Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаСоціологіяСоціологія праці → 
« Попередня Наступна »
Тощенко Ж. Т., Цвєткова Г.А.. Соціологія праці. Підручник для вузів. - М.: Центр соціального прогнозування і маркетингу, - 464 с., 2012 - перейти до змісту підручника

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Практикум відповідають спектру тематик, методологічної послідовності і логіці змісту курсу «Соціологія праці», позначеного в Державному стандарті вищої професійної освіти. Його відрізняє органічне поєднання методик проведення занять з практичними проблемами, а також широкий спектр різних навчальних форм, апробованих в різних вузах.

Зміст практикуму грунтується на результатах соціологічних досліджень та статистичних даних, які розкривають стан, тенденції та напрямки розвитку соціальних резервів у сфері праці. Практикум дозволить найбільш ефективно організувати вивчення курсу і буде корисний викладачам, аспірантам і студентам, а також практичним працівникам, як в області промислового виробництва, так і державного та муніципального управління.

Практикум складений відповідно із загальною тематикою підручника і включає наступні матеріали:

Глава I. Наукові основи соціальних резервів

Глава II. Економічна людина

Глава III. Технологічний людина

Глава IV. Професійна людина

Глава V. Соціально-біологічний людина

Глава VI. Соціально-психологічний людина

Глава VII. Конфліктуючий людина

Глава VIII. Соціально-побутової людина

Глава IX. Творча людина

Глава X. Керуючий людина

Глава XI. Соціально-політична людина

Глава XII. Мотивація як основа трудової діяльності

Глава XIII. Майбутнє соціальних резервів праці

Підсумковий тест

Контрольні питання

Тематика рефератів, курсових і дипломних робіт

Авторський підхід до викладання курсу

Методика викладання курсу будується на активному залученні студентів у проведення кожного заняття: реферати, доповіді, «круглі столи», дискусії з проблем на семінарських і практичних заняттях.

Використовуються також інші форми участі студентів, у тому числі ділові ігри, експертиза, участь у соціологічних дослідженнях, націлені на виявлення сутності соціальних резервів виробництва, їх особливостей, ролі і значущості в розвитку сучасного суспільства.

Враховуючи, що програма курсу базується на поєднанні теоретичних і прикладних підходів, дослідженнях вітчизняних і зарубіжних вчених, застосовуються результати соціологічних досліджень різних рівнів: всеросійських, регіональних, муніципальних та галузевих, відображають динаміку соціальних процесів, що відбуваються в сфері виробництва.

Цінність методичних матеріалів зумовлена ??і наявними в ньому спеціально відібраним інформаційним матеріалом. Емпіричні результати соціологічних досліджень, офіційні документи, а також статистичні дані федерального, регіонального та муніципального рівнів, що розкривають стан, тенденції та напрямки розвитку соціальних процесів у сфері праці, дозволяють наблизити практичні заняття до реального життя, дають можливість використовувати їх як інструмент для пошуку оптимальних рішень наявних проблем.

Вимоги до рівня засвоєння змісту курсу

В результаті освоєння навчального комплексу студенти повинні: -

знати наукові трактування сутності праці, соціальних можливостей у сфері праці; -

мати цілісне уявлення про працю як суспільному явищі, про соціальне потенціалі виробничих організацій; -

виявляти ресурси і резерви соціальних відносин, визначати напрямки для їх ефективного використання; -

зрозуміти наукову основу управління соціальним життям трудових колективів на всіх етапах функціонування виробництва і суспільства в цілому; -

вміти орієнтуватися і застосовувати на практиці отримані знання для вдосконалення форм і методів поліпшення умов праці, організації праці та пошуку інших соціальних резервів виробництва.

В рамках програми курсу використовуються наступні методи вивчення дисципліни: лекція-візуалізація, лек-ція-бесіда, дискусії, аналіз літератури та джерел, ділові та рольові ігри, імітація та аналіз конкретних ситуацій і т.п .

Важливим доповненням до матеріалів навчального комплексу є різні види практичних занять (фо-кус-група, ділова гра, мозковий штурм, виїзні практичні заняття тощо), а також комплекс форм і способів активізації студентів ( інтерпретація один одного, активна пауза і пр.), що забезпечують успішне проведення занять, що знімають напругу, підвищують увагу та інтерес студентів до знань.

Форми поточного та підсумкового контролю знань органічно включені у навчальний процес. Організованість і рівномірність навчального навантаження визначаються тим, що підсумкова залікова оцінка залежить від наступного: -

відвідування занять (наявність конспектів всіх лекцій); -

участь у лекційних та практичних заняттях (перевіряється наявність матеріалів з підготовки до практичних занять); -

підготовки реферату на обрану тему; -

здача підсумкових контрольних робіт, що включають основні теми і рішення практичних завдань .

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ "
 1. Дедюлін М.А.. Навчально-методичний комплекс з курсу «Естетика». Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. - 136 с., 2004
  методичному комплексі дано рекомендації з підготовки студентів до семінарського заняття по курсу
 2. Латишев О.В. Иванкин М А, Олешко Ф.П., БелашоваН В., Архипов Н.М.. Залізний А.Ф., Лаптєв А Ф., Агєєв А.В.. Методичні рекомендація з питань цивільному зашиті та дії населення в надзвичайних та екстремальних ситуаціях Методичний посібник - Луганськ. вид-во УМЦ ГЗ та БЖД Луганської області, 2006. -176 Стр., 2006

 3. Чуркін І. Н.. Друга світова війна. Велика Вітчизняна війна радянського народу (1939-1945 рр..): Методичні вказівки по курсу вітчизняної історії для студентів технічного вузу усіх спеціальностей / І. Н. Чуркін. - Ульянівськ: УлГТУ, 2009. - 64 с., 2009
  рекомендації щодо вивчення та основні положення теми «Друга світова війна. Велика Вітчизняна війна радянського народу (1939 - 1945 рр..) », Список рекомендованої літератури. Для викладачів, аспірантів і студентів гуманітарних факультетів вузів і всіх, хто цікавиться історією та культурою Росії. Робота підготовлена ??на кафедрі «Історія та
 4. Крапивенский С.Е., Стрізов А.Л.. Соціальна філософія.: Методичні вказівки для студентів, що навчаються за спеціальністю «Філософія». - Волгоград: Вид-во ВолДУ, 2004. - 60 с., 2004
  методичні вказівки містять плани семінарських занять з соціальної філософії, списки джерел та літератури до них, перелік основних понять курсу, а також зразкові питання до
 5. 8.9 Науково-консультативна рада при Верховному суді РФ, його завдання та склад
  методичних листів та інших документів, що розробляються Верховним Судом РФ; г) з питань правового характеру, що виникають у судовій практиці. Крім основної перед Науково-консультативною радою при Верховному Суді РФ варто також завдання надання методичної допомоги в організації роботи Науково-консультативних рад, утворених при Верховних судах республік, крайових і обласних
 6. Жуков В.І.. Настільна книга соціального працівника. Навчально-методичний посібник під загальною редакцією академіка, 2008

 7. А.І. Зеленкова. Філософія та методологія науки: навч. посібник для аспірат ов / А.І. Зе Ф56 Лєнков, Н.К. Кисіль, В.Т. Новиков [и др.]; під ред. А.І. Зеленкова. - Мінськ: Асагом. - 384 с., 2007

 8. Образцов П. І.. Методи і методологія психолого-педагогічного дослідження. - СПб.: Пітер. - 268 с: ил. - (Серія «Короткий курс»)., 2004

 9. ГЛАВА 1 Теоретичні та методичні засади управління розвитком регіону
  методичні основи управління розвитком
 10. VI. Філософські елементи в еволюції методичних ідей в математиці першої половини XIX століття.
  Методичних ідей в математиці першої половини XIX
 11. Ф. М. Гімранов, Є. Б. Гаврилов. Безпека життєдіяльності. Ч. 2. Безпека технологічного обладнання: Навчальний посібник. Казан.гос.технол.ун-т. Казань. 84 с., 2002

 12. § 3. ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЯ
  рекомендації, що містять правила оформлення прав на раціоналізаторську пропозицію, не мають обов'язкової сили, підприємства та організації мають повну свободу у вирішенні даного питання. Оскільки, однак, Методичні рекомендації розроблені з урахуванням накопиченого досвіду правового регулювання і сформованої практики, можна припускати, що закріплені ними положення у своїх основних рисах
 13. 16.5 Надання платних юридичних послуг не адвокатурою
  рекомендацій з організації діяльності державного (муніципального) установи "Комплексний центр соціального обслуговування населення" структурний підрозділ "Комплексного центру соціального обслуговування населення", іменоване відділення термінового соціального обслуговування, в цілях захисту прав громадян та 199 психологічної підтримки надає їм юридичну допомогу. Здійснення