Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаБезпека життєдіяльності та охорона праціГромадянська оборона → 
« Попередня Наступна »
Ю. В. Боровський, Г. Н. Жаворонков, Н. Д. Сердюков, Е. П. Шубін. Громадянська оборона: Учеб. для студентів пед. ін-тів по спец. 03.04 «Допрізив, і фіз. підготує. »/ Ю. В. Боровський, Г. Н. Жаворонков, Н. Д. Сердюков, Е. П. Шубін; Під ред. Є. П. Шубіна. - М.: Просвещение, 1991.-223 c.: Ил., 1991 - перейти до змісту підручника

9.1. ОРГАНІЗАЦІЯ, ФОРМИ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ УЧНІВ ПО ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОБОРОНІ


У загальній системі навчання населення з ГО важливе місце займає підготовка учнів середніх учебщлх закладів.
Головна мета підготовки учнів з ГО - прищеплення їм умінь і навичок практичних дій при виконанні заходів ГО; виховання у них стійкості, впевненості у своїх силах та ефективності заходів ГО, надійності засобів захисту; високої організованості і дисципліни ; розвиток здатності правильно чинити в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу.
Багаторічний педагогічний досвід показує, що успіх навчання значною мірою залежить від правильного використання форм і методів проведення занять.
Форма проведення заняття відноситься до організаційної стороні процесу навчання. Вона виражає певну струк-туру організації навчальної роботи з учнями. У формах навчання знаходять відображення: склад і категорія учнів, місце, час і режим заняття, роль і специфіка діяльності вчителя та учнів, матеріально-технічне забезпечення, співвідношення між колективного та індивідуального пізнавальною діяльністю.
При одній формі проведення заняття можуть застосовуватися різні методи навчання.
Найбільш поширеними формами навчання з ЦО в середньому навчальному закладі є: теоретичні заняття (розповідь, бесіда, пояснення) і практичні заняття (у класі, навчальному пункті, навчальному містечку). З різних видів позаурочної роботи можуть проводитися вікторини, олімпіади та змагання з ГО, особливо в дні ГО.
Теоретичні заняття в основному охоплюють відносно невелике число відпрацьовуваних тем, пов'язаних з вивченням ролі, місця та організаційної структури ГО в загальній системі оборонних заходів країни, характеристики надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу, захисту населення та ін Це, як правило, класні заняття (уроки), на ко-
торих використовуються фрагменти кінофільмів і діафільми, звукозапис, всі види наочних посібників і т. п.
Крім класного заняття (уроку), можуть також використовуватися такі форми навчання, як екскурсії, зустрічі з ветеранами МППО-ГО.
Практичні заняття є основною формою навчання учнів з ГО. На цих заняттях множаться знання і купуються навички та вміння учнів в діях по сигналу оповіщення ЦО, користуванню засобами індивідуального та колективного захисту, медичними засобами захисту, проведення санітарної обробки та знезараження одягу та засобів захисту та ін З метою вдосконалення загальних і спеціальних навичок і відпрацювання нормативів ГО проводяться тренування.
Метод навчання - це спосіб, за допомогою якого досягається оволодіння теоретичними знаннями, практичними вміннями та навичками, а також вироблення в учнів високих морально-психологічних якостей. Метод навчання - це спосіб роботи вчителя та учнів. Важливу роль у визначенні методу відіграє те, чого ми повинні навчити ту чи іншу категорію учнів. Як правило, на одному занятті застосовуються в тісному зв'язку між собою кілька методів навчання, один з яких є ведучим. Саме він і визначає побудову і форму заняття, діяльність вчителя і учнів.
Добре зарекомендували себе такі методи навчання з ЦО, як: усний виклад навчального матеріалу (у формі розповіді, бесіди, пояснення), показ (демонстрація) прийомів і дій учителем, вправа, тренування, самостійне вивчення учнями пропонованих матеріалів і посібників.
При виборі методу навчання необхідно керуватися навчальною метою і формою заняття. Так, якщо метою теоретичного заняття є набуття учнями нових знань і глибоке засвоєння матеріалу, то доцільно використовувати такі методи, як усне виклад, показ, бесіда; для вироблення в учнів навичок і умінь на практичних заняттях-вправи, супроводжувані показом і коротким поясненням; для закріплення знань і вдосконалення навичок і умінь - самостійну роботу з приладами та іншими матеріалами.
. Зазначені методи навчання на заняттях з ГО застосовуються, як правило, в поєднанні один з одним. Так, наприклад, - метод усного викладу найбільш часто поєднується з бесідою і демонстрацією, вправи - з показом, показ - з поясненням.
Усний виклад матеріалу займає важливе місце в навчанні. Воно є найважливішим засобом виховання психологічної стійкості в умовах надзвичайних ситуацій мцрного і воєнного часу. Крім того, усний виклад по-
зволяет повідомляти учням самі останні відомості, ще не увійшли в підручники.
Розповідь-оповідання, розповідь-опис повинні бути цікавими, доступними для учнів. За часом вони повинні займати в початкових класах не більше 10-15 хв, в старших-45 хв. Розповідь зазвичай поєднується з поясненням, демонстрацією різних наочних посібників.
Пояснення містить в собі прийоми докази, міркування і частіше поєднується з показом прийомів і способів дій, засобів захисту, приладів РХР, правил їх використання.
Вчителі в ході усного викладу матеріалу кольоровою крейдою на дошці малюють схеми, роблять креслення, записи. Гідність цього найбільш простого і доступного прийому ілюстрації полягає в тому, що він дає можливість активізувати увагу учнів, показувати їм процес виникнення схеми, графіка, креслення.
Досить поширеним прийомом, що забезпечує наочність в усному викладі, є порівняння. Воно дає можливість дізнатися вже знайоме в тому, чого навчають, ще ніколи не бачив, і зіставити нове з тим, що він бачив вже багато разів. Так, наприклад, наслідки землетрусу в VIII-X балів, що мало місце у Вірменії, можна порівняти з руйнуваннями будівель і споруд, ураженням людей при ядерному вибуху.
Бесіда являє собою діалогічний або питально-відповідний метод викладу і закріплення навчального матеріалу. Вона сприяє не тільки систематизації та поглибленню раніше вивчених знань, а й формуванню нових понять і уявлень. У ході бесіди проводиться перевірка і контроль засвоєння учнями навчального матеріалу.
Бесіда може бути евристичної, коли вчитель шляхом постановки перед учнями питань змушує їх самих ис: кати пояснення та відповіді. Однак даний вид бесіди є дуже складним і вимагає від учителя високої педагогічної підготовки та методичної майстерності.
Розгорнута бесіда являє собою живий обмін думками з питань, поставлених учителем. У процесі її необхідно домагатися активної участі всіх учнів в обговоренні проблеми.
Нарешті, контрольно-перевірочна бесіда має своєю метою перевірку ступеня засвоєння учнями пройденого навчального матеріалу.

Показ є найбільш економним шляхом навчання учнів практичних дій з користування засобами індивідуального та колективного захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки та ін Залежно від цілей і змісту занять показ може здійснюватися в різних видах: особистий показ прийомів і дій учителем; показ з по-
міццю спеціально проінструктованих учнів; використання навчальних кінофільмів.
Зазвичай показ по частинах супроводжується коротким поясненням. Щоб забезпечити більшу наочність показу, нерідко вдаються до прийому порівняння правильних і неправильних дій.
Під методом вправ розуміється багаторазове, свідоме і ускладнюється повторення учнями певних прийомів і дій з метою вироблення і вдосконалення в учнів необхідних навичок і вмінь. Цей метод рекомендується при відпрацюванні нормативів по ГО.
Метод самостійного вивчення матеріалу передбачає закріплення раніше набутих знань, навичок і вмінь, а також оволодіння новими без безпосередньої участі вчителя. Це робота з методичними посібниками, конспектування прочитаного матеріалу, самостійне вивчення ЗІЗ і приладів РХР.
Зазначені основні форми і методи навчання склалися на основі практичних потреб навчання і виховання учнів у школі. З розвитком теорії і практики ГО вони постійно удосконалюються.
У процесі навчання слід поєднувати різні форми і методи, знаходити нові шляхи і способи доведення знань і практичних навичок до учнів, виробляти більш ефективну методичну систему, домагаючись при цьому безперервного підвищення ефективності та якості підготовки учнів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.1. ОРГАНІЗАЦІЯ, ФОРМИ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ УЧНІВ ПО ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОБОРОНІ "
 1. 88. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
  організаційні форми. Форма навчання являє собою обмежену за часом і організаційну в просторі пізнавальну спільну діяльність вчителів та учнів. Be-дущая * форма навчання - урок. Супутні форми різноманітні: лабораторно-практичні заняття, семінари, лекції, індивідуальне та групове навчання, гурток. Кожна форма набуває конкретної структуру, специфічні
 2. 86. ВЧЕННЯ ЯК ДІЯЛЬНІСТЬ. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗМІСТ І СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  форми роботи. У навчальному процесі мета «працює» найбільш інтенсивно, коли її добре уявляє собі не тільки педагог, але й діти. Роз'яснення цілей навчання дітям є потужним стимулом їх пізнавальної діяльності і всього процесу навчання. Структурним елементом навчального процесу, навколо якого розгортається педагогічна дія, що представляє собою взаємодію його
 3. Ю. В. Боровський, Г. Н. Жаворонков, Н. Д. Сердюков, Е. П. Шубін. Громадянська оборона: Учеб. для студентів пед. ін-тів по спец. 03.04 «Допрізив, і фіз. підготує. »/ Ю. В. Боровський, Г. Н. Жаворонков, Н. Д. Сердюков, Е. П. Шубін; Під ред. Є. П. Шубіна. - М.: Просвещение, 1991.-223 c.: Ил., 1991

 4. Тема 2. Медична служба цивільної оборони
  організації та проведення лікувально-евакуаційних, санітарно-гігієнічних заходів, спрямованих на збереження життя і надання допомоги постраждалим і хворим. У мирний час медична служба ГО проводить заходи, кінцевою метою яких є забезпечення готовності служби до виконання поставлених перед нею завдань, а також бере активну участь у навчанні населення методам медичного захисту і
 5. 8.5.Международное співробітництво в галузі безпеки життєдіяльності
  організацій. Вчені та фахівці Росії беруть участь у здійсненні спеціальної міжнародної програми «Людина і біосфера», Міжнародній раді охорони птахів (СПО), Міжнародної федерації молоді з дослідження і охорони навколишнього середовища Наукового комітету з проблем навколишнього середовища, Міжнародної ради наукових союзів (СКОПБ). Велике значення у вирішенні проблеми
 6. Розділ I. Медична служба цивільної оборони
  цивільної
 7. 2. Поняття про психолого-педагогічному дослідженні
  організації та управлінні процесом, в якому обов'язково беруть участь педагог і вихованець, функціонують і розвиваються педагогічні відносини, вирішуються педагогічні завдання. І ще один нюанс. Відомі (стандартні) психологічні підходи, методи та методики можуть використовуватися для визначення позицій, діагностики, інтерпретації результатів. Тоді вірніше визначати дослідження як
 8. Тема 5. Медичне забезпечення населення при проведенні заходів цивільної оборони
  організація медико-санітарного забезпечення населення в умовах воєнного часу? 2. Хто керує організацією медико-санітарного забезпечення населення у воєнний час? 3. Як проводиться підготовка організації медико-санітарного забезпечення населення у воєнний час? 4. Яка допомога надається населенню при веденні військових дій? Теми рефератів 1. «Медичне забезпечення при
 9. § 2. Об'єднана політична організація Національний фронт і масові громадські організації
  організації - Союзу молоді демократичного Ємену. Зміцнення співробітництва прогресивних сил призвело до їх організаційного об'єднання. Рішення про об'єднання були прийняті спочатку на з'їздах кожної партії, потім відбувся об'єднавчий з'їзд. Він проголосив створення Об'єднаної політичної організації Національний фронт (ОПОНФ), прийняв нову програму і статут. Основний зміст цієї
 10. Організація цивільної оборони РФ
  організацій та установ незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності. Основними завданнями в галузі ГО є: - навчання населення способам захисту від небезпек, що виникають при веденні військових дій або внаслідок цих дій; - оповіщення населення про небезпеки, що виникають при веденні військових дій або внаслідок цих дій; - евакуація населення,
 11. 7. Законодавчо-правові акти у сфері захисту населення і територій від НС природного і техногенного характеру
    організаційно-правові норми в області захисту громадян Росії, іноземних громадян та осіб без громадянства, які перебувають на території Російської Федерації, всього земельного, водного, повітряного простору в межах РФ і його частини, об'єктів виробничого та соціального призначення, а також навколишнього природного середовища від надзвичайних , ситуацій природного і техногенного характеру. Постановою
 12.  89. ФУНКЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
    організації процесу навчання, щоб із змісту навчального предмета, що відображає відповідну область наукового знання, не випадало елементи, важливі для розуміння основних ідей і істотних причинно-наслідкових зв'язків, щоб в загальній системі знань не утворювалися незаповнені порожнечі. Знання повинні особливим чином упорядочиваться, набуваючи все більшої стрункість і логічну
 13.  Фесенко Е.Я.. Теорія літератури: навчальний посібник для вузів / Е.Я. Фесенко. - Вид. 3-е, доп. і испр. - М.: Академічний Проект; Фонд «Мир». - 780 с., 2008

 14.  78. Педагогічна здатність і її структура
    форми відносин з дітьми, які забезпечують високу ефективність у роботі. Ефективність впливів. Завдяки специфічному поєднанню властивостей характеру здатний вчитель надає дієвий вплив на учня. Його слово виявляється потужним засобом навіювання і переконання, його поведінка - прикладом для наслідування і свідомого запозичення з боку учнів. Поєднання
 15.  90. СУЧАСНА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ НАВЧАННЯ
    організації спілкування вчителя з учнями. Об'єктивно навчання не може не виховувати певних поглядів, переконань, відносин, якостей особистості. Формування особистості взагалі неможливо без засвоєння системи етичних і інших понять, норм і вимог. Навчання виховує завжди, але не автоматично і не завжди в потрібному напрямку. Тому реалізація виховує функції вимагає при