Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЗагальна психологія
ЗМІСТ:
С. В. Маланов. Метологіческіе І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ., 2005

Методологія науки - це система знань про принципи побудови, форми і способи організації наукового пізнання, а також про способи встановлення ступеня достатньої обгрунтованості і веріфіцірованності знань, одержуваних у процесі наукового дослідження природних (природних) і соціальних явищ.

Глава 1 Методологія в науці
1.1. Методологія у складі наукового знання Що таке методологія науки?
1.2. Загальнофілософський рівень методології
1.3. Загально рівень методології 1.3.1. Особливості ненаукового і наукового пізнання Що таке наука?
Як диференціюються наукові знання?
1.3.2. Структура сучасного наукового знання Які типи знань є всередині кожної наукової області?
Що таке наукова теорія?
На які теорії (способи побудови пояснень) може спиратися людина, пояснюючи різні події і явища?
1.3.3. Способи побудови і підтвердження наукових теорій
Яка узагальнена логіка зміни наукових теорій?
1.3.4. Закони в складі наукового знання Що таке науковий закон?
Які етапи можна умовно виділити в сучасній науковій діяльності?
1.4. Мова сучасної науки: знаково-символічні кошти в науці
1.4.2. Структурно-функціональні характеристики знаково-символічних засобів і способів їх використання в науці
1.5. Проблеми, пов'язані з заволодінням науковими знаннями 1.5.1. Ставлення наукового дослідження і наукових знань до об'єктивної реальності. Валідність в організації наукового дослідження і його результатів
1.5.2. Проблеми, що виникають при оволодінні науковими знаннями Які проблеми виникають при інтерпретації знаково-символічних засобів, в яких фіксуються наукові знання?
Глава 2 Що таке психіка? Предмет вивчення психології. Різні підходи до розуміння і визначення предмета психології
2.1. Конкретно-науковий рівень методології в психології. Розвиток наукових поглядів на сутність психічних явищ в історичній перспективі Що виступає змістом конкретно-наукового рівня методології в наукових дослідженнях?
2.2. Психофізіологічна (психофізична) проблема У чому полягає психофізіологічна проблема?
Глава 3 Проблеми наукового дослідження психічних явищ. Як домогтися вірності, правдоподібності, об'єктивності знань, одержуваних у ході дослідження?
3.1. Наукове пізнання психічних явищ і його результати
Які існують способи пояснення психічних явищ?
Чим характеризуються закони в психології?
Проблема редукціонізму в психології. Що таке редукціонізм в дослідженні психічних явищ?
Як уникнути редукціонізму при аналізі та поясненні психічних явищ? Гносеологічні аспекти аналізу психічних явищ
3.2. Емпіричні та теоретичні труднощі в дослідженні психічних явищ
3.3. Основні методологічні принципи вітчизняної психології
Частина 2 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАУКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ: РІЗНОМАНІТТЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЙ
Глава 4 Теорії еволюції живих організмів. Еволюція і психіка
4.1. Альтернативні теорії еволюціонування живих організмів
4.2. Теорії еволюційного формування і розвитку психіки
Глава 5
Психофізіологічні підходи і теорії, що зробили значний вплив на розвиток вітчизняної теоретичної психології
Петро Кузьмич Анохін (1898 - 1974) Теорія функціональних систем в організації життєдіяльності живих організмів
Микола Олександрович Бернштейн (1896-1966) Теорія організації цілеспрямованих дій і поведінки на основі механізмів сенсорних корекцій
Олександр Романович Лурія (1920-1975) Теорія системної динамічної локалізації вищих психічних функцій у мозку
Глава 6 Альтернативні общепсихологические теорії та теоретичні підходи до пояснення психічних явищ
6.1. Строгий природничо-науковий підхід до аналізу та поясненню психічних явищ в психології поведінки. Класичний біхевіоризм
Джон Бродус Уотсон (1878-1958) Біхевіоризм 1.
Б. Ф. Скіннер (1904-1990) Радикальний біхевіоризм
6.2. Інформаційно-кібернетичний підхід до аналізу та поясненню психічних явищ в когнітивної психології
Ульрік Найссер
Дж. Андерсон, Р. Л. Солсо Теоретичні підстави когнітивної психології
6.3. Культурно-історичний та системно-діяльнісний підходи до аналізу та поясненню психічних явищ
А. Н. Леонтьєв (1903-1979) Діяльнісний підхід до пояснення психічних явищ Введені в психологію методологічні принципи
Дія як теоретичний конструкт (пояснювальний поняття) і як «неаддитивну одиниця» аналізу психіки
С. Л. Рубінштейн (1889-1960) Суб'єктно-діяльнісна теорія психіки 1.
Деякі розбіжності в теоретичних позиціях
Петро Якович Гальперін Психічні явища як орієнтовні складові дій та діяльності
Глава 7 Альтернативні теорії особистості
7.1. Альтернативні теорії особистості Зигмунд Фрейд (1856-1939) Психодинамическое напрямок
ГансАйзенк Структурно-типологічний підхід до пояснення особистості людини. Теорія вроджених типів (суперрис) особистості
Б. Ф. Скіннер Класичний біхевіоризм. Теорія особистості 1.
Джордж Келлі Когнітивна психологія. Теорія особистісних конструктів
Абрахам Маслоу (1908-1970) Гуманістична психологія. Мотиваційний підхід. Теорія особистості
Віктор Франкл Гуманістична психологія. Екзистенційний підхід. Теорія особистості 1.
7.2. Теорія особистості в діяльнісного підходу до аналізу та поясненню психічних явищ А. Н. Леонтьєв Теорія розвитку особистості в людській діяльності
Д. Б. Ельконін Закономірності онтогенетичного розвитку людської психіки і особистості
Глава 8 Теорії психічних властивостей і утворень
8.1. Теорії темпераменту
І. П. Павлов Теорія темпераменту 1.
8.2. Теорії характеру
8.3. Теорії здібностей
Глава 9 Теорії емоційних явищ. Теорії мотиваційної та вольової регуляції
9.1. Мотиви людини та їх формування
9.1.1. Поведінкові і когнітивні теорії мотивації Класичний біхевіоризм 1.
Когнітивна психологія. Теорії когнітивної організації мотиваційних процесів людини Ліон Фестінгер Теорія когнітивного дисонансу
Фріц Хайдер, Харольд Келлі Теорія каузальної атрибуції
9.1.2. Діяльний підхід до пояснення процесів мотивації В. А. Іванніков
9.2. Психологічні теорії емоційних явищ
9.2.1. Припущення про значення емоцій та їхні зв'язки з фізіологічними і психічними функціями
9.2.2. Біологічне і еволюційне значення емоцій
9.2.3. Різні змістовно-психологічні підходи до теоретичного аналізу і поясненню емоційних явищ
9.3. Довільна і вольова регуляції діяльності та поведінки
Глава 10 Психологічні теорії відчуттів і сприйнять
10.1. Що таке відчуття? Як організовані сенсорні процеси?
Теорія виявлення сигналів (інформаційний підхід у когнітивної психології)
10.2. Що таке сприйняття? Як організовані перцептивні процеси?
10.3. Діяльнісний підхід до аналізу та поясненню сенсорних і перцептивних процесів
А. Н. Леонтьєв Теорія організації чуттєвого пізнання людини на основі формування образу світу
С. Д. Смирнов Закономірності формування і функціонування образу світу в людській діяльності
Глава 11 Структурні, функціональні та генетичні теорії мислення (інтелекту) людини
11.1. Деякі підходи до теоретичного аналізу і поясненню процесів мислення в історичній перспективі
11.2. Теорії мислення в сучасній зарубіжній психології
Моделі мислення в когнітивної психології
11.3. Теорії мислення у вітчизняній психології Структурна організація процесів мислення 1.
Глава 12 Структурні, функціональні та генетичні теорії пам'яті людини
12.1. Теорії і моделі пам'яті в когнітивної психології 12.1.1. Моделі організації процесів пам'яті в когнітивної психології
12.1.2. Теорії (моделі) структурної організації знань (інформації) в довготривалій пам'яті та репрезентації знань
12.2. Теорії організації людської пам'яті в культурно-історичному та діяльнісного підходу до аналізу та поясненню психічних явищ
Глава 13 Структурні, функціональні та генетичні теорії уваги людини
13.1. Теорії і моделі уваги в когнітивної психології
13.2. Культурно-історичний і діяльнісний підхід до пояснення процесів уваги
Глава 14
Теорії свідомості людини
Загальна психологія:
  1. Резепов Ільдар Шамильевич. Шпаргалка з загальної психології - 2010 рік
  2. Колектив авторів. «Психологія: Шпаргалка»: РИОР; M.; - 2010 рік
  3. Горбунова М.Ю., Ножкина Т.В.. Шпаргалка по психології: Відповіді на екзаменаційні квитки. - М: Аллель-2000 - 64 с. - (Повний залік). - 2005 р.