Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаНауки про ЗемлюЗбагачення корисних копалин → 
« Попередня Наступна »
Костроміна Ірина Володимирівна. Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита, 2004 - перейти до змісту підручника

4.4. Основні результати використання модифікованого збирача для флотації окисленого молібдену при переробці змішаних руд Бугдаінекого родовища

Для підтвердження результату дії жирнокислотного збирача ОПСК, приготованого з використанням математичної моделі були проведені його випробування при переробці руди верхніх горизонтів досвід-ного кар'єра Бугдаінскою родовища (Додаток 3). При вивченні речовинного складу руди (табл. 40, 41) встановлено, що руда є змішаною, на 60% представлена ??окисленими мінералами - повеллітом і феррімол ібдітом.

Результати кількісного аналізу руди верхніх горизонтів досвідченого кар'єра Бугдаінскоіч) родовища

1 січня

Рудні мінерали | Утримуючи-ня. % Породообразующие мінерали Утримуючи-ня,% Молібденіт 0 ~ \ 0 ~ 1 Кварц 28,52 Повелл і феррімолібдіт j 0,11 Шеєліт, 0,01 Польові шпати Каолініт 46/І0 "22,2 Пірит 0,10 Біотіт 2,12 Халькопірит зн.

Кальцит 0,03 _ | Галенит зн. Флюорит зн. Церрусіт зн. Апатит 0,01 Сфалерит зн. Рутил 1 од. зн. Лрсснопіріт од. зн. Гранат од. зн. вісмутин од. зн. Сфен од. зи. Магнетит 0Л1 Циркон 0,01 Ільменіт 0,05, Амфібол зн. Гндроокісли заліза і марганцю 0,35. Турмалін од. зн. Мусковіт, хлорит 0J5 1 Разом рудні 0,85 Разом нородообра-змощіе 99,14

Таблиця 41

Результати фазового аналізу руди Бугдаінского родовища

Мо Сульфо. Мо окисл. 1 Мо заг. 0, 11 0,17: 0,28

При розробці технології збагачення змішаної руди Бугдаінско-го родовища для доизвлечения окисленого молібдену з хвостів сульфидного циклу проведена флотация з використанням різних жирно-кислотних збирачів: олеїнової кислоти, ОПСК і модифікованого со-бірателя.

Результати експерименту представлені діаграмою на рис. 18.

Як видно з діаграми (рис. 18), застосування як збирача модифікували ОПСК дозволяє повьісіїь витяг окисленого молібдену з одночасним підвищенням якості концентрату жірнокіс-лотно флотації в 4,2 рази.

Ілкім обраюм, встановлена ??ефективність застосування моди-ванною збирача ОПСК. збірна здатність якого підвищена за рахунок додаткового введення в жирну кислоту окису амфоісрною ме-талу [721.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4.4. Основні результати використання модифікованого збирача для флотації окисленого молібдену при переробці змішаних руд Бугдаінекого родовища "
 1. Висновки 1.
  Основних факторів дозволяють встановити їх оптимальних значення. Зокрема, при Чанов сернокислотном вищелачі-вання пінного продукту жирнокислотного флотації оптимальними значе-нііямі досліджуваних факгоров є: - концентрація кислоти - 40 г / л; - тривалість вилуговування 48 годин; - відношення Т: Ж - і: 3; - крупність матеріалу - 93% кл . -0,074 мм.
 2. 4.5. Встановлення раціонального режиму вилуговування окисленого молібдену на основі математичного моделюванні
  основними змінними факторами, що впливають на технологічні показники про-процесу вилуговування, є: концентрація розчинника; ставлення Т: Ж; крупність матеріалу; тривалість вилуговування; температура розчинника. Результати раніше проведених досліджень [35, 79, 98] показали, що використання як розчинника окисленого молібдену сірчаної ки-слоти є
 3. 4.3. Встановлення оптимального режиму модифікування збирача ОПСК з побудовою математичної моделі
  результатами дослідних даних зроблена вибірка на рівні значень приватних функцій Yi, Y2, Yj, Y4, Y5 відповідно від факторів Я-Х2, Xj, X *, Х5, визначені середні значення функцій (табл. 36), а також побудовані то-точкові графіки приватних функцій і криві їх апроксимації (рис. 16). Експериментальні значення вилучення окисленого молібдену в концентрат Функція 1 2 3 і 4 5 Середній
 4. 4.5.1. Постановка експериментальних досліджень
  результаті жирнокислотного флотації пінний продукт був підданий Чанов сернокислотному вилуговування з метою максимального вилучення з нього окисленого молібдену. Досліди по вищелачі-ваїшю для пошуку оптимальних умов проводилися з використанням ме-Тодика раціонального планування багатофакторного експерименту [53]. Навішування досліджуваного продукту в повітряно-сухому
 5. ВСТУП
  основних цін-них компонентів у балансових запасах родовищ; в даний час середній вміст молібдену в переробляються рудах родовищ Росії знаходиться на рівні 0,051%, що значно нижче середнього міні-мально змісту (0,082%) у рудах зарубіжних країн [71,106 J. Виробництво молібдену в Росії значно відстає від потреб-стей в ньому. У цілому по країні
 6. Висновки
  основні типи руд Жірекенского месторожде-ня: легкообогатімие, среднеобогатімие, плохообогатімие, труднообога-тімие; рівень вилучення (у%) молібдену з них відповідно в МЕЖАХлах - 94,0-97,4; 90,2-93,5; 84,2-89,4; 26,9-83,9%. 3. Як показує аналіз виконаних наукових досліджень обога-тімості руд родовища і практичних даних Жірекенской Збагати-котельної
 7. Висновки 1.
  основних технологічних показників збагачення молібден-аргіллізітовой руди досягається зменшенням їх механічної активації шляхом виведення глинистої фракції з процесу подрібнення. 4. Найбільш раціональним технологічним методом підвищення еф-бництва переробки молібден-аргіллізітовой руди в промислових умовах є спрямована зміна плотностних режимів подрібне-
 8. Висновки
  основний флотації від тоніни помелу і витрати реагентів по-зволяют визначити оптимальні значення досліджуваних факторів: тонина помелу - 60%, витрати: кальцинованої соди (500 г / т), гасу (40 г / т), ксантогенатов (15 г / т), соснового масла (70 г / т), рідкого скла (20 г / т). При встановленому оптимальному режимі флотації витяг молібдену в чорновій концентрат флотації складає 93,6
 9. 1.1. Стан споживання і попиту на молибденовое сировину і продукцію
  основних показників її якості. Цей показник в раз-кручених країнах Заходу становить 260-270 г / т [54]. Досягнення цього рівня не може бути орієнтацією на велике споживання вольфраму, що тради-ційно спостерігається в нашій країні. 13 той час як у розвинених зарубіжних країнах співвідношення вольфра-ма і молібдену, споживаних у чорній металургії, становить 1:2-1:3, в нашій
 10. 3.2. Обгрунтування раціонального режиму доведення молібденового концентрату
  результати досвіду представлені в табл. 21. За розробленою технологією отримано кондиційний по молібдену концентрат з вмістом молібдену загального 47,4%. Хімічним анали-зом встановлені вміст шкідливих домішок в концентраті (в
 11. 2.1. Виявлення основних особливостей речового складу руд
  основними породообразующими мінера-лами, поширені турмалін, кальцит, флюорит, мусковіт, серицит, гід-рослюди, хлорити »каолинит, халцедон, цеоліти. На родовищі широко поширені аргіллізірованние поро-ди (Додаток 4), що утворилися в результаті многостадіального процес-са аргіллізаціі. В аргіллірованних породах переважно Присутніх-вуют каолинит,
 12. 5.2.2 Вивчення впливу реагентів -модифікаторів на поверхню подрібненого каолініту
  результати досвіду з добавкою модифікатора в подрібнення поки-зали, що концентрація БКК знижується незначно, порівняно з резуль-татамі досвіду без застосування реагентів. Для встановлення найбільш ефективного модифікатора випробувано кілька реагентів: пірофосфат натрію, гексометафосат натрію і оксіпро-піліроваіний бутиловий спирт (ОПСБ), які подавалися в млин з
 13. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
  основні причини низьких технологічних показників переробки важкозбагачуваних молібденових РУД-2. Вивчено речовинний склад і технологічні властивості руд одно-го з найбільших молібденових родовищ регіону - Жірекенского - і визначені важкозбагачуваних руди даного родовища. 3. Створено новий реагент, використання якого в якості жирно-кислотного
 14. Костроміна Ірина Володимирівна. Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита, 2004

 15. 1.6. Синтез полімерів в іонних рідинах
  використанні потрійний іонно-рідинної системи [BMIM] [Cl-AlCl3-EtAlCl2], де BMIM - 1-бутил-З-метшшмідазолій, використовується як розчинник для никельсодержащих каталізаторів [92, 93, 97], Використання ІЖ дає можливість збільшити активність каталізаторів, підвищити селективність і реалізувати просте рішення виділення чистих продуктів, що дозволяє здійснити легку рециркуляцію
 16. 3.3 Рішення задачі Коші
  модифікованої системи з різними коефіцієнтами Ry з відповідними базовими моделями. Те є модель M_L_YP_RV1 з M_LT_RV1, а модель M_L_YP_RV2 з M_LT_RV2. Результати порівняння аналітичного рішення моделі M_L__YP_RV1 з чисельним рішенням базової моделі M_LT_RV1 представлені на малюнку 3.1. Малюнок 3.1. Результати рішення систем M_L_YP_RV1 (X, Tg.Tm) та системи M_LT_RV1 (Х1,
 17. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ РОБОТІ З інформантів (З УРАХУВАННЯМ ЗАВДАНЬ ДОСЛІДЖЕННЯ) Е. В. Марковська
  основним інструментом у польових дослідженнях не тільки фольклористів, а й етнологів. На початковому етапі запису вироблялися в уривках, тобто фіксували тільки наспів і манеру виконання того чи іншого сказителя, а повна фіксація тексту здійснювалася лише рукописним способом. Це було обумовлено не тільки економією плівки, а й громіздкістю магнітофонів. Наприкінці 1960-х років частина
 18. 2.3 Короткі висновки.
  модифікованих моделей, запропонованих в інших роботах. Аналіз даних моделей показує, що вони мають невисоку точність, що буде показано далі (п.п. 3.4) Для вирішення проблеми управління сушильної установкою в реальному часі, необхідно прагнути до отримання аналітичного рішення. Пошук математичної моделі, що дає адекватне аналітичне рішення у вигляді функціональних