Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаРегіональна економіка → 
« Попередня Наступна »
І. В. Челноков, Б. І. Герасимов, В. В. Биковський. Регіональна економіка: Організаційний-економічний механізм управління ресурсами розвитку регіону / Під наук. ред. д-ра економ. наук, проф. Б. І. Герасимова. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2002. 112 с., 2002 - перейти до змісту підручника

1.3 ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ


У розвитку економіки регіону основне місце займає процес ресурсного забезпечення програми розвитку і входять до неї проектів. Від обсягу та стану ресурсної бази розвитку також залежить вирішення багатьох загальних соціально-економічних завдань, пов'язаних із забезпеченням економічного зростання, відповідності структури капіталу і виробництва змінюється кон'юнктурі ринку, зростання життєвого рівня населення, макроекономічної стабільності регіону.
Ресурсне забезпечення проектів розвитку регіону - складний і багатофакторний процес. В умовах ринкового перерозподілу корпоративних і іноземних ресурсів розвитку, що має на меті реалізацію більшою мірою короткострокових і високодоходних проектів об'єктивно існує необхідність залучення ресурсів для реалізації общерегіональних довгострокових проектів розвитку. Функція органів регіонального управління полягає в оцінці вихідної ресурсної бази і залученні необхідних ресурсів.
При стабільній і розвинутій ринковій економіці, активно використовує інноваційні рішення та інформаційні технології, такі завдання вирішуються на основі ринку як саморегульованої системи. Зовсім по-іншому справа йде в країнах з перехідною економікою, до яких належить і Росія. У них, як правило, ще відсутні багато умови для використання сил ринку. Значна частина економічних структур, що виникли в ході ринкової трансформації, знаходиться в стадії становлення. У таких умовах опора тільки на ринок не забезпечує необхідних можливостей для здійснення інвестиційного процесу в частині мобілізації ресурсів. Необхідне поєднання ринкового механізму з макроекономічним механізмом регулювання процесу мобілізації, розподілу і використання ресурсів у ході реалізації життєво важливих програм розвитку, як із загальнодержавною точки зору, так і в розрізі конкретного регіону. Державне регулювання процесу реалізації програми розвитку покликане не скасовувати принципи і механізми ринкового господарювання і не замінювати їх директивним управлінням а, навпаки, сприяти створенню сприятливих умов для активізації діяльності господарюючих суб'єктів на основі ринкового механізму. На діяльність органів регіонального управління з регулювання процесу реалізації програми розвитку регіону в частині її ресурсного забезпечення впливають рівень розвитку і поточний стан ринкового господарства, ступінь його готовності до вирішення суспільно важливих завдань.
Завдання ресурсного забезпечення програм розвитку є першочерговим. Існує об'єктивна необхідність в розробці механізму управління ресурсами розвитку регіону та відповідного виконавчого органу в рамках системи управління регіону, в компетенції якого повинні знаходитися питання обліку ресурсної бази регіону, аналізу тенденцій її зміни і відтворення, надання рекомендацій по її ефективному використанню в частині пошуку джерел мобілізації ресурсів для реалізації проектів розвитку з точки зору цінової і логістичної оптимізації.
У цій роботі автор робить спробу сформулювати і концептуально розглянути основні методологічні питання організації цього процесу.
У розглянутій сфері до методологічних, на думку авторів, можна віднести питання:
вироблення концептуального підходу, принципів і методів організації ефективного використання в межах регіону всіх видів ресурсів, особливо їх непоправною частини;
розробка концепції та основних складових системи управління ресурсами регіону;
формування концептуальних підходів і методичного інструментарію вишукування та мобілізації ресурсів для реалізації структуроутворюючих програм життєзабезпечення і розвитку регіону .
Останній пункт пов'язаний, зокрема, з господарським взаємодією регіонів на рівні органів влади з приводу побудови міжрегіональної системи ресурсних потоків відповідно до принципів необхідної забезпеченості ресурсами і "чесної ціни".
На основі вивченого теоретичного матеріалу і проведених досліджень автор пропонує наступну послідовність дій при створенні механізму управління ресурсами розвитку регіону:
Опис сутнісних характеристик механізму формування ресурсної бази регіону і зовнішнього середовища мобілізації.
Визначення підходів до класифікації ресурсної бази регіону.
Дослідження реального стану ресурсної бази розвитку Тамбовської області, аналіз її достатності з позицій обраних класифікаторів ресурсів розвитку.
До опису зовнішнього середовища відноситься характеристика основних джерел формування ресурсів розвитку по відносинам і видам власності, за рівнями власності. При виявленні сутності механізму формування ресурсної бази регіону необхідно розглянути існуючі ринкові схеми і визначити ступінь якісного участі в них регіональних керуючих органів. Існуючі ринкові схеми описують мобілізацію ресурсів суб'єктами господарювання для реалізації власних проектів розвитку. Опис включає мобілізаційну діяльність підприємств, що проводяться як за власною ініціативою, так і за державної підтримки. Мобілізаційні процеси розглядаються в рамках трирівневої системи взаємодій:
федеральний рівень;
міжрегіональна взаємодія;
внутрішньорегіональний рівень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.3 ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ "
 1. 1.3. Виробничий потенціал. Інвестиційна привабливість регіонів
  основні виробничі фонди »(ОПФ) і« виробничі потужності »(ПМ). Як оцінки виробничого апарату зазвичай приймається відновна вартість ОПФ в цінах на дату переоцінки. Вартісне вираження засобів виробництва уособлюється з поняттям «капітал». Капітал як економічна категорія виражає величину матеріальних і грошових засобів, що використовуються в господарсько -
 2. Введення
  основною умовою є економічне зростання і відтворення капіталу всіх суб'єктів господарської сфери. Особливо гостро це протиріччя проявляється в регіонах, які сьогодні названі депресивними. У цих регіонах в результаті цілого ряду економіко-організаційних проблем внутрішнього характеру, основною з яких є гостра нестача економічних ресурсів, діяльність з реалізації
 3. Класифікація ресурсів є однією з основних методологічних завдань поряд з виробленням общейконцепціі та концептуальних підходів вишукування і мобілізації економічних ресурсів для реализацииструктурообразующих програм розвитку регіону.
  Основні економічні показники регіону; інформація, що містить опис ресурсної бази регіону, її поточний стан, перспективи відтворення та розвитку, відомості про джерела мобілізації та правах власності на ресурси; закони та інші нормативно-правові акти, що регламентують процес реалізації проектів розвитку в регіоні. Інвестори і суб'єкти процесу реалізації проектів розвитку
 4. Інноваційна сфера
  основному, середніми і дрібними. Як і раніше, гостро стоїть проблема фінансування наукових розробок. В умовах відмови від традиційної системи фінансування науки та впровадження її результатів у виробництво регіональні джерела фінансування є дуже істотною складовою нової моделі відносин учасників інноваційної діяльності. Згідно з Програмою уряду РФ ключову роль в
 5. 2.2 КЛАСИФІКАЦІЯ РЕСУРСІВ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
  основний вид, повністю визначає процес реалізації програм розвитку. Однак, при розгляді питання про фінансування проектів розвитку часто виникає проблема використання негрошових ресурсів: майнових прав, матеріальних ресурсів і т.п. Нерідкі випадки, коли учасники процесу свою частку фінансування готові здійснити шляхом вкладення саме цих активів в загальну суму
 6. Фінансово-кредитна інфраструктура
  основному власні кошти або кошти підприємств ПЕК. Розглянемо більш детально одну з найбільш кредитуються галузей - промисловість і переробні підприємства. Загальна сума довгострокових кредитів, що надаються Тамбовським банком Ощадбанку РФ в 1997 р. склала 9200 тис. р.., В 1998 р. 10 600 тис. р., В 1999 р. - 40 500 тис. р. Серед 20 найбільш помітних промислових підприємств
 7. Характеристика інформаційного поля Суррей
  основні параметри, за якими інформація про проект відстежується, потрапляє в регіональну інформаційну систему від об'єкта управління проектом. Ці параметри містяться в інвестиційній заявці, в анкеті позичальника, ТЕО і бізнес-плані. Інвестиційна пропозиція має типову форму. Перераховані документи служать основою для ознайомлення з проектами фахівців регіональної інформаційної системи
 8. 3.3 ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
  основною цільовою завданням організаційно-економічної системи підтримки програм розвитку регіону ( рис. 8). Регіональні структури проектного забезпечення і управління проектами беруть безпосередню участь у реалізації програм розвитку. Функції структури проектного забезпечення складаються в інформаційній підтримці приватних проектів, а структура управління проектами регіонального значення
 9. зміст
  основні складові механізму розвитку регіону 25 1.3 Основні проблеми управління процесом ресурсного забезпечення розвитку регіону 35 Глава 2 РЕСУРСНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 42 2.1 Сутність та механізм формування ресурсної бази розвитку регіону 42 Класифікація ресурсів розвитку регіону 56 Інвестиційні ресурси Тамбовської області, їх стан та перспективи розвитку 60 Глава 3
 10. Новела про організацію виробництва .
  Основними професійними групами стають «керуючі та фахівці» *, протиріччя між якими і визначають динаміку практично будь-якої організації. * Хруцький В. Реферат статті Пітера Друкера «Праця і управління в сучасному світі» / / Російський економічний журнал. 1993. № 5. С. 67. Іншими словами, великі зміни в соціальному об'єкті управління передбачають необхідність зміни
 11. Суб'єкти соціальної безпеки.
  Основні напрямки розвитку системи соціально-економічного захисту. Якщо визначити ситуацію загалом, то можна сказати, що з переходом на більш низькі (мезо-та мікро-) рівні безпеки відбувається скорочення факторів «захисту» і зростання ролі факторів «самозахисту», що обумовлено цілим рядом причин. Традиційне увагу до зовнішнім викликам і загрозам, а також їх серйозний об'єктивний характер
 12. 1.2. Механізми реалізації
  основних принципів безпеки складних технічних систем, побудові класифікації аварій і катастроф, попередження та пом'якшення їх наслідків з урахуванням реально існуючих процесів громадського соціально-економічного розвитку. Науково-технічна політика в галузі безпеки передбачає також постановку системних досліджень з найважливіших проблем механіки, фізики та хімії аварій
 13. Економічні механізми
  основних виробничих фондів підприємств, організацій, установ надзвичайних страхових фондів; застосування заохочувальних цін, і надбавок на продукцію, вироблену на підприємствах, що знижують ризик надзвичайних ситуацій та пом'якшуючих наслідки аварій і катастроф; введення спеціального оподаткування продукції, виробленої на потенційно небезпечних об'єктах з застосуванням небезпечні технології; -
 14. Теорія безпеки
  основних об'єктів досліджень входять: - встановлення фундаментальних закономірностей переходу природних природних систем, об'єктів техногенної та біологічної сфери, соціально-економічних структур від нормальних (штатних) до аварійних і катастрофічних станам; якісне і кількісне опис складних нелінійних механізмів взаємодії зазначених систем, об'єктів і структур на
 15. Державна інноваційна політика
  основної продукції; проведення державної реєстрації пріоритетних інноваційних проектів та ін Має бути розробка та вдосконалення нормативно - правового забезпечення інноваційної діяльності, механізмів її стимулювання, системи інституційних перетворень, 43 захисту інтелектуальної власності в інноваційній сфері; розвиток інфраструктури інноваційного процесу, включаючи
 16. § 2. Сполучені Штати Америки в 1945 - 1990-ті р.
  основні конкуренти. Використовуючи сприятливі можливості, США оволоділи новими ринками. Значно збільшили експорт товарів, ще більше збільшили науково-технічний потенціал. Вони стали політичним, економічним і військовим лідером західного світу. Економічний розвиток. Друга світова війна стимулювала швидкий економічний розвиток США. Вплив військової кон'юнктури було величезним. Почали
 17.  § 2. Криза радянської моделі соціалізму в країнах Центральної та Південно-Східної Європи
    основної частини населення. У березні 1956 р. в Познані та інших містах відбулися масові виступи, які показали нездатність керівництва подолати соціально-економічну та політичну кризу і очолити реформи, масовим стало вимога повернути до влади У. Гомулку. У жовтні 1956 р. пленум ЦК ПОРП відправив у відставку майже все керівництво партії. Новий склад Політбюро очолив терміново