Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаНауки про ЗемлюТехнологія буріння та освоєння свердловин → 
« Попередня Наступна »
Чернухин Володимир Іванович. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН З РЕГУЛЬОВАНИМ ТИСКОМ НА ЗАБІЙ, 2005 - перейти до змісту підручника

2.2 Методика розрахунку забійного тиску в умовах надходження газу в циркулюючий буровий розчин.

Газорідинна суміш висхідного потоку розглядається як однорідний флюїд, у якого об'ємне вміст газу, щільність, в'язкість та інші пара-метри є змінними величинами, залежними від тиску, температури вздовж протяжності кільцевого каналу по глибині свердловини. Зміна тиску по глибині свердловини визначається з рівняння балансу механічної енергії, в якому втрати тиску на подолання гідравлічних опорів по довжині розраховуються виходячи з обраної моделі реології. У гідравлічних розрахунках промивних рідин при бурінні та капітальному ремонті свердловин використовують-ся різні моделі неньютоновских рідин.

Вивчення реологічних властивостей потоків газорідинних сумішей в кільцевому каналі з використанням віскозиметра з коаксіальними циліндрами (хороше наближення до умов течії в свердловині) показало, що найбільш наближений статечної закон для псевдопластичних рідин [46,48,52] :

т = т) 'Гп>

(34)

де г - дотичне напруження, Па; у - швидкість зсуву , з "1 / п; / 7 - коефіцієнт консистенції, Па-с;

п - показник неньютонівської поведінки (безрозмірна величина).

Обидва коефіцієнта 7] і «статечного закону є функціям об'ємного вмісту газу в газорідинної суміші. Емпіричні залежності для їх визна-ділення отримані зарубіжними фахівцями і опубліковані у відкритій пресі

[51].

Визначимо рівняння, що зв'язує щільність газорідинної суміші, содер-жащей домішка шламу, тиск, температуру і об'єм в робочих умовах, тобто в довільному перерізі кільцевого каналу. Об'ємну концентрацію шламу (5) з

практики можна допустити 0,04 +0,05 від витрати рідини.

Враховуючи розчинність газу за законом Генрі, об'ємна витрата розчинений-ного газу, приведений до н.у., становить:

г (т)-р-а

(35)

де г (Т) - коефіцієнт розчинності;

йг.р. "витрата обсягу розчиненого газу (за нормальних умов), м3 / с;

- р

Р - відносний робочий тиск (Р = -) ;

Л)

Р - робочий тиск, МПа;

Р0 - атмосферний тиск, МПа;

Т - температура в робочих умовах, К;

<2Ж - витрата рідини, м3 / с.

У прийнятих умовах об'єм суміші в деякому перетині кільцевого каналу со-

ставить:

? А,-а

(36)

де Qso - витрата газу за нормальних умов, м / с; Т0 - температура при нормальних умовах (273 К); z - коефіцієнт стисливості газу в робочих умовах; z0 = 1 - коефіцієнт стисливості газу при нормальних умовах (далі в рівняннях опускається).

Масовий витрата суміші в розглянутому стаціонарному висхідному потоці виражається рівністю:

GCM = РСІ Ясм = Рж'Яж + Рго '<2го + РШ' $ ш 'Qui' (37)

де Gcv - масова витрата газо-рідинно-щламовой суміші, кг / с; рш - щільність частинок шламу, кг/м3. Шукана щільність суміші визначається відношенням:

Ре, --- (38)

х? См

В результаті нескладних перетворень рівняння стану газорідку-ної суміші має вигляд [32]:

(39)

де а - ступінь аерації:

а =% ±. (40)

а

Коефіцієнт розчинності газу при 273 <Г <373 А "визначається за допо-могою відомої емпіричної залежності [5]:

г (т; = 0,011 +0,012 (3,73 - щ; 2-33. (41)

Для Г> 373 К, г (Т) = 0,011.

Рух газорідинної суміші у висхідному потоці кільцевого каналу описується диференціальним рівнянням балансу механічної енергії, кото-рої випливає з балансу повної енергії і записується щодо направлення

росснЯркдя

ДЕРЖАВНА БІБЛІОТЕКА

осі, протилежного напрямку висхідного потоку. Тобто, початок координат поміщається в гирлі свердловини, а вісь спрямована вниз вздовж осі вертикальної сква-жіни:

dP 4-т dW

n, 'p - * + Tp - w - * L' (42)

де Р - тиск на глибині координат «h», Па; - швидкість руху суміші, м / с;

d3 - гідравлічний діаметр кільцевого каналу, м;

h - поточна координата по глибині свердловини (м) 0 Аналогічне рівняння виведено в книзі Е.Г. Леонова і В.І. Ісаєва [42] для багатокомпонентної суміші шляхом усереднення рівняння руху в трубах по ра-Діус.

Рівняння (42) визначає втрати тиску на одиницю довжини уздовж протя-женности стовбура свердловини. Вхідні в нього члени мають наступний фізичний зміст:

Рем '8 "градієнт статичного тиску; 4-т

d.

динамічні втрати тиску на одиницю довжини;

э

dW,

Рем '' ~ "інерційні втрати за рахунок зміни швидкості руху

dh

суміші вздовж протяжності стовбура.

Так як ^ зменшується в позитивному напрямку координат, то інерції ційні втрати складаються з динамічними і градієнтом статичного тиску-ня.

В цілому рівняння (42) показує зростання тиску від гирла до забою свердловини. Для інтегрування рівняння (42) необхідно для будь-якої глибини h і відпо-вующего цій глибині тиску ропределіть функції г (Л, Р), WcufaP). Тоді з

урахуванням виразу щільності суміші ( 39), рівняння (42) прийме вигляд звичайного

диференціального рівняння першого порядку dP / dh = f (h, P).

В основі моделі, що враховує динамічні втрати на тертя, прийнято рео-логічне рівняння (34), як показано в роботі [42], найбільш адекватне для га-зожідкостних сумішей.

Опис алгоритму розрахунку для довільно вибраного перерізу кільцевого каналу на глибині h з тиском Р.

1. Визначається витрата газу в нормальних умовах з використанням заданий-них а,?) ж:

(43)

2. Визначається обсяг вільного газу Qeo в робочих умовах на глибині h:

Р'Т0

(44)

T (h) = Ty + grad-h,

(45)

де T (h) - температура на глибині h, К; Ту - гирлова температура, К ;

grad - температурний градієнт, К / м. 3. Розраховується газосодержание f} (h, P):

(46)

4. Розраховується щільність суміші за формулою (39). 5.

Визначається швидкості руху суміші: 6.

(47)

7. Розраховуються реологічні параметри за допомогою залежностей напів-чинних експериментально і представлених в роботах [46,48,52]:

П = ЧЖ -0 +3,6 ^ (Л, Р) ), пр ^ (Л, />) ^ 0,5, (49)

rj = ехр (16,33 - ТАК, Р) - \ 4,04), npuj3 (h, Р)> 0,5, (50)

n = \, npu / 3 (h, P) <0,5, (51)

"= | 1 + (/ ^) -0,5) 1 (1 - /? (А, />) 4)

-1

, ірму8 (А , і>)> 0,5. (52)

Тут г) ж - пластична в'язкість бурового розчину (негазованої).

8. Визначається ефективна в'язкість 77 ^ (Пах):

^ = '7-г (Л, /> Г. (53)

9. Визначається число Рейнольдса:

Кф, Р) = Р ~ (54)

10. Залежно від режиму течії розраховується шукане напруга тертя r (h, P) (Па) для підстановки в рівняння (42).

Якщо Re (h, P) <2000, то використовується формула статечного закону (34). Якщо Re (h, P)> 2000, то обчислюється коефіцієнт тертя:

? = ШіГр] '(55)

(l, 81g-К ^> Р> f

7 + 0, \ Re (h, P) - ^ -

де кш - коефіцієнт шорсткості.

Далі розраховується шукане напруга тертя:

mP) Jp ~ - ^> y , (56)

Послідовно виконуючи обчислення від п. 1 до п. 10, визначають напруги-ня т в рівнянні балансу механічної енергії, як функції від глибини (І) і тиску на поточному глибині (Р ).

Представлений алгоритм розрахунку динамічних втрат тиску і, в приватно-сти, величини дотичного напруження тертя т, реалізує ступеневу реологич-ську модель течії. Як видно з наведених у п. 7 формул, реологічні па - раметри тут істотно залежать від величини газосодержания р. Однак, в про-процесі течії газожідкостношламовой суміші в кільцевому каналі свердловини, газ на великих глибинах частково знаходиться в значно стислому стані і частково, а можливо і повністю, розчинений у рідині. Мале зміст або можливе відсутність вільного газу є умовою, що виключає застосування мірою важливо-ної реологической моделі, відповідної руху газорідинної суміші. В таких умовах застосовується традиційна реологическая модель Шведова-Бінгама [19]. Кордон розділу областей течії з різною реологической моделлю визна-виділяється чисельно за умовою безперервності величини т . З цією метою при чис-ленном інтегруванні рівняння (42) від гирла свердловини до забою, після переходу кордону (3 <0,5, величина т розраховується у двох варіантах, по статечної і по Бін-Гамовської моделі. Починаючи з глибини свердловини, при якій обидва варіанти розрахунку практично близькі, подальші розрахунки динамічних втрат тиску проводять-ся з використанням традиційної моделі Шведова-Бінгама з відповідними реологическими характеристиками бурового розчину.

Оцінка точності рішення рівняння балансу механічної енергії. Так як права частина диференціального рівняння (42) представляє складну функцію, інтегрування можливе тільки наближеними чисельними методами. Исполь-тання останніх вимагає дослідження точності наближеного рішення в залежності від величини кроку інтегрування. Для оцінки точності права частина рівняння (42) була спрощена до можливості аналітичного інтегрування .

Для оцінки точності чисельного рішення проводиться його зіставлення з аналітичним рішенням. Всі ті допущення, які необхідні для отримання аналітичного рішення, вводяться в рівняння (42) при чисельному рішенні, тобто чисельно і аналітично виконується рішення при однакових умовах. Тоді з

збіжності результатів можна оцінювати допустиму величину кроку інтегрування ня.

dh {+ a'P0-zcp-Tcp

Оцінка точності чисельного рішення базуються на наступному. аналитич-скі вирішується рівняння, що визначає статичний тиск аерірованной рідко-сти при допущенні постійних (середніх значень) температури і коефіцієнта стисливості газу вздовж стовбура свердловини. Такі допущення прийнятні для не великих глибин свердловини. Тоді рівняння (42) прийме вигляд:

'8 - (57)

T0'P (h)

У результаті поділу змінних і інтегрування знаходимо рішення (тиск на вибої в МПа) при заданих умовах на гирлі h = 0, Р = РУ:

P3 = Py-^ ^ \ n ^ Hp "+ ct 'P «Yg'LW \ (58)

10" у

З іншого боку, обозЕїачая праву частину (57) функцією f (h, P), рівняння вирішується чисельним методом Рунге-Кутта.

Виконано розрахунки чисельного і аналітичного рішення, що визначає статичну забійні тиск аерірованной рідини в межах зміни пара-метрів:

1050 0,1 <: 0,5 (М7я),

5 <а <50.

З кроком інтегрування 10 м результати чисельних та аналітичних розра-тов практично збігаються.

З метою розрахунку забійних тисків, визначення динамічних втрат дав-лення і статичного тиску в широкому діапазоні технологічних параметрів вирішується основне рівняння (42). Тут практично допустимо нехтування дією інерційних сил, в порівнянні з гравітацією і тертям. Динамічні втрати розраховуються відповідно до вищенаведеної методикою. У результа-

ті подинтегральная функція виявляється досить складною, так як параметри потоку змінюються уздовж стовбура свердловини.

При вирішенні рівняння балансу механічної енергії додаткової про-перевіркою точності чисельного рішення є оцінка збіжності при послідовних подрібнені кроку інтегрування. Так, практично збігаються рішення з кроком 10 м , 1 м, 0,1 м, що свідчить про досягнення точних результатів.

Отримано практично точні чисельні рішення, що дозволяють предста-вити, залежно динамічних і статичних забійних тисків, величин втрат від вибою до гирла як в статиці, так і при русі аерірованной рідини. Розра-ти виконані за певних геометричних параметрах свердловини і склад газу. Технологічні параметри приймалися в широкому діапазоні їх змін.

Результати розрахунків представлені в таблицях, графіках (додаток Б).

 Отримані таблиці використані для побудови графіків залежностей, розкривають закономірності взаємовпливів технологічних параметрів. 

 Аналіз розрахунків забійних тисків, динамічних втрат і статичного тиску наводиться нижче. 

 Вихідні дані: 

 діаметр експлуатаційної колони, мм 168; 

 зовнішній діаметр бурильної колони, мм 114; 

 глибина свердловини, м 1400; 

 щільність шламу, кг/м3 2700; 

 концентрація шламу в потоці 0,04; 

 склад газу: 

 повітря 0,92; 

 азот 0,08. 

 Технологічні параметри: Ступінь аерації (а), 

 Гирлове тиск на виході суміші Ру (МПа), Подача рідини (м3 / с), Щільність рідини рж (кг/м3). 

  Розрахунки проведені в таких межах їх змін: 

 0 <а <50, 

 0, \ <Ру <0,5, 

 0,005 <2Ж <0,03, 1000 <рж <1200. 

 На малюнках 2-4 показані зміни наведеної різниці тиску від сте- пені аерації для різних витрат рідини і гирлових тисків, у відповід- вии з доданими до даних малюнкам таблицями 1-3. Для визначення наведено- ної різниці тиску чисельним інтегруванням рівняння (42) розраховані за- бойні тиску і відповідні їм різниці AP = P3a6-Py. Так як при а = 0, АР має максимальну величину, то приведення тисків виконано за формулою: 

 (Р3аб-Ру) а = 0 ДР («= 0) 

 В результаті отримані безрозмірні залежності Р * (а) при різних витратах рідини для різних наведених гирлових тисків: 

 am 

 де Рат - атмосферний тиск, Па. 

 Представлені на малюнках 2-4 безрозмірні залежності Р * (а) дозволяють 

 розраховувати розмірну величину Р * (а) в зазначених межах параметрів a, Q «, рж, Ру, а також з урахуванням глибини свердловини не більше 1400 м. 

 Для оперативного визначення забійного тиску при заданій ступеня аерації а досить визначити суму статичного і динамічного тиску для рідини, тобто ЛР (а = 0) по залежностях, застосовуваним в бурової гідрав- лику з урахуванням реальних умов промивання свердловини згідно розробленого ме- тода, описаного в першій частині другого розділу.

 Тоді при задаються значеннях Ру 

 і?) ж на робочому графіку Р * (а) визначається значення Р * і обчислюється забойное тиск Рзаб 

  Рзаб = Ру + Р * (<*) - ЬР {<* = 0). (61) 

 Зворотній завдання, коли по необхідній величині Рзаб слід знайти відпо- вующее тиск на гирлі, вирішується підбором Ру, для якого виконується ра- венство 

 Ру = Рзаб-Р \ аУАР (а = 0). (62) 

 У додатку Б наведено графіки залежностей динамічних втрат дав- лення і статичного тиску від перерахованих вище параметрів. На практиці для визначення забійного тиску при промиванні свердловини аерірованной рідко- стю, вибираються графіки з найближчими значеннями щільності, гирлового тиском- ня, витрати рідини та ступеня аерації. До відомого тиску на гирлі прибав- ляють зняті з графіка значення статичного тиску і динамічних втрат дав- лення. Для низхідного потоку динамічні втрати, навпаки, віднімаються. 

 У додатку наведені таблиці розрахункових характеристик. У таблицях сле- ва направо в шпальтах послідовно представлені наступні дані. 

 1) Ступінь аерації "alfa". 2)

 Тиск на вибої, розраховане у статичному стані аерірованной рідини, «Pst». Тут, при alfa = 0, забійні тиск гідростатичний, визна- ленне при заданій щільності закачаною рідини. 3)

 Статичний тиск в стовбурі свердловини від вибою до гирла кільцевого ка- налу, певне як різниця nPst "-Py =" Potsf. 4)

 Дані "Pstj" представлені для зіставлення гідростатичного тиску ня (без аерації) з відповідними втратами в тому ж рядку 3-го стовпця, по- лучанин з урахуванням аерації. 5)

 Дані «dpst» представляють різницю "Pstj" - "Potst", що відповідає від- клоненія статичного тиску аерірованной рідини від відповідного без аерації. 6)

 «Pz» - забійні тиск, отримане в результаті рішення основного рівняння (42) з урахуванням статичного тиску і динамічних втрат. 7)

  0.4 І ' 

 0 10 20 30 40 50 

 СТУПІНЬ АЕРАЦІЇ, А 

 Малюнок 2 - Наведена сума статичного і динамічного тиску в кільцевому просторі Р при русі аерірованной рідини, Ру / Рагм = 1: 

 просторі Р * при русі аерірованной рідини, Ру / Ратм = 1 

 O-Q ^ S-IO "3 м '/ с, ? -Qm = lO10'3 MVC, o-Qm = 15-10 \ vi3 / c, 4 - Q * = 2010V / c, *-Ож-2510'3 MVC, - Ож = 3010'3 MVC. 

  Про 20 жовтня ЗО 40 50 

 Ступінь аерації, а 

 Малюнок 4 - Наведена сума статичного і динамічного тиску в кільцевому просторі Р * при русі аерірованной рідини, Ру / Раш = 5: 

 0-Q «= 5-l (rV / c, ? - <} Ж =. <Н0 * 3 mVC, 

 o-Q "= 1510VVC, 

 +-Дж = 2 <І (Г * м3 / с, *-Q *-25I0o м3 / с, - Q *-3010'V / c. 

 Таблиця 3 - Наведена сума статичного і динамічного тиску в кільцевому 

  7) "Potp" = "Pz"-Pyt тобто статичний тиск і динамічні втрати тиском- ня. 8)

 «Pdn» - виділені динамічні втрати тиску. 

 Вибираючи з таблиці з фіксованими (рж, () ж), наприклад, при значеннях 

 рж = \ 200кг / м * <2Ж = 0,005 лг3 / с,, слід залежність розрахункових характеристик 

 від тиску на гирлі, Ру = 0,1; 0,3; 0,5 (МПа). Так, із збільшенням гирлового тиску загальні втрати («potob») зростають при будь-якому коефіцієнті аерації ("odfa"), в той 

 час як динамічні втрати («Pdn» \ навпаки, зменшуються. 

 Дані залежності пояснюються тим, що при збільшенні тиску об'єм- ве вміст газу в суміші зменшується, що зменшує швидкості руху суміші, а, отже, зменшує динамічні втрати. У той же час щільність суміші збільшується, що впливає на збільшення статичного тиску, що перевищує динамічні втрати. В результаті складання зберігається тенденція збільшення, що виявляється в статиці. 

 Аналогічно проявляється залежність від зміни тиску на гирлі при всіх розглянутих значеннях 1000? рж? 1200,0,001 ^ QM <, 0,03. 

 Розглянемо залежності розрахункових характеристик від зміни величин рас- ходу рідини QM = 0,001; 0,002; 0,003; 0,004; 0,005 (0w3/cj, наприклад, при 

 рж = 1200/сг / м \ Ру = 0,5 МПа. Так як збільшення витрати рідини призводить до 

 збільшення швидкості потоку, то динамічні втрати «Pdn» зростають при лю- бом значенні коефіцієнта аерації. 

 При цьому статична складова тиску не змінюється. У підсумку, при незмінних Ру, рж збільшення витрати рідини призводить до зростання забійного 

 тиску «Pz» і сумарних втрат «Potob». 

 Закономірність зміни характеристик від зміни Qx ідентична при інших значеннях 1000 <рж <1200,0,1 <Ру <0,5. 

 Розглянемо залежність розрахункових характеристик від щільності рідини, рж = 1000,1100,1200 кг/м3, наприклад, для Qae = 0,005 ^ w3/crJ, Ру = 0,1. Тут прояв- 

  ляется збільшення забійного тиску в основному за рахунок збільшення статичного тиску і невеликого збільшення динамічних втрат за рахунок тертя. При дру- гих значеннях Ру, рж закономірність аналогічна. 

 Розглядаючи залежності від ступеня аерації при різних інших техноло- гических параметрах, відзначаємо загальні закономірності; 

 - З збільшенням ступеня аерації динамічні втрати збільшуються, стати- тичне тиск зменшується; 

 - Залежності нелінійні; 

 - При менших гирлових тисках нелінійність втрат тиску в залежності- сти від ступеня аерації виявляється більшою мірою, оскільки із зменшенням дав- лення об'ємне газосодержание збільшується. 

 Аналіз розрахункових залежностей не викликає суперечностей фізичній змістом розглянутих процесів. 

 Приклад розрахунку забійного тиску для свердловини № 111 Заполярного ГКР. Вихідні дані: 

 Глибина свердловини, м 3920. 

 Діаметри свердловини, мм 

 В інтервалі 0-3230 м 235, 

  В інтервалі 3230-3470 м В інтервалі 4370-3920 Діаметри бурильних труб, мм В інтервалі 0-3320 м В інтервалі 3320-3820 м В інтервалі 3820-3920 м Пластовий тиск, МПа Густина бурового розчину, кг / м Витрата бурового розчину, дм3 / с Щільність шламу, кг/м3 Концетрація шламу,% 

  184, 

 175. 

 127, 102, 

 120. 

 70,56. 

 1880. 

 17,7. 

 2300. 

  Гідростатичний тиск розчину на вибої (73,7 МПа) створює надлишкову репресію 73,7-70,56 = 3,14 МПа. 

 Необхідно розгазування для зняття даної репресії. 

 Розрахунки проводились методом підбору ступеня аерації а, при якій на за- бій утримується рівновагу з пластом, а на гирлі забезпечується безпечний ви- хід суміші, тобто Ру = 0,1 МПа. Результати розрахунків наведено в наступній таблиці- це. 

 Таблиця 4 Результати розрахунків забійного тиску для умов свердловини 111 

 Заполярного ГКР при Ру = 0,1 МПа. 

  Устя Забій Н = Ом Н = 3920 м Ступінь аерації, Щільність газо- Забойное тиском- Щільність а рідинної сме- ня, газорідинної сі з шламом, МПа суміші зі шламом, кг/м3 кг/м3 0,2 1607,6 73,1 1896,3 1 998,7 72,6 1894,2 2 678 72 1891,6 3 513,2 71,5 1888,9 4 413 70,9 1886,2 4,6 370 70,56 1886 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2.2 Методика розрахунку забійного тиску в умовах надходження газу в циркулюючий буровий розчин. "
 1.  2.3 Висновки.
    розрахунках гідродинамічних втрат тиску в циркуляції-ційної системі використовувати значення середньозважених динамічного напруги-ня зсуву то і пластичної в'язкості ц, які розглядаються як характери-стіки «робочого тіла» (циркулюючого розчину) в гідродинамічної системі (свердловині). Тому отримані значення т0 і г \ можна вважати аргументами функції коефіцієнта
 2.  ВСТУП
    методики розрахунку забійного тиску в свердловині в умо-вах надходження газу в циркулюючий буровий розчин. 3. Розробка методу визначення реологічних характеристик цир-кулір бурового розчину. 4. Розробка дросселирующего пристрої для контролю гирлового тиску в кільцевому просторі свердловини. 5. Дослідно-промислові випробування технології бурінні свердловин
 3.  1.4 Висновки
    розрахункової) тиску на гирлі при змінній витраті промис-вочной рідини. У зв'язку з цим необхідно розробити дросель спрощеної конструкції, як спеціальне технологічне обладнання, що дозволяє авто-автоматично підтримувати заданий тиск на гирлі при дистанційному управ-ванні в умовах інтенсивного виносу шламу і підвищити надійність контролю дав-лення в свердловині і в процесі
 4.  2.1 Спосіб визначення реологічних характеристик бурового розчину в буря свердловині
    методиками. У більшості з них проводиться по-интервальное (залежно від гідравлічного діаметра) обчислення гидравлі-чеських опорів при цьому використовуються значення динамічного напруження зсуву т0 і пластичної в'язкості г) (реологічні характеристики бурового розчину), отримані за емпіричними формулами або лабораторно. Очевидно, що точність визначення значень
 5.  ДОДАТОК Б Розрахунок фактичного економічного ефекту від впровадження технології буріння з гнучким регулюванням тиску в системі «свердловина - пласт»
    тиску в системі «свердловина-пласт» на Південно-Парусова площі Роки № свердловини Інтервал буріння, м Вартість, (у цінах на 01.07.2000р.) 2000 г П-12 1300-3453 27 457 039 Вартість 1 метра буріння склала 12753 крб -___ Головний інженер Ф «Тюменбургаз» * Ш.В. Подшибякин В.о. головного технолога Ф «Тюменбургаз ^. І. Давидов Заст. начальника ОЕЦіЦ Р.З. Валітова
 6.  2.1.3 Рівняння матеріального балансу сушить газу.
    умовний коефіцієнт сушіння і замінюючи в ньому вологість матеріалу на вологість газу, отримаємо: (2.41) 8Y 8Y "- + v" - = R 8t S 81 v rr \ Gm де Gm і Gm - лінійні щільності матеріалу і газу відповідно, кг / м
 7.  4.1. Склад і структура утворився продукту
    умовах являють собою порошки від світло-оранжевого до червоно-коричневого кольору, нерозчинні у відомих розчинниках. Виявлено, що зі збільшенням ступеня перетворення інтенсивність забарвлення зразків збільшується. Для всіх синтезованих ФСП в ІЧ-спектрах присутня смуга поглинання малої інтенсивності при 500 см "1, яка була віднесена зв'язку Р-Р. Присутність в цих спектрах смуг
 8.  Вивчення відносин учасників взаємодії
    методика «включеного конфлікту» Ю. В. Баскіной17, можуть бути використані для дослідження і дітей, і батьків. Інші передбачаються тільки для дітей (методики «Два будинки», «СТО», методика Р. Жиля, рисункові методи) або тільки для батьків (семантичний диференціал, твір «Моя дитина»). Важливо відзначити те, що, оскільки взаємодія і відносини тісно пов'язані один з одним,
 9.  2.1 Рівняння матеріального і теплового балансів для отримання динамічної моделі процесу сушіння.
    газу незначна; - дифузія водяної пари в осьовому напрямку не береться до уваги; - передача тепла через радіацію незначна; - швидкість проникнення сушить газу в осьовому напрямку постійна; - розподіл розмірів гранул матеріалу постійно; - в матеріалі не відбуваються хімічні реакції під час сушіння; - температури матеріалу і сушить повітря і вологість
 10.  2.1. Вихідні реагенти
    методикою [119] розчином біхромату калію в розведеної сірчаної кислоти при нагріванні до 338-353 К протягом мінімум двох годин. Потім фосфор багаторазово промивали дистильованою водою. Бензол сушили кип'ятінням з металевим натрієм і переганяли (Ткип = 353,5 К) над натрієм [120]. Для очищення диметилсульфоксида від води, домішок диметилсульфіду і сульфона його тримали протягом 12
 11.  5.2. Енергетика
    методик, рекомендацій та СНиП, що є причиною серйозних помилок у розрахунках; недосконалість методик оцінки та прогнозування можливого впливу на навколишнє середовище і господарську діяльність; слабка виробнича і ремонтна база підприємств, що виробляють гідроенергетичне? обладнання для малих ГЕС. Для підвищення надійності їх роботи необхідні також додаткові дослідження
 12.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ джерел 1
    методики дослідження величини гідродинамічних тисків в свердловині [Текст] / Л.І. Допілка, Е.Н. Довго-порожнистий, Г.І. Дранкер [и др.] / / Зб. научн. тр. Укрдіпрондінафта. - 1984. - С. 44-56. 16 Есьман, Б.І. Термогідравлічні процеси при бурінні свердловин [Текст] / Б.І. Есьман, Г.Г. Габузов. - М.: Надра, 1991. - 216 с. 17 Задворний, В.Н. Гідродинаміка розтину глубокозалегающих
 13.  4.7. Апробація алгоритму керування процесом сушіння.
    розрахунку розглянемо управління процесом сушіння при завданні наступних значень параметрів і критичної вологості: ХСҐ = 0.3%, Хіп = 2.5%, v -0. 00478 м / с, Г W-400 ... 500 К, v = 0.1 ... 1 м / с. Решта & про значення параметрів залишаються незмінними (п.п. 2.2). Виберемо вид залежності керуючих параметрів "вхідна температура і витрата сушить повітря залишаються постійними протягом всього
 14.  ГЕРМЕНЕВТИКА І МИСТЕЦТВО
    методика наукового аналізу і коментаря форми і змісту художніх