Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЗагальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Горбунова М.Ю., Ножкина Т.В. . Шпаргалка по психології: Відповіді на екзаменаційні квитки. - М: Аллель-2000 - 64 с. - (Повний залік)., 2005 - перейти до змісту підручника

37. МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ I

Методи наукових досліджень - це ті прийоми | та засоби, за допомогою яких видобуваються факти, використовувані для доказу положень, з яких, у свою чергу, складається наукова теорія.

Основні методи психологічних досліджень та їх варіанти, які застосовуються для збору первинних даних: Основний метод; Варіант основного методу; Спостереження; Опитування; Тести; Експеримент; Зовнішнє (спостереження з боку); Внутрішнє (самоспостереження); Вільне; Стандартизованого; Включене; Стороннє; Уст-| ний; Письмовий; Вільний; Стандартизований; Тест-опитувальник; Тест-завдання; Проективний тест; Природний; Лабораторний.

Спостереження являє собою навмисне, систематичне і цілеспрямоване сприйняття психічних явищ з метою вивчення їх специфічних змін у певних умовах і відшукання сенсу цих явищ, які безпосередньо не дані. Спостереження - це експериментальна страті-'гія, яка представляє собою дослідження певних характеристик того чи іншого процесу, має метою виявлення його інваріантних ознак, без активного включення в сам процес. Спостереження може бути орієнтоване на реєстрацію ак-I тов поведінки і фізіологічних процесів і, як правило, виступає в якості попереднього етапу перед плануванням і здійсненням експериментального дослідження.

Одним з перших методів психології, що представляє собою різновид спостереження, є інтроспекція.

Інтроспекція (від лат. Intro - «всередині» + specto - «дивлюся») - метод дослідження психологічних про-Xе

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 37. МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ I "
 1. Запитання для самопідготовки
  методи соціологічного дослідження Ви знаєте? 7. Що таке методологія дослідження? 8. Яка роль вивчення контекстів соціальних дій, явищ, процесів? 9. Що Ви знаєте про значення інтерпретації результатів соціологічного дослідження? 10. Дайте визначення об'єкта і предмета сучасної соціології. 11. Що таке метод? 12. Дайте визначення науки соціології. 13. Назвіть і
 2. Заняття 2. Соціокультурна детермінація наукового пізнання Питання для обговорення 1.
  Методологічних орієнтацій. Київ, 1993. Ідеали і норми наукового дослідження. Мінськ, 1981. Князева Е.Н. Синергетична модель еволюції наукового знання / / Еволюційна епістемологія: проблеми, перспективи. М., 1996. Кравець О.С. Ідеали і ідоли науки. Воронеж, 1993. Лукіна Н.П. Філософськи ї аналіз соціокультурного підходу до науки. Томськ, 2000. Світоглядні структури в науковому
 3. Програмно-цільові методи
  метод у формі федеральних цільових програм, державними замовниками яких виступають федеральні або територіальні органи виконавчої влади. Так, в Росії, вперше у світовій практиці на національному рівні, поставлені і вирішуються питання формування та реалізації фундаментальних наукових основ державної науково-технічної політики в галузі природної та техногенної безпеки.
 4. Зразкові плани семінарських заняти и Заняття 1. Наукове дослідження як предмет методологічного аналізу Питання для обговорення 1.
  Методологічного аналізу науки. 2. Статус і функції общенаучної методології пізнання. 3. Частнонаучние та дисциплінарні методи пізнання. Теми для доповідей та дискусій 1. Природа і можливості інноваційної методології науки. 2. Синергетика і становлення нелінійно f методології пізнання. 3. Ситуаційна методологія case studies. Основна література Берков В.Ф. Загальна методологія.
 5. ТЕМА 2 Правила соціологічного пізнання
  методологічними установками (принципами соціального пізнання), а деякі з них узурпували цілі сегменти наукового поля, розробляючи спеціальні та галузеві соціологічні теорії (табл. 1). Таблиця 1. Сучасна соціологія Самостійні соціологічні дисципліни Соціологічні наукові школи Спеціальні та галузеві теорії У міру свого становлення виробляють власні
 6. | [а) Метод дослідження] s
  методу над наукою. 467. Історія наукового методу майже ототожнюється Огю-стом Контом з самою філософією. 468. Великі методологи: Аристотель, Бекон, Декарт, Огюст Конт. 469. Найбільш цінні відкриття робляться пізніше всього: найбільш же цінні відкриття-це методи. Всі методи, всі передумови нашої сучасної науки зустрічали протягом тисячоліть глибоке презирство; прихильники
 7. З.Научное пізнання. Методи і форми.
  Методи організації наукового пізнання. Емпіричне знання - сукупність наукових фактів, що утворюють базис теоретичних знань. Під науковим фактом розуміється явище матеріального чи духовного світу, що стало надбанням нашого знання, це фіксація якогось явища, властивості і відносини. За словами А. Ейнштейна наука повинна починатися з фактів і закінчуватися ними незалежно від того, які
 8. 1.5. Проблеми, пов'язані з заволодінням науковими знаннями 1.5.1. Ставлення наукового дослідження і наукових знань до об'єктивної реальності. Валідність в організації наукового дослідження і його результатів
  науковими знаннями доводиться стикатися з ситуаціями, коли виникають труднощі при розведенні: а) об'єктивно існуючих явищ, б) знань і уявлень про такі явища, якими володіє наука і які фіксовані в знаково-символічних засобах. У зв'язку з цим у науковому дослідженні слід розрізняти: - досліджувану реальність - ту сторону процесів і явищ, яка
 9. 1. ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА
  методом самоспостереження (інтроспекції) і самоаналізу йде далеко в глиб століть, в філософські та медичні навчання. Термін «психологія» з'явився в науковому вживанні лише в середині XVI в. Датою початку наукової психології вважається 1879 р., коли в Лейпцигу В. Вундтом була відкрита перша психологічна лабораторія. З другої половини XIX в. произош-СЛ ло відділення психології від філософії,
 10. Глава 3 Проблеми наукового дослідження психічних явищ. Як домогтися вірності, правдоподібності, об'єктивності знань, одержуваних у ході дослідження?
  Наукового дослідження психічних явищ. Як домогтися вірності, правдоподібності, об'єктивності знань, одержуваних у ході