Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаНауки про ЗемлюЗбагачення корисних копалин → 
« Попередня Наступна »
Костроміна Ірина Володимирівна. Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита, 2004 - перейти до змісту підручника

1.2. Узагальнення та аналіз практики переробки молібденових руд

Основним джерелом отримання молібденових концентратів є-ються власне молібденові руди, а також мідно-молібденовис Порфі-ровие і вольфрам-молібденові скарнові руди. Зміст молібдену в них змінюється від 0,005 до 0,2%.

Структура схем збагачення молібденових руд визначається їх тех-нологіческім типом. Власне молібденові руди збагачуються але про-стим схемами, комплексні - по складних, що пов'язано з отриманням з них попутних концентратів. На вибір схем великий вплив мають круп-ність зкрапленій мінералів, їх склад і, особливо, - мінеральна форма молібдену в руді. Зазначені властивості руд є основними при виборі технологічних схем, які і визначають техніко-економічні показ-ники роботи збагачувальних фабрик. Узагальнені дані за основними показниками переробки різних типів молібденових руд відомості в таблЛ.

Щодо легко піддаються збагаченню з отриманням високих технологічних показників чисто молібденітових кварцові малосуль-фідние руди. Схема їх збагачення відрізняється простотою: основна флоту-ція і кілька перечістних операцій. При значному ошламованні

молібденіту в Ніклу доведення доцільна схема з виведенням збагачених хвостів доведення в якості промпродукту для подальшої гідрометалурги-чеський переробки, щоб виключити безповоротні втрати молібдену, особливо при переробці труднофлотіруемих руд.

Таблиця 1

Г "Показники I Технологічні типи руд

- г-г--

Основні показники збагачення різних типів молібденових руд

Молібденові Медіо-молібденові 3 вольфрам-; молібденові | и

4 Масова частка металу,%: 1

и в руді: і молібдену 0,074 0,048-0,060 0,035 'міді - 0.04-0,05 0.00? вольфра? ла і - 0,145 в концентраті: 1 молібдену міді 47,2 48,9] 46,7-59.6 ! 22,9 1 "4,8-6.1 1 вольфраму 1 40,0 1 в хвостах: .. j. . ! молібдену 0.021 0,0055-0.0065 0.014 міді - 1_ 0,019-0,021 0,044 вольфраму - 1 0.043 Вихід до-то,%: 1

X молібденового 0,11! 0,088 0,029 дрібного - 0.092 0.039 вольфрамового - 0.24 Витяг в K-TJ%: 1 молібдену | 89.0 71.3 '44-62 J міді 52,5 \ 25-32 вольфраму - - _. - И 64,5-68 переробляються на великих фабриках мідно-молібденові Порфі-ровие руди характеризуються відносно великою вкрапленностью основ-ної маси сульфідних мінералів в породі при тісному взаємному прорости-ванні частини сульфідів між собою.

Цим особливостям речового складу відповідає застосовувана практично на всіх збагачувальних фабриках, переробних мідно-

молібденові руди, схема колективної флотації сульфідів з подальші-щим їх поділом. Вона включає цикли рудної флотації, доізмельченнимі чорнового колективного концентрату з виділенням піриту у вигляді хвостів промпродуктового циклу і поділу мідно-молібденового концентрату. На деяких зарубіжних фабриках («Чуквікамата», «Медст», «Коіпсртон» тощо) основну флотацію проводять у відкритому циклі [102, 103]. При порів-Передачі великому подрібненні руди та оптимальному реагентном режимі це обесісчіваеі деякі переваги.

Схема збагачення комплексних мідно-молібденовмх руд Кіяли-Узсньского родовища принципово не відрізняється від стандартних схем збагачення руд цього типу: колективна мідно-молибденовая флоту-ція з подальшою селекцією на мідний і молібденовий концентрати. У результаті колективної флотації виходить концентрат із вмістом молібдену приблизно 1% при витяганні 86-88% і міді - 13% при витяганні 90%. Селекція давала такі результати: молібденовий продукт з вмістом молібдену 20% при витяганні 70%, мідний кон-центрата з вмістом міді до 20% при витяганні 75%. Складність одержуваних продуктів ускладнювала отримання високоякісного молібденово-го концентрату, і лише в результаті багаторічних досліджень була розроб-ботана схема отримання кондиційного молібденового концентрату [69].

Підвищенню якості концентратів і вилученню в них металів при переробці руд з високим вмістом шламу мінералів сприяе схема збагачення з роздільним флотацией пісків і шламів (напри-мер, на Алмаликський фабриці і фабриці «Твін б'ють» ) або схема збагачення ня з грубим подрібненням руди та дофлотаціей сульфідів з іесковой час-ти хвостів флотації після її подрібнення («Магна», «Артур», «Ель Сальва-дор» тощо) [4, 77, 78].

З усіх варіантів технології поділу модно-молібденових кон-центрата найбільш досконалою представляється технологія так званої

«паровий» флотації, використовуваної в даний час на Балхашської, Лл-маликской і декількох болгарських фабриках, що дозволило виключити операцію попередньої окисної пропарювання колективного концен-трата з вапном перед його поділом [24, 78, 105J. Процес поділу мідно-молібденового концентрату, заснований на депресії молібденіту декстрином та активної флотації сульфідних мідних мінералів, застосовують-ють тільки на фабриках «Артур», «Магна» і «Сілвер Белл» [4].

Вольфрам-молібденові руди збагачуються за гравітаційно-флотаційним схемами, тому що наявність в руді вольфраміту, ферберіта і гюб-іеріта зазвичай є передумовою проведення на початку процесу грави імітаційного циклу (гвинтова сепарація, концентрація на столах, рідше - тя-желие суспензії). При тонкої вкрапленности важкі вольфрамові міні-рали витягують * гравітацією з хвостів сульфідної флотації. У цьому слу-чаї застосовують як звичайне, так і шламовое обладнання. Доведення такого концентрату проводиться з використанням магнітної сепарації.

Вол ьфрамо-мол иоде нові руди Тирниаузскій родовища обо-гащаются флотацией в два циклу. У сульфідно-молібденовому циклі флоту-ції отримують молібденовий і мідно-вісмутовий концентрат. З хвостів сульфідно-молібденової флотації відділяється переважна частина сили-катів і окислів з отриманням чорнового шєєлітовиє концентрату з висо-ким вмістом кальциту, флюориту, апатиту і буттям. Флотация від-ходить в лужному середовищі, регульованою подачею соди і в присутності жид-кого скла як депрессора силікатів. [12]. Збирачем шеєліту, молібден-шеєліту і повів літа служить олеїнова кислота і продукти її дисоціації.

Таким чином, очевидно, що переробляються в даний час молібденові руди характеризуються наявністю в них практично единст-кої мінеральної форми молібдену, що витягується з руд і має про-промислове значення - молібденіту-Ця специфічність молібденових руд накладає певний відбиток і на технологію їх збагачення: з-

потяг молібденіту з усіх молібденсодержащіх руд здійснюється, в принципі, одним способом - флотацією. Однак це не виключає нерідко дуже істотних розходженні в деталях. Визначальне значення при розробці раціональної схеми збагачення молібденових руд має їх мине-ральний склад (наявність в рудах промислово цінних компонентів). Так, прості за складом кварц-молібденітових руди збагачуються за найбільш простою схемою, отримання ж кондиційного концентрату з руд складного складу вимагає включення в схему збагачення великої кількості додат-Передачі операцій.

В даний час у промислових умовах окислений молібден витягують з окислених і змішаних руд, представлених новел ярмом. Флотация повелліта з молібденіту-повеллітових руд вперше була здій-ществлена ??на Балхашської збагачувальній фабриці з хвостів сульфідної флотації, містять 0,01-0,02% молібдену. Розроблений для циклу «окисленої» флотації режим передбачає застосування в якості со-бірателя водорозчинного олеата натрію (120 г / т) в поєднанні з алкілсуль-фатом натрію (10 г / т) і гасом (близько 200 г / т) і добавками соди ( 300г / т). Одержуваний окислений молібденовий промпродукт у вигляді пінного про-продукту 4 перечистки піддають пропарюванню з сірчистим натрієм при концентрації його в пульпі 2,8-3,2% і температурі iS0-90 ° C протягом однієї години, а потім прямує на перечистке в цикл доведення сульфидного молибдено-вого концентрату. У результаті отримують готовий сульфідно-окислений концентрат із вмістом 47-49% молібдену [2, 8].

Розроблена в Гін-ЦВЕТМЕТ схема колективної сульфідно-окисленої флотації [88] з напів-чением кондиційних концентратів має велике практичне значення, так як це дозволяє значно спростити регулювання процесу у разі зміни складу руди.

Розробляються флотаційні схеми збагачення феррнмолібдіто-вих руд передбачають як безпосередню флотацию феррімолібдіта

жирними кислотами в лужному середовищі, так і попереднє його Вищєла-чіваніе кислотою або лугом з подальшою флотацією обложених мо-лібдатов лужноземельних металів.

Тісний зв'язок феррімолібдіта з лимонитом і залізними охрамі, тон-кая вкрапленность і крихкість мінералу - причини низьких показників при флотаційного збагачення феррімолібдітових руд. Отримати кондицион-ні концентрати флотаційним способом не вдасться. Відсутність в настою-ний час економічно ефективної флотационной технології збагачення ня феррімолібдітових руд зумовило розробку гідрометалурги-чеських способів вилучення окисленого молібдену.

У Росії витягують молібден з відвальних руд Сорского месторож-дення методом купчастого вилуговування розчинами сірчаної кислоти з після-дме сорбцией розчиненого молібдену іонообмінними смолами [32, 48, 51, 56, 97]. При застосуванні розчину сірчаної кислоти з початковою концентрацією 43,7% через 7 діб вилуговування витяг молібдену со-ставило 91,7%. Розроблено також і в напівпромисловому масштабі прове-рена бесфільтраціонно-сорбційна технологія переробки феррімоліб-дітових руд, яка забезпечує безпосереднє вилучення молібдену з пульп високої щільності після вилуговування в реакторах протягом 4 годин при температурі 85 ° С.

На збагачувальній фабриці «Клаймакс» [99, 100] установка для извле-чення окисленого молібдену була введена в дію в 1966 році. Питани-ем установки служать хвости флотації сульфідно-окислених руд верхніх горизонтів родовища, що мають крупність близько 30% кл. -0,04 Мм і містять 0Д2-0Д4% молібдену. Оскільки окислений молібден в них знаходиться, в основному, в тонких класах, вихідний матеріал піддають дворазовою протирання і трехстадіалиюму обесшламліпанію.

Виділені шлами після згущення до 50% твердого піддають ча-новому вилуговування на протязі 12 годин сірчаною кислотою і сірчистим га-зом. Непрореагировавшего сірчистий газ видаляють з пульпи Вакуумирование-ем, а залишки його окислюють і видувають в процесі аерації. Витяг мо-молібдену в розчин в цих умовах досягає 95%. Подальша обробка пульпи активованим вугіллям забезпечує адсорбцію на його поверхні до 96% перейшла в розчин молібдену.

На фабриці «Чуквнкамата» [101] переробляють окислену мідно-молибденовую руду з вмістом 0,05% молібдену, представленого брошантітом. Витяг окісленнош молібдену і міді здійснюють купчастим вилуговуванням з використанням слабкого розчину сірчаної кисло-ти. З одержуваних розчинів молібден осаджують у вигляді молібдату кальцію і відокремлюють фільтруванням або центріфуггрованіем, після чого медьсодер-жащій розчин надходить на електроліз. Відпрацьований електоліт повер-щают знову на вилуговування.

Ефективність збагачення і, перш за все, витяг молібдену з руд зумовлюється не тільки ступенем окислення молібденіту, а й мі-ральним формою окисленого молібдену. Наведені в главі приклади свідчать про різний поведінці в процесі збагачення окислених молібденових феррімолібдітових і повеллітових руд. У вітчизняній збагачувальної практиці відомі випадки, коли з комплексних шеєліту-вих руд попутно витягувався молібден, представлений повеллітом і мо-лібдошеелітом. Ефективна технологія збагачення феррімолібдітових руд не розроблена, хоча зі значними їх запасами ведуться розробки як флотаційних, так і гідрометалургійних і комбінованих схем вилучення молібдену з таких руд.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.2. Узагальнення та аналіз практики переробки молібденових руд "
 1. Костроміна Ірина Володимирівна. Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита, 2004

 2. 1.4. Мета і завдання досліджень
    переробки важкозбагачуваних молібденових руд. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: - оцінити вплив геолого-мінералогічних факторів на технолот-етичні властивості молібденових руд і виділити важкозбагачуваних типи мо-лібденових руд базового (Жірекенского) родовища; - вивчити речовий склад важкозбагачуваних молібденових
 3.  3.2. Обгрунтування раціонального режиму доведення молібденового концентрату
    молібденового концентрату істотних відмінностей у технологічних показниках не по-лучено, тому реагентний режим в даному переділі залишається колишнім. Доведення колективного концентрату проводилася в напрямку се-лекції молібденіту і супутніх сульфідів шляхом депресії послід-них сірчистим натрієм [6, 74]. Досліди по селекції проводилися шляхом підбору оптимального
 4.  Висновки
    аналіз виконаних наукових досліджень обога-тімості руд родовища і практичних даних Жірекенской Збагати-котельної фабрики, до труднообогатнмим рудам слід віднести: - молкбден-аргіллізітовис руди, при переробці яких витягу-ня молібдену в концентрат основний флотації змінюється в межах від 26,9 до
 5.  Висновки
    переробки забалансових мідно-моліб-ДеНово руд Жірекенского родовища встановлено: 1. Виявлені залежності ступеня вилучення молібдену в чорновій концентрат основний флотації від тоніни помелу і витрати реагентів по-зволяют визначити оптимальні значення досліджуваних факторів: тонина помелу - 60%, витрати: кальцинованої соди (500 г / т), гасу (40 г / т), ксантогенатов
 6.  ВСТУП
    аналізу вихідної сировини і продуктів збагачення; експериментальні дослідження із застосуванням лаборатор-іях, напівпромислових і промислових установок при флотаційних і хімічних методах збагачення; методи статистичної обробки та мате-автоматично моделювання. На захист виносяться наступні наукові положення: 1. Ефективне флотационное витяг окисленого молібдену з
 7.  1.1. Стан споживання і попиту на молибденовое сировину і продукцію
    переробку даного виду мінеральної сировини буде, безсумнівно, сприятиме не тільки раціональності використання мінеральних ресурсів та збільшенню випуску необхідних країні металів, а й поліпшенню екологічної обстановки. Однак ці руди, як правило, є важкозбагачуваних, оскільки традиційні технологічні схеми не можуть забезпечити їх ефективну переробку.
 8.  Висновки 1.
    аналізу, вельми ефективно при оптимальному його витраті - 200 г / т, при якому витяг окисленого молібдену в концен-трат досягає максимального значення і складає близько 77%, а сте-пень збагачення підвищується в 2 рази. 3. Значне повишепіе технологічних показників флотації феррімолібдіта
 9.  4.5.2. Розробка математичної моделі вилуговування
    узагальнене рівняння це математична модель процесу і її можна використовувати для вибору оптимального режиму вилуговування окисленого молібдену. Технологи-чна схема, рекомендована для вилучення окисленого молібдену з хвостів сульфідної флотації при переробці змішаних молібденових руд> приведена на рис.
 10.  Авторські права перекладачів
    практиці договори з авторами оригінальних творів, які зазнали перекладу або переробки, або іншими володарями прав на такі твори полягають не самими перекладачами або переробниками, а видавництвами чи іншими особами, які здійснюють використання похідних творів. Основні особливості використання похідного твору (перекладу, аранжування і т. д.) пов'язані з