Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаНауки про ЗемлюЗбагачення корисних копалин → 
« Попередня Наступна »
Костроміна Ірина Володимирівна. Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита, 2004 - перейти до змісту підручника

3.2. Обгрунтування раціонального режиму доведення молібденового концентрату

При відпрацюванні рсагентного режиму в циклі доведення молібденового концентрату істотних відмінностей у технологічних показниках не по-лучено, тому реагентний режим в даному переділі залишається колишнім.

Доведення колективного концентрату проводилася в напрямку се-лекції молібденіту і супутніх сульфідів шляхом депресії послід-них сірчистим натрієм [6, 74].

Досліди по селекції проводилися шляхом підбору оптимальної витрати сірчистого натрію, стадіальності його завантаження. Встановлено, що висока концентрація сірчистого натрію в пульпі призводить до часткової депресії молібденіту.

Проведені онити показали, що значний вплив на отримання кондиційного молібденового концентрату надають шлами, тому для їх пептізаціі був підібраний витрата пірофосфату натрію в перші три пере-чістние флотації спільно з рідким склом, комбінована дія яких дозволило поліпшити показники доведення концентрату. Схема до-горілки молібденового концентрату наведена на рис. 13, результати досвіду представлені в табл. 21.

За розробленою технологією отримано кондиційний по молібдену концентрат з вмістом молібдену загального 47,4%.

Хімічним анали-зом встановлені вміст шкідливих домішок в концентраті (у%): міді - 0,1, кварцу -11, нятіокісі фосфору - 0,03. Згідно ГОСТ -212-76, напів-ченний молібденовий концентрат відповідає марці КМФ-3.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.2. Обгрунтування раціонального режиму доведення молібденового концентрату "
 1. Висновки
  раціональному режимі флотації витяг молібдену в чорновій концентрат флотації складає 93,6%. 2. Основний вплив на отримання кондиційного молібденового кон-центрата надає витрата сірчистого натрію, що використовується як де компресора супутніх молібденіту сульфідів - висока його концентра-ція в пульпі призводить до часткової депресії молібденіту. 3. Доведення
 2. Костроміна Ірина Володимирівна. Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита, 2004

 3. 1.4. Мета і завдання досліджень
  раціональної технології їх збагачення; - розробити технологічний режим, що забезпечує комплексне вилучення цінних компонентів при збагаченні важкозбагачуваних моліб-ДеНово руд і використання відходів їх переробки; - встановити залежності основних технологічних показників обо-збагачення від різних факторів з метою регулювання процесів при пере-работке
 4. Висновки 1.
  Раціонального планування експерименту оптимізовано режим приготування модифікованого збирача. Встановлено залеж-ності вилучення окисленого молібдену в концентрат флотації від змінних факторів, що змінюються в процесі приготування реагенту: коли-пра окису цинку і їдкого натрію, тривалості їх перемішування, продолжііельность і температура омилення жирнокислотного
 5. Висновки
  раціональних схем їх збагачення; - руди з техногенними змінами молібденіту, зокрема, - окис-лені руди зі ступенем окислення більше 20%, що поширюються на глибину 40-100 м; вторинні мінерали цих руд представлені, в основному, феррімолібдітом і частково - новеллітом (віднесені до розряду-заба-балансової); оскільки окислені мінерали молібдену флотацій ме-
 6. ВСТУП
  обгрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій забезпечені представницьким обсягом лабораторних ис-проходження; підтверджені задовільною збіжністю розрахункових і експериментально отриманих результатів збагачення, відповідністю резуль-татів лабораторних і дослідно-промислових випробувань та отриманням іатентозащішейних технічних рішень. Наукова новизна роботи полягає в
 7. Висновки 1.
  Раціональним технологічним методом підвищення еф-бництва переробки молібден-аргіллізітовой руди в промислових умовах є спрямована зміна плотностних режимів подрібне-ня з одночасною подачею в млин реагентів-модифікаторів. Іс-користування даного методу дозволяє 'підвищити витяг молібдену в концентрат флотації більш ніж на 30%. 5. Метод зміни
 8. 1.1. Стан споживання і попиту на молибденовое сировину і продукцію
  раціональних технологій їх
 9. 4.3. Встановлення оптимального режиму модифікування збирача ОПСК з побудовою математичної моделі
  раціонального планування мно-гофакторного експерименту, в основу якої покладена нелінійна множе-ственная кореляція, а також відома формула М.М.Протодьяконова, запропонована ним для обробки статистичних даних [53]. Застосовуючи ймовірносно-детерменірованний метод планування екс-перімента, визначали технологічні показники флотації, такі як з-тримання і витяг
 10. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
  обгрунтовані, розроблені і в певному обсязі реалізовані ра-нальні технологічні методи переробки важкозбагачуваних мо-лібденових руд. Основні результати виконаних досліджень, розробок та їх практичної реалізації полягають у наступному: 1. Виконано предметний аналіз вітчизняної та зарубіжної практи-ки і наукових досліджень в області збагачення
 11. 8. Проблема наукової раціональності в роботі JI. Лаудана «Наука і цінності» -
  раціональності відрізняється від ієрархічної моделі? По відношенню до чого має бути релятівізіровать визначення наукового прогресу? Основна література Лаудан Л. Наука і цінності / / Сучасна філософія науки: знання, раціональність, цінності в працях мислителів Заходу. М., 1996. С. 295-342. Додаткова література Зеленков А.І. Світоглядні компоненти в структурі сучасного
 12. 3. Раціональна віра у зовнішнє існування метафізичних сутностей-першопочатків як фактор реалізму філософського мислення в онтології
  раціональні підстави. Як відомо, в історії філософії прийнято розрізняти раціональну та ірраціональну віру. Детально феномен віри і її типологія описані в моїй книзі «Метафізика, філософія, теологія, або Сума підстав духовності»). Тут коротко охарактеризує раціональну та ірраціональну віру. Вихідну версію ірраціональної віри можна висловити короткою формулою: Вірую, бо це
 13. Вебер Макс (1864-1920)
  обгрунтуванням плюралізму. У всіх дослідженнях Вебер проводив думку про раціональність як визначальної межах сучасної європейської культури. Раціональність протистоїть традиційному і харизматичному способам організації суспільних відносин. Центральна проблема Вебера - зв'язок господарського життя суспільства, матеріальних та ідеологічних інтересів різних соціальних груп і релігійного
 14. евдемонізма
  обгрунтування моралі і тлумачення її природи і
 15. 4.4 Обгрунтування вибору керуючих параметрів цільової функції.
  Режиму установки, яка буде основною частиною вартості контракту. Якщо замовник не заперечує проти нових умов (наприклад, подорожчання або збільшення часу сушіння), то розраховується відповідний режим управління. Щоб привернути замовника необхідно мінімізувати вартість контракту. Одне з рішень даної задачі - розрахунок оптимального режиму роботи установки з