Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.П.Грішаев, А.М.Ерделевскій. Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої. Постатейний. Підготовлено для системи КонсультантПлюс., 2006 - перейти до змісту підручника

5. Товариство з додатковою відповідальністю Стаття 95. Основні положення про товариства з додатковою відповідальністю

Коментар до статті 95 1. На відміну від товариств з обмеженою відповідальністю, які отримали найбільше поширення у вітчизняному господарському обороті, організаційно-правова форма товариства з додатковою відповідальністю (ТДВ) не настільки популярна. Пов'язано це насамперед з тим, що конструкція ТДВ пропонує менш вигідні умови для внутрішніх інвесторів подібного суспільства, а єдиний позитивний момент, який випливає з даної організаційно-правової форми, - більш висока (в порівнянні з ТОВ і АТ) забезпеченість інтересів кредиторів може бути компенсована інструментами зобов'язального права, що надають у такому разі куди більш високий захист кредиторам юридичної особи. Так, господарське товариство (ТОВ або АТ), виконання зобов'язань якого забезпечене порукою або банківською гарантією, по суті є певним аналогом ТДВ, проте не утворюючим, на відміну від ТДВ, самостійної організаційно-правової форми комерційної організації. Правова конструкція ТДВ являє собою поряд з ТОВ різновид більш загальної правової моделі - господарського товариства, позбавленого акцій, але основний капітал якого поділений на частки, і має у своїй обмежену відповідальність його учасників; відміну ТДВ від ТОВ полягає лише в розмірі подібної обмеженої відповідальності учасників за зобов'язаннями господарського суспільства: якщо в ТОВ така відповідальність обмежена лише величиною внеску в статутний капітал (у термінології Закону про ТОВ - номінальною вартістю частки), то в ТДВ розмір подібної відповідальності відрізняється від величини внеску в більшу сторону в кратному для всіх учасників розмірі, визначеному установчими документами товариства. При цьому додавання вказівки на солідарний характер подібної відповідальності принципово не змінює зазначену конструкцію, оскільки солідарна відповідальність передбачає право регресу до інших учасників (див. коментар до ст. 325 ЦК), а тому в кінцевому рахунку відповідальність учасників ТДВ виявляється обмеженою. Враховуючи досвід зарубіжних країн, зокрема Німеччини, з правопорядку якої і була запозичена конструкція ТОВ (GmbH), де ТДВ не виділяється в якості самостійної форми господарського товариства, слід дійти висновку, що в доктрині цивільного права ТДВ є скоріше різновидом ТОВ, ніж самостійної організаційно-правовою формою комерційних організацій. Однак до тих пір, поки Кодекс передбачає для ТДВ спеціальні права, це господарське товариство слід відносити до специфічного різновиду господарських товариств, що володіє особливою організаційно-правовою формою. Як видно з легального визначення ТДВ, що приводиться в п. 1 коментарів статті, єдиною відмінністю ТДВ від ТОВ є закрепляемая установчими документами такого суспільства обов'язок всіх учасників (засновників) ТДВ солідарно нести субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями товариства в однаковому для всіх кратному розмірі до вартості їх внесків . Таким чином, статутом та / або установчим договором ТДВ повинен передбачатися розмір (числовий коефіцієнт) подібної відповідальності (наприклад, у двократному розмірі до вартості вкладів), при цьому вартість внесених в оплату статутного капіталу ТДВ вкладів також покриває відповідальність учасників (за правилами Кодексу про ТОВ - див. коментар до п. 1 ст. 87). Іншими словами, учасники ТДВ відповідають за зобов'язаннями такого товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, по-перше, у межах вартості внесених ними вкладів (у термінології Закону про ТОВ - в межах номінальної вартості частки), по-друге, солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями ТДВ, т.
е. солідарно відповідають додатково за ТДВ, але не більше суми, кратної вартості вкладу (вкладів). Оскільки в п. 1 ст. 95 йдеться про субсидіарну відповідальність учасників ТДВ, до порядку реалізації такої відповідальності застосовуються правила ст. 399 ЦК (див. коментар до цієї статті). Далі, для зручності кредиторів ТДВ Кодекс не тільки передбачає субсидіарну відповідальність його учасників за зобов'язаннями товариства, але також поширює на неї характер солідарної відповідальності, а тому кредитор ТДВ вправі звернутися до будь-якого з учасників ТДВ і зажадати виконання грошового зобов'язання (зобов'язання по сплаті грошових сум) , стороною якого є товариство, окремого учасника, деяких учасників або всіх разом, вимагаючи при цьому виконання в сумі, меншій, рівною або більшою вартості вкладу учасників (в останньому випадку в сумі, кратній розміру відповідальності учасників ТДВ), або перевищує цю суму, якщо відповідне вимога пред'являється одному або деяким, але не всім учасникам, в будь-якому випадку кредитор має право вимагати виконання одним учасником грошового зобов'язання в сумі, що не перевищує розмір статутного капіталу, помножений на кратний коефіцієнт субсидіарної відповідальності учасників ТДВ (ст. 323 ЦК). Інші ознаки ТДВ, зазначені в п. 1 ст. 95, не наділяють ТДВ-якими принциповими особливостями, що відрізняють його від ТОВ, а саме: ТДВ є комерційною організацією, статутний капітал (основний капітал) якої поділений на частки, що не мають однакової фіксованої номінальної вартості (як у випадку з акціями); таке суспільство може бути засноване як однією особою, так і групою осіб; нарешті, число учасників (засновників) подібного товариства обмежена граничним розміром в 50 учасників (п. 3 ст. 95, п. 1 ст. 88 ГК; п. 3 ст. 7 Закону про ТОВ). Пункт 1 ст. 95 закріплює також спеціальну норму, спрямовану на реалізацію солідарної відповідальності учасників ТДВ, що враховує особливий підприємницький характер участі в ОДО: при банкрутстві одного з учасників його відповідальність за зобов'язаннями товариства розподіляється між іншими учасниками пропорційно їх вкладам, якщо інший порядок розподілу відповідальності не передбачено установчими документами ТДВ ; при цьому під іншим порядком слід розуміти випадки розподілу відповідальності між іншими учасниками непропорційно вартості їх внесків. Зазначена норма є окремим випадком загального порядку реалізації відповідальності солідарних боржників, закріпленим у загальних положеннях про такого роду відповідальності (див. пп. 2 п. 2 ст. 325 ЦК). Кодекс залишає невирішеним питання про те, якою кількістю голосів учасників ТДВ повинні вноситися до статуту такого товариства зміни, пов'язані зі зміною однакового для всіх учасників кратного розміру відповідальності за зобов'язаннями ТДВ. Дане упущення є зайвим доказом, що вказує відому производность ТДВ від організаційно-правової форми ТОВ, що відрізняється лише тим, що має опцію додаткової відповідальності його учасників шляхом зазначення відповідних положень в установчих документах подібного суспільства. Однак до тих пір, поки це питання не буде дозволений в законодавчому порядку, слід, виходячи з п. 3 ст. 95, дотримуватися загальної норми Закону про ТОВ, згідно з якою внесення змін (доповнень) до установчого договору ТДВ здійснюється на підставі одностайного рішення всіх учасників, а змін і доповнень до статуту - більшістю не менше 2/3 голосів від загальної кількості голосів учасників товариства, якщо необхідність більшої кількості голосів для прийняття такого рішення не встановлена ??Законом про ТОВ або статутом товариства (п.
8 ст. 37 Закону про ТОВ - див коментар до п. 2 ст. 89). Тим часом, якщо послідовно проводити логіку Закону про ТОВ, згідно з якою одностайність всіх учасників потрібно кожен раз там, де потенційно можливе порушення прав і законних інтересів учасників товариства або ослаблення їх корпоративного контролю над суспільством, для внесення змін до статуту ТДВ, пов'язаних із зміною однакового для всіх учасників кратного розміру відповідальності за зобов'язаннями ТДВ, слід було б встановити на рівні закону вимога про одностайність всіх учасників. 2. Особливості конструювання фірмового найменування ТДВ, а також проблеми, пов'язані з ними, нічим принципово не відрізняються від аналогічних питань, що виникають у зв'язку з фірмовим найменуванням ТОВ (див. коментар до п. 2 ст. 87). ТДВ зобов'язане мати повне фірмове найменування російською мовою, а також може мати скорочене фірмове найменування російською мовою, повне і (або) скорочене фірмове найменування (найменування) на мовах народів Російської Федерації і (або) іноземними мовами. Повне фірмове найменування ТДВ російською мовою повинне містити в собі унікальну частину (власне найменування товариства), а також слова, що вказують на організаційно-правову форму, а саме "товариство з додатковою відповідальністю". Скорочене фірмове найменування ТДВ російською мовою може бути утворене в результаті скорочення унікальною складовою фірмового найменування ТДВ, якщо така можливість допускається в принципі, або шляхом скорочення найменування організаційно-правової форми товариства з додатковою відповідальністю до абревіатури ОДО. Іншими словами, скорочене фірмове найменування ТДВ російською мовою складається з тіла фірми (повного або скороченого) і слів "товариство з додатковою відповідальністю" чи абревіатури ОДО. 3. Згідно п. 3 коментованої статті до ТДВ застосовуються правила ЦК, присвячені ТОВ (ст. ст. 87 - 94), оскільки інше не передбачено п. п. 1 і 2 ст. 95, тобто не пов'язане з субсидіарної відповідальністю учасників ТДВ за його зобов'язаннями, а також з особливостями фірмового найменування ОДО. Тим часом Кодекс допускає застосування до ТДВ лише норм самого ЦК, але нічого не говорить про застосування положень Закону про ТОВ до ТДВ. Дане непорозуміння було виправлено вищими судовими інстанціями, роз'яснивши, що правила Кодексу про ТОВ, а відповідно, і положення Закону про ТОВ застосовуються також до ТДВ, оскільки інше не передбачено спеціальними правилами, встановленими для ТДВ (п. 1 Постанови пленумів ЗС РФ і ВАС РФ від 9 грудня 1999 р. N 90/14). Таким чином, норми Закону про ТОВ застосовні до ТДВ, за винятком зазначених вище моментів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Товариство з додатковою відповідальністю Стаття 95. Основні положення про товариства з додатковою відповідальністю "
 1. Стаття 56. Відповідальність юридичної особи
  суспільство кожен повний товариш, який став учасником (акціонером) товариства, протягом двох років несе субсидіарну відповідальність всім своїм майном за зобов'язаннями, які перейшли до суспільства від товариства (п. 2 ст. 68) , 2) учасники повного товариства солідарно несуть субсидіарну відповідальність своїм майном по зобов'язаннях товариства (п. 1 ст. 75), 3) повні товариші,
 2. Стаття 52. Установчі документи юридичної особи
  товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю (ст. ст. 89, 95 ЦК), об'єднання юридичних осіб (ст. 122 ЦК); на підставі статуту - акціонерні товариства (ст. 98 ЦК), товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, створені однією особою (ст. ст. 89, 95 ЦК), виробничі та споживчі кооперативи (ст. ст. 108, 116 ЦК), державні та муніципальні унітарні
 3. Глава IX Виборча система
  громадськими організаціями та товариствами трудящих: комуністичними партійними організаціями,, професійними спілками, кооперативами, організаціями молоді, культурними товариствами. Стаття 121. Кожен депутат зобов'язаний звітувати перед виборцями в своїй роботі і в роботі Ради депутатів трудящих і може бути в будь-який час відкликаний за рішенням більшості виборців у встановленому
 4. Командитне товариство
  суспільство - це суспільство, в якому разом з учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і солідарно несуть додаткову (субсидіарну) відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном (повними учасниками), є один або кілька учасників (вкладників), які несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах сум
 5. ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ
  суспільство ЄС - Європейський Союз ЗАТ - закрите акціонерне товариство ІНКОТЕРМС - міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів КМУ - Кабінет Міністрів України КСП - колективне сільськогосподарське підприємство МВС - Міністерство внутрішніх справ України МЗС - Міністерство закордонних справ України МЗЕЗторг - Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України [зараз -
 6. Глава IX Виборча система
  громадськими організаціями та товариствами трудящих: комуністичними партійними організаціями, професійними спілками, кооперативами, організаціями молоді, культурними товариствами. Стаття 110. Кожен депутат зобов'язаний звітувати перед виборцями в своїй роботі і в роботі Ради депутатів трудящих і може бути в будь-який час відкликаний за рішенням більшості виборців у встановленому
 7.  Стаття 689. Договір безоплатного користування
    відповідальності ссудодателя за недоліки об'єкта позики є умисел або груба необережність. Явна поінформованість ссудополучателя про недоліки речі або необережність, проявлена ??ним під час огляду чи перевірки речі при укладенні договору або передачі речі, звільняє ссудодателя від відповідальності за недоліки речі. Стаття 694. Права третіх осіб на річ,
 8.  Стаття 201. Термін позовної давності при зміні осіб у зобов'язанні
    додатковим вимогам Коментар до статті 207 Правило ст. 207 випливає з акцессорного (додаткового) характеру зобов'язань, що забезпечують виконання основного зобов'язання. У той же час такий спосіб забезпечення виконання зобов'язань, як банківська гарантія, є незалежним від основного зобов'язання (ст. 370 ЦК), тож стосовно нього ст. 207 непридатна. Стаття
 9.  Приблизний план семінарського заняття Заняття 1. Специфіка соціальної реальності Питання для обговорення 1.
    суспільства. Типи соціальних структур. 3. Основні стратегії дослідження суспільства у філософії: порівняльний аналіз. еми для доповідей і дискусій 1. Соціально-етнічні процеси в сучасному світі. 2. Феномен маргіналізації сучасного суспільства. 3. Основні теоретичні моделі суспільства в соціальній філософії: компаративний аналіз. Основна література Барулин BC Соціальна
 10.  Стаття 100. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства
    товариства згідно п. 1 коментованої статті віднесено до виключної компетенції загальних зборів АТ. Разом з тим ст. 28 Закону про АТ дозволяє виробляти збільшення статутного капіталу в деяких випадках і на підставі рішення ради директорів (наглядової ради). 2. Пункт 1 ст. 100 вказує на два способи збільшення статутного капіталу товариства: а) шляхом збільшення номінальної
 11.  Стаття 104. Реорганізація і ліквідація акціонерного товариства
    суспільства у формі приєднання до нього іншого товариства перше з них вважається реорганізованим з моменту внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб запису про припинення діяльності приєднаного суспільства. Законодавство РФ приділяє пильну увагу захисту прав кредиторів при реорганізації акціонерного товариства. Відповідно до п. 6 ст. 15 Закону про АТ не пізніше 30
 12.  МОРАЛЬ
    суспільної свідомості, оцінки та самооцінки і моральних поглядів у суспільстві. Мораль передбачає певну форму і зміст поведінки людини в суспільстві на основі орієнтації на норми, принципи і ідеали, прийняті в цьому суспільстві. Мораль як соціально-історичне явище. Зачатки моралі сформувалися в доісторичні часи, і в міру розвитку моралі в прямо пропорційній залежності
 13.  Питання 17. Класифікація юридичних осіб
    товариств, виробничих кооперативів, державних і муніципальних унітарних підприємств; а некомерційні - у формах, передбачених ЦК та іншими законами. 2. Залежно від характеру прав засновників (учасників) юридичної особи на його майно юридичні особи поділяються на ті, щодо яких їх засновники (учасники) мають:? речові права (унітарні підприємства та установи);
 14.  Стаття 112. Реорганізація і ліквідація виробничих кооперативів
    суспільство) і про ліквідацію кооперативу приймаються трьома чвертями голосів присутніх на загальних зборах членів кооперативу. 5. Перетворення кооперативу можливо тільки в комерційну організацію, засновану на приватній формі власності: акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, повне товариство або товариство на