з Державного бюджету України або місцевих бюджетів, відкриваються рахунки відповідно до закону.

Порядок відкриття рахунків в установах банків, форми розрахунків та порядок їх здійснення визначаються законом про банки і банківську діяльність, іншими законами, а також нормативно-правовими актами Національного банку України.

За договором банківського рахунку банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові суми, які йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком (ст. 1066 ЦК).

Банк має право використовувати грошові суми на рахунку клієнта, гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими коштами.

Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші, не передбачені договором або законом, обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами на власний розсуд.

Положення глави 72 ЦК застосовуються до інших фінансових установ при укладенні ними договору банківського рахунка відповідно до наданої ліцензії, а також застосовуються до кореспондентських рахунків та інших рахунків банків, якщо інше не встановлено законом.

Договір банківського рахунка укладається для відкриття клієнтові або визначеній ним особі рахунка у банку на умовах, погоджених сторонами.

Банк зобов'язаний укласти договір банківського рахунка з клієнтом, що звернулися з пропозицією відкрити рахунок на оголошених банком умовах, що відповідають закону та банківським правилам.

Банк не має права відмовити у відкритті рахунку, вчинення відповідних операцій за яким передбачено законом, установчими документами банку та наданою йому ліцензією, крім випадків, коли банк не має можливості прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом або банківськими правилами.

При необгрунтованому ухиленні банку від укладення договору банківського рахунка клієнт має право на захист відповідно до Цивільного кодексу.

Банк зобов'язаний:

вчиняти для клієнта операції, передбачені для рахунків даного виду законом, банківськими правилами та звичаями ділового обороту, якщо інше не встановлено договором банківського рахунку;

зарахувати грошові кошти, що надійшли на рахунок клієнта, в день надходження до банку відповідного розрахункового документа, якщо інший строк не встановлений договором банківського рахунка або законом;

за розпорядженням клієнта видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти в день надходження до банку відповідного розрахункового документа, якщо інший строк не передбачений договором банківського рахунка або законом.

Клієнт зобов'язаний сплачувати плату за виконання банком операцій з рахунком клієнта, якщо це встановлено договором.

Банк може списати грошові кошти з рахунка клієнта на підставі його розпорядження.

Грошові кошти можуть бути списані з рахунку клієнта без його розпорядження на підставі рішення суду, а також у випадках, встановлених договором між банком і клієнтом.

У разі несвоєчасного зарахування на рахунок грошових коштів, що надійшли клієнтові, їх безпідставного списання банком з рахунка клієнта або порушення банком розпорядження клієнта про перерахування грошових коштів з його рахунка банк повинен негайно після виявлення порушення зарахувати відповідну суму на рахунок клієнта або належного отримувача, сплатити проценти та відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено законом.

Обмеження прав клієнта щодо розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпорядження рахунком за рішенням суду у випадках, встановлених законом.

Цивільний кодекс України детально регламентує розірвання договору банківського рахунку.

Договір банківського рахунку розривається за заявою клієнта в будь-який час.

Банк має право вимагати розірвання договору банківського рахунка: якщо сума грошових коштів, що зберігаються на рахунку клієнта, залишилася меншою від мінімального розміру, передбаченого банківськими правилами або договором, якщо така сума не буде відновлена ??протягом місяця з дня попередження банком про це;

за відсутності операцій за цим рахунком протягом року, якщо інше не встановлено договором;

в інших випадках, встановлених договором або законом. Детально порядок відкриття рахунків в банках регулює Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 (далі - Інструкція).

Право на відкриття рахунку в банку мають зареєстровані у встановленому законодавством порядку юридичні особи та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи суб'єктів господарювання, представництва юридичних осіб - нерезидентів, юридичні особи - нерезиденти, іноземні інвестори, а також і фізичні особи.

В Інструкції передбачено відкриття двох видів рахунків: поточних і вкладних (депозитних) рахунків.

Поточні рахунки відкриваються банком клієнту на підставі договору банківського рахунку для зберігання грошових коштів і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України. Поточний рахунок відкривається суб'єктом господарювання для здійснення господарської діяльності. За цим рахунком здійснюються всі операції, пов'язані з реалізацією товарів, забезпеченням їх виробництва, виробничими та іншими витратами. На ці рахунки зараховується виручка, з них списуються грошові кошти для видачі заробітної плати, з цих рахунків сплачуються податки і т.п. До поточних рахунків належать також:

рахунки із спеціальним режимом їх використання, що відкриваються у випадках, передбачених законами України або актами Кабінету Міністрів України;

поточні рахунки типу «Н» , що відкриваються в національній валюті офіційним представництвам і представництвам юридичних осіб - нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю на території України;

поточні рахунки типу «П», що відкриваються в національній валюті постійним представництвам юридичних осіб - нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність нерезидента на території України;

карткові рахунки, що відкриваються для обліку операцій із застосуванням платіжних карток;

поточні (накопичувальні) рахунки виборчих фондів . Вкладні (депозитні) рахунки відкриваються банком клієнту на підставі договору банківського вкладу для зберігання грошових коштів, що передаються клієнтом в управління на встановлений строк або без зазначення такого строку під визначений відсоток і підлягають поверненню клієнту відповідно до законодавства України та умов договору. Кошти на вкладні (депозитні) рахунки суб'єкта господарювання перераховуються з його поточного рахунку і після закінчення строку зберігання повертаються на поточний рахунок. Відсотки по вкладним (депозитним) рахунками можуть перераховуватися на поточний рахунок або зараховуватися на поповнення депозиту. Проведення розрахункових операцій та видача коштів готівкою з вкладного (депозитного) рахунку суб'єкта господарювання забороняється.

В Інструкції, як правило, немає обмежень щодо кількості банківських рахунків, які має право відкривати господарюючі суб'єкти.

Винятком з цього правила є те, що клієнти банку можуть відкривати лише один рахунок для формування статутного фонду господарського товариства до його реєстрації і один рахунок для спільної діяльності без створення юридичної особи.

У законодавстві України передбачено кілька відрізняються один від одного правових режимів відкриття в банках рахунків суб'єктам підприємництва:

відкриття поточних рахунків у національній валюті юридичним особам; відкриття вкладних (депозитних) рахунків у національній валюті юридичним особам;

відкриття поточних рахунків відокремленим підрозділам суб'єктів господарювання;

відкриття поточних рахунків фізичним особам - суб'єктам підприємництва;

відкриття рахунків для здійснення спільної діяльності без створення юридичної особи;

відкриття рахунку для формування статутного фонду; відкриття рахунків в іноземній валюті юридичним особам - резидентам;

відкриття рахунків в іноземній валюті юридичним особам - нерезидентам та ін

Тимчасове призупинення операцій та примусове списання коштів з рахунків підприємців У деяких випадках, передбачених законодавством, можливе тимчасове призупинення операцій на банківських рахунках суб'єкта підприємництва.

Відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами» від 04.03.98 р. № 167/98 органи державної податкової служби мають право припиняти операції юридичних осіб, їх філій, від-ділень та інших відокремлених підрозділів, що не мають статусу юридичної особи, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності на всіх рахунках (за винятком основного) в установах банків, крім операцій з надходження коштів, а також із спрямування коштів на основний рахунок в випадках:

непогашення платником податків податкової заборгованості протягом п'яти робочих днів з дня її виникнення при наявності платіжного доручення на її сплату або інкасового доручення (розпорядження) на її стягнення на позабалансовому рахунку № 9803 в установі банку;

непогашення дебітором платника податків кредиторської заборгованості перед ним в сумі, що не перевищує податкової заборгованості платника податків, за наявності інкасового доручення (розпорядження) на її стягнення на позабалансовому рахунку № 9803 в установі банку.

Відповідно до ст.1071 Цивільного кодексу України банк може списати грошові кошти з рахунка клієнта на підставі його розпорядження. Грошові кошти можуть бути списані з рахунку клієнта без його розпорядження на підставі рішення суду, а також у випадках, встановлених договором між банком і клієнтом.

Згідно з Інструкцією «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22, примусове списання коштів банки здійснюють з рахунків, які відкриті клієнтами в банках відповідно з нормативно-правовими актами НБУ. Примусове списання коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти Державного бюджету України та місцевих бюджетів або бюджетних установ, здійснюється органами Державного казначейства України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. При надходженні в банк платіжних вимог на примусове списання коштів з цих рахунків вони передаються для виконання відповідному органу державного казначейства, якщо це передбачено договором між банком та органом державного казначейства, або повертаються стягувачу без виконання.

 Примусове списання коштів з рахунків в іноземній валюті регулюється Положенням про зупинення операцій, арешт та примусове списання коштів в іноземних валютах і банківських металах, затвердженому постановою Правління НБУ від 03.12.2003 р. № 515. 

 Підставою для примусового списання коштів з рахунку платника в іноземній валюті є виконавчий документ, виданий на підставі рішення суду. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "4.1. ВІДКРИТТЯ РАХУНКІВ У БАНКАХ УКРАЇНИ"
 1.  Розділ 4 ВІДКРИТТЯ, ВИКОРИСТАННЯ РАХУНКІВ ТА РОЗРАХУНКИ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА
    Розділ 4 ВІДКРИТТЯ, ВИКОРИСТАННЯ РАХУНКІВ ТА РОЗРАХУНКИ У СФЕРІ
 2.  ПЕРЕДМОВА
    відкриття рахунків у банку, здійснення розрахунків з партнерами по бізнесу та умов отримання кредиту. Тому перші кілька розділів у довіднику присвячені цих питань. Особливу увагу в окремому розділі приділено аналізу правового становища суб'єктів малого підприємництва та новелами в законодавстві щодо спрощення системи їх оподаткування, обліку та звітності, а також
 3.  Реструктуризація суб'єктів підприємництва
    українського об'єднання електрозв'язку «Укртелеком», затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 04.01.98 р. № 1; Програма реструктуризації Українського об'єднання поштового зв'язку «Укрпошта», затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 98 р. № 1; Положення про порядок проведення санації державних підприємств, затверджене постановою Кабінету
 4.  ПЕРЕДМОВА до четвертого видання
    Довідник доповнено новим розділом 12, присвяченим аналізу видів діяльності, вперше отримали законодавче правове регулювання: професійної оціночної діяльності та діяльності у сфері фінансових послуг. Істотно розширено зміст розділу 6 допомогою аналізу авторського права і суміжних прав, стандартизації та підтвердження відповідності продукції, і відповідно
 5.  Ключові поняття
    українського держа ви. Безпосередніми передумовами розвитку соціо логії в Україні з'явилися роботи українських філософів, а так само етнографів-фольклористів та істориків. Контрольні питання 1. У чому полягає соціальна природа соціології? Які гро ються фактори роблять на неї вплив? 2. Чим характеризується вигляд соціології? Як він залежить від об щества? 3. Що зумовило
 6.  Пільги, що надаються головному підприємству та учасникам ПФГ
    банки і банківську діяльність », в частині інвестування коштів у розробку або розвиток і модернізацію виробництва кінцевої та проміжної продукції ПФГ. Придбані банками корпоративні права власності та інші майнові права в цих випадках зберігаються за банками після реорганізації або ліквідації ПФГ. Реорганізація ПФГ Виняток (вихід) головного
 7.  Реєстрація юридичної особи
    відкритих акціонерних товариств - строком на дев'ять місяців. Резервування найменування юридичної особи здійснюється протягом трьох робочих днів з дати надходження документів, які встановлені в Законі. За відсутності в Єдиному державному реєстрі найменування юридичної особи, тотожного тому, яке зазначено в заяві про резервування найменування юридичної особи,
 8.  Загальні положення
    українські та іноземні юридичні особи. Головне підприємство та учасники ПФГ ПФГ включає головне підприємство та учасників. Головне підприємство ПФГ - це підприємство, створене відповідно до законодавства України, яке виготовляє кінцеву продукцію ПФГ, здійснює її збут, сплачує податки в Україні та офіційно представляє інтереси ПФГ в Україні та за її межами.
 9.  Загальні положення
    відкритими і загальнодоступними, за винятком ідентифікаційних номерів фізичних осіб - платників
 10.  1.3. Сутність і специфіка категорії «фінансова стійкість комерційного банку»
    відкриття та ведення банківських рахунків, а також розміщення залучених коштів від свого імені і за свій рахунок на умовах платності, терміновості і возвратності20. Тобто автор акцентує увагу на здатності банку надавати комплекс специфічних банківських послуг належної якості. Але в цілому, російські економісти і фахівці-практики в галузі банківської справи сходяться в одному -