НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкологіяЕкологія людини → 
« Попередня Наступна »
Стожаров, А. Н.. Медична екологія; навч. посібник / А. Н. Стожаров. - Мінськ: Виш. шк. - 368 с., 2008 - перейти до змісту підручника

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА


Основною метою екологічної політики Республіки Білорусь є забезпечення екологічно безпечних умов для проживання людей , раціональне використання та охорона природних ресурсів, вироблення правових та економічних засад охорони навколишнього середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.
Для досягнення цієї мети необхідно провести структурну перебудову виробничої сфери, здійснити технічну політику, засновану на ресурсозбереженні, застосування маловідходних та безвідходних технологій, створити відповідну нормативно-правову базу.
Правова охорона навколишнього середовища - сукупність загальних правових норм, що визначають єдині вимоги природоохоронної діяльності, а також спеціальних норм з охорони земель, вод, лісів, надр, інших природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки. Зазначені норми містяться в Конституції Республіки Білорусь, у природоохоронному, природно-ресурсному і господарському законодавстві, інших нормативних правових актах.
Основні принципи екологічного права:
 • пріоритет охорони життя і здоров'я людини, створення сприятливих умов для життя, праці та відпочинку населення;
 • науково обгрунтоване поєднання екологічних і економічних інтересів, які забезпечують сталий розвиток суспільства при дотриманні гарантій прав людини на здорове і сприятливе для життя природне середовище;
 • раціональне і невиснажливе використання природних ресурсів;
 • державне регулювання діяльності з охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів;
 • платність природокористування;
 • дотримання екологічних вимог законодавства, невідворотність відповідальності за його порушення;
 • гласність і тісний зв'язок з громадськими організаціями та населенням у вирішенні природоохоронних завдань;
 • міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища.

У ряді основоположних документів закріплені положення, що стосуються екологічного права. Так в Конституції Республіки Білорусь (1996 р.):
 • у статтях 45, 46 передбачені права громадян на охорону здоров'я, на сприятливе навколишнє середовище і на відшкодування шкоди, завданої порушенням цього права. Держава здійснює контроль за раціональним використанням природних ресурсів в цілях захисту і покращення умов життя, а також охорони і відновлення навколишнього середовища;
 • у статті 34 гарантується право на отримання, зберігання і розповсюдження повної, достовірної та своєчасної інформації про діяльність державних органів, громадських об'єднань, про політичну, економічну, культурну та міжнародного життя, стан навколишнього середовища;
 • у статті 55 підкреслено, що охорона природного середовища - обов'язок кожного.

У регулюванні екологічних відносин Закон «Про охорону навколишнього середовища» (в редакції від 17.07.2002 р. № 126-3) переслідує три мети:
 • збереження природного середовища ;
 • попередження та усунення негативного впливу господарської діяльності на природу і здоров'я людини;
 • оздоровлення і поліпшення якості навколишнього середовища.

У даному Законі закріплені принципи і правові підстави природоохоронної діяльності; коло підлягають охороні природних ресурсів; права та обов'язки громадян і громадських об'єднань з охорони навколишнього середовища; система екологічної освіти, виховання та освіти; державна політика, регулювання та управління у даній сфері; економічний механізм охорони навколишнього середовища; державна система спостережень за її станом і кадастрового обліку природних ресурсів. У ньому визначені питання нормативно-технічного та наукового забезпечення природоохоронних заходів, екологічної експертизи, екологічні вимоги до господарської діяльності.
У Законі передбачені охорона навколишнього середовища від шкідливого впливу і руйнування озонового шару; створення особливо охоронюваних природних територій та територій екологічного ризику, зон екологічної кризи і екологічного лиха; контроль і нагляд у галузі охорони навколишнього середовища, відповідальність за порушення природоохоронного законодавства та відшкодування екологічної шкоди, вирішення спорів і міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища.
Положення цього Закону деталізуються і доповнюються природоохоронними, природно-ресурсними та іншими нормативними актами.
Існує велика кількість нормативних актів з охорони природи в містах, інших населених пунктах, в промисловості, енергетиці, сільському господарстві, інших сферах діяльності людини і в цілому по забезпеченню екологічної безпеки.
Забезпечення екологічної безпеки декларується нормами Закону «Про охорону навколишнього середовища», що містяться в його розділах про території екологічного ризику, зонах екологічної кризи і екологічного лиха, а також Закону «Про особливо охоронюваних природних територіях».
До елементів економічного механізму природокористування та охорони навколишнього середовища відносяться: прогнозування і планування; нормування, лімітування, ціноутворення; платність землекористування, водокористування, іншого природокористування та охорони природи, податкові пільги; фінансування та матеріально-технічне постачання ; економічне стимулювання; екологічне страхування; екологічне аудіювання; відшкодування шкоди природним ресурсам і довкіллю.
Платність природокористування та охорони природи зводиться до встановлення рентних платежів або нормативів плати за користування природними ресурсами та об'єктами, викиди (скиди) забруднюючих речовин у навколишнє середовище, розміщення відходів, ввезення іонізуючих речовин та інших платежів, а також до подання пільг за такими платежами.
Фінансування природокористування та охорони навколишнього середовища полягає у виділенні кредитів, дотацій, бюджетних асигнувань, інших інвестицій на освоєння та використання природних ресурсів та об'єктів, заповідну охорону природи, проведення природоохоронних робіт і заходів.
Економічне стимулювання природокористування і охорони навколишнього середовища включає надання при-родопользователям пільгових кредитів, податкових та інших пільг за раціональне, комплексне використання, поліпшення, відновлення і відтворення природних ресурсів, впровадження маловідходних і безвідходних технологій, використання вторинних ресурсів, за проведення природоохоронних робіт.
Екологічне страхування як новий елемент економічного механізму природокористування та охорони навколишнього середовища означає формування за рахунок страхових внесків спеціальних грошових фондів, призначених для відшкодування шкоди, заподіяної природним ресурсам, об'єктам або навколишньому середовищу і фізичним особам відповідно в результаті їх забруднення, іншого погіршення стану або знищення, втрати здоров'я або смерті.
В якості предметів екологічного страхування можуть виступати природні ресурси, природні об'єкти, природні комплекси, життя і здоров'я громадян, а також різні ризики.
Введене в економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища екологічне аудіювання здійснюється з метою визначення екологічних наслідків діяльності юридичних осіб та підприємців без утворення юридичної особи, встановлення відповідності їх діяльності вимогам природно-ресурсного і природоохоронного законодавства, посилення основних напрямів забезпечення раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки виробництва, підвищення ефективності природоохоронної діяльності.
Шкода, заподіяна природним ресурсам та об'єктам або навколишньому середовищу, може бути економічним і екологічним.
Економічний шкода виражається в погіршенні корисних властивостей, втратах запасів природних ресурсів або об'єктів і негативно відбивається на економічних інтересах власників, власників і користувачів природних ресурсів або об'єктів.
Екологічна шкода, в свою чергу, полягає в погіршенні природних ресурсів та об'єктів чи навколишнього середовища. Він пов'язаний з посяганням на інтереси людини в чистих природних ресурсах, об'єктах і продуктах, у сприятливому для його життєдіяльності навколишньому природному середовищу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА "
 1. 1. Організаційні та правові основи охорони навколишнього природного середовища 1. 1. Державна політика захисту навколишнього середовища
  нормативно-правові акти подальшого правового регулювання екологічних відносин. Природоохоронні міністерства і відомства наділяються правом видавати нормативні акти в рамках своєї компетенції. Вони призначені для обов'язкового виконання іншими міністерствами і відомствами, фізичними та юридичними особами. Так, Мінприроди Росії видає нормативні накази, інструкції і положення
 2. 1.3. Правове забезпечення екологічного контролю
  нормативні акти, нормативні акти міністерств і відомств, нормативні рішення органів місцевого самоврядування. Вершиною цієї піраміди є Конституція, в якій декларуються права людини на сприятливе навколишнє середовище, відображаються положення про охра-ні природи та раціональне використання природних ресурсів. Ключовим екологічним законом Росії є За-кон РФ "Про охорону
 3. Стаття 751. Обов'язки підрядника з охорони навколишнього середовища і забезпечення безпеки будівельних робіт
  нормативних актів, що містять державні нормативні вимоги охорони праці, яка складається з міжгалузевих і галузевих правил та інструкцій з охорони праці, будівельних і санітарних норм і правил, зводу правил з проектування та будівництва, державних стандартів безпеки праці тощо (див. Постанова Уряду РФ від 23 травня 2000 р. N 399 "Про нормативні правові акти,
 4. Правові та нормативно-технічні основи управління
  нормативні акти, прийняті в особливому законодавчому порядку органами законодавчої влади, що регулюють суспільні відносини і володіють вищою юридичною силою. Підзаконні акти РФ - це акти компетентних органів, містять норми права, засновані на положеннях закону і не суперечать йому. До підзаконних актів належать: укази президента РФ, постанови, прийняті
 5. 8.5 . Міжнародне співробітництво в галузі безпеки життєдіяльності
  нормативно-технічні основи управління. 18. Види і характеристики правових актів. 19. Нормативно-технічна документація. 20. Класифікація стандартів, що входять в комплекс стандартів безпеку у НС. 21. Економічні наслідки та матеріальні витрати на забезпечення безпеки життєдіяльності. 22. Прямий економічний і матеріальний збиток. 23. Непрямий економічний і
 6. 1.5. Завдання і повноваження органів управління Російської Федерації і його суб'єктів у сфері охорони природи
  правові основи і норми (в межах своєї компетенції). На Уряд покладені завдання реалізації екологічної політики та виконання програм, координації діяльності всіх органів у галузі охорони навколишнього-щей середовища, освіти і використання позабюджетного екологічного фонду, встановлення порядку плати за природокористування, забезпечення населення екологічною інформацією. За
 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ НОРМ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА
  правові порушення. Існують кримінальна, адміністративна, цивільно-правова, дисциплінарна і спеціальна відповідальність за екологічні правопорушення. Кримінальна відповідальність передбачена Кримінальним кодексом (КК) Республіки Білорусь за особливо небезпечні екологічні правопорушення, визнані злочинами. У КК встановлено відповідальність за злочини проти екологічної
 8. Тестові завдання для самоконтролю (зазначити правильні відповіді )
  нормативно-технічні основи забезпечення безпеки життєдіяльності ставляться до законів: 1) Федеральний закон «Про основи охорони праці» (1999 р.), 2) постанова Уряду РФ «Про державний нагляд і контроль за дотриманням законодавства Російської Федерації про працю та охорону праці »(1999 р.), 3) постанова Уряду РФ« Про експертизу умов праці »(1999 р.), 4)
 9. СОЦІАЛЬНО-гігієнічний моніторинг
  нормативними правовими актами. Основна мета СГМ - виявлення рівнів ризику для здоров'я населення і розробка заходів, спрямованих на зменшення, усунення і попередження несприятливого впливу на нього факторів середовища проживання. Для досягнення поставленої мети вирішуються наступні завдання: організація спостережень за станом здоров'я населення і місця існування людини і умов
 10. 2.3. Нормативи якості у виробничо-господарській сфері
  основі діючих нормативів гранично допустимих 3 концентрацій шкідливих речовин у навколишньому природному середовищі. Використовуючи нормативи ГДК, оцінюють екологічний та санітарно-гігієнічний стан навколишнього природного середовища. Контроль за джерелом шкідливої ??дії, регулювання її поведінки виконують шляхом застосування нормативів гранично допустимих викидів (скидів) шкідливих речовин (ПДВ).
 11.  4. Правове забезпечення безпеки життєдіяльності на виробництві
    нормативно-законодавчі акти щодо забезпечення безпеки життєдіяльності на виробництві. 4. 1. Законодавство з охорони праці Право на безпечну працю закріплено в Конституції Російської Федерації. У галузі охорони праці на підприємствах і в установах основними законодавчими актами є Трудовий кодекс РФ (ТК РФ), Цивільний кодекс РФ і Федеральний закон "Про основи
 12.  Природоохоронна діяльність підприємств
    нормативні акти міністерств та відомств; нормативні рішення органів місцевого самоврядування. Природоохранительное законодавство - це система законів та інших юридичних актів (постанов, указів, інструкцій), яка регулює правоохорони відносини з метою збереження та відтворення природних багатств, раціоналізації природокористування, збереження здоров'я населення. У нашій
 13.  9.4. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
    охорони птахів (СПО), Міжнародної федерації молоді з дослідження і охорони навколишнього середовища Наукового комітету з проблем навколишнього середовища, Міжнародної ради наукових союзів (СКОПІ). Прикладом плідної міждержавного співробітництва в галузі охорони природи служить діяльність Міжнародного союзу охорони природи (МСОП). Велике значення у вирішенні проблеми охорони природи
 14.  Тестові завдання для самоконтролю (зазначити правильні відповіді)
    нормативно-правові документи: 1) конвенції; 2) положення; 3) закони; 4) укази. Тест З. Міжнародним кодексом праці називають наступну міжнародну організацію: 1) ВООЗ, 2) МОП; 3) ВМО; 4) МОГО. Тест 4. Основні напрями міжнародного співробітництва у галузі безпеки життєдіяльності та охорони навколишнього середовища: 1) міжнародні організації; 2) міжнародні
 15.  Єдина державна система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій
    правові норми в області захисту громадян, всього земельного, водного і повітряного простору, об'єктів виробничого та соціального призначення, а також навколишнього природного середовища, є федеральний закон «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру». На виконання його і з урахуванням реченні МНС Росії Урядом РФ прийнято постанову №
 16.  3. Екологічна експертиза, паспортизація та відповідальність за екологічні правопорушення
    правового регулювання охоплює все нові відносини в областях, де потрібно забезпечення безпеки життєдіяльності
 17.  4.3. Укази Президента РФ та інші нормативно-правові акти з питань інформаційної безпеки
    нормативно-правові акти - це правотворчі акти компетентних органів, які засновані на законі і не суперечать йому. Підзаконні акти мають меншу юридичну силу, ніж закони, вони базуються на юридичній силі законів і не можуть протистояти їм. Ефективне регулювання суспільних відносин має місце тоді, коли загальні інтереси узгоджуються з приватними. Підзаконні акти як раз
 18.  Стожаров, А. Н.. Медична екологія; навч. посібник / А. Н. Стожаров. - Мінськ: Виш. шк. - 368 с., 2008

 19.  9.1. ПРАВОВІ ТА НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ
    нормативні акти, що встановлюють критерії безпеки та (або) нешкідливості для людини факторів середовища її проживання і вимоги до забезпечення сприятливих умов його життєдіяльності. Ряд вимог з охорони праці та навколишнього середовища зафіксовано в законі РРФСР «Про підприємства і підприємницької діяльності» (1991 р.) і в законі РФ «Про захист прав споживачів» (1992 р.).
 20.  2.2 Дія законів про правоохоронних органах в часі. Опублікування правових актів про правоохоронних органах
    нормативні правові акти, що зачіпають права, свободи, обов'язки людини і громадянина, якщо вони не опубліковані офіційно для загального відома. Відповідно до зазначеного конституційним положенням правоохоронний орган не вправі засновувати своє рішення на неопублікованих нормативних актах, які зачіпають права, свободи, обов'язки че-27 ловека і гражданіна17. Порядок