Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаФілософські наукиЗагальна філософія → 
« Попередня
Коробкова Ю.Є.. Філософія: Конспект лекцій / Коробкова Ю.Е.-М.: МІЕМП, 2005. - 118с., 2005 - перейти до змісту підручника

Основна література:Алексєєв П.В. Панін А.В. Філософія. Вид. 2-е. - М., 1997.
Барулин В.С. Соціальна філософія. Ч.1, 2. М., 1993.
Зотов А.Ф. Сучасна західна філософія. Підручник для вузів. - М., 2001.
Історія філософії: Захід-Росія-Схід. Кн. Перша. - М. 1995.
Короткий нарис історії філософії / За редакцією М.Т. Іовчука,
Т.І. Ойзермана, І.Я. Щипанова. Вид. - 3-е. М.: Думка, 1975. с - 798 с.
Майоров Г.Г. Формування середньовічної філософії. - М., 1979.
Рассел Б. Історія західної філософії в 2-х тт. М., 1994.
Реалі Дж., Антисери Д. Західна філософія від витоків до наших днів. Т.1. - М., 1996.
Філософія. Навчальний посібник / За редакцією В.І. Лавриненко. - М., 1996.
Шаповалов В.Ф. основи філософії. Від класики до сучасності. - М.. 2000.
Філософія ХХ століття. Навчальний посібник. М., ЦІНО товариства «Знання» Росії, 1997. - 288 с.
Мельвіль Ю.К.. Шляхи буржуазної філософії ХХ століття: (критичні нариси). - М.: думка, 1983. - 247 с.
Філософія: Підручник / Під. Ред. А.Ф.Зотова, В.В.Міронова, А.В. Разіна. - М.: Академічний проект, 2003. - 656 с.
Філософія (конспект лекцій в схемах). - М.: «Видавництво ПРІОР», 2000. - 256 с.
Ричков А.К., Яшин Б.Л. Філософія: 100 питань - 100 відповідей: Учеб. Посібник для студентів вузів. - М.: Гуманит. Вид. Центр ВЛАДОС, 2001. - 128 с.
Філософія: Курс лекцій6 Учеб. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За загальною редакцією В.Л.Калашнікова. - 2-е вид. - М.: Гуманит. Вид. Центр ВЛАДОС, 2001. - 384 с.
Кузнецов В.Г., Кузнєцова І. Д., Миронов В.В., Момджян К.Х Філософія. Підручник. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 519 с.
Філософія: Підручник для вищих навчальних закладів / Під. Ред. д.ф.н. В.П.Кохановского. - Ростов н / Дону.: «Фенікс», 1999. - 576 с.
Філософія в питаннях і відповідях: Навчальний посібник для вузів / Під ред. проф. Е.Е. Несмеянова. - М.: Гардаріки, 2000. - 351 с.
Бучило Н.Ф., Чумаков О.М. Філософія. Навчальний посібник. - М.: Знання », 1998. - 304 с.

Основи релігієзнавства: Підручник / За редакцією І. Н. Яблокова. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: Вища. шк., 2000. - 480 с.
Замалеев А.Ф. Лекції з історії російської філософії (Х1-ХХ ст.). Вид. 3-е, доповнене і перероблене. - Спб.: Видавничо-торговий дім «Літній сад», 2001. - 398 с.
Філософія історії. Навчальний посібник / За редакцією проф. А. С. Панаріна. М.: Гардаріки, 1999. - 432 с.
Чанишева А.Н. Курс лекцій з стародавньої філософії: Учеб. посібник.
М.: Вища школа. 1981. - 374 с.
Додаткова література:
Бубер М. Проблеми людини. - М., 1993.
Вернадський В.І. Філософські думки натураліста. - М.. 1988.
Гумільов Л.М. Етногенез та біосфера Землі. - М., 1993.
Гадамер Г.-Х. Істина і метод. - М., 1988
Дубровський Д.І. Проблема ідеального. - М., 1983.
Мамардашвілі М.К. Як я розумію філософію. - М.. 1990.
Ортега-і-Гассет Х. Що таке філософія? М., 1991.
ГорфункельА.Х. Філософія епохи Відродження. - М., 1980.
Гулига А.В. Німецька класична філософія. - М. 1991.
Момджян Х.Н. Французьке просвітництво ХУ111 в. - М., 1983.
Момджян К.Х. Введення в соціальну філософію. - М., 1997.
Доброхотов А. Л. Категорія буття в класичній західноєвропейській філософії. - М., 1986.
В.Губін, Е.Некрасова. Філософська антропологія: Навчальний посібник для вузів. М.: ПЕР СЕ; Спб.: Університетська книга, 2000.
240 с.
Вебер М. Вибрані твори. М., 1990.
Герменевтика: історія та сучасність. М., 1985.
Данилевський Н. Росія і Європа. М., 1998. 42.Зеньковскій В.В. Історія російської філософії. Л., 1991, т. 1, 2.
Лейбин В.М. Фрейд, психоаналіз і сучасна західна філософія. - М., 1990.
Леонтьєв А. С. Людина. Діяльність. Свідомість. М., 1980.
Камю А. Бунт людина. - М., 1990.
Нарский І.С. Західноєвропейська філософія 17 століття. М.. 1974.
Сорокін П. Людина. Цивілізація. Суспільство. - М.. 1992.
Шпенглер О. Закат Європи. - М., 1993. - Т.1.
Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. М., 1992.
Печчеи А. Людські якості. М., 1985.
Пригожин .. Стенгерс І. Час, хаос, квант. - М.. 1994. 44. Проблема людини в західній філософії. - М. 1988.
Тейяр де Шарден. Феномен людини. М., 1984.
Тойнбі А. Розуміння історії. М., 1991.
Фрейд З. Вступ до психоаналізу. Лекції. М., 1989.
Фромм Е. Втеча від свободи. М., 1990.
Фромм Е. Душа людини. - М., 1992.
Фукуяма Ф. Кінець історії / / Питання філософії. 1990. N ° 3.
Хайдеггер М. Розмова на дорозі. М.. 1991.
Хоружий С. С. Після перерви. Шляхи російської філософії. Спб., 1994.
Юнг К. Архетип і символ. М.1991.
Ясперс К. Сенс і призначення історії. М., 1991.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Основна література: "
 1. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  література Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: підручник для вузів / під ред. Л. Є. Стровский. - М., 2001. - 847 с. Герчикова, І. Н. Міжнародне комерційне справа: підручник / І. Н. Герчикова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 671 с. Дегтярьова, О. І. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / Дегтярьова О. І. [та ін]. - М.: Справа, 1999. - 320 с. Додаткова література Герчикова,
 2. Сепаратні руху
  основна маса населення етнічно і культурно була далека від інтересів і звичаїв безпосередньо арабського світу, зріє сепаратизм. Наступ Заходу у формі хрестових походів, боротьба з Візантією, періодичні вторгнення на територію культурних провінцій Халіфату кочових орд і народів зі сходу і півночі підривають адміністративну впорядкованість, політичну могутність, військову міць країни.
 3. СИНТО (синтоїзм)
  основними в синтоизме слід визнати таки аграрні обряди. Це було пов'язано з тим, що раннеяпонское держава (самоназва - Ямато) було, перш за все, державою хліборобів (головним чином рисівників). На релігійну практику раннього синтоїзму великий вплив зробили також конфуціанство і особливо релігійний даосизм. У синтоизме відсутня концепція єдиного Творця. Згідно
 4. Червоної та Білої троянд ВІЙНА 1455-85
  основних елементів: стародавнього кельтського (бритти) і німецького (англосаксонського). Англосакси принесли з собою з континенту німецькі міфи і легенди, що передавалися з покоління в покоління усно. Після введення християнства їх почали записувати вчені ченці («Беовульф»); в 8-10 ст. з'явилися лірика англосаксів, богословські праці і літописи. Після вторгнення норманів (1099) і виникнення
 5. ДАНТЕ Аліг'єрі (Dante Alighieri) (1265-1321)
  літературної мови. В юності прилучився до школи «дольче стиль нуово» (сонети, що оспівують Беатріче, автобіографічна повість «Нове життя», 1292-93, видання 1576); філософські та політичні трактати («Бенкет», не закінчений; «Про народної мови», 1304 -07, видання 1529), «Послання» (1304-16). Вершина творчості Данте - поема «Божественна комедія» (1307-21, видання 1472) в 3 частинах («Пекло», «Чистилище»,
 6. ЛІТЕРАТУРА
  літератури X - XII ст. - М., 1972. Пісні про Гильоме Оранжском. - М., 1985. Пісні південних слов'ян / / БВЛ. - М., 1976. Послання магістра Іоанна Гуса. - М., 1903. Поезія трубадурів. Поезія мінезингерів . Поезія вагантів / / БВЛ. - М., 1974. Робер де Кларі. Завоювання Константинополя. - М., 1986. Саккетті Ф. Новели. Європейська новела Відродження / / БВЛ. - М., 1974. Саксонське зерцало. - М. , 1985.
 7. § 2. Жовтневе збройне повстання. Встановлення радянської влади
  основні умови, необхідні для перемоги повстання. Воно має спиратися на передовий клас, на революційний підйом народу , на такий переломний момент в історії наростаючої революції, коли активність передових рядів народу найбільша, коли всього сильніше коливання в рядах ворогів і в рядах слабких половинчастих нерішучих друзів революції. Ці листи обговорювалися на засіданні ЦК 15 вересня. В
 8. § 1. Нова економічна політика
  основний і прогресивний. Основний сплачували всі громадяни, крім поденників, чорноробів і службовців, які отримували зарплату нижче 75 руб. Прогресивний податок платили ті, хто отримував додатковий прибуток - непмани, лікарі, які займалися приватною практикою, адвокати, журналісти та ін Існували і непрямі податки: на чай, сірники, сіль тощо У 1922 р. був введений єдиний податок, встановлювався
 9. § 1 . Громадсько-політичне життя
  основної маси робітничого класу і більшої частини селян. Сталося зрощення партійних і державних структур. Створений таким чином партійно-державний апарат сконцентрував у своїх руках законодавчу, виконавчу і судову владу. Збільшився партійний і державний апарат. За другу половину 30-х років число наркоматів з 18 збільшилася до 41. Апарат був головною опорою
 10. § 5. Антифашистська боротьба на окупованих територіях СРСР і в країнах Європи
  основні напрямки гітлерівської політики по відношенню до населення окупованої території СРСР. З фашистських солдатів і офіцерів не тільки знімалася відповідальність за будь-які злочини, але, навпаки, на них покладався обов'язок здійснювати злочини та злочини. Нацистські плани розчленування і поневолення Радянського Союзу відкрито висловлювали прагнення знищити СРСР як національне