Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаРегіональна економіка → 
« Попередня Наступна »
І. В. Челноков, Б. І. Герасимов, В. В. Биковський. Регіональна економіка: Організаційний-економічний механізм управління ресурсами розвитку регіону / Під наук. ред. д-ра економ. наук, проф. Б. І. Герасимова. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2002. 112 с., 2002 - перейти до змісту підручника

3.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ


Економічна сутність системи управління ресурсами розвитку регіону
Жодна економічна модель не звільняє державу від регулюючих функцій. Регулювання економічних процесів є невід'ємною функцією держави щодо реалізації його економічної політики на федеральному і регіональному рівнях, як основної складової процесу управління в рамках спеціалізованого механізму регулювання, сукупності його елементів, ступеня їх взаємообумовленості і взаємозалежності. Як вже зазначалося авторами, в даний час в ході здійснюваних реформ неможливий ефективний розвиток економіки в режимі автоматичного саморегулювання. Механізм ринку необхідно доповнити компенсують його недоліки інструментами.
Мета, механізм та інструменти державного регулювання в частині ресурсного забезпечення програм розвитку повинні полягати не стільки в забезпеченні трансформації планової системи в ринкову, скільки в створенні цивілізованого ринкового середовища функціонування суб'єктів господарювання. Існує гостра необхідність у регіональній структурній перебудові механізму ресурсозабезпечення, що забезпечує процес реалізації проектів розвитку, оскільки в ситуації, що склалася ніщо не може гарантувати економічну безпеку кожному окремому регіону через відсутність загальнонаціональної політики розвитку спеціалізації, міжрегіональної і міжгалузевого обміну.
Система управління ресурсами розвитку регіону покликана синтезувати дії органів регіонального управління в частині реалізації програми розвитку і методи ринкового перерозподілу ресурсів розвитку для здійснення регионообразующее економічних проектів.
Суррей є складовою частиною регіонального апарату управління. В її основні функції входять:
поточний моніторинг стану ресурсної бази регіону;
аналіз і оцінка шляхів оптимізації ресурсного потенціалу розвитку регіону;
оцінка можливості альтернативного використання частини ресурсної бази;
планування і прогнозування майбутнього стану ресурсної бази розвитку;
інформаційний супровід общерегіональних проектів розвитку;
надання інформації незалежним суб'єктам господарювання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ "
 1. зміст
  правова база побудови системи управління ресурсами розвитку регіону 74 3.2 Інформаційне забезпечення процесу управління ресурсами розвитку регіону 82 3.3 Організаційна інфраструктура системи управління ресурсами розвитку регіону 97 ВИСНОВОК 105 СПИСОК
 2. Класифікація ресурсів є однією з основних методологічних завдань поряд з виробленням общейконцепціі та концептуальних підходів вишукування та мобілізації економічних ресурсів для реализацииструктурообразующих програм розвитку регіону.
  Нормативно-правової бази і при необхідності доповнити регіональний блок нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність системи управління ресурсами регіону; розробити нові методологічні та технологічні схеми побудови інформаційної системи прийняття рішень з описом інформаційного поля і структури використовуваної інформації ; визначити цілі і завдання діяльності, а також
 3. 1.2. Механізми реалізації
  нормативно-законодавчою базою країни, яка є найважливішим елементом системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій. Висновки та рекомендації вчених становлять особам, які приймають рішення, можливість адекватно реагувати на різні джерела та рівні небезпек, прогнозувати аварійні ситуації та сценарії їх розвитку, створювати ефективні системи управління зниженням ризику
 4. Економічні механізми
  нормативно-правової системи, дозволяють вченим складати і пропонувати до реалізації науково обгрунтовані комплексні програми забезпечення безпечного соціально-економічного розвитку об'єктів і територій. Тому результати наукових досліджень і системного аналізу небезпек в природно-техногенній сфері надають, і будуть робити визначальний вплив на концептуальні підходи держави до
 5. 2.2 КЛАСИФІКАЦІЯ РЕСУРСІВ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
  нормативно заданих параметрів і ринкових умов, що визначають характер використання всіх основних джерел ресурсів: власних, позикових і залучених. Нарешті, при вирішенні двох зазначених завдань може бути сформульована і вирішена третє завдання - комплексна оптимізація структури ресурсів. Для вирішення такої комплексної задачі оптимізації, на нашу думку, може бути використана модель,
 6. Нормативно-правові засади функціонування Суррей
  нормативних актів, наприклад таких, як Закон "Про заставне-страховий фонд "," Про консервацію "," Про регіональному центрі сприяння інвестиціям "," Про фонди тимчасово-невикористаного майна "," Про амнистиях боргів до обласного бюджету і місцевих бюджетів міст і районів у разі надання інвестиційних проектів фінансово-нестійкими підприємствами "і ряд інших. Форми регулювання інвестиційної
 7. висновок
  правова форма. Засновниками системи управління ресурсами розвитку є регіональні органи влади та комерційні організації. Ця теоретична посилка в тексті дослідження не отримала докладної розшифровки. На даному етапі економічна система Тамбовської області, як втім і ряду інших дотаційних регіонів, зазнає серйозних труднощів у сфері розвитку економічної інфраструктури. В
 8. Новела про економічну небезпеку.
  Нормативно-правових інструментів. Завідомо вузької, неповної є трактування проблеми, при якій дослідники зосереджені на конкретних кризових явищах у розвитку російської економіки: стагнації виробництва в ряді галузей, безробіття, низький життєвий рівень трудящих, інфляції, складнощах приватизації та конверсії, криміналізації бізнесу та ін Не можна сперечатися з тим , що кожен з цих
 9. Теорія безпеки
  нормативно-технічних документів, 32 висновків комісій з аналізу аварій і катастроф. Такі параметри використовуються при формуванні цілей безпеки та оцінки ефективності заходів для досягнень цих цілей. Фундаментальні дослідження в галузі безпеки людини, суспільства і держави дозволяють: науково обгрунтувати принципи, методи та системи захисту від аварій і катастроф; сформувати
 10. 2.2. Інтегральна оцінка ризику
  правові, медичні, комунальні, культурні, побутові тощо); об'єктів природи і людської діяльності, «невиробничі споживаних» людьми. При оцінці змін умов життя під дією НС, як правило, використовується експертна оцінка погіршення окремих складових у деяких безрозмірних величинах (бали тощо). В окремих випадках (наприклад, при оцінці погіршення
 11. Дія механізму планування програм розвитку регіону на основі базових елементів державноїполітики
  нормативні акти, які дозволяли б перетворювати положення правової бази в процедури , що регулюють способи залучення господарських засобів. Це конкретні заходи і дії по виконанню програми з урахуванням потреб у ресурсах на поточний, середньостроковий і довгостроковий періоди Законодавчі збори стверджує правову базу 6 Створення в рамках обласної адміністрації структур, які
 12. Державна підтримка інвестиційної діяльності
  нормативних правових актів, які створюють правові та економічні умови для залучення коштів інвесторів; твердження обласних цільових програм; затвердження переліку галузей, виробництв, видів діяльності та територій, що мають пріоритетне значення для економіки області; встановлення суб'єктам інвестиційної діяльності пільг і переваг, в тому числі податкових, по платежах до обласної
 13. Цілі і завдання об'єкта управління ресурсами регіону як інформаційної системи
  нормативному вимогу; запит на отримання інформації по приватним проектам 2 Підготовка рішення - Збір, аналіз, обробка інформації; виявлення можливих стратегій, а потім і альтернатив дії; оцінка відповідності альтернатив дій поставленої задачі; моделювання процесів 3 Ухвалення рішення - Відбір критеріїв оцінки альтернатив; оцінка альтернатив; вибір оптимальної альтернативи
 14. Характеристика інформаційного поля Суррей
  нормативно має бути закріплена необхідність надання планових показників проектів розвитку регіону у закріплені організації Суррей. Після оцінки та попередньої експертизи ресурсних потоків проектів результативні показники потрапляють в банк даних Суррей і тільки потім на реєстрацію. Перевага даного каналу полягає в тому, що проект розвитку регіону оцінюється і
 15. Список літератури
  правове забезпечення інвестиційної діяльності / / Фінанси і кредит. № 1 (61). С. 38 - 46. Управління інвестиціями: У 2-х т. / В.В. Шеремет, В.М. Павлюченко, В. Д. Шапіро та ін М.: Вища школа, 1998. Управління організацією: Підручник / За ред. А.Г. Поршнева та ін М.: "ИНФРА-М", 2001. Фінансовий менеджмент: Підручник для вузів / Н.Ф. Самсонов, Н.П. Баранникова, А. А. Володін і др.; Під ред. проф.