Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Загальні положення

Загальні правові засади у сфері надання фінансових послуг, здійснення регулятивних та наглядових функцій за діяльністю з надання фінансових послуг регламентовані Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. (далі - Закон).

Метою Закону є створення правових основ для захисту інтересів споживачів фінансових послуг, правове забезпечення діяльності та розвиток конкурентоспроможного ринку фінансових послуг в Україні, пра вовое забезпечення єдиної державної політики у фінансовому секторі України.

У Законі терміни вживаються в такому значенні: 1)

фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг та яка внесена до відповідного реєстру в порядку, встановленому законом. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг; 2)

кредитна установа - фінансова установа, яка відповідно до закону має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик; 3)

фінансовий кредит - кошти, які надаються у позику юридичній або фізичній особі на визначений строк та під процент; 4)

фінансові активи - кошти, цінні папери, боргові зобов'язання та право вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів; 5)

фінансова послуга - операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів; 6)

ринки фінансових послуг - сфера діяльності учасників ринків фінансових послуг з метою надання та споживання певних фінансових послуг. До ринків фінансових послуг належать професійні послуги на ринках банківських послуг, страхових послуг, інвестиційних послуг, операцій з цінними паперами та інших видах ринків, що забезпечують обіг фінансових активів; 7)

учасники ринків фінансових послуг - юридичні особи та фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності, які відповідно до закону мають право здійснювати діяльність з надання фінансових послуг на території України, і споживачі таких послуг; 8)

істотна участь - пряме або опосередковане, самостійне або спільно з іншими особами володіння певною частиною статутного капіталу або права голосу придбаних акцій (паїв) юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість вирішального впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи; 9)

саморегулююча організація - неприбуткове об'єднання фінансових установ, створене з метою захисту інтересів своїх членів та інших учасників ринків фінансових послуг та якому делегуються відповідними державними органами, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, повноваження щодо розроблення і запровадження правил поведінки на ринках фінансових послуг та / або сертифікації фахівців ринку фінансових послуг.

Законами України з питань регулювання ринків фінансових послуг можуть бути передбачені додаткові повноваження, які можуть делегуватися саморегулюючим організаціям; 10)

державне регулювання ринків фінансових послуг - здійснення державою комплексу заходів з регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг з метою захисту інтересів споживачів фінансових послуг та запобігання кризових явищ; 11)

професійна таємниця - матеріали, документи, інші відомості, якими користуються в процесі та у зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків посадові особи державних органів, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, та особи, які залучаються до здійснення цих функцій, і які забороняється розголошувати у будь-якій формі до моменту прийняття рішення відповідним уповноваженим державним органом; 12)

Уповноважений орган - спеціальний уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг.

Інші терміни, які вживаються у Законі, застосовуються у значенні законів України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

Закон регулює відносини, що виникають між учасниками ринків фінансових послуг під час здійснення операцій з надання фінансових послуг.

Фінансові установи в Україні діють відповідно до Закону з урахуванням норм законів України, які встановлюють особливості їх діяльності.

Положення Закону не поширюються на:

діяльність в Україні фінансових установ, які мають статус міжурядових міжнародних організацій;

діяльність Державного казначейства України та державних цільових фондів.

Відносини, що виникають у зв'язку з функціонуванням фінансових ринків та наданням фінансових послуг споживачам, регулюються Конституцією України, Законом, іншими законами України з питань регулювання ринків фінансових послуг, а також прийнятими згідно з цими законами нормативно-правовими актами .

Умови надання фінансових послуг

Фінансовими вважаються такі послуги: 1)

випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та / або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків; 2)

довірче управління фінансовими активами; 3)

діяльність з обміну валют; 4)

залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення; 5)

фінансовий лізинг; 6)

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; 7)

надання гарантій та поручительств; 8)

переказ грошей; 9)

послуги у сфері страхування та накопичувального пенсійного забезпечення; 10)

торгівля цінними паперами;

І) факторинг;

12) інші операції, які відповідають критеріям, визначеним у п. 5 ч.1 ст. 1 Закону.

Фінансові послуги надаються фінансовими установами, а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності (далі - суб'єкти підприємницької діяльності).

Виключне право або інші обмеження щодо надання окремих фінансових послуг встановлюються законами про діяльність відповідної фінансової установи та нормативно-правовими актами державних органів, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг.

Надавати фінансові кредити за рахунок залучених коштів має право на підставі відповідної ліцензії лише кредитна установа.

Можливість та порядок надання окремих фінансових послуг юридичними особами, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, визначаються законами та нормативно-правовими актами державних органів, що здійснюють регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг, виданими в межах їх компетенції.

Фінансові послуги відповідно до положень Закону надаються суб'єктами підприємницької діяльності на підставі договору. Договір, якщо інше не передбачено законом, повинен містити: 1)

назву документа; 2)

назву, адресу та реквізити суб'єкта підприємницької діяльності; 3)

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, яка отримує фінансові послуги, та її адресу; 4)

найменування, місцезнаходження юридичної особи; 5)

найменування фінансової операції; 6)

розмір фінансового активу, зазначений у грошовому виразі, строки його внесення та умови взаєморозрахунків; 7)

термін дії договору; 8)

порядок зміни і припинення дії договору; 9)

права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору; 10) інші умови за згодою сторін; 11 )

підписи сторін.

Уповноважений орган встановлює додаткові вимоги до договорів про надання фінансових послуг фізичним особам, якщо це не врегульовано законом.

При укладанні договору юридична або фізична особа має право вимагати у суб'єкта підприємницької діяльності надання балансу або довідки про фінансове становище, підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), а також бізнес-план, якщо інше не передбачено законодавством України .

Підстави, порядок і правові наслідки припинення дії договорів про надання фінансових послуг визначаються цивільним законодавством, законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг, а також укладеними відповідно до них договорами.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Загальні положення "
 1. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
  Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА
 2. Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ КІЛЬКОХ ОСІБ
  Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ КІЛЬКОХ
 3. Висновок
  загальні гіпотези, що відносяться не тільки до напрямів і фазам професійної еволюції, але також до відносин техніки і соціального, місцю і значущості машинізацію в індустріальних суспільствах. В іншому випадку ці дослідження ризикують стати монографіями, марно деталізованими, що не вносять ніякого внеску у вивчення центральних проблем індустріальної
 4. 4.3. Укази Президента РФ та інші нормативно-правові акти з питань інформаційної безпеки
  спільні інтереси узгоджуються з приватними. Підзаконні акти якраз і покликані конкретизувати основні, принципові положення законів стосовно своєрідності конкретних ситуацій. За своїм змістом підзаконні акти, як правило, є актами різних органів виконавчої влади. По суб'єктах видання та сфері поширення вони поділяються на загальні, місцеві, відомчі та
 5. Перевезення і транспортні договори
  загальні для всіх перевезень на даному виді транспорту та спеціальні для окремих категорій перевезень), технічні умови навантаження і кріплення вантажів. Види транспортних договорів: договір на організацію перевезень; договір перевезення вантажу; договір морської і річкової буксирування; договір транспортної експедиції; договір на експлуатацію залізничних під'їзних шляхів і т.п. Найбільше
 6. Чотири імпульсу всіх холонів
  загальні моделі, які можна знайти в еволюції холонів, де б вона не відбувалася, в матерії, біосфері або розумі, а також і в більш високих сферах. Може бути, навіть в духовному світі, Так? У: Так, значить, в еволюції є якогось роду єдність? КУ: Так, частково це так. Триваючий процес самопреодоления в еволюції виробляє переривчастості, скачки, творчі зрушення. Тому в еволюції
 7. Династії родичів пророка
  загальні географічні контури Халіфату, що включали країни від Ірану на сході до Єгипту і Північної Африки на південному заході, була повалена в 750 представником іншої лінії роду пророка, чия династія отримала найменування Аббасидів (750-1258). Більшість представників попередньої династії при цьому загинули. Влада їх збереглася лише на заході, в Іспанії, де організувався арабська
 8. ТЕМА 5. МОРАЛЬ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ. ЗАГАЛЬНІ І ПРИВАТНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ моралі і моральності В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН
  -Краще моральним бути, ніж моральним вважатися. -А кому це треба, що б я чи ви були ідеальними, моральними? -Це потрібно і мені і вам, якщо ви не заперечуєте ... -Але ж над моральними пристойностями вже давно сміються, бо вони вийшли з моди ... -А хіба мораль, совість, любов, честь можуть вийти з моди?! Моральні цінності - основа здорової сім'ї і держави. Ш Словник ключовий термінології.
 9. Договір ВОІВ про авторське право і Договір ВОІВ про виконання і фонограми
  загальні, що відносяться не тільки до перетвореним в цифрову форму творам положення про право на поширення, право на прокат , право на повідомлення для загального відома, а також встановлює для країн-учасниць зобов'язання передбачати адекватні та ефективні заходи, що дозволяють правовласникам захищати свої права від порушень (включаючи положення про відповідальність за обхід технічних
 10.  Про поняття
    загальні, то називаються conceptus / накопичення / лат /. Якщо conceptus беремо а priori, то це notio / ідея / лат /. Вища ступінь поняття це ідея в платонівському сенсі, яка виражає прообраз суті справи / речі /. Є безліч уявлень, які усвідомлюються нами, тому найважливіша частина філософії займається тим, що темні уявлення робить ясними і усвідомлював. Але не все, що мислять -
 11.  КРИТЕРІЙ МОРАЛЬНОСТІ (грец. kriterion - мірило для оцінки).
    загальні для всіх епох умовах людського співжиття. Таким чином, в моралі проявляється особистісне, загальнолюдське і класове. Парадокс моральної поведінки. Пристосуванство,
 12.  Тема 1. Естетика як наука
    загальні характеристики природи естетичного пізнання. По-друге, розкрийте зв'язок естетики з філософією і з іншими гуманітарними дисциплінами. Бажано показати, що естетика є теоретичною основою мистецтвознавчих наук, технічної естетики, естетики поведінки і побуту. По-третє, покажіть значення естетики та її функції в життєдіяльності людини і суспільства. Зверніть увагу, яке