Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаНауки про ЗемлюЗбагачення корисних копалин → 
« Попередня
Костроміна Ірина Володимирівна. Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита, 2004 - перейти до змісту підручника

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

У роботі дано рішення актуальною науково-виробничої задачі - науково обгрунтовані, розроблені і в певному обсязі реалізовані ра-нальні технологічні методи переробки важкозбагачуваних мо-лібденових руд.

Основні результати виконаних досліджень, розробок та їх практичної реалізації полягають у наступному: 1.

Виконано предметний аналіз вітчизняної та зарубіжної практи-ки і наукових досліджень в області збагачення молібденсодержащего мінеральної сировини, що дозволив встановити основні причини низьких технологічних показників переробки важкозбагачуваних молібденових РУД-2.

Вивчено речовинний склад і технологічні властивості руд одно-го з найбільших молібденових родовищ регіону - Жірекенского - і визначені важкозбагачуваних руди даного родовища. 3.

Створено новий реагент, використання якого в якості жирно-кислотного збирача при флотації окисленого молібдену й інших не-сульфідних мінералів забезпечує значне підвищення основних технологічних показників збагачення при переробці труднообогаті-екпортувати окислених і змішаних молібденових руд. 4.

Розроблено раціональний комбінований спосіб вилучення окисленого молібдену з змішаних молібденових руд, що включає флотаційне збагачення хвостів сульфидного циклу і сернокислотное вилуговування отриманого концентрату, що дозволяє значно підви-сить загальне витяг молібдену. 5.

Встановлені математичні залежності вилучення окисленого молібдену в продуктивний розчин вилуговування від основних змін-них факторів, на основі чого розроблена стохастична модель процесу 6.

Вилуговування окисленого молібдену, що дозволяє управляти процесом і прогнозувати результати. 6.

Розроблено раціональна технологія збагачення труднообогаті-екпортувати змішаних молібденових руд, що забезпечує витяг сульфід-ного молібдену в кондиційний концентрат, витяг окисленого мо-молібдену комбінованим способом і переробку відвальних хвостів. Ре-зультати досліджень використані абП «ЗабайкалцветметНТіІпроскт» при розробці 100 другої черги Жірекенского ГЗК. 7.

Встановлено, що в процесі подрібнення відбувається механічна активація аргіллізіта, що негативно впливає на технологічні показу-ки збагачення молібден-аргіллізітовой руди. 8.

Розроблено та апробовано в промислових умовах режим рудо-підготовки, що сприяє зниженню механічної активації Аргілл-Зіта на стадії подрібнення і забезпечує ефективну переробку важкозбагачуваних молібден-аргіллізітових руд. 9.

Впровадження розробленого режиму рудоіодготовкі на Жірекенской збагачувальній фабриці дозволило значно підвищити основні техно-логічні показники збагачення при переробці молібден-аргіллізітовой руди і отримати річний економічний ефект у 11,4 млн. рублів. 10.

11. Абрамов А.А. Флотаційні методи збагачення: Учеб. для ву-зов. - М.: Надра, 1984. - 383 с. 12.

Абрамов А.А., Леонов СБ Збагачення руд кольорових металів: Учеб. посібник. - М.: Надра, 1991. - 407 с. 13.

Аввакумов ЕЛ ". Механічні методи активування хімічних процесів. - Новосибірськ: Наука, 1979. - 179 с. 14.

Азізян Л.В., Тагворян К. Т., Рябий В.І. Застосування ефективних реагентів та режимів для флотації мідно-молібденових руд / / Огляд, ін-форм. ЦНІІцветмет економіки та інформ. Сер. Збагачення руд цв. метал-лов. - М., 1990. Вип. 9. - С. 18-20. 15.

Артсмснко А.І. Органічна хімія: Учеб. для студентів будує, спеціальностей вузів. - 2-е вид., персраб. та доп. - М.: Вища. шк., 1987. - 430 с. 16.

Барський Л.А. Плаксін І.М., Тгоренкова В.І. Комплексне обога-щення молібденових руд. - М .: Недра, 1965. - 124 с. 17.

Безшлях Л.Н., Шеметова В.Г. Технологічне випробування мо-лібденовой руди Жірекенского родовища / / Тр. ІРГІРЕДМЕТ. - М., 1967.-Вип. 9.-С. 57-63. 18.

Белаш Ф.І. Флотация окислених молібденсодержащіх мінера-лов і руд / / Тр. Гіредмет. М, 1966. - Вип . 2. - С. 34-38. 19.

Блументаль Г., Енгельс 3. Анорганікум: Пер. з нім. - М.: Світ, 1984.-668 с. 20.

Богданов О.С., Ноднск К.А., Хайман В.Я. Про величину питомої поверхні мінеральних часток різної крупності і їх сорбційної ак-ності / / Цв. метали. - 1953. - № 6 - С. 5-9.

І. Болдирєв В.В. Механохімія твердих неорганічних речовин / / Успіхи хімії.-М., 1971.-Т.15, Вип. 10.-С . 35-37.

12. Болотова Н.Г., Аболешіі В.М., Діденко А.А. Іспользовашіе ренпенорадіометріческого опробування для геолого-технологічного кар-

тіропаіія руд на Тирниаузскій вольфрамо-мояібденовом родовищі / / ЦНТІ-1992. - С. 13-16. 13.

Бондаренко Л.І. зачинившись дослідження та провести полупро-промислові випробування по вилуговування молібдену з руд Сорского ме-сторожденія і сорбційних виділенню його з розчинів з отриманням то-товарної продукції: Звіт Срсдазніпроцвстмст. Алмалик, 1983. - 168 с. 14.

Брегг У.Л., Кларннгбулл Г.Ф . Кристалічна структура мінера-лов. - М.: Світ, 1967. - 169 с. 15.

Вплив середовища і механічні дії на деструкцію кварцу / Т.А.Андреева, С.І.Голосов , Т.Н.Грігорьева та ін / / Геохімія докебрійскіх і палеозойських відкладень Сибіру. - Новосибірськ, 1973. - С. 144-160. 16.

Можливості вдосконалення технології переробки міні-рального сировини на основі тонкого диспергування і механічною активу-ції / С.І.Голосов, Т.С.Юсупов, Г.М.Гусев, В.І.Молчанов / / Фізико-технічні проблеми розробки корисних копалин. - 1972. - № 4. - С.104-110. 17.

Вилуговування молібдену у форсованому геотехнологіческій режимі / Кожевников В.С., Петров Р.Д., Петров А.Р. / / Науково-практична конференція з геотехнолопш молібденових руд Бугдаінского месторож-дення: Матеріали копф. Чита, 24-26 березня 1992 р. - Чита: ЧГПІ, 1993. - С. 359-371. 18.

Герасимов Ю.В. Розробка технології збагачення бідних руд з вмістом молібдену менше 0,03% при окисленні 50% і трехокиси вольфраму менш 0,13% з відпрацюванням режиму отримання якісної про-дукції і максимально можливого рівня вилучення металів: Звіт Мс-ханобр. Л., 1995. - 149 с. 19.

I лембоцкій В.А. Основи фізико-хімії флотаційних процесів. - 2-е вид., нерсраб. та доп. - М.: Надра, 1980. - 471 с. 20.

21. Глембоцької В.А., Классен В.І. Флотаційні методи збагачення ня: Учеб. для вузів. - 2-е вид., перераб. і доп. - М: Недра, 1981. - 304 с. 22.

Глембоцької В.А., Классен В.І., Плаксін І.М. Флотация. - М.: Госгортехіздат, 1961. - 547 с. 23.

Гордєєв В.І. Жірекенское молибденовое родовище / / віщо-жавного склад і збагачення руд і розсипів Східного Забайкалля. - Чи-та: Пошук, 2001.-320 с. 24.

Грушин М.Н., Нікітін С.Є., Шевчук ГОЛ. Досвід відновлення експлуатації молібденового родовища / / Мінеральні ресурси Рос-ці - 2001. - № 6 - С 23-26. 25.

Давидова Л.А. Сучасний стан технології вилучення молібдену на фабриках зарубіжних країн. - М.: Цветметінформацня, 1995.-С. 34-38. 26.

Добромислов Ю . П., Костроміна І.В.. Добромислова Л.Е. розрив-ботка технології переробки забалансових руд Жірекенского месторожде-ня з видачею технологічного регламенту: Звіт Гіпроцветмет (Чітін-ський філія). - Чита, 1989. - 148 с. 27 .

Зеликман А.Н. Молібден. - М.: Металургія, 1970. - 475 с. 28.

Зінов'єв В.М., Зінов'єва Т.О. ., Носачова Н.А. Звіт з дорозвідки Жірекенского родовища за період з 01.04.1966 р. по 01.04.1967 р. - Чи-та, 1967.-79 с. 29.

Іванов А . В. Підрахунок запасів за Жірекснскому Молібденова родовищу станом на 01.04.1966 р.: Звіт ЧДУ, - Чита, 1966. - 198 с. 30.

Ізоітко В.М. Геолого-мінералогіческіс основи технологічної оцінки мідно-молібденових родовищ / / Річна сесія ВМО АН СРСР: Матеріали. - Л., 1987. - С. 103-1 \ 8. 31.

32. Ізоітко В.М., Пшешіічнікова Є.П. Технологічні особливості молібденових руд / / Гірський журнал. - 1997. - № 4, Збагачення руд. - 1997. - № 2-С. 20-22. 33.

Вивчення речового складу і збагачуваності малооб'ємних технологічних проб Жірекенского родовища: Звіт Оме «Севзаі-геологія» / Гур'янова Л.П., Долгаіова Т.І., Тишко Н.В. та ін - Л., 1990. - 177 с. 34.

Вишукування шляхів перекладу молібдену в товарний продукт з окислен-них сорский руд: Звіт Средазнінроцвсгмст. - Алмалик, 1987. - 157 с. 35.

Ільїн Ю.Д. , Дробишсв В.Ф., Петров Р.Д-Напівпромислові технологічні ісгіьіташія молібденових руд Бугдаінского месторожде-ня: Звіт Забн. - Чита, и 989. - 178 с. 36.

Дослідження можливості створення безстічної технології перс-ництва бідних і непридатних молібденових руд і відходів виробництва з од-новременним утилізацією шахтних вод: Огчет Средазніпроцветмет. - Ал-Малик, 1985. - 139 с. 37.

Дослідження з вибору реагенту для кучного вилуговування молібденових руд Бугдаінского родовища / Петров А.Р., Петров Р.Д., Євсєєв Л.І., Плотніков В.В. / / Науково-практична конференція з Геотех-нологии молібденових руд Бугдаінского родовища: Матеріали конф. Чита, 24-26 березня 1992 р. - Чита: ЧГПІ, 1993. - С. 218-246. 38.

Дослідження але вилуговування окислених руд Бугдаінского родовища / Рибаков Ю.С., Халезов Б.Д ., Петров Р.Д. та ін / / Науково-практична конференція з геотехнологии молібденових руд Бугдаінско-го родовища: Матеріали конф. Чита, 24-26 березня 1992 р. - Чита: ЧГПІ, 1993.-С. 348-351 . 39.

Казаченко Ю.А. Речовий склад і вивчення em впливу на технологічні властивості молібденових руд (на прикладі молібденових ме-40.

(породженні Східної Сибіру) : Дні. канд. геол.-мін. наук: - Захищена 23.04.69; Утв. 13.08.69. - Іркутськ, 1969. - 205 с. 38.

Казачснко Ю.А., Маслов В.М. Крупность молібденіту - один з факторів технологічної оцінки молібденових руд / / Наук. тр. Іргіредме-та.-М., 1963.-Вип. 11. С. 11-12. 39.

Казаченко Ю.А. Попередня технологічна оцінка моліб-ДеНово руд по речовому складу / / Тр. ІРГІРЕДМЕТ. - Вип. 28. - Ір-Кутського, 1976. 40.

Карнаухов П. М., Шіпхінеев AM Методичні рекомендації з рснтгсно-радіомсфмческому аналізу порошкових проб на молібден примі-Передачі до руд Жірекенского родовища з апаратурою РРК-103 «Пошук» / ПГХК. - Краснокаменск, 1988. - 59 с. 41.

Карякін І.А. Мінералогічні критерії технологічного про-гноз молібденових руд. - Л.: ЛГМ, 1990. - 56 с. 42.

Кириченко І.П. Геотсхнологіческіе процеси. - М.: Недра, 1958. - 176 с. 43.

Кітікова Л, А. Удосконалення технології збагачення руд Сорского родовища з метою підвищення вилучення молібдену і міді та поліпшення комплексності використання сировини: Звіт Срсдазніпроцвет-мст . - Алмалик, 1983. - 124 с. 44.

Классен В.І., Мокроусов В.А. Введення в теорію флотації. - М.: Металлургиздат, 1953. - 463 с. 45 .

Классен В.І., Педоговоров Д.І., Дебердеев І.Х. Шлами під фло-ційної процесі.-М.: Недра ^ 1969. - 179 с. 46.

Коган Д.І., Чикин Ю.М. Збагачення сметанних мідно-молібденових руд родовища Кіяли-Узень / / Тр. ІРГІРЕДМЕТ. - М., 1977.-Вип. 9.-С. 12 - 15. 47.

48. Комбіновані процеси переробки руд кольорових металів: Навч. посібник / С.І.Мітрофаіов, В.І, Митрофанов, В.І.Мещанінова та ін-М.: Недра, 1984.-235 с. 49.

Коростишівський Н.Б. Дослідження параметрів витягання мо-молібдену методом купчастого вилуговування відвалів руд Сорского месторож-дення. Етан: пошукові дослідження з вибору реагенту для вищелачівая- ня молібдену: Звіт ВНІІпрозолото. КГРИ. - М.; Кривий Ріг, 1973. - 164 с. 50.

Кунаев Л.А., Бейсембаев Б.Б., Катков Ю.А. Підземне вищелачі-вання свшщово-цинкових руд. - Алма-Ата: Наука, 1986. - 208 с. 51.

Лапухова Е.С., Столповская В.Н., Юсупов Т.С. Хімічні і структурні особливості механічно активованого каолініту / / Изв. СВ АН СРСР. Сер. Хім. науки. - 1977. - Вип. 4. - С Л10-115. 52.

Ласкорін Б.Н. ТЕД про доцільність переробки сорский окислених руд по сорбційно-безфільтраціонной технології: Звіт Сиб-цветметНІІпроект. - Красноярськ, 1972. - 141 с. 53.

Ленгфорд К., Грей Г. Процеси заміщення лігандів. - М.: Світ, 1969. 257 с. 54.

Малишев В.П. Математичне планування металургійного та хімічного експерименту. - Алма-Ата: Наука КазССР, 1977. - 34 с. 55.

 Мінеральні ресурси розвинених капіталістичних і розвиваю- щихся країн. - М.: ВНІІзарубежгеологія, 1991. - 65 с. 56.

 Митрофанов І.С. Дослідження корисних копалин на обога- тимость: Учеб. посібник. М.: Недра, 1974. - 352 с. 57.

 Могильов Н.Д. Технологія випробування окислених руд Іпчуль- ського родовища / 7 Тр. ІРГІРЕДМЕТ. - М., 1958 - шиї. 9. - С.26-27. 58.

 Науково-технічне забезпечення залучення в переробку руд Бугдаінского родовища. Розд. 4. Відпрацювання технології комплексного вилучення металів з окислених і змішаних руд Бугдаінского місце- 59.

  народження та видача технологічного регламенту дослідної осередку підземно- го вилуговування (ПВ) продуктивністю 5-6 т металу в рік: Звіт Средазніпроцветмет. - Алмалик, 1989. - 136 с. 58.

 Науково-технічне забезпечення залучення в переробку руд Бугдаінского родовища. Розд. 5. Дослідження та розробка техноло- гии кучного вилуговування бідних руд Бугдаінского досвідченого кар'єра: Звіт Средазніпроцветмет. - Алмалик, 1990. - 152 с. 59.

 Нсчай Л.А., Максимова І.І. Технологія отримання молібденових концентратів на зарубіжних збагачувальних фабриках IJ Збагачення руд. - 1979. - № 1-С46-48. 60.

 Оцінка збагачуваності мідно-молібденових руд Жірекенского ме- сторожденія на матеріалі мінерало-технологічних проб. Звіт ПГО «Севзапгсологія» / Маслобосва Л.В., Пікулова І.А., Гур'янова Л.А. та ін - Л., 1986.-39 с. 61.

 Павлова О.М., Калягіна Л.П. Дослідження молібденової руди Джидинского родовища з метою технологічної оцінки / / Тр. Ірги- редмет. - 1979 - Вип. 5. 62.

 Павлова О.М., Ніконова СІ. Удосконалення технології збагачення сульфідних молібденових руд першотравневі родовища в напрямку підвищення вилучення молібдену / / Тр. ІРГІРЕДМЕТ. - 1975 - вьтп.З. 63.

 Павлова О.М., Потапова P.M. З'ясування можливості підвищення вилучення молібдену з руд Давендінского родовища / / Тр. Іргіред- мет. - М., 1978. - Вип. 8. - С.32-37. 64.

 Павлова О.М., Храмчснко СІ. Дослідження молібденової руди Бугдаінского родовища / / Тр. ІРГІРЕДМЕТ. - М., 1977. - Вип. 10. - С.56- 60. 65.

 Пат. 1007579 США, кл. 209-167 (В03Д1 106). Флотаційне з- потяг молібдену, № 3912623. 66.

  67. Петров Р.Д., Іллі »Ю.Д. Напівпромислові випробування обога- тімості руд Південної ділянки Мало-Ойногорского родовища: Звіт Забн. - Чита, 1987. 233 с. 68.

 Петров Р.Д., Краснікова Т.І. Напівпромислові випробування пе- реработки молібденових руд Північної ділянки Мало-Ойногорского місце- народження але флотационной і флотацнонноолектрохимйческой схемами: От- чет Забн. - Чита, 1984. 113 с. 69.

 Петров Р.Д., Петров А.Н. Оцінка мінливості технологічних властивостей руд Південної ділянки Мало-Ойногорского родовища: Огчет Забн. - Чита, 1979. - 89 с. 70.

 ГІогодаев В.Н., Іванова Л.Г., Руденко Н.Г. Розробка раціональний- ної схеми отримання кондиційних молібденових продуктів з мідно- молібденових концентратів фабрики Кіяли-Узень / / Тр. ІРГІРЕДМЕТ. - 1976.-Вип. 6.-С. 56-69. 71.

 Покалів В.Т. Мінеральна сировина. Молібден: Довідник. - М.: ЗАТ «Геоінформмарк», 1997.-45 с. 72.

 Покалів В.Т. Молібден і його споживання в чорній металургії / / Мінеральні ресурси Росії. - 1993. - № 3. - Сл2-14. 73.

 Позитивне рішення ФІІІС (від 04.09.03) про видачу патенту на винахід / / Спосіб підготовки жірпокіслотного збирача для флоту- ції несульфідних руд. За заявкою № 2002111938/03 (012519) / І.В.Костроміна, Ю.П.Добромислов, А.І.Хатькова, RU. 74.

 Позитивне рішення ФІПС (від 30.10.03) про видачу патенту на винайдеш / / Спосіб вилучення окисленого молібдену при переробці змішаних молібденових руд. За заявкою Jfe 2002122118/02 (023325) / І.В.Костроміна, Ю.П.Добромислов, Г.В.Секісов, RU. 75.

 Полькин СІ., Адамов Е.В. Збагачення руд кольорових і рідкісних ме- таллов. Учеб. посібник. - М.: Надра, 1975. - 461 с. 76.

  77. Попов І.В. Вишукування можливості вилучення молібдену з окислених молібденових руд. Звіт Средазніпроцветмет, Алмалик, 1978. - 156 с. 78.

 Попов І.В. Переробка окислених позабалансових молібденових руд методом купчастого вилуговування. Звіт Средазніпроцветмет. Алмалик, 1979. - 168 с. 79.

 Поспєлов Н.Д., Глазунов А.А., Томова І.С. Збагачення мідно- молібденових руд за кордоном з урахуванням формування родовищ / / Про- зор, ннформ. ВДІІцветмет економіки та інформ. Сер. Збагачення руд цв. металів. - М., 1995. - Вип. 5. - С.45-47. 80.

 Поспєлов Н.Д., Томова І.С. Особливості збагачення мідно- молібденових руд / / Кольорові метали. - 1987. - № 3. С. 43-44. 81.

 Проблема вибору розчинника в геотехнологии металів / Спи- рин Е.К., Петров Р.Д., Петров А.Р. / / Науково-практична конференція з геотехнологии молібденових руд Бугдаінского родовища: Матеріали конф. Чита, 24-26 березня 1992 р. - Чита: ЧГПІ, 1993. - С.207-217. 82.

 Розробка кучного вилуговування сульфідних руд Бугдаінского родовищі / Рибаков Ю.С., Халезов Б.Д., Петров Р.Д. та ін / / Науково- практична конференція з геотехнологии молібденових руд Бугдаінско- го родовища: Матеріали конф. Чита, 24-26 1992 р. - Чита: ЧГПІ, 1993. -С. 345-347. 83.

 Сергєєва Г.С. Органічна хімія і флотореагенти: Учеб. посо- біє для вузів. - Чита: Чіті ТУ, 1999. - 136 с. 84.

 Столяров В.М., Черних СІ. Жірекенской збагачувальної фабри- ке 5 років. - М.: П-центр, 1993. - С. 59. 85.

 Страгіс Ю.М., Родіонова О.Б. Підрахунок і зіставлення запасів Жірекенского молібденового родовища: Звіт НВО «Сібцветметав- томатика ». - Красноярськ, 1993. -43 С. 86.

  87. Технологічні параметри та показники кучного вилуговування молібденових руд Бугдаінского родовища / Петров Р.Д., Петров A.IX, Спірін Е.К. та ін / 7 Науково-практична конференція з геоіехнологіі молібденових руд Бугдаінского родовища: Матеріали конф. Чита, 24 - 26 березня 1992 - Чита: ЧГПІ, 1993. - С. 260-300. 88.

 Технологічні регламенти процесу вилуговування корисних компонентів з позабалансових руд Бугдаінского родовища / Петров Р.Д., Петров А.П., Кожевников BC / / Науково-практична конференція з геотехнологии молібденових руд Бугдаінского родовища: Матеріали конф. Чита, 24-26 березня 1992 р. - Чита: ЧПШ, 1993. - С.301-344. 89.

 Тутов А.І. Інформаційний звіт з дорозвідки Жірекенского молібденового родовища за 1981-1983 рр.. і за 1988-1999 рр.. - Чита, 2000. 113 с. 90.

 Тутова Л.К. Поуступний перерахунок запасів Жірекенского моліб- ДеНово родовища по горизонтах 945-745 м в контурах, затверджених ГКЗ: Звіт ВАТ «Жірекенскяй ГЗК». - Жірсксн, 1989. - 209 с. 91.

 Тюрнікова В.І., Черних СІ. Про схему колективної флотації сульфідно-окислених руд Жірекенского родовища / / Кольорові метали -1999. ~ № 12.-С.30-31. 92.

 Федковскій І.А. Вишукування можливості вилучення окислювання- го молібдену з відвалів руд Сорского родовища із застосуванням купчасто- го вилуговування і процесів сорбції: Звіт КГРИ, ВНІІПрозолото, М.; Кривий Ріг, 1974. - 163 с. 93.

 Федковскій І.А. Розробка технології комплексного вико- вання окислених руд Сорского родовищу: Звіт КГРИ, ВНІІПрозо- лото. - М.; Кривий Ріг, 1975. - 149 с. 94.

 Халезов Б.Д. Можливість гсотехнологіческой переробки окис- лених сульфідних молібденових руд (на прикладі Жірекенского родовищах- ждения): Звіт Гідроцветмет. - Новосибірськ, 1990. - 168 с. 95.

  96. Хан Г.А., Габріелова Л.І., Власова Н.С. Флотаційні реагенти та їх застосування. - М.: Надра, 1986. - 271 с. 97.

 Холмогоров А.Г. Розробка технологічної схеми переробки молібденових кеков і хвостів молібденової флотації Скопинського заводу: Звіт Сібцветметнііпроект. - Красноярськ, 1968. - 79 с. 98.

 Черних СІ. Вдосконалення і перспективи подальшого по- щення вилучення молібдену з сульфідних руд / / Тр. ін-ту ВНІІпрозо- лото. М., 1975. - Шиї. 3. - С. 117-123. 99.

 Шифріна Е.Д., Гуревич Г.Л., Савостьянова Є.І. Нова мідно- молибденовая фабрика Коппертон (США) / / Кольорові метали. - 1991. - № 5 -С 14-15. 100.

 Ейгельс М.А. Реагенти-Регулятори під флотаційному процесі. - М.: Недра, 1977.-216 с. 101.

 Ейгельс М.А., Шумяцкая М.А. Дослідження обоїатімості окис- лених руд Джидинского родовища / / Тр. Гіредмет. - М., 1960 - Вип. 7.-С.76-82. 102.

 Яшина Г.М., Камаєв В.Д. Ресурсозберігаюча технологія вище- лачіванія молібдену із сульфідних і окислених руд і концентратів / / Огляд, інформ. ЩІІІцветмет економіки та інформ. Сер. Охорона навколишнього- щей середовища та раціональне використання природних ресурсів на підпри- ятиях кольорової металургії. - М., 1991. - Вип. 3. - С. 15-57. 103.

 Coons W. С. Fractographic and Mclallographic techniques for Molubdcnum and Molybdenum-base Alloys. The metal Molybdenum. Publ. by Arner. Soc. Metals, Cleveland, Ohio, 1968, p. 394. 

  100.

 White J.L. The Suitability of Platinum, Molibdcmim. Tantalum and Tungsten as Iiightemptrature Length Standarts / / Mineral Commodity Summaries, 1990. > Fe 7. - 56 p. 101.

 Case S.L. Metallurgy of Molibdenum, Summery Report tu the Office of Naval Research Battelle / / Eleklrochem. Soc., 1973. - Vol. 7, № 11. P. 34-37. 102.

  103. KillcfTcr DH, Linz Л. Molybdenum Compounds / / Metallurgical Thermochemistry. - New-York - 1986. p. 124. 104.

 Canadian Mining and Metallurical Bulletin, 1992, January, p. 46-51 105.

 Schradcr R., Hoffman B. Andcrung der Rcaktiioosfahigkeit von Festkorpern durch vorhergehende mechanische Bearbeitung. Festkorperchcmie. - Leipzig, 1973.-S. 522-544 106.

 Skillings Mining Review, 1998, January 25, № 4. - S. 143-147. 107.

 Stare Mineral Summaries. - 1990, USBM. 108.

 АКТ 

 родовища ділянки-1й 2 кар'єра, горизонт 93 & /. 

 Ми, нягкеподпісадшіеся: гл.геолог комбінату T.D02CA4AICQB ГГ.Ш, 

 {Стаепшй гедолог кар'єра т.КОЛОСОВА Е.І., старший геолог ГРП т.Ш- ; ЛСЛйН H * fl. на сенов а ні! л резеняя координаційної наради до рас- смотренію НДР на 1985 рік НВО "Союзвольфрам" / г.Алмалнк, 1985р. / 

 Ьсос * Авілов яастоя ^ іі! акт про ніхеследующем: 

 - І.І8 леля 1956 року в відповідно до тешкческямі умовами, угверздеюшмп технічним нарадою / цротокод от.бмая 1986р. / я результатами хімічних аналізів ^ виконаних інститутом "Средаз- ніпроцветмет "/ то'іо від 20 нюня 1986р. ft ТО-738 / щюіззедел отбрр 

 технологічної проби й. / для виконання робіт за темою "Дсдсоео ^ - разючі> сть залучення в переробку позабалансових руд Нпрехенского М.О тороаденія ". 

 2. Розрахункова ^ аса проби]? Т Фактична маса проби 1> 550т Каса дубліката Ј55Gt 

 3 * Те; шологнческая щроба характеризує позабалансові окислен- ві руда, що складали 1 * 055 всіх запасів категорії Ві Сх на стадії детальної розвідки. 

 4.У пробу надійшов матеріал, представлений середньо-мелкозер- ність біотитовими гранітами ср шліровпдниьга ділянками крупно- зернистих. Розрахункова 'зміст основного компонента обідего в про- бе 0.025%, окисленого 0 # С12 #. 

 б.Матеріал проби відібраний з шурфів глибиною I і горстевиі методом, Максимальна крупність куохов 100 до. б.Проба упакована в крафт-меікі. 7, Цроба доставлена ??автоиаашной Нярекенского ШСА. 

 Адреса одержувача: г.Чіта. у.ч.Лернонтова, 2 

 Клстятут "ЗНШІгорцветмет", Читинський філія 

  Паспорт технологічної проби # 17 1.

 Технологічна проба відібрана для лабораторних досліджень за договором з Читинському філією інституту ВНІПІГорцветмет по темі "Визначити доцільність залучення в переробку за- балансових руд Еірекенского родовища ". 2.

 Технологічні умови на технологічну пробу 

  Тип руди пас матеріалу Зміст Мо, у% проби, кг. загального окисленого Позабалансовому суль- фідная руда 500 0,048 0,024 3.Хіміческій склад не визначався. 4.-Рудо-вміщає породою є калішватізірованше крупно- зернисті і середньозернисті граніти. Текстура зруденіння-вкрап- ленна. 

 Головні породообразующие мінерали: польові пшат, кварц, біотит. Часткові шпати переважно калієві. Зазвичай вони каолінізіро- вани, часто до повного розкладання і заміщені каоліном.Характер- але виділення оксидів і гідроксиди заліза в дуже тонкій одно- рідний суміші з каоліном або 8 вигляді пластинок, охристих землистих агрегатів по спайкостн, тріщинах і навколо окремих зерен. Внаслідок цього польові шпати забарвлені в жовтий, жовто-оранжевий а бузковий кольори. 

 Молібденіт среднечешуйчатий у вигляді вкрапленности та окремих гнізд. Окислена форма молібдену пов'язана переважно з гидроокисламі нелеза і глинистими мінералами. 

 5.Предварітельное опробування технологічної проби вироблено горстевим способом з закопушек 1123,24,25 глибиною 0,5 м. 

 В.А.Хренков ГП.Покачаков 

 6.Технологіческая проба Н7 є представницькою для заба- балансової сульфідних руд верхніх горизонтів ііірекенского місце- розденія. 

 'Головний інженер Жірекенского ГЗК Головний геолог ліірекенского ГЗК 

 ОД СРСР відділ вольфрамо - молібденової промисловості Шахтамінський рудоуправління 

 Додаток 3 "УТВЕРЕДАЮ" Головний інженер Шахтамінський рудоуправління. Шишмарьов Н.С. 

 АКТ 

 про відбір технологічної проби руда верхніх горизонтів досвідченого кар'єра Бугдаінского родовища 1.

 Технологічна проба відібрана з керна для лабораторних ис- следований за визначенням можливості переробки руди досвідченого кар'єра Бугдаінского родовища. 2.

 Технічні умови на технологічну пробу: 

 а) тип руди - змішана 

 б) зміст цінних компонентів в пробі (попереднє): 

 Мо заг. = 0,23% Мо окисл. = 0,12% 

 3. мінералогічний склад проби: 

 кварц - 35-30% t польові шпати - 40-45%, каолініт - 20-25%, 

 біотит - 2%, рудні - I%, Породи представлені щільними каолінізірованкимі біотитовими гранітами з сульфідно-окисленої молібденової мінералізацією. 

 4. Технологічна проба є представницькою для верхніх го- горизонтів досвідченого кар'єра Бугдаінского родовища. 

 Головний гв »і» г Шахтам ікс до ore ^ «^ ^ Ч. 

 рудоуправління / ^%? ^ 5 * 3? ^ * OB 

  Схема розташуванні юн,,, 4 

 меіасомашческі і тенение порід Жірекенского родовища 

 Виписка з акта лабораторно-ісхнологнческіх випробувань псЛіспользованііо відходів збагачення у виробництві будматеріалів 

 20 жовтня 1991 р. Чита 

 У лабораторію ВО «Чігасгройматеріали» на замовлення Читинського філії «Гіпроцветмет» (тема 29-86-154, керівник Добромислов Ю.П., відп. Виконавець Костроміна ІВ.) Надійшов матеріал - хвости жирнокислотного флотації позабалансовому руди Жірекенского родовища для визначення можливості його використання в виробництві силікатної цегли. 

 Підбір складу силікатної маси проводився з використанням наступних 

 матеріалів: 

 вихідні хвости; несковая частина хвостів; шламова частина хвостів; ' вапно Оловяінііского вапняного заводу. У процесі досліджень виконані наступні роботи: 

 !. Визначення гранулометричного складу хвостів, пссковой і шламовой частин хвостів. 2.

 Визначення активності вапна. 3.

 Приготування в'яжучого двома способами. 4.

 Приготування силікатної маси складу. 5.

 Формування зразків і пропарка їх в автоклаві. 6.

 Випробування зразків на міцність, водопоглащение, морозостійкість. 

 В результаті лабораторно-технологічних випробувань зроблені наступні 

 висновки: 

 1. Вихідні хвости і несковая частина хвостів придатні для виробництва силікатної цегли, очікувана марка «150-175» (склад 3-4) і марка «100-550» (склад 5 - 6), морозостійкість - 15 циклів. 

 2. Шламовая частина хвостів не придатна для виробництва силікатної 

 цегли 

 Начальник лабораторії 

 ПО «Чтастройматеріли» {\ ^ ~ V ^ Козлова В.В. 

 Докумен ^ ^ ^ ^ гавкіт ^ ^ ^ мо-технологічсскіх випробуваннях по темі 29-86-154 'зберігається в архіві 0> Юн6ф § ^ ^ що є правонаступником Читинського 

 філії інсїІжівд * ^ ^ />

 ї - A \ ^ 'tS ^ y-<' / t '! e "e 0? Щ-& ьр OtfeM & M jrtfcci- 

 J Є. 0 4 doey? 

 Стверджую ілького директора & Рекеш * »й ГЗК» 

 В.П.Іванов 5 ^ 5 ^ 2003 

 ЗАТВЕРДЖУЮ ий директор ВАТ ієті ІІІпроект » С.С.Пешков 2002 

  Виписка нз акта 

 промислових випробувань на Жірекенской збагачувальній фабриці 

 Комісія у складі: 

 від * Жірекенского ГЗК: Поляков О.А. - Головний інженер фабрики; 

 Нікітін В.А. - Начальник фабрики; 

 or?) Читинського філії кГіпроцветмет »: 

 Лобромислоп Ю.П. - Зав. лабораторії комплексного використання 

 сировини (КІС) Читинського філії інституту «Гіпроцветмет»; 

 Добромислова Л.Е. - Ст. науковий співробітник лабораторії КІС; 

 Костромнна І.П. - Інженер лабораторії КІС. 

 склали цей акт про те, що згідно із завданням »передбаченому темою 29-86-153 «Розробити технологію переробки забалансових руд Жірекенского родовища », укладеної за договором між Жнрекенскнм ГЗК і Читинському філією інституту «Гіпроцветмет», фактично проведені промислові випробування рекомендованих співробітниками лабораторії КІС умов подрібнення глинистої руди на Жірекенской збагачувальній фабриці з метою підвищення вилучення молібдену в колективній флотації. 

 При переробці на фабриці руди з високим вмістом глинистих мінералів (каолініту) різко знижуються технологічні показники. На підставі проведених лабораторних досліджень для підвищення 

  технологічних показників коішсктівной флотації проведений », промислові випробування рекомендованого режиму подрібнення з подачею оксіпропілірованного бутилового спирту (ОПСБ) для модифікації глинистих матеріалів в процесі подрібнення, а також зниження щільності пульпи при подрібненні в ММС. 

 Проведені дослідження протягом чотирьох змін (10.07, 11.07, 12.07, 13.07) показали наступні результати: 1.

 Витяг сульфидного молібдену в колективний концентрат з подачею ОПСБ в млин ММС склало 70,1%, а без подачі його витяг склало 61,13 і 50,97%. 2.

 Зниження щільності пульпи в млині ММС до 48-50% з одночасним поданням до неї ОПСБ - 25 г / т дозволило отримати витяг молібдену в колективний концентрат - 81,32%. 

 Останній режим подрібнення і колективної флотації рекомендується для більш тривалих випробувань. 

 Очікуваний річний економічний ефект від впровадження рекомендованого режиму подрібнення - 140 тис. рублів. 

 Л.К. Баранова 

 Начальник Жірекенской / 

 збагачувальної фабрики 

  і в ^ ЙйадЗ ^ Жірекенскнй ГЗК ». 

 Ас. ov. $ JDW 

 Акт № 4 здачі-нріемкі науково-технічної продукції за договором № 180 від 14. 01.91 р. зберігається в архіві ВАТ «ЗабайкалцветметНІІпроект», що є правонаступником Читинського філії інституту «Гіпроцвстмет» 

  ПРОТОКОЛ 

 приймання звіту про науково-дослідній роботі за темою "Розробка технології переробки позабалансових руд Жірекенского. родовища ", виконаної Читинському філією "Гіпроцветмет" (тема 29-86-154) 

 Звіт розглянуто за участю 

 від Жірекенского ГЗК: Начальника виробничо-технічного відділу комбінату Сисоєва А.І. 

 Начальника збагачувальної фабрики Нікітіна З.А. 

 Очного технолога Фабрики Баранова О.В. 

 Начальника науково-дослідної лабораторії Баранової Л.К. 

 від Читинського філії "Гіпроцветмет": Заз. лабораторією комплексного 

 використання сировини Доброр ^ ислова Ю.З. 

 Відповідального виконавця Костромяной Т / .В. 

 Виконавця "" Добромн ялинової Л.Е. 

 В результаті розгляду звіту Яярекекскіи ГЗК прийняті наступні рішення: 

 I. Звіт прийняти 

 II. Оцінка роботи 

 Робота виконана відповідно до затвердженому програмою. Поставлені завдання виконані повністю. 

 I; Читинському філією "Гіпроцветмет" в лабораторних умо- виях розроблена. малоотходная технологія переробки забаланс- вих (сульфідних і окислених) руд Жірекенского месторозденія, що дозволяє витягувати сульфідні мінералу молібдену і міді в од- ноіменние концентрати, концентрувати окіслоннне мінерали молі- чувань і міді тшрнокіслотной флотації в окремому продукті з од- новременним висновком з даний продукт шламістих частинок, за рахунок чого забезпечується також підготовка відвальних хвостів до викорис- зованию їх у виробництві силікатної цегли. 

  2. Розроблено технологію отримання з відвальних хвостів силікат- ного цегли «арок 150-175 до рекомендації з використання еодообо- рота. 3.

 ПроЕеденн напівпромислові випробування технології вилучення окис- ленного молібдену кз змішаної руди зі ступенем окислення 55 $. 

 З метою макскдол'ного вилучення окисленого молібдену яз хвостів сульфідної флотації випробуваний моди & ідкрованннй авторами звіту жірнокіс- лотно збирач ОПСК, в результаті чого витяг окисленого мо- молібдену в концентрат зросла на 3,8 $ (в порівнянні з використанням відомих збирачів), Отриманий концентрат жирнокислотного флотації був підданий Чанов вилуговування слабкими розчинами Сірко киць- лоти. 3 результаті вилуговування в продуктивний розчин було витягти- але 94 $ молібдену. 

 III. Читинському філії "Рлпроцветмет" получотше результати ра- боти з даної теми врахувати при складанні техняко-екокодаческіх рас- четов при проектуванні другої черги Яірекопского ГЗК. 

  ПОГОДЖЕНО 

 Зам. директора по.проізводству 

 ВАТ «ЖіреЛенс ^ ий ГЗК» 

 ^ ^ ^ НЛ.Новіков 

 «Јb» UfXrbCXS 2004 

  ЗАТВЕРДЖУЮ Ген. директор екенскій ГЗК » ^ F ^ ii.i). Буртол і до 2004 

  Акт 

 про використання в промислових умовах результатів дисертаційної роботи Костороміной Ірини Володимирівни «Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд (На прикладі руд Жірекенского родовища) » 

 Ми, що нижче підписалися, начальник збагачувальної фабрики Баранова Л.К., зав. кафедрою «Збагачення корисних копалин і вторинної сировини »Читинської державного університету, проф. Мязіна B.IL, ст. викладач кафедри ОПІіВС ЧітГУ Костроміна І.В. склали цей акт про те, що на Жірекенской збагачувальної фабриці при переробці молнден-аргіллізітових руд використовується технологічний режим рудоіодготовкі, що сприяє зниженню механічної активації глинистого матеріалу, розроблений в дисертаційній роботі Костроміної І.В. 

 Технологічно режим передбачає зміну плотностних режимів у млині ММС (1 стадія) з 75 до 65% твердого в пульпі. У результаті використання розробленого режиму на Жірскенской Збагачувальній фабриці витяг молібдену в колективний концентрат підвищилося на 5-7%. 

 Річний економічний ефект від розробленої технології склав 11? 4 млн. руб. 

  ART 

 про впровадження результатів дисертаційної роботи Костроміної Ірини Володимирівни «Розробка раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд (на прикладі руд Жірекенского родовища) » в навчальний процес Читинського державного університету 

 Ми, що нижче підписалися, начальник навчально-методичного управління Читинського державного університету Дубровіна Л.Г., зав. кафедрою ОГШіВС професор, д.т.н. Мязіна В.П., доцент кафедри ОПІіВС, канд. техн. наук Литвинцева О.В., доцент кафедри ОПІіВС, канд. техн. наук Храмов А.Н склали цей акт про те, що результати наукових досліджень Костроміної І.В., що увійшли до її дисертаційну роботу, впроваджені в навчальний процес на кафедрі «Збагачення корисних копалин і вторинної сировини »і використовуються студентами при виконання лабораторних робіт з дисциплін «Дослідження корисних копалин на обогатимость »і« Магнітні, електричні та спеціальні методи збагачення »: 

 лабораторна робота «Дослідження флотационной збагатимо ості молібден-аргіллізітовой руди із застосуванням методів нейтралізації негативного впливу глинистих шламів »; 

 лабораторна робота «Комбінований спосіб вилучення окисленого молібдену ». 

 Начальник навчально-методичного управління Л.Г.Дубровіна 

 Зав. кафедрою ОПІіВС В.П.Мязін 

 Доценти кафедри ОПІіВС: О.В.Літвінцева 

 cS ^ 2) C / \ ^ А.Н.Храмов

 « Попередня
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ"
 1.  8.9 Науково-консультативна рада при Верховному суді РФ, його завдання і склад
    рекомендацій з принципових питань судової практики. Завданням Науково-консультативної ради визнається вивчення питань, що виникають у судовій діяльності, і розробка відповідних рекомендації: а) за проектами роз'яснень Пленуму Верховного Суду РФ щодо застосування законодавства, за матеріалами узагальнень судової практики та судової статистики, б) по проектам
 2.  Висновок
    загальні гіпотези, що відносяться не тільки до напрямів і фазам професійної еволюції, але також до відносин техніки і соціального, місцю і значущості машинізацію в індустріальних суспільствах. В іншому випадку ці дослідження ризикують стати монографіями, марно деталізованими, що не вносять ніякого внеску у вивчення центральних проблем індустріальної
 3.  Дедюлін М.А.. Навчально-методичний комплекс з курсу «Естетика». Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. - 136 с., 2004
    рекомендації з підготовки студентів до семінарського заняття по курсу
 4.  Основні положення Рекомендацій Європейського бюро ВООЗ від 10 серпня 2010 р. «Природні пожежі і аномальна спека в Російській Федерації»
    рекомендаціями про заходи захисту; - надання респіраторів найуразливішим групам населення; - раннє інформування про пожежонебезпечних ситуаціях; - надання послуг медичної (в тому числі амбулаторної) допомоги на місцевому рівні; - забезпечення громадських загальнодоступних місць в якості «оазисів» з чистим прохолодним повітрям. Проводити медичну евакуацію цілих груп населення не
 5.  § 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
    § 1. ЗАГАЛЬНІ
 6.  Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
    Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА
 7.  ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ І МЕТОДОЛОГІЇ НАУКИ
    ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ І МЕТОДОЛОГІЇ
 8.  Восьма глава ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ І РЕЗУЛЬТАТИ
    Восьма глава ЗАГАЛЬНІ ЗАУВАЖЕННЯ І
 9.  Розділ 1 ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
    Розділ 1 ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ
 10.  Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ КІЛЬКОХ ОСІБ
    Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ КІЛЬКОХ
 11.  Дралін А. І.. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / А. І. Дралін, С. Г. Міхньова. - Вид. 2-е, перераб. і доп. - Пенза: Інформаційно-видавничий центр ПГУ, 2006. - 127 с., 2006
    рекомендації до їх виконання, тести, екзаменаційні питання. Матеріали викладені в компактній формі з використанням логічних таблиць, схем, малюнків. Посібник підготовлено на кафедрі «Економічна теорія і світова економіка» Пензенського державного університету. Рекомендується для студентів, які вивчають світову економіку, міжнародні економічні відносини, зовнішньоекономічну
 12.  Чуркін І. Н.. Друга світова війна. Велика Вітчизняна війна радянського народу (1939-1945 рр..): Методичні вказівки по курсу вітчизняної історії для студентів технічного вузу усіх спеціальностей / І. Н. Чуркін. - Ульянівськ: УлГТУ, 2009. - 64 с., 2009
    рекомендації щодо вивчення та основні положення теми «Друга світова війна. Велика Вітчизняна війна радянського народу (1939 - 1945 рр..) », Список рекомендованої літератури. Для викладачів, аспірантів і студентів гуманітарних факультетів вузів і всіх, хто цікавиться історією та культурою Росії. Робота підготовлена ??на кафедрі «Історія та
 13.  4.1.2. Прикладна соціологія, її призначення та специфіка
    виводу, звана "практичної рекомендацією". Наукове обгрунтування останньої зовсім не те ж, що інтерпретація знання, що представляє інформацію про соціальної дійсності. Як вважає Г.С.Батигін, спеціально займається зазначеною проблемою, в даному випадку необхідна розробка особливої ??логіко-семантичної процедури "обгрунтування практичної рекомендації у вигляді етапів дослідницького
 14.  3.3 Загальні висновки стосовно вчення іконоборців
    Як нам видається, в даний час вдається досить переконливо довести, що між першим і другим іконоборством наявна наступність доктрини. Друге відрізняється від першого, головним чином, в ступеня опрацювання і систематизації вчення (а також в пастирському підході до культу ікон). В цілому, іконоборство реалізувало і розвинуло ті тенденції у візантійському богослов'ї, які
 15.  Питання Т. Поняття та види договору купівлі-продажу
    загальні норми про договір купівлі-продажу. 2. Договір купівлі-продажу регулюється главою 30 ГК "Купівля-продаж", а також іншими законами (наприклад, Федеральним законом "Про захист прав споживачів" від 07.02.92 № 2300-1, в рец. Від 21.12.2004), указами Президента РФ , постановами Уряду РФ, нормативними актами окремих міністерств і відомств, звичаями ділового обороту. Ряд питань
 16.  12.1 Суддівський корпус, його поняття і склад. Єдність статусу суддів Російської Федерації
    загальні вимоги до всіх професійним суддям, складовим суддівський корпус. Законодавець, проте, закріпив додаткові вимоги, що стосуються окремих категорій суддів. Так, суддею Конституційного Суду РФ може бути громадянин, який досяг віку 40 років і має стаж роботи з юридичної професії не менше 15 років; суддею Верховного Суду України, Вищого Арбітражного Суду РФ може бути
 17.  Н.І. Базилєв, С.П. Гурко, М.Н. Базильова та ін. Економічна теорія: Посібник для преподават., Аспірантів і стажистів. - 4-е вид., Стереотип. - Мн.: Книжковий Будинок; Екоперспектіва. - 637 с., 2006