Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Загальні положення

У Законі терміни вживаються в такому значенні:

продукція - небудь виріб, процес чи послуга, що виготовляється, здійснювана або надається для задоволення суспільних потреб;

виробник - юридична або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, відповідальна за проектування, виготовлення-ня, упаковку та маркування продукції незалежно від того, виконуються зазначені операції самою цією особою чи від його імені;

система якості - сукупність взаємопов'язаних та взаємодіючих елементів організаційної структури, визначених механізмів відповідальності, повноважень та процедур організації, а також процесів і ресурсів , що забезпечують здійснення загального керівництва якістю та її відповідність встановленим вимогам;

система управління якістю - сукупність органів і об'єктів управління, взаємодіючих за допомогою матеріально-технічних і інформаційних засобів при управлінні якістю продукції;

система управління навколишнім середовищем - сукупність організаційної структури, діяльності та відповідних ресурсів і методів для формування, здійснення, аналізу і актуалізації екологічної політики;

постачальник - юридична або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, яке вводить в обіг продукцію чи безпосередньо бере в цьому участь;

підтвердження відповідності - діяльність, результатом якої є гарантування того, що продукція, системи якості, системи управління якістю, системи управління довкіллям, персонал відповідають встановленим законодавством вимогам;

декларування відповідності - процедура, за допомогою якої виробник або уповноважена ним особа (далі - виробник) під свою повну відповідальність документально засвідчує, що продукція відповідає встановленим законодавством вимогам;

сертифікація - процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність про дукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу встановленим законодавством вимогам;

випробувальна лабораторія - лабораторія, яка здійснює тих нические операції, що складаються у визначенні однієї чи кількох характеристик даної продукції згідно з встановленою процедурою;

сертифікат відповідності - документ, який підтверджує, що продукція системи якості, системи управління якістю, системи управління навколишнім середовищем , персонал відповідає встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документа, визначеного законодавством;

декларація про відповідність - документально оформлена в установленому порядку заява виробника, де надається гарантія відповідності продукції вимогам, встановленим законодавством;

аудитор з сертифікації - особа, яка має відповідну кваліфікацію, теоретичну і практичну підготовку, необхід-мую для проведення одного або декількох видів робіт з сертифікації, атестовано в установленому порядку і занесено до відповідного Реєстру-

технічний регламент з підтвердження відповідності - нормативно-правовий акт, затверджений Кабінетом Міністрів України, в якому містяться опис видів продукції, що підлягає обов'язковому підтвердженню відповідності, вимоги безпеки для життя і здоров'я людини, тварин, рослин, а також майна та охорони навколишнього середовища , процедури підтвердження відповідності цим вимогам, правила маркування і введення продукції в обіг;

свідоцтво про визнання відповідності - документ, що засвідчує визнання іноземних документів про підтвердження відповідності продукції вимогам, встановленим законодавством України;

введення продукції в обіг - виготовлення або ввезення на митну територію України продукції з наступною самостійною або опосередкованою її реалізацією на території України;

законодавчо регульована сфера - сфера, в якій вимоги до продукції та умови введення її в обіг регламентуються законодавством;

законодавчо нерегульована сфера - сфера, в якій вимоги до продукції та умови введення її в обіг не регламентуються законодавством.

Закон регулює відносини, що виникають у процесі підтвердження відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу вимогам, встановленим законодавством України, і поширюється на виробників та постачальників продукції незалежно від форми власності та видів діяльності, на органи з сертифікації, випробувальні лабораторії, а також відповідні органи державної влади.

Об'єктами підтвердження відповідності є продукція, системи якості, системи управління якістю, системи управління довкіллям, персонал.

Державна політика у сфері підтвердження відповідності базується на таких принципах:

координації дій органів виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності, розмежування їх повноважень та уникнення дублювання;

неупередженості, прозорості та доступності процедур підтвердження відповідності;

застосування з урахуванням існуючої міжнародної практики способів підтвердження відповідності залежно від потенційного ризику;

забезпечення ідентичних процедур підтвердження відповідності продукції вітчизняного та іноземного походження;

гармонізації національних нормативно-правових актів з підтвердження відповідності з міжнародними та європейськими;

сприяння розвитку сфери підтвердження відповідності в законодавчо нерегульованій сфері-

дотримання вимог по конфіденційності інформації, отриманої в результаті робіт з підтвердження відповідності;

забезпечення повного та всебічного інформування з питань підтвердження відповідності всіх зацікавлених сторін.

У Законі визначено повноваження органів виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності.

Кабінет Міністрів України у сфері підтвердження відповідності: забезпечує здійснення державної політики у сфері підтвердження відповідності;

визначає центральні органи виконавчої влади з питань технічного регулювання у відповідних сферах діяльності;

визначає центральні органи виконавчої влади, на які покладається розроблення технічних регламентів;

затверджує технічні регламенти з підтвердження відповідності; укладає міжнародні угоди у сфері підтвердження відповідності, приєднання України до міжнародних ( регіональних) систем сертифікації.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності:

бере участь у формуванні державної політики у сфері підтвердження відповідності;

забезпечує проведення єдиної державної технічної політики у сфері підтвердження відповідності;

готує пропозиції щодо укладання міжнародних угод у сфері підтвердження відповідності, приєднання України до міжнародних (регіональних) систем сертифікації, приймає рішення о'порядке визнання результатів робіт, проведених органами з сертифікації інших країн;

координує діяльність центральних органів виконавчої влади у визначених сферах діяльності з підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері;

організовує розробку проектів нормативно-правових актів, встановлюють загальні вимоги та правила процедури підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері;

надає методологічну допомогу центральним органам виконавчої влади у розробленні проектів законів, інших нормативно-правових актів з підтвердження відповідності, у тому числі технічних регламентів;

узгоджує розроблені центральними органами виконавчої влади технічні регламенти з підтвердження відповідності, що подаються на затвердження Кабінету Міністрів України;

організовує ведення державного реєстру уповноважених органів але сертифікації та встановлює порядок надання ними інформації , що стосується виданих сертифікатів відповідності та свідоцтв про визнання відповідності;

організовує підготовку та атестацію аудиторів з сертифікації; організовує ведення національного фонду нормативно правових актів з питань підтвердження відповідності;

здійснює інформаційне забезпечення з питань підтвердження відповідності.

Центральні органи виконавчої влади, на які покладено функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності:

готують пропозиції щодо уповноваження органів з сертифікації на проведення робіт з підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері;

беруть участь у розробці проектів технічних регламентів з підтвердження відповідності та інших нормативно-правових актів у цій сфері;

організовують підготовку та підвищення кваліфікації фахівців з підтвердження відповідності.

Центральний орган виконавчої влади з питань економіки:

за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності та з центральними органами виконавчої влади, на які покладено функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності, уповноважує органи з сертифікації (далі - уповноважені органи з сертифікації) на проведення робіт з підтвердження відповідності у законодавчо регульованій сфері;

організовує нагляд за проведенням робіт з підтвердження відповідності уповноваженими органами з сертифікації.

Процедура підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері є обов'язковою для виробника, постачальника або уповноваженого органу з сертифікації.

Підтвердження відповідності в законодавчо нерегульованій сфері здійснюється на добровільних засадах.

Відповідність продукції вимогам, встановленим законодавством, засвідчується декларацією про відповідність або сертифікатом відповідності.

Національний знак відповідності - знак, що засвідчує відповідність позначеної ним продукції вимогам технічних регламентів з підтвердження відповідності, які поширюються на неї.

Опис та правила застосування національного знака відповідності встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Виробник зобов'язаний наносити національний знак відповідності в законодавчо регульованій сфері на продукцію, відповідність якої він засвідчив декларацією. При підтвердженні відповідності продукції уповноваженим органом з сертифікації до національного знаку відповідності додається ідентифікаційний номер цього органу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Загальні положення "
 1. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
  Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА
 2. Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ КІЛЬКОХ ОСІБ
  Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ КІЛЬКОХ
 3. Висновок
  загальні гіпотези, що відносяться не тільки до напрямів і фазам професійної еволюції, але також до відносин техніки і соціального, місцю і значущості машинізацію в індустріальних суспільствах. В іншому випадку ці дослідження ризикують стати монографіями, марно деталізованими, що не вносять ніякого внеску у вивчення центральних проблем індустріальної
 4. 4.3. Укази Президента РФ та інші нормативно-правові акти з питань інформаційної безпеки
  спільні інтереси узгоджуються з приватними. Підзаконні акти якраз і покликані конкретизувати основні, принципові положення законів стосовно своєрідності конкретних ситуацій. За своїм змістом підзаконні акти, як правило, є актами різних органів виконавчої влади. По суб'єктах видання та сфері поширення вони поділяються на загальні, місцеві, відомчі та
 5. Чотири імпульсу всіх холонів
  загальні моделі, які можна знайти в еволюції холонів, де б вона ні відбувалася, в матерії, біосфері або розумі, а також і в більш високих сферах. Може бути, навіть в духовному світі, Так? У: Так, значить, в еволюції є якогось роду єдність? КУ: Так, частково це так. Триваючий процес самопреодоления в еволюції виробляє переривчастості, скачки, творчі зрушення. Тому в еволюції
 6.  Династії родичів пророка
    загальні географічні контури Халіфату, що включали країни від Ірану на сході до Єгипту і Північної Африки на південному заході, була повалена в 750 представником іншої лінії роду пророка, чия династія отримала найменування Аббасидів (750-1258). Більшість представників попередньої династії при цьому загинули. Влада їх збереглася лише на заході, в Іспанії, де організувався арабська
 7.  ТЕМА 5. МОРАЛЬ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ. ЗАГАЛЬНІ І ПРИВАТНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ моралі і моральності В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН
    -Краще моральним бути, ніж моральним вважатися. -А кому це треба, що б я чи ви були ідеальними, моральними? -Це потрібно і мені і вам, якщо ви не заперечуєте ... -Але ж над моральними пристойностями вже давно сміються, бо вони вийшли з моди ... -А хіба мораль, совість, любов, честь можуть вийти з моди?! Моральні цінності - основа здорової сім'ї і держави. Ш Словник ключовий термінології.
 8.  Договір ВОІВ про авторське право і Договір ВОІВ про виконання і фонограми
    загальні, що відносяться не тільки до перетвореним в цифрову форму творам положення про право на поширення, право на прокат, право на повідомлення для загального відома, а також встановлює для країн-учасниць зобов'язання передбачати адекватні та ефективні заходи, що дозволяють правовласникам захищати свої права від порушень ( включаючи положення про відповідальність за обхід технічних
 9.  Про поняття
    загальні, то називаються conceptus / накопичення / лат /. Якщо conceptus беремо а priori, то це notio / ідея / лат /. Вища ступінь поняття це ідея в платонівському сенсі, яка виражає прообраз суті справи / речі /. Є безліч уявлень, які усвідомлюються нами, тому найважливіша частина філософії займається тим, що темні уявлення робить ясними і усвідомлював. Але не все, що мислять -
 10.  КРИТЕРІЙ МОРАЛЬНОСТІ (грец. kriterion - мірило для оцінки).
    загальні для всіх епох умовах людського співжиття. Таким чином, в моралі проявляється особистісне, загальнолюдське і класове. Парадокс моральної поведінки. Пристосуванство,
 11.  Тема 1. Естетика як наука
    загальні характеристики природи естетичного пізнання. По-друге, розкрийте зв'язок естетики з філософією і з іншими гуманітарними дисциплінами. Бажано показати, що естетика є теоретичною основою мистецтвознавчих наук, технічної естетики, естетики поведінки і побуту. По-третє, покажіть значення естетики та її функції в життєдіяльності людини і суспільства. Зверніть увагу, яке
 12.  ЗМІСТ
    положення країн Центральної і Південно-Східної Європи у 70-ті - середині 80-х г 128 § 4. Країни Центральної та Південно-Східної Європи в середині 80-х - 90-е г 135 Глава 6. Країни Сходу в 1945 р. - 1990-і г 148 § 1. Китайська Народна Республіка в 1949-1990-і г 148 § 2. Японія в 1945-1990-і г 158 § 3. Індія в 1947 - 1990-і г 165 Глава 7. Міжнародні відносини та міжнародні громадські
 13.  § 1. Загальні зауваження
    загальні положення про право, що підлягає застосуванню до речових прав), ст. 1206 (право, підлягає застосуванню до виникнення та припинення речових прав), ст. 1207 (право, підлягає застосуванню до речових прав на судна і космічні об'єкти). Цей аспект відносин власності за участю іноземців детально аналізується в міжнародне право. Залишаючи його в даному випадку осторонь, зупинимося