Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаІсторіяІсторія Європи та Америки → 
« Попередня Наступна »
Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 60-річчю КарНЦ РАН. Північна Європа в XXI столітті: природа, культура, економіка. / Секція «Суспільні та гуманітарні науки». Петрозаводськ: Вид-во КарНЦ РАН., 2006 - перейти до змісту підручника

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНІСТЮ А. Н. Бирка

Інститут економії КарНЦ РАН, Петрозаводськ, Росія

Обсяг інвестиційних вкладень в економіку є одним з основних факторів, що визначають темпи економічного зростання. Залежність між рівнем податкового тягаря та сумою що у бюджет податків ще на початку другої половини XX століття вивів професор А. Лаф-фер. Саме він обгрунтував, що зниження податкового гніту стимулює підприємницьку діяльність, розвиває ініціативу і підприємливість.

Джерелами інвестиції в сучасній економіці можуть бути як власні (амортизація, прибуток), так і залучені кошти підприємств (кредити і позики).

Податкова політика через регулюючу функцію податків (шляхом маніпулювання пільгами і ставками) може впливати безпосередньо на формування джерел інвестицій. Непрямий вплив податкової політики на інвестиційну активність обумовлено механізмами розподілу доходів у суспільстві, регулюванням рівня ринкового попиту та пропозиції.

У Республіці Карелія інвестиційна діяльність користується державною підтримкою. Законом РК від 30.12.1999 р. № 384-ЗРК «Про податки (ставках податків) і зборів на території Республіки Карелія» організаціям-інвесторам надаються наступні податкові пільги: -

зниження ставки з податку на прибуток , що зараховується до республіканського бюджету, з 17,5% до 13,5%; -

використання ставки податку на майно по майну, використовуваному в рамках інвестиційних проектів, у розмірі 0%.

Слід зазначити, що зазначені пільги носять виборчий характер, вони не мають універсального застосування. Для їх використання необхідно укладення з Урядом Республіки Карелія інвестиційної угоди. Порядок і процедура відбору інвестиційних проектів для укладання інвестиційних угод, а також процедура укладення зазначених угод жорстко регламентовані.

Більш універсальними інструментами підтримки інвестиційної діяльності на рівні кожного господарюючого суб'єкта можуть бути: -

створення умов для самофінансування підприємницької діяльності за рахунок зростання платоспроможності, прибутку та амортизаційних відрахувань; -

надання податкових пільг диференційовано за галузями економіки для зростання та використання всіх джерел інвестицій.

Для оцінки ступеня впливу на інвестиційну активність податкової системи в числі інших факторів нами використані методи багатофакторного кореляційного аналізу. В якості результативного показника (Y) вибраний показник, що характеризує співвідношення інвестицій в основний капітал і ВРП. У складі ознак-факторів (X ;), що роблять вплив на результативний показник, представлені в таблиці:

Х1 - співвідношення коштів, спрямованих підприємствами на сплату податків, у ВРП,%;

Х2 - частка єдиного соціального податку в сумарному обсязі витрат на виробництво і реалізацію продукції,%;

Х3 - частка амортизаційних відрахувань у сумарному обсязі витрат на виробництво і реалізацію продукції,%;

Х4 - коефіцієнт поточної ліквідності,%;

Х5 - рентабельність активів,%.

У результаті аналізу отримано наступне рівняння регресії (R = 0,911):

Y = 25,783 - 1,579 * Х1 - 3,482 * Х2 + 0,072 * Х3 + 0,311 * Х4 + 0,985 * Х5. (1)

Перші два фактори в представленій моделі відображають рівень податкового навантаження в економіці регіону. Третій і п'ятий - стан внутрішніх джерел фінансування інвестицій. Четвертий - платоспроможність підприємств.

Таблиця. Вплив податкової системи, внутрішніх джерел фінансування інвестицій, платоспроможності на інвестиційну активність у регіоні [розраховано за 1, 2, 3, 4, 5, 6],% Рівень Частка відрахувань Коефі-інвести-Частка коштів, на соціальні Частка амортизаційних-ціент Рента- ційної спрямованих потреби у витратах них відрахувань в за-поточної бель-актив-на сплату на-на виробництво витратах на виробництв-ліквід-ність Роки ності логів, в ВРП і реалізацію во і ності активів Y Х1 Х2 Хе Х4 Х5 1995 15, 6 16,0 7,1 7,2 113,0 5,8 1996 13,5 9,3 6,4 13,1 81,0 1,4 1997 11,8 6,5 7,2 10,2 69, 4 1,6 1998 11,4 5,9 7,7 9,1 73,3 0,4 1999 15,5 9,9 6,7 6,3 85,2 4,6 2000 22,6 10,5 7 , 1 6,7 92,1 3,8 2001 24,8 9,9 6,6 7,7 110,0 2,8 2002 22,0 7,8 6,3 4,4 97,8 0,4 2003 21,1 9,4 5,8 4,0 98,5 0,2 2004 24,4 11,1 5,3 4,3 100,0 2,2

При зіставленні значень коефіцієнтів еластичності (ех!) можна бачити, що головним чинником зміни інвестиційної активності є коефіцієнт поточної ліквідності (Х4) - при його зміні на 1% інвестиційна активність зростає на 1,567%. Другим і третім за силою впливу на результативний показник є фактори: частка відрахувань на соціальні потреби у витратах на виробництво і реалізацію (Х2), частка коштів, спрямованих на сплату податків, у ВРП (Хі) - при зростанні даних факторів на 1% інвестиційна активність знижується на 1,262%, 0,832% відповідно. При збільшенні факторів: рентабельність активів (Х5), частка амортизаційних відрахувань у витратах на виробництво і реалізацію (Х3) на 1% інвестиційна активність збільшується на 0,088% і 0,029% відповідно.

З представленої моделі слід, що для стимулювання інвестиційної активності повинні проводитися заходи, спрямовані на підтримку рівня платоспроможності організацій. Даний висновок пояснюється тим, що джерелами інвестиційних вкладень в основному є грошові кошти, що надходять у складі виручки і відволікає від основної детальності. Поділ виручки за елементами з метою визначення внутрішніх джерел інвестицій (амортизації або прибутку) у сучасній ринковій економіці не має значення на увазі наявності альтернативних варіантів витрачання вивільнених з обороту коштів (поповнення оборотних активів або виплати засновникам).

Подальше увага повинна бути спрямована на оптимізацію структури витрат на виробництво і реалізацію продукції в частині скорочення частки зарплатних податків. Рішенням цього питання може бути зниження частки витрат на оплату праці як найбільш налогозатратного елемента.

Зниження податкового позначається на зменшенні відволікання коштів на сплату податків і появу варіантів їх альтернативного використання, в т.ч. і на фінансування інвестицій. Регіональні органи влади через надання податкових пільг можуть в деякій мірі знизити податковий тягар в пріоритетних галузях і тим самим стимулювати інвестиційну активність.

Подальше увагу слід приділити рівню рентабельності, так як, з одного боку, даний показник впливає на величину формування внутрішніх джерел інвестицій (на кількість коштів, вивільнених з поточного обороту), з іншого боку, збитковість підприємства істотним чином обмежує можливості залучення зовнішніх джерел інвестицій.

Рівень амортизаційних відрахувань на величину інвестиційної активності чинить найменший вплив. Він визначається ступенем зносу основних фондів і інвестиційною активністю в минулі періоди.

Розбіжності між емпіричними і теоретичними (виходячи з представленого рівняння регресії) значеннями рівня інвестиційної активності представлені на рис. З нього випливає, що вибране рівняння регресії найбільшою мірою описує коливання інвестиційної активності в періоди з 1995 по 1998 рр.. і з 2001 по 2004 рр.. У період з 1998 по 2001 рр.. розбіжності між емпіричними і теоретичними значеннями найбільші. Даний період відрізняється від інших найбільш значними темпами зростання ВРП, інвестицій, ділової активності, що дає підстави припустити, що крім зазначених вище факторів істотне зростання інвестиційної активності має бути забезпечений комплексом не тільки представлених вище заходів, а й іншими способами, стимулюючими ділову активність.

35,0 і 30,0 - 25,0 - 20,0 -% 5,0 ІІ = 10,0 - 5,0 - 0,0 1995

емпіричні значення рівня інвестиційної активності теоретичні значення рівня інвестиційної активності

Рис. Емпіричні і теоретичні значення рівня інвестиційної активності

Література 1.

Республіка Карелія в цифрах за 2000 рік: Статистичний збірник. Петрозаводськ: Держкомстат РК, 2001; 2.

Республіка Карелія в цифрах за 2001 рік: Статистичний збірник. Петрозаводськ: Держкомстат РК, 2002; 3.

Республіка Карелія в цифрах за 2002 рік: Статистичний збірник. Петрозаводськ: Комстату РК, 2003; 4.

Республіка Карелія в цифрах за 2003 рік: Статистичний збірник. Петрозаводськ: Кареліястат, 2004; 5.

Республіка Карелія в цифрах за 2004 рік: Статистичний сборнік.-Петрозаводськ: Кареліястат, 2005; 6.

Фінанси Карелії: Статистичний збірник. - Петрозаводськ: Держкомстат РК, 2000.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНІСТЮ А. Н. Бирка "
 1. 1.2 Концептуальні підходи, принципи та основні складові механізму розвитку регіону
  інструментів державного та регіонального регулювання сфери реалізації програм розвитку, створення сприятливого клімату для вкладення вільних фінансових коштів. Можна оскаржувати принципи і методику планування, але не планомірність, реалізовану в рамках цього процесу. Повернення до планування стає необхідністю, особливо у сфері реалізації програм розвитку регіону та співвіднесення
 2. Державна підтримка інвестиційної діяльності
  податкових, по платежах до обласного бюджету; затвердження квоти, що надається в обласному бюджеті під гарантії інвестиційних проектів, визнаних особливо важливими; надання адміністрації області права виступати фінансовим гарантом за зобов'язаннями інвесторів; недопущення, в межах своїх повноважень, незаконних обмежень діяльності суб'єктів інвестиційної діяльності; інші повноваження
 3. Механізми оподаткування
  податкова ставка на прибуток зменшується з ростом рівня безпеки, наприклад, за лінійним законом m (y) = mo - py. Позначимо через По прибуток підприємства без урахування витрат на зростання рівня безпеки. Тоді залишкова або чистий прибуток (прибуток за вирахуванням податків) буде дорівнює f (y) = (1 - mo + by) [По - j (y)]. Зауважимо, що стимулювання зростання рівня безпеки за допомогою податкових механізмів на
 4. ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМІВ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РЕГІОНУ Е. В. Мантер
  політики та програмних заходів Уряду РК щодо поліпшення інвестиційного клімату в регіоні та підвищення ефективності інвестиційної діяльності. Виходячи з цього, необхідно вивчити інтереси і пріоритети всіх суб'єктів, що беруть участь в інвестиційному процесі з тим, щоб надалі будувати керуючі та координуючі впливу з урахуванням їх специфіки і взаємоузгодження в досягненні загальних
 5. 3.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
  політики на федеральному і регіональному рівнях, як основної складової процесу управління в рамках спеціалізованого механізму регулювання, сукупності його елементів, ступеня їх взаємообумовленості і взаємозалежності. Як вже зазначалося авторами, в даний час в ході здійснюваних реформ неможливий ефективний розвиток економіки в режимі автоматичного саморегулювання.
 6. Зміст
  управління розвитком регіону ... 4 Концептуальні підходи, принципи та основні складові механізму розвитку регіону 25 1.3 Основні проблеми управління процесом ресурсного забезпечення розвитку регіону 35 Глава 2 РЕСУРСНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 42 2.1 Сутність та механізм формування ресурсної бази розвитку регіону 42 Класифікація ресурсів розвитку регіону 56 Інвестиційні ресурси
 7. Нормативно-правові засади функціонування Суррей
  податковий режим, що визначають організаційно-правову форму підприємств - одержувачів інвестицій. Наприклад, Федеральний закон "Про іпотеку (заставу нерухомості)", Земельний кодекс РФ. Іншим суттєвим елементом правової бази інвестиційного процесу виступають законодавчі акти суб'єктів РФ, що регулюють в рамках їх компетенції здійснення цього процесу. Ними визначається податковий режим (в
 8.  Активізація інвестиційної діяльності банків
    податкових пільг на 2002 рік окремим категоріям платників податків »№ 415 від 28.09.2001 р., в якому визначено пільги з податку на майно в частині платежів, що надходять до обласного бюджету, податку з власників транспортних засобів, земельного податку. Дія цього Закону поширюється на організації, що реалізують інвестиційні проекти, включені в інвестиційну програму Тюменської
 9.  Механізми, що визначають цільові напрямки діяльності адміністрації області в рамках реалізації програм розвитку
    податкові збори покривають витрати бюджету, досить сильний держсектор, тому від будь-якого непродуманого зміни політики державної підтримки економіки можуть бути серйозні потрясіння. Тут ведеться часткове державне фінансування у формі допомоги і підтримки. "Потенційно дотаційні" райони (це північ області, сільські райони), володіючи високим природно-ресурсним потенціалом
 10.  Інноваційна сфера
    податкових пільг по надходженнях до регіональних бюджетів, що за відсутності реальної інноваційної діяльності в промисловості рівносильно перекладання коштів з однієї кишені в іншу і не приносить реального економічного ефекту. На регіональному рівні необхідно створити систему стимулів, що робить розробку і застосування нових технологій економічно вигідними. "Концепція сталого